Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TTK. 801] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 908 ve Gerekçesi
C) Seferin gecikmesi I - Hareketin gecikmesi Madde 908 - (1) Hareket, duruma ve şartlara göre yolcudan katlanması istenemeyecek bir süre gecikirse, yolcu sözleşmeden cayıp ödediği ücreti ve varsa zararını isteyebilir. Yolcu, gecikmeye rağmen yolculuğu yapmışsa, sadece gecikmeden doğan zararının tazminini dava edebilir. Cayma şekle bağlı değildir; hareket yerinden ayrılma, cayma kabul edilir. Sözleşmeden cayılsın veya cayılmasın, gecikme nedeniyle doğmuş herhangi bir zarar ispat edilemese ...
(Şerh No: 5418 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 20:10)

 Bilgi  [TTK. 800] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 911 ve Gerekçesi
D) Seferin duraklaması Madde 911 - (1) Sefer, taşıma sözleşmesinin kurulmasından ve hareketten sonra duraklarsa, sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yolcu kendi isteği ile yol üzerinde bulunan bir yerde yolculuktan vazgeçerse ücretin tamamını öder. b) Taşıyıcı, sefere devamdan vazgeçer veya taşıyıcının kusuru sebebiyle yolcu yol üzerinde bulunan bir yerde inmek zorunda kalırsa, taşıma ücreti ödenmez; ödenmişse yolcu tamamını geri alır. Yolcunu...
(Şerh No: 5417 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:42)

 Bilgi  [TTK. 799] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 907 ve Gerekçesi
B) Seferin yapılamaması Madde 907 - (1) Sefer, taşıma sözleşmesinin kurulmasından sonra fakat hareketten önce ortaya çıkan bir sebep dolayısıyla yapılmamışsa, aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Ölüm, hastalık veya bunun gibi bir mücbir sebep dolayısıyla sefer yapılamamışsa, sözleşme, taraflardan hiçbirine tazmin yükümlülüğü doğurmaksızın kendiliğinden geçersiz olur. b) Sefer taşıma aracıyla ilgili olup taşıyıcı için kusur oluşturmayan, iki tarafın da kusurundan doğup yolculuğa engel bulunan v...
(Şerh No: 5416 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:42)

 Bilgi  [TTK. 798] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 906 ve Gerekçesi
BEŞİNCİ KISIM Yolcu Taşıma A) Kurallara uyma zorunluluğu Madde 906 - (1) Yolcu, taşıyıcı tarafından iç hizmetleri düzenlemek için konulmuş kurallara uymak zorundadır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 798 inci maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5415 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:42)

 Bilgi  [TTK. 794] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 891-893 ve Gerekçeleri
XV - Hapis hakkı Madde 891 - (1) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakları için Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca eşya üzerinde hapis hakkını haizdir. Hapis hakkı, 860 ıncı maddedeki refakat belgelerini de kapsar. (2) Taşıyıcının, eşyayı zilyetliğinde bulundurduğu veya eşya üzerinde konişmento ve taşıma senedi aracılığı ile tasarruf hakkına sahip olduğu sürece, hapis hakkı vardır. (3) Rehnin paraya çevrilmesine yönelik bildirimin gönderilene yapılması ...
(Şerh No: 5414 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:41)

 Bilgi  [TTK. 796] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 892 ve Gerekçesi
XVI - Birden çok taşıyıcı Madde 892 - (1) Eşyanın birden çok taşıyıcı tarafından taşınması hâlinde, eşyanın tesliminde; son taşıyıcı önceki taşıyıcıların alacaklarını tahsil etmek zorunda ise, önceki taşıyıcıların sahip oldukları hakları, özellikle hapis hakkını kullanır. Son taşıyıcı hapis hakkını haiz olduğu sürece, önceki taşıyıcıların hapis hakkı varlığını sürdürür. (2) Önceki taşıyıcının alacağı, sonraki taşıyıcı tarafından ödenirse, öncekinin alacak ve hapis hakkı sonrakine geçer. (...
(Şerh No: 5413 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:41)

 Bilgi  [TTK. 782] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 887 ve Gerekçesi
XI - Yardımcı kişilerin sorumluluğu Madde 887 - (1) Taşıyıcının yardımcılarından birine karşı, eşyanın ziyaı, hasarı veya geç teslimi sebebiyle, sözleşme dışı sorumluluktan doğan istemler ileri sürülmüşse, o kişi bu Kısımda öngörülen sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sorumluluk sınırlamalarına dayanabilir. Zarara, böyle bir zarara sebep olmak kastıyla veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesinin olası bulunduğu bilinciyle işlenmiş bir fiille veya ihmalle sebebiye...
(Şerh No: 5412 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:41)

 Bilgi  [TTK. 784] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 888 ve Gerekçesi
XII - Fiilî taşıyıcı Madde 888 - (1) Taşıma, kısmen veya tamamen üçüncü bir kişi (fiilî taşıyıcı) tarafından yerine getirilirse, bu kişi eşyanın ziyaı, hasarı veya gecikmesi nedeniyle kendisi tarafından yapılan taşıma sırasında ortaya çıkan zarardan asıl taşıyıcı gibi sorumludur. Asıl taşıyıcının gönderen veya gönderilen ile, sorumluluğun genişletilmesi için yaptığı sözleşmeler, fiilî taşıyıcıya karşı, bunları yazılı olarak kabul etmesi şartıyla geçerlidir. (2) Fiilî taşıyıcı, taşıma sözleş...
(Şerh No: 5411 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:41)

 Bilgi  [TTK. 788] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 885-889-890 ve Gerekçesi
IX - Sözleşme dışı istemler Madde 885 - (1) Bu Kısımda öngörülen sorumluluktan kurtuluş hâlleri ve sınırlamaları, gönderen veya gönderilenin, ziya, hasar veya gecikme nedeniyle taşıyıcıya yöneltebileceği, sözleşme dışı istemleri için de geçerlidir. (2) Taşıyıcı, eşyanın ziyaından veya hasarından dolayı, üçüncü kişilerin sözleşme dışı istemlerine karşı, sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sınırlamalara dayanabilir. Ancak bunlar, a) Üçüncü kişi taşımaya onay vermemişse ve taşıyıcı, göndere...
(Şerh No: 5410 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:41)

 Bilgi  [TTK. 786] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 882-883-884-886 ve Gerekçeleri
VI - Sorumluluk sınırları Madde 882 - (1) Gönderinin tamamının zıyaı veya hasarı hâlinde, 880 inci ve 881 inci maddeler uyarınca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır. (2) Gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı hâlinde taşıyıcının sorumluluğu, a) Gönderinin tamamı değerini yitirmişse tamamının, b) Gönderinin bir kısmı değerini yitirmişse, değerini yitiren kısmının, net olmayan ağırl...
(Şerh No: 5409 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:41)

