Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TK. 337] Gerekçesi
Birinci fıkra: Tasarı tedrici kuruluşa yer vermediği için, kurucular sadece anî kuruluş sistemine göre tanımlanmıştır. Hüküm, hukukî (m. 549) ve cezaî (m. 562 ve 563) hükümlerin uygulanması, kurucular beyanı (m. 349) ve dolaylı olarak kuruluşun denetlenmesi (m. 351) yönlerinden önem taşımakta, ayrıca 338 inci madde ile bağlantı içinde bulunmaktadır. Birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişikliklerinde ve yeni kuruluş şeklinin söz konusu olduğu hallerde 337 nci maddenin, dolayısıyla yu...
(Şerh No: 12041 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-07-2011 09:30)

 Bilgi  [TK. 336] Gerekçesi
Kuruluş belgeleri sınırlı sayı (numerus clausus) olarak belirtilmiştir. Madde, kuruluşun denetlenmesi (m. 351), sorumluluk (m. 351, 358, 549, 562 ve 563), sermaye artırımlarına ve diğer komşu kurumlara ilişkin hükümlerin uygulanması yönünden önemlidir. Ancak, kuruluş belgelerinin bazılarının sorumluluk bakımından dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Meselâ, esas sözleşme ve kuruluşla ilgili her sözleşme ve bu sözleşmelerdeki her kanuna (Tasarıya) aykırı hüküm, Tasarının 549 uncu maddesi çerçevesi...
(Şerh No: 12040 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-07-2011 09:27)

 Bilgi  [TK. 335] Gerekçesi
Madde ön-anonim şirketin varlığına işaret etmekte ve bu şirketin oluşma anını açıklığa kavuşturmaktadır. Ön-anonim şirket, tüzel kişiliği haiz anonim şirketten farklıdır. Anılan nokta 355 inci maddenin birinci fıkrasının saklı tutulması ile vurgulanmıştır. Ön-anonim şirket ile anonim şirketin ayrışması sadece Tasarının 12 nci maddesi bakımından değil, organların oluşumu ve yetkilerini kullanma anlarının belirlenmesi başta olmak üzere birçok diğer hüküm yönünden de önemlidir. Hakim görüş uyarınca...
(Şerh No: 12039 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-07-2011 09:25)

 Bilgi  [TK. 334] Gerekçesi
Birinci fıkra: 1936 tarihli İsviçre Borçlar Kanununun 762 nci maddesinden alınarak 1957 yılında 6762 sayılı Kanun ile hukukumuza giren, ancak çok az uygulanabilen aynı Kanunun 275 inci maddesi, dili güncelleştirilerek Tasarıda korunmuştur. Söz konusu hüküm, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri bağlamında "bağımsız üye" çerçevesinde de yararlı olabilir. 6762 sayılı Kanundaki hükümde yer alan, kamu tüzel kişilerinin denetleme kurulunda temsilci bulundurabilme hakkı, Tasarının benimsediği yeni denetle...
(Şerh No: 12038 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-07-2011 09:24)

 Bilgi  [TK. 333] Gerekçesi
Anonim şirketlerin kuruluşunda ve esas sözleşme değişikliklerinde 4884 sayılı Kanunla getirilen dar istisnalı normatif sistem 6762 sayılı Kanunda aynen korunmuştur. Ayrıca, anonim şirketin kuruluşunun ve esas sözleşme değişikliğinin hiçbir makamın iznine tâbi tutulamayacağı kesin bir tarzda belirtilerek normatif sistemin, hükümdeki istisna dışında mutlak olarak uygulanması vurgulanmıştır. Bu kesin kural SPK ve BDDK başta olmak üzere diğer özerk kurumları da kapsar. Kamu menfaati yönünden, kontro...
(Şerh No: 12037 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-07-2011 09:23)

