Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TK. 259] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunun 201 inci maddesinden bazı değişikliklerle Tasarıya alınmıştır.
(Şerh No: 11955 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 13:06)

 Bilgi  [TK. 258] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 200 üncü maddesini karşılayan madde, Tasarıya aynen aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 258 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11954 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 13:05)

 Bilgi  [TK. 257] Gerekçesi
Madde 6762 sayılı Kanunun 199 uncu maddesinden alınmıştır. Ancak hükmün ifadesinde bazı düzeltici değişiklikler yapılmıştır.
(Şerh No: 11953 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 13:04)

 Bilgi  [TK. 256] Gerekçesi
Madde 6762 sayılı Kanunun 198 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 256 ncı maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11952 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 13:03)

 Bilgi  [TK. 255] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin yerini alan Tasarının 255 inci maddesi esas alınmış, fakat mevcut düzenlemenin içerdiği bazı aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrasında "mukavelede hüküm bulunduğu takdirde" ibaresi iki şekilde yorumlanmaya müsaittir. Bir yoruma göre, şirket sözleşmesinde hüküm bulunduğu takdirde, diğer ortaklar, kişiliğinde haklı sebep doğan ortağı bir kararla şirketten çıkarabilir. İkinci yorum uyarın...
(Şerh No: 11951 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 13:03)

 Bilgi  [TK. 254] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 196 ncı maddesini karşılayan bu hüküm aynen Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11950 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 13:02)

 Bilgi  [TK. 253] Gerekçesi
Ortağın ölümüne ilişkin 6762 sayılı Kanunun 195 inci maddesi, hükümlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan; ancak dili düzeltilerek ve anlamı daha iyi ifade eden kelimeler seçilerek Tasarıya alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 253 üncü maddesinin başlığı, amacı ve metni daha iyi ifade ettiği için "Özel durumlar" şeklinde değiştirilmiş, ayrıca hükümdeki "bildirim" ibaresi yerine "ihbar" ibaresi olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uyg...
(Şerh No: 11949 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-07-2011 13:01)

Sanıkların mağdureye karşı, aynı zaman ve mekanda birbirini takiben basit cinsel istismar suçunu gerçekleştirmeleri ve bizzat işledikleri eylemden ayrı olarak diğerinin eylemine de 5237 sayılı TCK.nun 37. maddesi anlamında katılmış olmaları sebebiyle, tayin olunan cezalarının 103/3 ve ayrıca teselsül nedeniyle de aynı Yasanın 43. maddesi uyarınca artırılması gerektiğinin gözetilmemesi,BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 11948 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 26-07-2011 23:34)

Çocuk pornografisi ve hayvanlarla insanların cinsel davranışlarını konu alan dijital veriler, kişisel amaçlı olsa dahi Türk Ceza kanunun m. 226/3'teki suçun oluştuğu gözetilmelidir.
(Şerh No: 11946 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 26-07-2011 23:32)

Kesinleşmiş hükümlerde, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması veya bırakılmaması kararına karşı yasa yolu temyiz değil itirazdır.
(Şerh No: 11947 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 26-07-2011 21:17)

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun takibi şikayete bağlı olsun olmasın, suçun uzlaşma hükümleri kapsamında kaldığı gözetilmelidir.
(Şerh No: 11945 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 26-07-2011 20:48)

Alacaklı tarafından haciz tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde bankadaki paranın İcra Dosyasına istenmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 11944 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011 20:14)

Takibin dayanağı ihtiyati haciz kararının İİK’nun 257. maddesinin hangi fıkrasına göre verildiği belirtilmemiş ise de kararın gerekçesinde; verildiği ve bu haliyle İİK’nun 257/2. bendindeki şartlar gereği alınmış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle takip konusu vadesi gelmemiş senetlerle ilgili olarak muacceliyet şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 11943 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011 20:11)

Takip dayanağı senette iki ayrı vade bulunduğundan takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 11942 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011 20:07)

 Ses Dosyası  [MK. 901] MK. 901 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11941 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:51)

 Ses Dosyası  [MK. 910] MK. 910 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11940 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:43)