 Bilgi  [TTK. 785] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 880-881 ve Gerekçeleri
IV - Tazminatta esas alınacak değer Madde 880 - (1) Taşıyıcı, eşyanın tamamen veya kısmen ziyaından dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğunda, bu tazminat eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre hesaplanır. (2) Eşyanın hasara uğraması hâlinde, onun taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki hasarsız değeri ile hasarlı değeri arasındaki fark tazmin edilir. Zararı azaltmak ve gidermek için yapılacak harcamaların birinci cümleye göre saptanacak değer fark...
(Şerh No: 5408 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:40)

 Bilgi  [TTK. 782] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 879 ve Gerekçesi
III - Yardımcıların kusuru Madde 879 - (1) Taşıyıcı; a) Kendi adamlarının, b) Taşımanın yerine getirilmesi için yararlandığı kişilerin, görevlerini yerine getirmeleri sırasındaki fiil ve ihmallerinden, kendi fiil ve ihmali gibi sorumludur. Madde Gerekçesi: Yardımcıların kusurundan doğan sorumluluğu düzenleyen bu madde, CMR’nin 3 üncü maddesinden aynen alınmıştır; hükme tekabül eden bir düzenleme 1998 tarihli Reform Kanunu ile değişik Alm.TK.’nın 428 inci paragrafında yer almaktadır. B...
(Şerh No: 5407 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:40)

 Bilgi  [TTK. 780] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 878 ve Gerekçesi
2. Özel hâller Madde 878 - (1) Ziya, hasar veya teslimdeki gecikme, aşağıdaki hâllerden birine bağlanabiliyorsa taşıyıcı sorumluluktan kurtulur: a) Sözleşme veya teamüle uygun olarak üstü açık bir aracın kullanılmış olması yahut güverteye yükleme yapılması. b) Gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama. c) Eşyanın gönderen veya gönderilen tarafından işleme tâbi tutulması, yüklenmesi veya boşaltılması. d) Eşyanın; özellikle kırılma, paslanma, bozulma, kuruma, sızma, olağan fire yolu...
(Şerh No: 5406 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:40)

 Bilgi  [TTK. 784] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 877 ve Gerekçesi
b) Araç arızası ve kiralayanın kusuru Madde 877 - (1) Taşıyıcı, taşıma aracındaki arızaya, taşıtı kiraladığı kişinin onun temsilcilerinin veya çalışanlarının kusuruna dayanarak sorumluluktan kurtulamaz. Madde Gerekçesi: Bu hükmün kaynağı CMR’nin 17 (3). maddesi hükmüdür. Madde taşıyıcının sorumluluktan kurtulamayacağı iki hali hükme bağlamıştır. Bunlardan birincisi taşıma aracındaki arızadır. Ziya, hasar veya gecikme, araç arızasından doğmuşsa, sorumlu olan taşıyıcıdır. Taşıyıcı araç arı...
(Şerh No: 5405 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:40)

 Bilgi  [TTK. 783] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 876 ve Gerekçesi
II - Sorumluluktan kurtulma 1. Genel olarak a) Taşıyıcının özeni Madde 876 - (1) Ziya, hasar ve gecikme, taşıyıcının en yüksek özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği sebeplerden meydana gelmişse, taşıyıcı sorumluluktan kurtulur. Madde Gerekçesi: Maddenin kaynakları CMR m. 17 (2)-(4) ile Alm TK 426 ncı paragrafıdır. Hükmün ana kuralı, ziya, hasar veya gecikmenin kaçınılmaz veya umulmadık olması halinde sorumluluğun doğmayacağıdır. Her üç halde de özen...
(Şerh No: 5404 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:40)

 Bilgi  [TTK. 781] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 874-875 ve Gerekçeleri
XIX - Ziya karinesi Madde 874 - (1) Eşya, taşıma süresini izleyen yirmi gün içinde teslim edilmezse, hak sahibi ona zayi olmuş gözüyle bakabilir. Sınır ötesi taşımalarda bu süre otuz gündür. (2) Hak sahibi, eşyanın ziyaı dolayısıyla tazminat alırsa, bunun ödenmesi sırasında, eşyanın tekrar bulunması hâlinde, derhal kendisine verilmesini isteyebilir. (3) Hak sahibi, eşyanın bulunduğu haberini aldıktan itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde giderler indirilmek suretiyle, tazminatı geri ödeye...
(Şerh No: 5403 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:40)

 Bilgi  [TTK. 792] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 872 ve Gerekçesi
XVII - Ödemeli teslim Madde 872 - (1) Eşyanın gönderilene teslimi, kararlaştırılan bedelin ödenmesi şartına bağlanabilir. Bu hâlde, ödeme nakden veya nakde eşdeğer bir ödeme aracı ile yapılmalıdır. (2) Tahsil sonucu elde edilen bedel, taşıyıcının alacaklıları bakımından gönderene geçmiş sayılır. (3) Eşya, bedeli tahsil edilmeden gönderilene teslim edilirse, taşıyıcı, bundan doğan zarardan, gönderene karşı kusuru bulunmasa bile, eşyanın tesliminde ödenmesi gereken tutarla sınırlı olarak so...
(Şerh No: 5402 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:40)

 Bilgi  [TTK. 779] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 873 ve Gerekçesi
XVIII - Taşıma süresi Madde 873 - (1) Taşıyıcı eşyayı, kararlaştırılan sürede, bir süre kararlaştırılmamışsa şartlar dikkate alındığında özenli bir taşıyıcıya tanınabilecek makûl bir süre içinde, teslim etmekle yükümlüdür. Madde Gerekçesi: Maddenin kaynağı, CMR m. 19 ve Alm TK m. 423’dür.
(Şerh No: 5401 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:39)

 Bilgi  [TTK. 778] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 871 ve Gerekçesi
XVI - Gönderilenin hakları ve ödeme borcu Madde 871 - (1) Eşyanın teslim yerine varmasından sonra gönderilen, taşıyıcıdan, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi karşılığında, eşyanın kendisine teslim edilmesini isteyebilir. Eşya zayi olmuş veya hasara uğramış yahut geç teslim edilmişse, gönderilen, gönderenin taşıma sözleşmesinden doğan istem haklarını taşıyıcıya karşı ileri sürebilir. Gönderen, bu hakların ileri sürülmesinde yetkili kalmaya devam eder. Gönderilenin ...
(Şerh No: 5400 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:39)

 Bilgi  [TTK. 777] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 870 ve Gerekçesi
XV - Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi Madde 870 - (1) Taşıma ücreti, eşyanın tesliminde ödenir. Taşıyıcı, taşıma ücretinden başka, eşya için yapılan, duruma ve şartlara göre gerekli olan giderleri de isteyebilir. (2) Bir taşıma veya teslim engelinden dolayı, taşıma, süresinden önce sona erdirilirse, taşıyıcı, taşımanın tamamlanan kısmıyla orantılı olarak taşıma ücretine hak kazanır. Engel, taşıyıcının riziko alanına giren bir sebepten kaynaklanmışsa, taşıyıcı, ancak, gönderenin men...
(Şerh No: 5399 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:39)

