Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İmarK MADDE 5

     
 
3194 S.lı İmar Kanunu MADDE 5
TANIMLAR:
Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır.

       Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

       Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

       Yerleşme Alanı; imar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür.

       İmar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır.

       İmar Parseli; İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu,

       İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.

       Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

       Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.

       Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.

       Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.

(Ek tanım: 6704 S.K. m.7/14.4.2016) Su yolu; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir.

       İlgili idare; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında valiliktir.

       Bakanlık; Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır.

       Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.

       Çevre düzeni planı; Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır.

       (Ek fıkra: 26/04/1989 - 3542/1 md.) Fen adamları; yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita - kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre ustalık belgesine sahip olan elemanlardır.

       Ayrıca, bu Kanunda adı geçen diğer tanımlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte tarif edilir.
 1  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 12-09-2017 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İmarK MADDE 5 İçtihatları

İmar planları arasında; diğer düzenleyici işlemlerden farklı bir hiyerarşi vardır ve bu hiyerarşi kapsamında alt ölçekli planların, üst ölçekli planlara uygun olması gerekir. Nazım imar planı veya uygulama imar planı yapıldıktan sonra henüz subjektif işlem tesis edilmemiş olsa dahi bu planlar ile birlikte üst ölçekli plana dava açılabileceği gibi doğrudan veya alt ölçekli planlara karşı açılan davalarda öğrenme üzerine dayanağı olan üst ölçekli planın iptali istemiyle de dava açılabilir.
(Şerh No: 14249 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-01-2013)

Bu Maddeye Not Girin

İmarK MADDE 5 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
MADDE 5 - Kanunda geçen başlıca terimlerin tanımı yapılarak uygulamada açıklık ve kolaylık sağlanması ve diğer terimlerin yönetmelikte tarifli amaçlanmıştır.
(Şerh No: 12200 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İmarK MADDE 5 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İmarK MADDE 5 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İmarK MADDE 5 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03712201 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.