 Ses Dosyası  [MK. 909] MK. 909 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11939 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:43)

 Ses Dosyası  [MK. 908] MK. 908 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11938 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:42)

 Ses Dosyası  [MK. 907] MK. 907 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11937 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:42)

 Ses Dosyası  [MK. 906] MK. 906 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11936 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:41)

 Ses Dosyası  [MK. 905] MK. 905 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11935 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:40)

 Ses Dosyası  [MK. 904] MK. 904 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11934 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:39)

 Ses Dosyası  [MK. 903] MK. 903 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11933 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:38)

 Ses Dosyası  [MK. 902] MK. 902 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11932 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 25-07-2011 23:36)

Anayasa Mahkemesi'nin 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "… ölmüş …" sözcüğü, 17.3.2011 günlü, 2009/58E., 2011/52K. sayılı iptal kararı 23.07.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
(Şerh No: 11931 - Ekleyen: Stj.Av.Yakup Gökhan DOĞRAMACI - Tarih : 24-07-2011 18:38)

The person who undertakes an obligation should sign the document through his own handwriting. For these purposes, secure electronic signature is equivalent to a handwritten signature. Where the signature is appended through other means but handwriting, it shall be deemed valid in conditions only customarily permitted, and particularly in case of signatures on large numbers of securities issued. (Paragraph as amended by Law. Num. 6111, Art.213, date 13.02.2011) Testimony, if required, is mandatory in the signatures of visually impaired ones. Otherwise, signatures appended by hand is deemed as sufficient*. *3rd. Paragraph pre-amendment : The signatures appended by those who are visually impaired are not thus liable, unless the signatures of whom have been duly ratified or it is proven that the document content was known by the blind person in the time of signing.
(Şerh No: 11919 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 23-07-2011 13:34)

Mükelleflerin serbest ve hür iradeleriyle beyan ettikleri düzeltme beyannamesine koydukları ihtirazi kayda dayanarak dava açamayacaklarına dair.
(Şerh No: 11918 - Ekleyen: Doğan Adem KURT - Tarih : 22-07-2011 12:16)

Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… ölmüş …” sözcüğünün yürütmesi durdurulmuştur.
(Şerh No: 11930 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-07-2011 11:06)

Türk Medeni Kanununda mirasçıların sonra gelen mirasçılar yararına mirası reddedebilecekleri düzenlenmiş ise de; mirasın birinci derecedeki mirasçılarının tamamı tarafından reddi halinde miras ikinci derecedeki mirasçılara geçmez.
(Şerh No: 11929 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 22-07-2011 10:12)

Sanığın eylemi hırsızlık suçunu oluşturmamakta ise de sanığın çocukları tarafından bulunan şikayetçiye ait cep telefonu kullanma eyleminin 765 sayılı TCK. nun 511. maddesi ile hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK. nun 160. maddesinde yazılı soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan kaybedilmiş malda malik gibi tasarrufta bulunma suçunu oluşturabileceği hususu gözetilerek müştekinin şikayetinden vazgeçip geçmediği de araştırılıp delillerin buna göre değerlendirilerek sanığın ...
(Şerh No: 11927 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 21-07-2011 21:54)

Kendisinin gümrük müdürü olduğuna ilişkin soyut beyanı dışında, TCK. nun 158/1-d maddesi anlamında kamu kurum ve kuruluşunun vasıta olarak kullanılması olarak kabul edilebilecek şekilde anılan kuruma ait herhangi bir alamet, işaret, nişan, belge, kimlik vs. kullanılmaması nedeniyle eylemin, aynı Kanunun 157. maddesindeki dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması, BOZMA nedenidir.
(Şerh No: 11926 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 21-07-2011 21:44)

Sanığın inkâra yönelik savunmasının aksine yüklenen resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına katıldığına dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 11925 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 21-07-2011 21:39)

Olayda, hamilden hareketle ciro silsilesi takip edilerek suça konu bononun, lehdara kimden ne şekilde intikal ettiği ve üzerindeki tüm yazı ve rakamların sanık ile katılanın eli ürünü olup olmadığı usulen araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 11924 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 21-07-2011 21:28)