 Bilgi  [TTK. 776] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 866-867 ve Gerekçeleri
XI - Kısmî taşımayı istem hakkı Madde 866 - (1) Taşıyıcı, taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmiş olmasa bile, gönderenin istemi üzerine yola çıkmak zorundadır. Bu durumda taşıyıcı, a) Sözleşmede kararlaştırılmış olan taşıma ücretinin tamamını, b) Doğmuş bekleme ücretini, c) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderleri ve uğradığı zararı, d) Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen güvencesiz kalmışsa, kendisine ek güvence gösterilmesini isteyebil...
(Şerh No: 5398 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:39)

 Bilgi  [TTK. 775] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 868-869 ve Gerekçeleri
XIII - Emir, talimat ve tasarruflar Madde 868 - (1) Gönderen taşıyıcıya, taşımanın yapılması için emir ve talimât verebileceği gibi, taşımanın durdurulması, eşyanın geri getirilmesi, başka bir varma veya teslim yerine götürülmesi ya da başka bir gönderilene teslim edilmesi şeklinde tasarruflarda da bulunabilir. Gönderenin bu tür emir, talimat ve tasarrufları, taşıyıcının işletmesi için sakıncalıysa veya diğer gönderenlerin ve alıcıların gönderileri için bir zarar tehdidini beraberinde getiri...
(Şerh No: 5397 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:39)

 Bilgi  [TTK. 774] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 864-865 ve Gerekçeleri
IX - Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu Madde 864 - (1) Gönderen, kusuru olmasa da; a) Yetersiz ambalajlamadan ve işaretlemeden; b) Taşıma senedine yazılan bilgilerdeki gerçeğe aykırılıklar ile yanlışlık ve eksikliklerden; c) Tehlikeli malın bu niteliği hakkında bildirimde bulunmamaktan; d) Kanunun 860 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belge ve bilgilerdeki eksikliklerden, gerçeğe aykırılıklardan, belge ve bilgilerin yokluğundan; kaynaklanan, taşıyıcının zararla...
(Şerh No: 5396 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:39)

 Bilgi  [TTK. 773] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 902 ila 905 arası ve Gerekçeleri
DÖRDÜNCÜ KISIM Değişik Tür Araçlar ile Taşıma A) Sözleşme Madde 902 - (1) Bu Kitabın Birinci ve İkinci Kısım hükümleri, aşağıdaki şartların tamamının bir arada varlığı hâlinde, değişik tür araçlar ile taşıma sözleşmelerine de uygulanır. a) Eşyanın taşınması bütünlük gösteren bir taşıma sözleşmesine dayanıyorsa, b) Bu sözleşme bağlamında taşıma değişik türde araçlarla yapılacaksa, c) Taraflar, her bir türdeki araç için ayrı sözleşme yapmış olsalardı, sözkonusu sözleşmelerin en az ikis...
(Şerh No: 5395 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:39)

 Bilgi  [TTK. 773] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 894 ila 901 arası ve Gerekçeleri
ÜÇÜNCÜ KISIM Taşınma Eşyası Taşıması A) Uygulanacak hükümler Madde 894 - (1) Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere taşınan eşya “taşınma eşyası”dır. Konusu taşınma eşyası olan taşıma sözleşmesine, bu Kısımda öngörülen hükümlerde veya uygulanması gerekli uluslararası sözleşmelerde aksine hüküm bulunmadıkça, bu Kitabın Birinci ve İkinci Kısım hükümleri uygulanır. Madde Gerekçesi: Tasarının 894 ilâ 901 inci maddeleri taşınma eşyasının taşınmasına uygulanır....
(Şerh No: 5394 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:39)

 Bilgi  [TTK. 773] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 861-862-863 ve Gerekçeleri
VI - Tehlikeli eşya Madde 861 - (1) Tehlikeli eşya taşınacaksa gönderen, taşıyıcıya zamanında açık, anlaşılabilir içerikte ve yazılı şekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemler konusunda bildirimde bulunmakla yükümlüdür. (2) Taşıyıcı, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, gönderene karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya ge...
(Şerh No: 5393 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 19:38)

Davayı 506 S.K. yürürlükte olduğu sırada açtığımız için kanunun 98 inci maddesine atıfta bulunmuştuk. 5510 S.K. nun 30 uncu maddesine tekabül ettiği için, dilekçeyi buraya aktarmayı uygun gördük.
(Şerh No: 5392 - Ekleyen: Av.Suat ERGİN - Tarih : 07-05-2010 16:06)

1- BK. m.360, kural olarak, bir eserin istenen vasıflarda ifa edilmemesi (işin ayıplı tamamlanması) halinde uygulanır. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde müteahhidin yapıyı, teslim gününde bitirmeyerek temerrüde düşmesi ve yapıyı da kısmen tamamlamış olması halinde BK m.106-108 uygulanır. Müteahhidin kısmi ifasının karşılığının iadesi hakkında kanunda açıklık olmadığından işbu kanun boşluğunu tamamlamak için MK m.1-2 ye başvurulmalıdır. Böylece, müteahhidin yapıda tamamladığı kısım arsa(iş) sa...
(Şerh No: 5391 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2010 11:23)

 Bilgi  [MK. 1030] GENEL GEREKÇE
Türk hukuk devriminin temel taşlarının en büyüğü olarak nitelendirilebilecek olan "Türk Kanunu Medenîsi", Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmiş, 4 Nisan 1926 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Borçlar Kanunu ile birlikte 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türk Kanunu Medenisinin ve onun yerini alacak olan Yeni Türk Medeni Kanununun amacını ve işlevini iyice kavrayabilmek, özellikle Türk Ulusu için arzettiği önemi belirtmek üzere, dönemin Ada...
(Şerh No: 5390 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 06-05-2010 20:46)

 Bilgi  [TCK. 37] TCK Md. 37 İştirak ile Açıklama ve Bilgiler
1- Açıklamalar: Asli iştirak, kanuni tanımda yer alan suçun birden fazla kişi tarafından fiil üzerinde hâ-kimiyet kurulmak veya mühim bir katkı yapılmak suretiyle birlikte işlenmesidir. Suçun ka-rar ve icra aşamasına katılan ve sonuçlarından faydalanan herkes, müşterek fail olarak so-rumlu olur. TCK. 37/1. maddeye göre suçun kanuni tanımında öngörülen fiili gerçekleştiri-len kişi fail olup, suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, bu kişile-rin her biri müşterek fail ol...
(Şerh No: 5388 - Ekleyen: Mehmet Tan YILDIZ - Tarih : 06-05-2010 12:31)

"Bir yıllık süresi içerisinde haciz talebinde bulunulmaması veya yapılmış olan haciz talebi geri alınıp da aynı 1 yıllık süre içinde yeniden haciz talebinde bulunulmaması" nedeniyle takip dosyasının işlemden kaldırılması (md. 78/4) üzerine, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için, yenileme talebinde bulunulmalıdır.(md. 78/5) Bu yenileme talebi yalnız haciz (talebi) içindir.
(Şerh No: 5387 - Ekleyen: Av.Fatma Yağmur ŞEKER - Tarih : 05-05-2010 16:23)