 Bilgi  [TK. 332] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 272 nci maddesini karşılayan bu madde, bir çok yeniliği içermektedir. Genel olarak belirtilmesi gereken nokta, bu Tasarıda "sermaye" sözcüğünün esas sermaye sisteminde sermayeyi ve kayıtlı sermaye rejiminde çıkarılmış sermayeyi ifade eden bir terim olduğudur. Birinci fıkra: Birinci fıkrada, (1) kapalı anonim şirketlerin de kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine olanak tanınmıştır. Çünkü, anılan sistemi halka açık anonim şirketlere özgülemenin ne teorik bir temeli ne de...
(Şerh No: 12036 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-07-2011 09:22)

 Bilgi  [TK. 331] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 271 inci maddesinin birinci fıkrası, sözcük yenilemeleri dışında aynen korunmuştur. Bu hüküm, serbest piyasa ekonomisi ve devlet tekellerinin, "acquis com-munautaire"e uyum bağlamında kaldırılması ile ayrı bir boyut kazanmıştır. 6762 sayılı Kanunun 271 inci maddesinin ikinci fıkrası, aynı Kanunun 137 nci maddesindeki ultra vires ilkesi sistemden çıkarıldığı için Tasarıya alınmamıştır. Ayrıca, Tasarının 339 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin açık hükmü karşısınd...
(Şerh No: 12035 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-07-2011 09:15)

 Bilgi  [TK. 330] Gerekçesi
Bugün özel bir kanunla kurulmuş anonim şirketlere hemen hemen hiç rastlanmamaktadır. Uygulamada, daha çok özel kanunlara veya hükümlere tâbi anonim şirketler mevcuttur: Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler, bankalar, finansal kiralama şirketleri gibi. Verilen örneklerdeki Kanunlara benzer bir çok kanunun varlığı dikkate alınarak 6762 sayılı Kanunun 270 inci maddesinin ifadesinde değişiklik yapılmıştır. "Özel kanunlar" ibaresiyle sadece kanunlar kastedilmiş olup; daha alt düzeydeki normlar...
(Şerh No: 12034 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-07-2011 09:14)

 Bilgi  [TK. 329] Gerekçesi
Birinci fıkra: Tasarının bu hükmünün birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 269 uncu maddesinin birinci fıkrasının küçük değişikliklerle tekrarıdır. Tanım hem evrensel anonim şirket kavramına uymaktadır, hem de halka açık olan ve olmayan anonim şirketleri kapsamaktadır. Aynı biçimde kamu sektörü ile özel sektörde çalışan ve özel hükümlere tâbi bulunan anonim şirketleri de içerecek esnekliktedir. 6762 sayılı Kanunun 269 uncu maddesinde yer alan "bir unvana sahip" ibaresi bir tanım unsuru olmadığı v...
(Şerh No: 12033 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-07-2011 09:13)

Where the law stipulates a contract be concluded in writing, it must be undersigned by all parties who becomes so liable. Such texts shall be considered as in writing , unless otherwise provided by law, as a letter undersigned, telegrams the original copies of which are signed by the liable parties, facsimiles upon confirmation or documents which are sent via secure electronic signatures.
(Şerh No: 11855 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 29-07-2011 14:48)

A recognition of debt is legally binding even if it lacks the cause of obligation.
(Şerh No: 11922 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 29-07-2011 14:46)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 421] Mahkeme kötü niyetli olan davalıyı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan tarafı, davanın yasal masrafları dışında, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırdıkları vekalet ücretinin tamamına veya bir kısmına mahkum edebilir. Vekalet ücretinin miktarı hakkında anlaşılamaması durumunda bu miktarı bizzat mahkeme belirler.
(Şerh No: 11928 - Türkçeleştiren: Sezgin İBİŞ - Tarih : 28-07-2011 22:45)

Hamile karşı ikame ettiği menfi tespit davası reddedilen keşidecinin, cirantaya karşı borçlu olmadığının tespitini istemesinde hukuki yararı vardır.
(Şerh No: 12032 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-07-2011 16:05)