A contract which is concluded between the absent parties shall enter into force at the moment the declaration of acceptance is sent by the offeree. Such contract shall enter into force at the moment the offer is received by the offeree in circumstances where an express acceptance is not required.
(Şerh No: 11852 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 21-07-2011 16:13)

Taraflar arasında akdedilen sözleşmede teknik özelliklere uygun yeniden imalat kararlaştırıldığından ve sözleşme konusu davalı tarafın elinde mevcut, hazır yatak ve baza satışı olmadığından; akdedilen işbu sözleşme, satış değil eser sözleşmesi olarak değerlendirilmelidir.
(Şerh No: 11917 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 12:18)

Tapu kaydında "aile konutu şerhi" bulunan taşınmazlar hakkında, şerh terkin edilmediği sürece, ortaklığın giderilmesi talep edilemez.
(Şerh No: 11916 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 11:40)

Davaya konu yapı, taşınmazın mütemmim cüz'ü olduğundan taşınmaz malikleri, bu yapının da malikidirler. Yapının bulunduğu taşınmazın tapusunda "muhdesat şerhi" yoksa veya paydaşların aralarında yapılan rızai bir paylaşım söz konusu değilse ve mahkemece yapılan araştırmada yapının aidiyeti konusunda bir tespit yapılamıyorsa; yapı bedelinin tüm zemin maliklerine paylaştırılması gerekir.
(Şerh No: 11915 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 10:47)

Ortak taşınmaz üzerindeki muhdesatın, tüm paydaşlara değil de bir kısmına ait olduğuna ilişkin tapuda şerh varsa veya bu olguyu tüm paydaşlar oybirliğiyle kabul etmekte ise, arzın ve muhdesatın değerleri esas alınarak oran kurulması ve satış parasının bu orana göre dağıtılması gerekir.
(Şerh No: 11914 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 10:22)

Tapuda kayıtlı taşınmaz üzerindeki muhdesatların, davacı tarafından meydana getirilmiş olması sebebiyle; işbu muhdesatların davacıya aidiyetinin tespiti kararı doğrudur.
(Şerh No: 11913 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 10:22)

Davacı, açık artırma yoluyla dava dışı Hazineden zeytinlik vasfındaki taşınmazı satın alan davalıya; taşınmazdaki zeytin ağaçlarını kendisi diktiğinden bahisle sebepsiz zenginleşme davası ikame etmiştir. Açık artırmada söz konusu ağaçların da bedelini ödeyerek taşınmazı satın aldığını ileri süren davalı iddiası karşısında; hazine, açık artırmanın satış şartnamesinde ağaçların başkasına ait olduğunu belirtmişse yeni malik, belirtmemişse eski malik hazine sebepsiz zenginleşmiş demektir ve husu...
(Şerh No: 11912 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 10:22)

Taşınmazın tapu kaydında bulunan "muhdesat şerhi", TMK m.684'e sınırlama getirir ve muhdesat konusu ile arazinin bütünleşmesine engel olur; muhdesat sahibine, muhdesatı araziden ayrı olarak kullanma ve kullanmaya karşı üçüncü kişilerin haksız el atması varsa bunun kaldırılmasını isteme yetkisi tanır.
(Şerh No: 11911 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011 10:22)

 Bilgi  [TK. 252] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunun 194 üncü maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 252 nci maddesinde, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 537 nci maddesine açıkça gönderme yapılmasının, maddenin yorumunda ve uygulanmasında kolaylık yaratacağı düşüncesiyle bu yolda değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 11910 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:23)

 Bilgi  [TK. 251] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 193 üncü maddesini karşılayan bu hükümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 11909 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:22)

 Bilgi  [TK. 250] Gerekçesi
Madde 6762 sayılı Kanunun 192 nci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11908 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:21)

 Bilgi  [TK. 249] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 191 inci maddesi Tasarıya aynen aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 249 uncu maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11907 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:21)