Karşı yanın faksından gönderilen belge, ödeme iddiasını doğruluyorsa, dava ispatlanmış kabul edilmelidir.
(Şerh No: 5384 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 05-05-2010 09:20)

TTK.nun 537 nci maddesi hükmüne göre limited şirketlerde anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça her ortağın oy hakkı koyduğu sermaye miktarına göre hesaplanacaktır. Bu kural, iki ortaklı limited şirketler için de geçerlidir. Dolayısıyla, iki ortaklı bir limited şirkette oy çoğunluğunu elinde bulunduran ortağın objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde anasözleşmeye dayanarak tek başına ortaklık müdürünü ataması veya değiştirmesi mümkündür.
(Şerh No: 5383 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 03-05-2010 19:58)

 Bilgi  [TTK. 770] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 859 ve Gerekçesi
IV - Yük senedi (ilmühaber) Madde 859 - (1) Taşıma senedi düzenlenmemişse, gönderenin istemi üzerine taşıyıcı, eşya ve taşıma hakkında yeterli bilgileri içeren bir yük senedi imzalayıp gönderene vermek zorundadır. Madde Gerekçesi: Bu hüküm 6762 sayılı Kanunun 770 inci maddesinin tekrarıdır.
(Şerh No: 5382 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-05-2010 19:14)

 Bilgi  [TTK. 771] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 860 ve Gerekçesi
V - Refakat belgeleri Madde 860 - (1) Gönderen, eşyanın tesliminden önce, resmî nitelik taşıyan, özellikle gümrük işlemleri için gerekli bulunan bilgileri taşıyıcıya vermek ve sözkonusu belgeleri taşıyıcının tasarrufuna bırakmak zorundadır. (2) Taşıyıcı, kendisine verilen belgelerin ziyaından, hasarından veya yanlış kullanılmasından doğan zararlardan sorumludur; meğerki ziya, hasar veya yanlış kullanma taşıyıcının kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği durumlardan kaynaklanmış olsun. A...
(Şerh No: 5381 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-05-2010 19:14)

Tebligat yapılacak muhatabın adreste bulunmaması halinde, muhatap yerine tebliği alan kimsenin 18 yaşından küçük olması halinde yapılan tebligat geçersiz kabul edilmelidir.
(Şerh No: 5372 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 30-04-2010 21:19)

 Bilgi  [TTK. 768] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 856-858 ve Gerekçeleri
İKİNCİ KISIM Eşya Taşıma A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması I - Taşıma senedi Madde 856 - (1) Taşıma senedi taraflardan birinin istemi üzerine düzenlenir. Senet üç özgün nüsha olarak hazırlanır ve gönderen tarafından imzalanır. Gönderen, taşıyıcının da taşıma senedini imzalamasını isteyebilir. El yazısı ile imzalanmış taşıma senetlerinin suretlerindeki imza, damga veya mühür şeklinde ya da basılı olabilir. Bir nüsha gönderene aittir, diğeri eşyaya eşlik eder, üçüncüsü taşıyıcıda k...
(Şerh No: 5379 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2010 20:45)

 Bilgi  [TTK. 769] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 857 ve Gerekçesi
II - Taşıma senedinin içeriği Madde 857 - (1) Taşıma senedi aşağıdaki kayıtları içerir: a) Düzenleme yeri ve tarihi. b) Gönderenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi. c) Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi. d) Eşyanın teslim alınacağı yer ve gün ile teslim edileceği yer. e) Gönderilenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile adresi. f) Gerektiğinde bildirim adresi. g) Eşyanın türünün olağan işareti ile ambalajının çeşiti ve tehlikeli mallarda bunlara ilişkin mevz...
(Şerh No: 5380 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2010 20:42)

 Bilgi  [TTK. 767] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 855 ve Gerekçesi
E) Zamanaşımı Madde 855 - (1) Bu Kitap hükümlerine tâbi taşımalardan doğan tüm istem hakları bir yılda zamanaşımına uğrar. (2) Bu süre, eşya taşımasında, eşyanın gönderilene teslimi; yolcu taşımasında, yolcunun varma yerine ulaşma tarihinden başlar. Eşya tamamen zayi olmuş veya yolcu gideceği yere ulaşamamış ise, zamanaşımı süresi, eşyanın teslimi ve yolcunun ulaşması gereken tarihten itibaren işlemeye başlar. (3) Rücu haklarına ilişkin zamanaşımı, rücu alacaklısının, zararı ve rücu borçl...
(Şerh No: 5378 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2010 20:37)

 Bilgi  [TTK. 766] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 854 ve Gerekçesi
D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği Madde 854 - (1) Kanunun, taşıyıcıya, taşıma işleri yüklenicisine ve faaliyetleri Devlet iznine bağlı taşıma işletmelerine yüklediği sorumlulukların, önceden hafifletilmesi veya kaldırılması sonucunu doğuran tüm sözleşme hükümleri geçersizdir. Bu hükümlerin, işletme tüzüklerinde, genel işlem şartlarında, biletlerde, tarifelerde veya benzer diğer belgelerde öngörülmüş olmaları hâlinde de hüküm aynıdır. Madde Ger...
(Şerh No: 5377 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2010 20:37)

 Bilgi  [TTK. 765] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 853 ve Gerekçesi
II- Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi Madde 853 - (1) Taşıyıcı ve taşıma işleri yüklenicisi, taşıma işini 852 nci maddede öngörülen özel hükümlere bağlı bulunan bir kuruluşa gördürdükleri takdirde de, Kanunun kendilerine yüklediği sorumluluğun hafifletilmesini veya kaldırılmasını isteyemezler. Değişik tür araçlar ile taşımaya ilişkin Dördüncü Kısım hükümleri saklıdır. Madde Gerekçesi: Bu maddenin ilk cümlesi, esas itibarıyla, 6762 sayılı Kanunun 765 ile 766 ncı maddelerinin tekra...
(Şerh No: 5376 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2010 20:37)

 Bilgi  [TTK. 764] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 852 ve Gerekçesi
C) Saklı tutulan hükümler I- Kural Madde 852 - (1) Deniz ve havayoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin özel hükümler saklıdır. Madde Gerekçesi: Madde 6762 sayılı Kanunun 764 üncü maddesinden alınmıştır. Bu maddenin uygulamasında, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerin, şartları oluşmuşsa, öncelikle uygulanacağı sabittir. Dolayısıyla, demiryolu taşımalarında da COTİF/CIM-CIV’ın uygulama alanı bulduğu hallerde doğrudan o milletlerarası sözleşmeler, aksi halde Tasarını...
(Şerh No: 5375 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2010 20:37)

 Bilgi  [TTK. 763] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 851 ve Gerekçesi
B) Hükümlerin uygulama alanı Madde 851 - (1) Eşya ve yolcu taşımayı arızî olarak üstlenen kişi hakkında da bu Kitap hükümleri, uygun düştükleri ölçüde, uygulanır. Madde Gerekçesi: Bu madde küçük bir değişiklikle 763 üncü maddenin tekrarıdır. 6762 sayılı Kanun metni eşya ve yolcu taşımanın arızî yapılması halinde ikinci kısım hükümlerinin doğrudan uygulanacağını öngörmüştü. 851. madde ise kıyas yolu ile uygulama hükmünü getirerek yargıca sınırlı da olsa bir takdir hakkı vermiştir.
(Şerh No: 5374 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2010 20:37)