The terms of a contract may be freely determined by the parties within the limits of the law.
(Şerh No: 12031 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 28-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 326] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 265 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 326 ncı maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 12023 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:20)

 Bilgi  [TK. 328] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 267 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12025 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:19)

 Bilgi  [TK. 327] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 266 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12024 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:19)

 Bilgi  [TK. 325] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 264 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 325 inci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 12022 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:19)

 Bilgi  [TK. 324] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 263 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 324 üncü maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 12021 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:18)

 Bilgi  [TK. 323] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 262 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12020 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:18)

 Bilgi  [TK. 322] Gerekçesi
Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğretide savunulan görüşler gözetilerek öngörülmüştür.
(Şerh No: 12019 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:18)

 Bilgi  [TK. 321] Gerekçesi
Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğretide savunulan görüşler gözetilerek düzenlenmiştir.
(Şerh No: 12018 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:17)

 Bilgi  [TK. 320] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 259 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12017 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:17)

 Bilgi  [TK. 319] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 258 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12016 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:16)

 Bilgi  [TK. 318] Gerekçesi
Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğretide savunulan görüşler gözetilerek düzenlenmiştir.
(Şerh No: 12015 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:16)

 Bilgi  [TK. 317] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 256 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12014 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:16)

 Bilgi  [TK. 316] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 255 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12013 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:16)

 Bilgi  [TK. 315] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12012 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:16)

 Bilgi  [TK. 314] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12011 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:15)

 Bilgi  [TK. 313] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 252 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12010 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:15)

 Bilgi  [TK. 312] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 251 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12009 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:15)

 Bilgi  [TK. 311] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 250 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12008 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:14)

 Bilgi  [TK. 310] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 249 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12007 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:14)

 Bilgi  [TK. 309] Gerekçesi
Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğretide savunulan görüşler gözetilerek öngörülmüştür.
(Şerh No: 12006 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:14)

 Bilgi  [TK. 308] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 247 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12005 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:14)

 Bilgi  [TK. 307] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 246 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 307 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 12004 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:14)

 Bilgi  [TK. 306] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 245 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12003 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:13)

 Bilgi  [TK. 305] Gerekçesi
Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, öğretide savunulan görüşler gözetilerek öngörülmüştür.
(Şerh No: 12002 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:13)

 Bilgi  [TK. 304] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 243 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 12001 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 16:12)

 Bilgi  [TK. 303] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 242 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11999 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:35)

 Bilgi  [TK. 302] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 241 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11998 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:35)

 Bilgi  [TK. 301] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 240 ıncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11997 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:35)

 Bilgi  [TK. 300] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11996 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:35)

 Bilgi  [TK. 299] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 238 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11995 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:34)

 Bilgi  [TK. 298] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 237 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11994 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:34)

 Bilgi  [TK. 297] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11993 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:34)

 Bilgi  [TK. 296] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 235 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ve bazı değişiklikler yapılarak alınmıştır. Paranın yatırılacağı bankanın mahkemece belirlenmesi uygun görülmüştür.
(Şerh No: 11992 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:34)

 Bilgi  [TK. 295] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Tasarının 295 inci maddesinde, ortakların menfaatini korumak amacıyla tasfiye memurlarının şirket varlıklarını satma yetkileri sınırlandırılmıştır. Tasarı şirket varlıklarının sadece toptan satışı halinde ortakların oybirliğiyle karar vermesini öngörmüşken, değişiklikle ortakların oy birliği "önemli miktardaki şirket varlıklarının toptan satışı" halinde aranır hâle gelmiş...
(Şerh No: 11991 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:34)

 Bilgi  [TK. 294] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 233 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11990 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:33)

 Bilgi  [TK. 293] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 232 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11989 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:33)

 Bilgi  [TK. 292] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 231 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11988 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:32)

 Bilgi  [TK. 291] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 230 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11987 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:32)