 Bilgi  [TK. 248] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesinden ifadesi düzeltilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 248 inci maddesinin madde başlığında ve metninde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11906 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:20)

 Bilgi  [TK. 247] Gerekçesi
Belirsiz süreli veya süresiz şirkete ilişkin 6762 sayılı Kanunun 189 uncu Maddesi, dili amacına ve anlamına uygun bir şekilde düzeltilerek Tasarıya alınmıştır.
(Şerh No: 11905 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:19)

 Bilgi  [TK. 246] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 188 inci maddesinden Tasarıya alınmıştır. Hükümdeki "protesto" kelimesi yerinde görülmeyerek amaca daha uygun olan "bildirim" ile değiştirilmiştir.
(Şerh No: 11904 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:19)

 Bilgi  [TK. 245] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 187 nci maddesini karşılayan haklı sebep hükmü kavramların tanımları yönünden bazı değişikliklere uğramıştır. İkinci fıkra anlamını ortaya koyar şekilde kaleme alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 245 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edi...
(Şerh No: 11903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:18)

 Bilgi  [TK. 244] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 186 ncı maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11902 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:17)

 Bilgi  [TK. 243] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 185 inci maddesini karşılayan bu hükümde bazı değişiklikler yapılmıştır. İlk olarak A)'nın başlığı "Sona Erme" olarak düzeltilmiştir. Bu düzeltme bölüm başlığında da yapılmıştır. Çünkü 6762 sayılı Kanun tüm sona erme hâllerini "infisah" olarak adlandırmış, fesih ile infisah ayrımı yapmamıştır. Bu düzeltme izleyen maddelerde de yapılmıştır.
(Şerh No: 11901 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:17)

 Bilgi  [TK. 242] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 184 üncü maddesini karşılayan bu hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 11900 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:16)

 Bilgi  [TK. 241] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 183 üncü maddesini karşılayan bu hüküm aynen Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11899 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:16)

 Bilgi  [TK. 240] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 182 nci maddesini karşılayan bu madde, yoğun ve yerleşik bir uygulamayı haizdir. Bu sebeple maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 240 ıncı maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11898 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:16)

 Bilgi  [TK. 239] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 181 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 239 uncu maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11897 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:15)

 Bilgi  [TK. 238] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 180 inci maddesinden Tasarıya aktarılan bu madde, Ülkemizde yoğun uygulaması bulunan hükümlere yer verdiği ve hukukumuza özgü olduğu için hükümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 11896 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:15)

 Bilgi  [TK. 237] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 179 uncu maddesinden alınmış olup, ortakların sorumluluğunun derecesini düzenleyen ilkesel nitelikte hükümler içermektedir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 237 nci maddesinde, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11895 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:14)

 Bilgi  [TK. 236] Gerekçesi
Kollektif ortakların sorumluluğu ilkesini koyan bu madde 6762 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 236 ncı maddesinin başlığında, Alt Komisyonca, 14 üncü maddede belirtilen gerekçeyle değişiklik yapılmıştır. Ancak, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmemiş ve Tasarı metninde olduğu gibi "kişisel" ibaresi korunmuştur.
(Şerh No: 11894 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:13)

 Bilgi  [TK. 235] Gerekçesi
Tasarının bu maddesi yenidir. Çünkü, gerekli olduğu halde, 6762 sayılı Kanun temsil yetkisinin kaldırılmasına ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Tasarının 235 inci maddesi hükmü İsv. BK 565 inci maddesinden alınmıştır. Bu kanun boşluğu, hem öğretide eleştirilmiş hem de uygulamalarda bazı güçlüklere yol açmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 235 inci maddesinin son cümlesinde yer alan kayyımın atanmasına ilişkin karar ve bu kararın tescil ve ilân ettirilmesine ili...
(Şerh No: 11893 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:13)

 Bilgi  [TK. 234] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11892 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:11)