 Bilgi  [TTK. 762] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 850 ve Gerekçesi
DÖRDÜNCÜ KİTAP Taşıma İşleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Taşıyıcı Madde 850 - (1) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşya veya yolcu taşıma işini veya ikisini birlikte üstlenen kişidir. (2) Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaştırmayı; buna karşılık, eşya taşımada gönderen ve yolcu taşımada yolcu, taşıyıcıya, taşıma ücretini ödemeyi borçlanır. (3) Taşıma işleri ticarî işletme faaliyetidir. ...
(Şerh No: 5373 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2010 20:37)

Hasta üzerinde tedavi amaçlı deney yapılabilmesi için, sağlık kurum ve kuruluşlarından, hasta ve yakınlarından gerekli izinler alınmalı, heyet raporu düzenlenmeli, ve hasta ve yakınlarına harcama yaptırılmamalıdır. Gerekli şartlara uymaksızın gerçekleştirilen denemelerden sorumlu kişi yada kişilerin TCK 257. maddesi uyarınca yargılanması gerekir.
(Şerh No: 5371 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 30-04-2010 14:49)

Rızası dışında elinden çıkması iddiasıyla çekin iptalini talep etme yetkisi çek hamilinindir.
(Şerh No: 5370 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-04-2010 15:46)

Bir bilgisayar yazılımı ile ilgili olarak; bilgisayar yazılımının adının, iltibasa meydan verecek şekilde haksız olarak çoğaltılarak kullanılması iddiası ile tazminat talep edilmesi halinde; Mahkemece söz konusu bilgisayar yazılımının 5846 S.K. m.1/B ve 2/1 kapsamında eser olup olmadığının değerlendirilmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması ve yazılım, eser vasfında ise konunun, Mahkeme tarafından aynı kanunun 83. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulması gerekir. Anılan ...
(Şerh No: 5369 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-04-2010 12:38)

Kusur, FSEK m.68 ve 70/1 uyarınca tazminat talep edilebilmesi şartlarından değildir. Hak sahibi, ihlal olarak kabul edilebilecek nitelikte bir eylemin varlığı halinde karşı taraftan maddi ve manevi tazminat talep edebilir.
(Şerh No: 5368 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-04-2010 12:19)

89/1-1. haciz ihbarnamesine karşı itirazda bulunmayarak, takip borçlusuna borcu olduğunu ve fakat henüz vadesi gelmediğini bildiren 3. kişiye karşı 89/2 haciz ihbarnamesi çıkarılması gerekir.
(Şerh No: 5367 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-04-2010 14:04)

İİK m.89/4 mucibince ikame olunan davayı İcra Hakimliği genel hükümlere göre çözümler. Bu sebeple İcra Mahkemesi'nce genel hükümlere göre yargılaması yapılarak iddia olunan alacağa dair verilen karar, maddi anlamda kesin hüküm niteliğindedir ve aynı sebeple daha sonra genel mahkemelerde dava ikame olunamaz.
(Şerh No: 5366 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-04-2010 13:25)

Takip borçlusunun alacaklı olduğu 3.kişi, kendisine gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesine itiraz ederse; takip alacaklısı, İİK m.338 ve m.89/4 mucibince cezalandırma ve tazminata mahkumiyet isteyebileceği gibi İİK m.120 mucibince alacak davası da ikame edebilecektir. İddia olunan-3. kişideki alacağa ilişkin olarak, takip borçlusu ve 3. kişi arasında aynı iddialara mesnetle daha önce yargılaması yapılarak sonuçlandırılmış ve kesin hükme bağlanmış kararın mevcudiyeti halinde İİK m.120 ye mesnetle ik...
(Şerh No: 5365 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-04-2010 12:43)

 Türkçe  [AnaY. BAŞLANGIÇ] (Değişik: 23.7.1995-4121/1.m.) Türk yurdu ve ulusunun sonsuz varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği ulusçuluk anlayışı ve onun devrim ve ilkeleri doğrultusunda; dünya ulusları ailesinin eşit haklara iye onurlu bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuz varlığı, esenliği, maddesel ve tinsel mutluluğu ile çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma isteği ile; ulus istencinin koşulsuz üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk ulusunun olduğu ve bunu ulus adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu anayasada gösterilen özgürlükçü demokrasi ve bunun gerekleriyle belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; güçler ayrılığının, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından oluştuğu ve bununla sınırlı uygar bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak anayasa ve yasalarda bulunduğu; (Değişik: 3.10.2001-4709/1.m.) hiçbir etkinliğin Türk ulusal çıkarlarının, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği temelinin, Türklüğün tarihsel ve tinsel değerlerinin, Atatürk ulusçuluğu, ilke ve devrimleri ve uygarlıkçılığının karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; her Türk yurttaşının bu anayasadaki temel hak ve özgürlüklerden eşitlik ve toplumsal adalet gereğ...
(Şerh No: 5364 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-04-2010 11:23)

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ortak giderlerin teminatına ait 22. maddesi hükmüne göre kiracıların sorumluluğu, ana taşınmazda bu sıfatla oturduğu sürece geçerlidir. Asıl sorumluluk sözü edilen kanunun 20. maddesinde belirtildiği üzere kat malikinindir. Kanunun 22. maddesinde kiracının ya da başka bir hakka dayanarak bağımsız bölümde devamlı surette oturanın müteselsil sorumluluğu, oturduğu sürece söz konusu olup, bağımsız bölümü tahliye ettikten sonra yapılan icra takibi ile kiracının sorumlu tutulm...
(Şerh No: 5363 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2010 12:58)

Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, bu alacağı tahsil etmek için ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine, isterse onun bağımsız bölümünden kira bağıtına, oturma hakkına veya başka bir nedene dayanarak "sürekli şekilde yararlanan" kişiye veya her ikisine birlikte icra takibi yapabilecek ve dava açabilecektir.
(Şerh No: 5362 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2010 12:50)

 Bilgi  [KatMülkiyetiK. 1] 634 Sayılı kanun Genel Gerekçesi
GENEL GEREKÇE I – Tasarının hazırlanış safhaları ve prensipleri Yurdumuzda, özellikle son on, on iki yıldan beri büyük şehirlerin gelişmesi ve bunlarda nüfusun artması üç önemli sonuç doğurmuştur: Birincisi: Şehirlerin merkezî bölgelerinde, gerek iş yeri gerek mesken olarak kullanılacak yapı yapılmasına elverişli arsa fiyatları alabildiğine artmış, buna karşılık belediye ve imar tahditleri dolayısıyla ve şehirlerin güzelliği bakımından, her arsaya istenildiği yükseklikte bina yaptırılma...
(Şerh No: 5361 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2010 12:40)