 Bilgi  [TK. 290] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 229 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11986 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:32)

 Bilgi  [TK. 289] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 228 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11985 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:32)

 Bilgi  [TK. 288] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 227 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11984 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:32)

 Bilgi  [TK. 287] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11983 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:31)

 Bilgi  [TK. 286] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 225 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11982 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:31)

 Bilgi  [TK. 285] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 224 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11981 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:31)

 Bilgi  [TK. 284] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11980 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:31)

 Bilgi  [TK. 283] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 222 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11979 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:31)

 Bilgi  [TK. 282] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 221 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11978 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:30)

 Bilgi  [TK. 281] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 220 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11977 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:30)

 Bilgi  [TK. 280] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11976 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:30)

 Bilgi  [TK. 279] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 218 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11975 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:30)

 Bilgi  [TK. 278] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 217 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11974 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:30)

 Bilgi  [TK. 277] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 216 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11973 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:29)

 Bilgi  [TK. 275] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 214 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11971 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:29)

 Bilgi  [TK. 274] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11970 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:29)

 Bilgi  [TK. 276] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 215 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11972 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:29)

 Bilgi  [TK. 273] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 212 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11969 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:29)

 Bilgi  [TK. 272] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 201 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11968 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:28)

 Bilgi  [TK. 271] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 271 inci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11967 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:28)

 Bilgi  [TK. 270] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 209 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11966 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 269] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 208 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11965 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 268] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 207 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11964 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 267] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11963 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:27)

 Bilgi  [TK. 266] Gerekçesi
Bu maddenin gerekçesi için 264 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır.
(Şerh No: 11962 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:09)

 Bilgi  [TK. 265] Gerekçesi
Bu maddenin gerekçesi için 264 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır.
(Şerh No: 11961 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:08)

 Bilgi  [TK. 264] Gerekçesi
6762 sayılı Kanun, Alm. TK ile İsv. BK'nın aksine ayrılan ortağın, ortak iken doğmuş olan şirket borçlarından kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin özel bir zamanaşımı süresi öngörmemiştir. Bu eksiklik, her alacağın kendi zamanaşımı süresine bağlı olması sonucunu doğurmuş ve bazı sakıncalara yol açmıştır. Öğretide 6762 sayılı Kanunun bu sisteminin ayrılan ortağın bazı durumlarda uzun yıllar sorumluluğu sırtında taşıdığı, bunun da nesnel adalete uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Ayrıca, he...
(Şerh No: 11960 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:08)

 Bilgi  [TK. 263] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 205 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11959 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:07)

 Bilgi  [TK. 262] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 204 üncü maddesini karşılayan bu hüküm, dilin yenileştirilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmadan Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11958 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:07)

 Bilgi  [TK. 261] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 203 üncü maddesini karşılamaktadır.
(Şerh No: 11957 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:07)

 Bilgi  [TK. 260] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 202 üncü maddesi herhangi bir değişiklik yapılmadan, ancak dili düzeltilerek Tasarıya alınmıştır. Bu madde ile ilgili olarak bir açıklama yapmak gereği ortaya çıkmaktadır. Maddede şirketten çıkan ortağın ayrılma payının çıkmanın istendiği, çıkarılan ortağın ayrılma payının ise ortağın çıkarıldığı tarihteki şirket varlığı esas alınarak hesaplanacağı yazılıdır. Şirketin varlığının esas alınacağı tarihlerin farklı olarak belirtilmesinin adil olmadığı düşünülmektedir. 6762 sayılı...
(Şerh No: 11956 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:07)

 Bilgi  [TK. 259] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunun 201 inci maddesinden bazı değişikliklerle Tasarıya alınmıştır.
(Şerh No: 11955 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:06)

 Bilgi  [TK. 258] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 200 üncü maddesini karşılayan madde, Tasarıya aynen aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 258 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11954 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:05)