 Bilgi  [TK. 233] Gerekçesi
Tasarının bu maddesi, 6762 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinin tekrarıdır. Buna karşılık 6762 sayılı Kanunun 175 inci maddesi Tasarıya alınmamıştır. Çünkü, 6762 sayılı Kanunun 175 inci maddesi, aynı Kanunun 160 ncı maddesine gönderme yaparak hem 6762 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi hükmü ile çelişiyor, hem de temsil kurumuna uymuyordu.
(Şerh No: 11891 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:11)

 Bilgi  [TK. 232] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 11890 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 15:11)

 Bilgi  [TK. 231] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 173 üncü maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11889 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:47)

 Bilgi  [TK. 230] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 172 nci maddesinden alınmış ve dili güncelleştirilerek Tasarıya konulmuştur.
(Şerh No: 11888 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:47)

 Bilgi  [TK. 229] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 171 inci maddesinden Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11887 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:46)

 Bilgi  [TK. 228] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 170 inci maddesini karşılayan bu hükümde ilk değişiklik kenar başlıkta yapılmıştır. Mevcut hükmün kenar başlığında yer alan "alacağı isteme hakkı" ibaresi metne nazaran dardır. Çünkü, hüküm alacağı değil çeşitli işlemleri içermektedir. Ayrıca doğru kullanılmayan bazı kavramların yerine tam karşılıkları konulmuştur.
(Şerh No: 11886 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:46)

 Bilgi  [TK. 227] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinin birinci fıkrasını karşılayan Tasarının bu hükmü modern muhasebe ve bilânço hukukuna uygun olarak düzenlenmiş ayrıca ortağın kâr payı daha kesin kurallara bağlanmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 227 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Toplantıya katılıp da olumsuz oy veren veya toplantıya katılmaları engellenen ortaklar" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Çünkü, bu ibarede yer alan şartlar anonim şirketlere özgü olup...
(Şerh No: 11885 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:46)

 Bilgi  [TK. 226] Gerekçesi
Birinci fıkra: 6762 sayılı Kanun, ortakların oy haklarına ilişkin bir hükme yer vermemişti. Kanunda her ortağın oy hakkını haiz olup olmadığı ve oyun hangi kritere göre belirleneceği ve bazı ortaklara daha fazla oy hakkı tanınıp tanınamayacağı açık değildir. Tasarının 226 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü, bu eksikliği, kollektif şirketin niteliğine uygun bir şekilde gidermektedir. İkinci fıkra: 6762 sayılı Kanun çeşitli maddelerinde kararların, "ekseriyetle" veya "ittifakla" alınacağını b...
(Şerh No: 11884 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:45)

 Bilgi  [TK. 225] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 167 nci maddesinden dili güncelleştirilerek Tasarıya aktarılmıştır.
(Şerh No: 11883 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:44)

 Bilgi  [TK. 224] Gerekçesi
Ortağın şirkete faiz verme borcuna ilişkin 6762 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi çeşitli boşluklar içeriyordu: (1) 6762 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, sadece şirketten alınan ödünçlere ait faizi düzenliyor izlenimini vermektedir. Oysa uygulamada yoğun olan, şirketten yetkisiz para çekilmesi ve bunun için faiz ödenmemesidir. (2) Faizin başlangıcı sadece ödünçlere göre ve şirketin aleyhine düzenlemiştir. Tasarı bu aksaklıkları düzeltmek amacıyla kaleme alınmıştır. Adalet Komisyonu Rapo...
(Şerh No: 11882 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:43)

 Bilgi  [TK. 223] Gerekçesi
Bu hüküm esas itibarıyla 6762 sayılı Kanunun 165 inci maddesinin tekrarıdır. Sadece olağanüstü işlemlere ilişkin konular listesi zenginleştirilerek öğretideki tartışmalara son vermek amacı güdülmüştür. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 223 üncü maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir: 6762 sayılı Kanunun 165 inci maddesindeki hükümden aynen aktarılan kollektif şirket yöneticilerine tanınan sulh...
(Şerh No: 11881 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:42)

 Bilgi  [TK. 222] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinden alınarak Tasarıya yansıtılmıştır.
(Şerh No: 11880 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:41)

 Bilgi  [TK. 221] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 163 üncü maddesini karşılayan bu hükmün dili yenileştirilmiştir.
(Şerh No: 11879 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:41)