Duruşmada tapudaki bedel üzerinden önalım hakkını kullanmayacaklarını beyan ettikten sonra aynı oturumun; tapudaki bedel ve masraf toplamının depo edilmesine yönelik ara karar gereğini verilen süre içinde yerine getiren davacının davasının kabulüne karar verilmelidir.
(Şerh No: 5360 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-04-2010 20:57)

Şufa davalarında dava değeri tapuda gösterilen satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderleridir. Mahkemece yapılan keşif sonucu belirlenen değere dayanarak görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 5359 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-04-2010 20:27)

Kesin mehilden sonra duruşma gününden önce bedelin ve masraf tutarı toplamının depo edilmesi halinde davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 5358 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-04-2010 17:37)

İİK 106. ve 110.maddelerinde düzenlenen satış isteme sürelerinin alacağın(dolayısıyla takibin)tabi olduğu zamanaşımı süresine bir etkisi yoktur.
(Şerh No: 953 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 21-04-2010 19:15)

İflasın ertelenmesi kararının verilebilmesi için mahkemece, talepte bulunanın yargılama esnasında samimi olduğuna kanaat getirilmelidir. Keşif avansı, kayyum ücreti,ilan masrafları gibi zorunlu bedelleri ödemeyen ve ticari defterlerini kayyuma tevdi etmekten çekinen şirketlerin taleplerinde samimi oldukları kabul edilemez.
(Şerh No: 3615 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 19-04-2010 18:22)

 Bilgi  [TTK. 762] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 850 ilâ 855 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 762 ilâ 767 nci maddeleri, “Taşıma İşleri ve Taşıma Senedi” hakkındaki genel hükümleri içermektedir. Tasarıda, bu sistem korunmuş ve ayrı bir Kitap haline getirilmiş olan “Taşıma İşleri”ne ilişkin genel hükümlere, 850 ilâ 855 inci maddelerde yer verilmiştir. İşbu Dördüncü Kitabın hazırlanmasında geniş ölçüde yararlanılan, 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu, Almanya’da daha önce mevcut olan çok sayıda hukuki düzenlemeyi ilga ederek, tek bir çat...
(Şerh No: 5357 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:24)

 Bilgi  [TTK. 761] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 849 ve Gerekçesi
E) Senetlerin ziyaı Madde 849 - (1) Makbuz senedi veya varantı kaybeden hâmil, bu senetlere malik olduğunu ispat etmek ve güvence vermek suretiyle, mağazanın bulunduğu yerdeki mahkemeden alacağı izin üzerine, durumun kararda gösterilen o yer gazetelerinde ilânından ve itiraz için verilecek sürenin geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. Kaybolan varantın süresi geçmişse, hâmilin istemi üzerine mahkeme aynı şekilde borcun ödenmesine izin verebilir. İzin, mağazaya ve varanta ilişkin ise, h...
(Şerh No: 5356 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:20)

 Bilgi  [TTK. 760] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 848 ve Gerekçesi
D) Zamanaşımı Madde 848 - (1) Makbuz senedi ve varanttan doğan istem hakları, poliçeler hakkındaki zamanaşımı sürelerine tâbidir. Cirantalara karşı başvurma için zamanaşımının başlangıcı, eşyanın satış günüdür. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 760 ıncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5355 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:20)

 Bilgi  [TTK. 759] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 847 ve Gerekçesi
4. Sigorta Madde 847 - (1) Afet hâllerinde varantın hâmili, sigorta bedelinden alacağını tahsil eder. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 759 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5354 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:20)

 Bilgi  [TTK. 758] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 846 ve Gerekçesi
3. Başvurma hakkı Madde 846 - (1) Bir varant hâmilinin, sadece, sattırdığı tevdi olunan malların alacağına yetmemesi hâlinde, borçlunun veya cirantaların mallarına başvurma hakkı vardır. (2) Protesto çekmemiş veya kanunî süresi içinde tevdi olunan malları sattırmaya teşebbüs etmemiş olan varant hâmili, cirantalarına karşı bütün haklarını kaybederse de borçluya karşı başvurma hakkı geçerliliğini sürdürür. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 758 inci maddesinden, dili güncelleş...
(Şerh No: 5353 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:20)

 Bilgi  [TTK. 757] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 845 ve Gerekçesi
2. Satış bedeli Madde 845 - (1) Gümrük resmi ve diğer resim, harç ve vergilerle tevdi olunan mallar için umumî mağaza tarafından yapılan giderler ve mağazanın ücreti satış bedelinden, öncelikle ödenir. (2) Birinci fıkrada yazılı paralar ve güvence altına alınan borç ödendikten sonra geri kalan, makbuz senedi hamiline ödenmek üzere mağaza sahibine verilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 757 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5352 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:20)

 Bilgi  [TTK. 756] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 844 ve Gerekçesi
III - Sattırma hakkı 1. Şartlar Madde 844 - (1) Vâde gününde alacağı ödenmemiş varant hâmili, poliçe hâmili gibi, protesto çektikten on gün sonra rehin hükümlerine göre tevdi edilen malları sattırabilir. (2) 841 inci maddede yazılı hâller satışa engel değildir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 756 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5351 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:20)

 Bilgi  [TTK. 755] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 843 ve Gerekçesi
2. Kısmen geri alma Madde 843 - (1) Varanttan ayrılmış makbuz senedinin hâmili, umumî mağazaya tevdi olunan misli eşyadan bir kısmını çekmek istediği takdirde mağazanın sorumluluğu altında, hem çekeceği kısım ve hem de varant ile güvence altına alınmış borç ile orantılı bir miktar parayı umumî mağazaya yatırmak zorundadır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 755 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5350 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:20)