 Bilgi  [TK. 257] Gerekçesi
Madde 6762 sayılı Kanunun 199 uncu maddesinden alınmıştır. Ancak hükmün ifadesinde bazı düzeltici değişiklikler yapılmıştır.
(Şerh No: 11953 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:04)

 Bilgi  [TK. 256] Gerekçesi
Madde 6762 sayılı Kanunun 198 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 256 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11952 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:03)

 Bilgi  [TK. 255] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin yerini alan Tasarının 255 inci maddesi esas alınmış, fakat mevcut düzenlemenin içerdiği bazı aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrasında "mukavelede hüküm bulunduğu takdirde" ibaresi iki şekilde yorumlanmaya müsaittir. Bir yoruma göre, şirket sözleşmesinde hüküm bulunduğu takdirde, diğer ortaklar, kişiliğinde haklı sebep doğan ortağı bir kararla şirketten çıkarabilir. İkinci yorum uyarın...
(Şerh No: 11951 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:03)

 Bilgi  [TK. 254] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 196 ncı maddesini karşılayan bu hüküm aynen Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11950 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:02)

 Bilgi  [TK. 253] Gerekçesi
Ortağın ölümüne ilişkin 6762 sayılı Kanunun 195 inci maddesi, hükümlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan; ancak dili düzeltilerek ve anlamı daha iyi ifade eden kelimeler seçilerek Tasarıya alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 253 üncü maddesinin başlığı, amacı ve metni daha iyi ifade ettiği için "Özel durumlar" şeklinde değiştirilmiş, ayrıca hükümdeki "bildirim" ibaresi yerine "ihbar" ibaresi olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uyg...
(Şerh No: 11949 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 14:01)

Sanıkların mağdureye karşı, aynı zaman ve mekanda birbirini takiben basit cinsel istismar suçunu gerçekleştirmeleri ve bizzat işledikleri eylemden ayrı olarak diğerinin eylemine de 5237 sayılı TCK.nun 37. maddesi anlamında katılmış olmaları sebebiyle, tayin olunan cezalarının 103/3 ve ayrıca teselsül nedeniyle de aynı Yasanın 43. maddesi uyarınca artırılması gerektiğinin gözetilmemesi,BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 11948 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 27-07-2011 00:34)

Çocuk pornografisi ve hayvanlarla insanların cinsel davranışlarını konu alan dijital veriler, kişisel amaçlı olsa dahi Türk Ceza kanunun m. 226/3'teki suçun oluştuğu gözetilmelidir.
(Şerh No: 11946 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 27-07-2011 00:32)

Kesinleşmiş hükümlerde, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması veya bırakılmaması kararına karşı yasa yolu temyiz değil itirazdır.
(Şerh No: 11947 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 26-07-2011 22:17)

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun takibi şikayete bağlı olsun olmasın, suçun uzlaşma hükümleri kapsamında kaldığı gözetilmelidir.
(Şerh No: 11945 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 26-07-2011 21:48)

Alacaklı tarafından haciz tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde bankadaki paranın İcra Dosyasına istenmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 11944 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011 21:14)

Takibin dayanağı ihtiyati haciz kararının İİK’nun 257. maddesinin hangi fıkrasına göre verildiği belirtilmemiş ise de kararın gerekçesinde; verildiği ve bu haliyle İİK’nun 257/2. bendindeki şartlar gereği alınmış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle takip konusu vadesi gelmemiş senetlerle ilgili olarak muacceliyet şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 11943 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011 21:11)

Takip dayanağı senette iki ayrı vade bulunduğundan takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 11942 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011 21:07)

 Ses Dosyası  [MK. 901] MK. 901 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11941 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 26-07-2011 00:51)

 Ses Dosyası  [MK. 910] MK. 910 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11940 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 26-07-2011 00:43)

 Ses Dosyası  [MK. 909] MK. 909 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11939 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 26-07-2011 00:43)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,15793490 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.