 Bilgi  [TK. 220] Gerekçesi
Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 162 nci maddesinden aynen Tasarıya yansıtılmıştır.
(Şerh No: 11878 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:40)

 Bilgi  [TK. 219] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 161 inci maddesinden aynen alınan bu hükmün dili yenileştirilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 219 uncu maddesinin başlığında ve metninde geçen "sözleşme" ibaresi, diğer sözleşmelerden ayırmak amacıyla "şirket sözleşmesi" ibaresi kullanılarak açıklık ve kesinlik sağlanmıştır. Bu değişiklik gerekli olduğunda diğer maddelerde de yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 11877 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:40)

 Bilgi  [TK. 218] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesine karşılık gelmektedir. Söz konusu Kanunun 160 ıncı maddesi, şahıs şirketlerinin hâkim özden organ ilkesini öngörmektedir. Ancak yönetici ortakların şirket sözleşmesi ve kararıyla da atanabilmelerini düzenlemektedir. Ayrıca, 6762 sayılı Kanunda olduğu gibi ticarî mümessil ve vekillere ilişkin hükümler saklı tutulmuştur.
(Şerh No: 11876 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:39)

 Bilgi  [TK. 217] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 159 uncu maddesi, ortaklar arası ilişkilerde sözleşme serbestisini dolaylı olarak ifade etmekte ve ayrıca gereği olmadığı halde ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümlere gönderme yapmaktaydı. Tasarının 217 nci maddesi, ortaklar arası ilişkilerde sözleşme serbestisini vurgulamak amacıyla öngörülmüştür.
(Şerh No: 11875 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:39)

 Bilgi  [TK. 216] Gerekçesi
Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 158 inci maddesinden alınmıştır. Oldukça zengin bir uygulaması olan 216 ncı madde hükümleri sorumluluk hukukuna önemli katkılarda bulunmuştur.
(Şerh No: 11874 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:38)

 Bilgi  [TK. 215] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 157 nci maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11873 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:38)

 Bilgi  [TK. 214] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 156 ncı maddesini karşılayan bu hükümle ilgili olarak değişikliği gerektirecek herhangi bir gereksinime rastlanmamıştır.
(Şerh No: 11872 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:38)

 Bilgi  [TK. 213] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 155 inci maddesini karşılayan bu maddede sadece dilin güncelleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 213 üncü maddesinin (d) bendi, şirketin işletme konusunun, şirket sözleşmesinde yazılma şekli ile ilgili olarak anonim ve limited şirketlerde kullanılan lafız ile uyumlu hâle getirilmiştir. Bu değişiklik sebebiyle gereksiz hâle geldiği için maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi Tasarı metninden çıkarılmıştır. Yapıl...
(Şerh No: 11871 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:38)

 Bilgi  [TK. 212] Gerekçesi
Kollektif şirket sözleşmesine ilişkin bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 154 üncü maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11870 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:36)

 Bilgi  [TK. 211] Gerekçesi
Bu tanım hükmü, 6762 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinden aynen alınmıştır.
(Şerh No: 11869 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-07-2011 14:36)

Boşanma davasının Yargıtayda ve derdest olması, kararla birlikte verilen tedbir nafakasının arttırımını istemeye engel değildir.
(Şerh No: 11867 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-07-2011 10:53)

Dava dilekçesindeki talep, her ne kadar tedbir ve yoksulluk nafakasının artırılması şeklinde ifade edilmiş ise de; boşanma kararı kesinleşmemiş olduğundan boşanma davasında takdir edilen yoksulluk nafakası da hüküm ifade etmez. Davacının bu talebinin, (boşanma davasının kesinleştiği tarihe kadar hüküm ifade eden) tedbir nafakasının artırılması talebi olarak anlaşılması ve nitelendirilmesi gerekir.
(Şerh No: 11868 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-07-2011 10:53)

5941 S.Yasa’nın 5. Madde (1) Numaralı Fıkrasının Birinci ve İkinci Cümleleri(üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur,ancak,hükmedilecek adlî para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.)Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir: a)Madde gerekçesinde...
(Şerh No: 11866 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-07-2011 15:53)