 Bilgi  [TTK. 754] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 842 ve Gerekçesi
II - Malın geri alınması 1. Genel olarak Madde 842 - (1) Varanttan ayrılmış bir makbuz senedinin hâmili, varant ile güvence altına alınmış olan borcun ana parası ile vâde gününe kadar olan faizlerini umumî mağazaya yatırarak, vâde gününden önce de malları çekebilir. (2) Yatırılan para varantın geri verilmesi karşılığında hamiline ödenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 754 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5349 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 753] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 841 ve Gerekçesi
C) Mallar üzerinde tasarruflar I - Yapılamayacak işlemler Madde 841 - (1) Varant ile makbuz senedinin ziyaından, mirastan veya iflâstan kaynaklanan uyuşmazlıklar hâriç olmak üzere, umumî mağazalara tevdi olunan şeyler üzerinde haciz, el koyma veya rehin yapılamaz. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 753 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5348 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 752] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 840 ve Gerekçesi
3. Varantın cirosu Madde 840 - (1) Varantın ilk cirosu, hangi borcun güvence altına alınması için yapılmışsa onu, faiz oranını ve vâdeyi içerir. (2) Varantın cirosunda yazılı kayıtlar aynen makbuz senedinin üzerine de yazılarak, varantın ciro edildiği kişi tarafından imza edilir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 752 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5347 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 751] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 839 ve Gerekçesi
2. Hükümleri Madde 839 - (1) Senedin teslimi şartıyla, ciro aşağıda yazılı hükümleri doğurur: a) Makbuz senedi ve varantın birlikte cirosu, tevdi olunan malların mülkiyetini devreder. b) Yalnız varantın cirosu, varantın devredildiği kişiye, tevdi olunan mallar üzerinden rehin hakkı sağlar. c) Yalnız makbuz senedinin cirosu, varant hâmilinin hakkı saklı kalmak şartıyla, tevdi olunan malların mülkiyetini devreder. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 751 inci maddesinden, dili ...
(Şerh No: 5346 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 750] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 838 ve Gerekçesi
II - Ciro 1. Genel olarak Madde 838 - (1) Makbuz senediyle varant emre yazılı olmasa bile ayrı ayrı veya birlikte teslim ve ciro yoluyla devredilebilir. Ciro yapıldığı günün tarihini de taşır. (2) Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edilebilir. Bu türlü ciro, her iki senet teslim edildiği takdirde, cirantanın haklarını hâmile devreder. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 750 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. Maddedeki “teslim” k...
(Şerh No: 5345 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 749] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 837 ve Gerekçesi
4. Kısmî senet Madde 837 - (1) Makbuz senedi ve varantın hâmili, giderleri kendisine ait olmak üzere önceden tevdi olunan malların kısımlara ayrılmasını ve her kısım için ayrı ayrı senet verilmesini isteyebilir. Bu takdirde eski senet geri verilir ve iptal olunur. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 749 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5344 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 748] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 836 ve Gerekçesi
3. Defter Madde 836 - (1) Makbuz senedi ve varanttan oluşan belgenin dip koçanlı bir defterden koparılmış olması ve defterin umumî mağazaya ait belgeler arasında saklanması gereklidir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 748 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5343 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 747] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 835 ve Gerekçesi
2. Varant Madde 835 - (1) Varantın da 834 üncü maddede yazılı kayıtları aynen içermesi ve makbuz senedine bağlı olması gerekir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 747 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5342 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 746] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 834 ve Gerekçesi
B) Makbuz senedi ve varant I - Şekil 1. Makbuz senedi Madde 834 - (1) Umumi mağazalara tevdi edilen mal ve hububat karşılığında verilen makbuz senedinin aşağıda yazılı kayıtları içermesi gereklidir: a) Tevdi edenin adı, mesleği, yerleşim yeri, b) Tevdinin yapıldığı umumî mağazanın ticaret unvanı ile merkezi, c) Tevdi olunan malların cins ve miktarı ile nitelik ve değerinin bilinmesi için açıklanması gereken hususlar, d) Tevdi olunan malların tâbi olması gereken, resim, harç ve vergi...
(Şerh No: 5341 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 745] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 833 ve Gerekçesi
II - İstisnalar Madde 833 - (1) 832 nci maddede yazılı senetleri vermeksizin, yalnız mal ve hububatı saklama sözleşmesiyle kabul etmek üzere açılan diğer kurumlar ve yerler hakkında umumî mağazalara ait hükümler geçerli olmaz. Bu hususta Borçlar Kanununun saklama sözleşmesi hakkındaki hükümleri uygulanır. (2) Tevdi edilmiş şeyler karşılığında verilen, ancak kanunun aradığı şekil şartlarına uymayan senetlerle, bu şekil şartlarına uygun olup da izin almamış olan kurumlar tarafından verilen se...
(Şerh No: 5340 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:19)

 Bilgi  [TTK. 744] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 832 ve Gerekçesi
ALTINCI KISIM Makbuz Senedi ve Varant A) Umumî mağazalar I - Genel olarak Madde 832 - (1) Makbuz senedi ve varant (rehin senedi) verme karşılığında serbest veya gümrüklenmemiş mal ve hububatı saklama sözleşmesi uyarınca kabul etmek ve tevdi edenlere de bu senetlerle tevdi olunan mal ve hububatı satabilmek veya rehin edebilmek olanağı vermek amacıyla kurulan mağazalara "umumî mağaza" denir. Umumî mağazalar işlemleri bu Kısım hükümlerine tâbidir. (2) Umumî mağazalar Sanayi ve Ticaret ...
(Şerh No: 5339 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 743] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 831 ve Gerekçesi
C) Cirosu kabil olan diğer senetler Madde 831 - (1) İmza edenin, yer, zaman ve miktar bakımlarından belirli nakdî ödemelerde bulunmak ve belirli miktarda misli şeyler teslim etmek borçlanmasını içeren senetler, açıkça emre yazılı oldukları takdirde ciro ile devredilebilirler. (2) Bu senetler ve makbuz senetleri, varant ve konişmento gibi cirosu kabil olan senetler hakkında, cironun şekli, hâmilin hak sahipliği ve senedi elinde bulunduranın onu geri vermekle yükümlü olması hususlarında, poliç...
(Şerh No: 5338 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 742] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 830 ve Gerekçesi
II - Emre yazılı ödeme vaatleri Madde 830 - (1) Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber, açıkça emre yazılı olarak düzenlenmiş olan ve bonoda aranılan diğer unsurları da içeren ödeme vaatleri, bono hükmündedir. Şu kadar ki, emre yazılı olarak düzenlenmiş olan ödeme vaatleri hakkında, araya girerek ödemeye ilişkin hükümler uygulanmaz. (2) İcra ve İflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı senetlerin takibine ilişkin hükümleri, emre yazılı olarak düzenlenmiş bulunan ödeme vaa...
(Şerh No: 5337 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 741] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 829 ve Gerekçesi
4. İcrada uygulanmayacak hükümler Madde 829 - (1) İcra ve İflâs Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı senetlerin takibine ilişkin hükümleri emre yazılı havaleye uygulanamaz. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 741 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5336 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 740] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 828 ve Gerekçesi
3. Kabulün hükümleri Madde 828 - (1) Emre yazılı bir havalenin, havale olunan tarafından isteğe bağlı olarak kabulü, poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber, hâmil, havale olunan kişi iflâs veya ödemelerini tatil etmiş veya aleyhine yapılan takip semeresiz kalmışsa, vâdenin gelmesinden önce başvurma hakkını kullanamaz. (2) Bunun gibi, havale edenin iflâsı hâlinde vâdenin gelmesinden önce hâmil başvurma hakkını kullanamaz. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 740 ıncı madd...
(Şerh No: 5335 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 739] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 827 ve Gerekçesi
2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması Madde 827 - (1) Emre yazılı havale kabul için ibraz edilemez. (2) Buna rağmen ibraz edilir ve kabulden de kaçınılırsa hâmilin bu sebepten dolayı başvurma hakkı yoktur. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 739 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5334 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 738] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 826 ve Gerekçesi
B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler I - Emre yazılı havaleler 1. Genel olarak Madde 826 - (1) Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber, açıkça emre yazılı olarak düzenlenen ve diğer hususlarda da poliçede aranılan unsurları içeren havaleler, poliçe hükmündedir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 738 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5333 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 737] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 825 ve Gerekçesi
II - Borçlunun defileri Madde 825 - (1) Borçlu, emre yazılı bir senetten doğan alacağa karşı ancak, senedin geçersizliğine ilişkin veya senet metninden anlaşılan defilerle alacaklı kim ise ona karşı, kişisel olarak haiz bulunduğu defileri ileri sürebilir. (2) Borçlu ile önceki hâmillerden biri veya senedi düzenleyen kişi arasında doğrudan doğruya varolan ilişkilere dayanan defilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hâmilin bilerek borçlunun zararına hareket etmiş olması hâlinde ...
(Şerh No: 5332 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 736] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 824 ve Gerekçesi
BEŞİNCİ KISIM Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler A) Emre yazılı senet I - Tanımı Madde 824 - (1) Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı senetlerdendir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 736 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5331 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 735] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 823 ve Gerekçesi
III - Yerleşim yeri hukuku Madde 823 - (1) Muhatap ve yerleşim yerli çeki ödeyecek olan üçüncü kişi aleyhine sebepsiz zenginleşmeden doğan istemler, bu kişilerin yerleşim yerlerinin bulunduğu ülkenin hukukuna göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 735 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5330 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:18)

