Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 6

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 6
Tanımlar
(1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;

a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi,
b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,
c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,
d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar,
e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,
f) Silah deyiminden;
1. Ateşli silahlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,
g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar,
h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,
i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,
j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi,
Anlaşılır.
 6  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 14-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 6 İçtihatları

Kişinin kamu görevlisi sayılması için aranacak yegâne ölçüt, gördüğü işin bir kamusal faaliyet olmasıdır. Kamusal faaliyet de, anılan maddenin gerekçesinde; \"Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir.\" şeklinde tanımlanmış ve “Kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı olarak özel hukuk tüzel kişilerince üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin kamu görevlisi sayılmayacağı” belirtilmiştir. Ayrıca kamuya ...
(Şerh No: 17291 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 13-09-2023)

Sanığın yanan soba üzerinde içi su ve çay dolu çaydanlığı katılanın göğüs bölgesine atarak katılanı yaraladığı olayda sıcak su ve çayın niteliği ve netice itibariyle ortaya çıkardığı zarar göz önüne alındığında silah olarak kabulü ve sanığa verilecek cezanın artırılması gerektiği gözetilmelidir.
(Şerh No: 10807 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 09-03-2011)

"kamçının" 5237 sayılı TCK.nun 6/1, f-3 maddesi kapsamında "saldırı ve savunmada savunmada kullanılmak üzere yapılmış, bereleyici alet" olarak kabul edilmesi gerektiği ve bu nedenle atılı suçun şikayete tabi olmadığı, şikayet yokluğu nedeniyle düşürülmesine karar verilemeyeceği gözetilmeksizin, yazılı şekilde sanığın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 8524 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 03-11-2010)

Sanığın mağduru plastik tabure ile yaraladığı ve plastik taburenin yasanın tanımladığı silah kapsamında olmadığı gözetilmelidir.
(Şerh No: 8496 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 31-10-2010)

Suçta kullanılan ve mağdurun kafa kemiğini kıran su borusunun, 5237 sayılı TCK'nın 6/f-4 maddesinde, saldırı ve savunma amacı ile yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya "elverişli diğer şey" olarak belirtilen silah kavramına girdiğinin kabulü gerektiği,
(Şerh No: 3802 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 03-02-2010)

Sanık tarafından suçta kullanılan ve ele geçirilemeyen odun ve hortumun nitelikleri şikayetçiden sorulup, 5237 sy. TCK'nın 6/1-f maddesinde sayılan fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli silahlardan sayılıp sayılmayacağı hususunda bilirkişiden görüş alınması suretiyle sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken..
(Şerh No: 2168 - Ekleyen: Cihangir ESEN - Tarih : 28-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 6 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 6.– Bu madde metninde, kanunda kullanılan bazı kavramlar tanımlanmaktadır. Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmaması dolayısıyla, “kadın” ve “örgüt” tanımları Tasarı metninden çıkarılmıştır. Tekerrüre ilişkin olarak sistem değişikliği yapıldığı için “Aynı türden suç” tanımı ve ayrıca, tanımlanmasına gerek görülmemesi nedeniyle “Cebir ve şiddet” tanımı metinden çıkarılmıştır. Kişinin vatandaşlığının belirlenmesinde 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka...
(Şerh No: 922 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 6 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 6 Yabancı Dil Çevirileri

(1) For the purposes of this law : a)Citizen : shall mean the person who is Turkish in the time of the conduct; b) Minor : shall mean the person who is under eighteen years of age; c) Public official : shall mean the person who participates within the operation of public service as permanently, periodically or transitionally either by way of being elected or nominated or by any reasons. d) Judiciary : shall mean the attorneys; judges and public prosecutors and the associate judges of the High Courts, Common, Military and Administrative courts. e) Night Time : shall mean the period which embarks upon one hour later than the sunset and ends one hour earlier than the sunrise. f) Weapon shall mean : 1. Fire Arms 2. Explosives 3. Any kind of cutter, penetrative or bruisor tool which are made to be used for assault or defence 4. Other tools that are capable to be used in assault or defence even they were not made for those purposes. 5. Nuclear, radioactive , chemical and biological material which are of igniter, corrosive, scathing, suffocating and intoxicating nature and which may cause permanent disease. g) By way of Press and Publication: shall mean any kind of publication broadcasted by written, visual, audio and electronically mass media. h)Habitual Criminal : shall mean the person who has committed an intentional offence or its aggravated or mitigated forms in different times more than once a year . ı)Professional Criminal : shall mean the pers...
(Şerh No: 5823 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 6 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03474808 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.