3. şahıs bankaya 89/1-1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, bankanın sorumluluğu haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihteki mevcut durumla sınırlı olup, daha sonra hesaba gönderilecek para ile ilgili bankanın sorumluluğu bulunmamaktadır.
(Şerh No: 11863 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 13-07-2011 22:57)

 Ses Dosyası  [MK. 624] MK. 624 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11862 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 12-07-2011 23:18)

 Ses Dosyası  [MK. 623] MK. 623 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11861 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 12-07-2011 23:13)

 Ses Dosyası  [MK. 622] MK. 622 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11859 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 12-07-2011 23:06)

Taraflar arasında akdedilen 01.10.1997 tarihli sözleşme ile taahhüdünde olan miktarda malın Irak şirketine teslimini ifa etmeyen davacının, Irak savaşının force-majeure niteliğinde olmasından mütevellit, ifa garantisi için verdiği teminat mektubunun iadesi talebi ile ikame ettiği davada; davacının, sözleşme tarihinden önce husule gelen olayları gözönüne alması gerektiğinden, bahse konu olayın force-majeure olarak değerlendirilemeyeceğine mesnetle davayı reddeden yerel mahkeme kararı onanmıştır.
(Şerh No: 11858 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-07-2011 18:00)

Ailenin Türkiye'de dava konusu taşınmaz haricinde başka bir ekonomik varlığının bulunmadığı belirlenmiştir.Davalının taşınmazı eleden çıkarmak istediği tanık ifadeleri ile kanıtlanmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 199. maddesi gereğince hüküm kurmak gerekir.
(Şerh No: 11857 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2011 11:26)

5941 S.Yasa’nın 5. Madde (1) Numaralı Fıkrasının Birinci ve İkinci Cümleleri(üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur,ancak,hükmedilecek adlî para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.)Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir: a)Madde gerekçesinde...
(Şerh No: 11856 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-07-2011 14:16)

The validity of a contract is not subject to a specific form, unless otherwise provided by law. Where the law requires a specific form for a type of contract, it is generally a validity condition. A contract shall be considered invalid if concluded in default of the form required by law.
(Şerh No: 11853 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 21:52)

Delivery of goods that are not ordered does not connote to an offer.The respondent is not under obligation to keep or return the goods as such delivered.
(Şerh No: 11848 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 21:26)

Where a fixed term for acceptance is stipulated in the offer, such offer is binding for the offeror until the expiry of this period. The offer lapses if the acceptance fails to reach to the offeror in the fixed period.
(Şerh No: 11842 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 13:02)

A contract is concluded in case both parties mutually declare their concurring assents. Declaration of Assents may be either express or implicit.
(Şerh No: 11839 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 12:59)

A proposal is not binding if the person making the offer expressly indicates that he is not to be bound by it or if the nature of the business or other circumstances indicate that he is not intending to be bound. Any display of goods with a price indication or sending tariffs, price lists or alike shall be deemed to be an offer, unless the opposite is expressly and simply understood.
(Şerh No: 11849 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 11:59)

A contract should be considered as concluded unless an offer to another party is rejected in a proper period of time, providing an explicit acceptance is not required due to the circumstances of the case, law or the characteristics of the business.
(Şerh No: 11845 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-07-2011 11:21)

Davacı şirket, idarenin açtığı yemek alımı ihalesinde, sunduğu teklif mektubunun içinde bir adet şikayet dilekçesi ve 56 adet boş A4 kağıdı bulunması sebebiyle ihale dışı bırakılmış ve bu eylemi 4734 sayılı Yasa'nın 17/a kapsamında "yasak fiil ve davranış" niteliğinde olduğu gerekçesiyle bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmıştır. Davacı şirketin eylemi, 4734 S.K. m.17/a'da belirtilen nitelikte olmadığından, bu gerekçeyle verilen yasaklama karar...
(Şerh No: 11847 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-07-2011 15:25)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,15566993 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.