 Bilgi  [TTK. 734] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 822 ve Gerekçesi
II - Ödeme yeri hukuku Madde 822 - (1) Aşağıda yazılı hususlar çekin ödeneceği ülke kanununa göre belirlenir: a) Çekin mutlaka görüldüğünde mi ödenmesi gerektiği yoksa, görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şartıyla da çekilip çekilemeyeceği ve gerçek düzenlenme gününden sonraki bir günün çeke yazılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağı, b) İbraz süresi, c) Çekin; kabul, teyit, tasdik veya vize edilip edilmeyeceği ve bu kayıtların ne gibi sonuçlar doğuracağı, d) Hâmilin kısmen ödemeyi ...
(Şerh No: 5329 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 733] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 821 ve Gerekçesi
C) Borçlanmaların hükümleri I - Düzenlenme yeri kanunu Madde 821 - (1) Çekten doğan borçlanmaların sonuçları, bu borçlanmaların yapıldığı ülke hukukuna göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 733 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5328 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 732] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 820 ve Gerekçesi
B) Şekil ve süreler Madde 820 - (1) Çeke ait borçlanmaların şekli, bu borçlanmaların imza edilmiş olduğu ülkenin hukukuna göre belirlenir. Bununla beraber, ödeme yeri hukukunun öngördüğü şekle uyulması yeterlidir. (2) 767 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları da uygulanır. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 732 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5327 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 731] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 819 ve Gerekçesi
BEŞİNCİ AYIRIM Kanunlar İhtilafı A) Muhatap olma ehliyeti Madde 819 - (1) Bir çekin kimin üzerine çekilebileceğini, çekin ödeneceği ülkenin hukuku belirler. Bu hukuka göre çek, muhatabın kişiliği bakımından geçersiz sayılıyorsa, hukuklarının böyle bir nedenden dolayı geçersizliği öngörmediği ülkelerde, çek üzerine atılan imzalardan doğan borçlanmalar geçerlidir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 731 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5326 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 730] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 818 ve Gerekçesi
F) Uygulanacak hükümler Madde 818 - (1) Poliçeye ait aşağıdaki hükümler çek hakkında da uygulanır: a) Düzenleyenin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü kişi hesabına çektiği poliçeler hakkındaki 673 üncü madde, b) Poliçede gösterilen bedeller arasındaki farklara ilişkin 676 ncı madde, c) Borçlanmaya ehil olmayan kişilerin imzasına, yetkisiz imzaya, düzenleyenin sorumluluğuna ve açık poliçeye ait 677 ilâ 680 inci maddeler, d) Ciro hakkındaki 683 ilâ 685 inci maddeler, e) Poliçeye...
(Şerh No: 5325 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:34)

 Bilgi  [TTK. 729] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 817 ve Gerekçesi
II - Sürelerin hesabı Madde 817 - (1) Kanunun bu Kısmında gösterilen süreler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 729 uncu maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5324 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:34)

 Bilgi  [TTK. 728] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 816 ve Gerekçesi
E) Süreler I - Tatil günleri Madde 816 - (1) Bir çekin ibrazı ve protestosu tatil günleri değil, ancak bir iş gününde yapılabilir. (2) Çeke ilişkin işlemler ve özellikle ibraz ve protesto veya buna eşdeğer belirleme işlemlerinin yapılması için kanunla belirli sürenin son günü, pazara veya diğer bir tatil gününe rastladığı takdirde, bu süre onu izleyen ilk iş gününü kapsayacak kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabına dâhildir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 728 i...
(Şerh No: 5323 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:34)

 Bilgi  [TTK. 727] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 815 ve Gerekçesi
D) "Banka"nın tanımı Madde 815- (1) Bu Bölümde geçen "banka" teriminden amaç, Bankalar Kanununun hükümlerine tâbi olan kuruluşlardır. Şu kadar ki; ödeme yeri Türkiye dışında olan çekler hakkında "banka" teriminden hangi kuruluşların anlaşılacağı ödeme yeri hukukuna göre belirlenir. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 727 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5322 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 726] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 814 ve Gerekçesi
C) Zamanaşımı Madde 814 - (1) Hâmilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. (2) Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 726 ncı maddesinden, dili...
(Şerh No: 5321 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 725] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 813 ve Gerekçesi
B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi Madde 813 - (1) Hamiline yazılı çekler hariç olmak üzere; bir ülkede düzenlenip de diğer bir ülkede veya aynı ülkenin denizaşırı bir kısmında ödenmesi şart olan ve aksine, bir ülkenin denizaşırı bir kısmında düzenlenip o ülkede ödenmesi şart olan veya aynı bir ülkenin denizaşırı olan aynı kısmında veya çeşitli kısımlarında çekilip ödenmesi şart olan her çek, birbirinin aynı olarak çeşitli nüshalar hâlinde düzenlenebilir. Bu nüshalar senet metnin...
(Şerh No: 5320 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 724] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 812 ve Gerekçesi
DÖRDÜNCÜ AYIRIM Çeşitli Hükümler A) Sahte veya tahrif edilmiş çek Madde 812 - (1) Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından doğan zarar muhataba ait olur; meğerki, senette düzenleyen olarak gösterilen kişiye, kendisine verilen çek defterini iyi saklamamış olması gibi bir kusurun yüklenmesi mümkün olsun. Madde Gerekçesi: Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 724 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 5319 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 Bilgi  [TTK. 723] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 811 ve Gerekçesi
IV - Mücbir sebepler Madde 811 - (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması olanaksız bir engel yüzünden mümkün olmamışsa, bu işlemler için belirli olan süreler uzar. (2) Hâmil, mücbir sebebi gecikmesizin kendi cirantasına bildirmeye ve bu bildirimi çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla yükümlüdür. 723 üncü ma...
(Şerh No: 5318 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010 10:33)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,23120904 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.