Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

3194 S.lı İmar Kanunu - Son Eklenen Şerhler

3194 S.lı İmar Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Davacılara ait taşınmazın tamamı imar planında pazar yeri olarak ayrılmıştır; böylece davaya konu taşınmazda idarenin fiili el atması olmasa da imar kısıtlamasına dayalı hukuki el atması söz konusu olup; bu tür iddialara mesnetle ikame olunan davaya bakma görevi idari yargıdadır.
(Şerh No: 16659 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-09-2017 13:37)

kazanılmış hakkın varlığı söz konusu olmamakla birlikte, açık hata, ilgilinin hilesi veya kusuru ile tesis edilmemiş olması kaydıyla hukuka aykırı olan bu işlemlerin yürürlüklerini sürdürdükleri zaman içerisinde ilgili kişiler bakımından geçmişe dönük olarak sağladıkları sübjektif hakların parasal olarak karşılığının idarece tazmini, başka bir deyişle, kişilerin bu işlemler sebebiyle uğradıkları zararlarının hizmet kusurunun varlığından bahisle açacakları tam yargı davasına konu etmeleri mümkünd...
(Şerh No: 16587 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 03-03-2017 16:16)

3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca verilen idari para cezalarında bu cezayla birlikte idari yargının görev alanına giren başka bir karar da tesis edildiyse (yıkma, mühürleme vs.) itirazlar için başvuru mercii Kahabatler Kanununa göre Sulh Ceza Mahkemeleri değil, İDARE Mahkemeleridir
(Şerh No: 16535 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-11-2016 14:07)

İmar Kanununu 42. maddede belirtilen para cezaları ancak Belediye Encümeni tarafından verilebilir. Belediye Başkanınca tesis edilen para cezası hukuka aykırıdır.
(Şerh No: 16534 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-11-2016 11:03)

Yapı kullanım izni (iskan) alınmış olması yapının ruhsata aykırılıktan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı gibi yıkıma da engel olmaz.
(Şerh No: 16533 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 19-11-2016 10:50)

İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...yapının sahibine,” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verilmiştir.
(Şerh No: 14453 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 01-04-2013 09:35)

Taşınmazın iktisap edilmesi ve inşaat ruhsatı alınması, imar işleri bakımından tek başına kazanılmış hak için yeterli değilse de; İdare Mahkemesince, yapı ruhsatının dayanağı olan imar planının idare mahkemesince iptali hükmünün verildiği tarihe kadar; ilgilinin hatası, hilesi ya da kusuru olmadan yapıya devam edilmesi durumunda; mahkemenin imar planını iptale dair kararını takiben idarece yapının ruhsatının iptal edilerek inşaatın mühürlenmesi, bu aşamaya kadar gelmiş yapının fiili durumunun da...
(Şerh No: 14251 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-01-2013 19:17)

İdare Mahkemesince, yapı ruhsatının dayanağı olan imar planının idare mahkemesince iptali hükmünün verildiği tarihe kadar; ilgilinin hatası, hilesi ya da kusuru olmadan yapıya devam edilmesi durumunda; mahkemenin imar planını iptale dair kararını takiben idarece yapının ruhsatının iptal edilerek inşaatın mühürlenmesi, bu aşamaya kadar gelmiş yapının fiili durumunun da kazanılmış hak olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 14250 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-01-2013 19:00)

İmar planları arasında; diğer düzenleyici işlemlerden farklı bir hiyerarşi vardır ve bu hiyerarşi kapsamında alt ölçekli planların, üst ölçekli planlara uygun olması gerekir. Nazım imar planı veya uygulama imar planı yapıldıktan sonra henüz subjektif işlem tesis edilmemiş olsa dahi bu planlar ile birlikte üst ölçekli plana dava açılabileceği gibi doğrudan veya alt ölçekli planlara karşı açılan davalarda öğrenme üzerine dayanağı olan üst ölçekli planın iptali istemiyle de dava açılabilir.
(Şerh No: 14249 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-01-2013 18:39)

Taşınmazların kamuya tahsisine ilişkin imar planı yapılıp, beş yıl içinde kamulaştırma yapılmaz ise bedeli kamulaştırmasız el atma hükümlerine göre adli makhekemelerden talep edilebilir.
(Şerh No: 14157 - Ekleyen: Av.Avni OLCAY - Tarih : 21-12-2012 21:29)

Yapı sahibine para cezası verilebilmesi için idarece ruhsatsız yapılaşmanın veya ruhsata aykırılığın tespit edilmiş olması yeterli olup, ruhsata aykırılığın tespiti üzerine mevzuata uygunluğun sağlanması için ilgiliye tanınacak sürenin para cezası verilmesi yönünde tesis edilecek işlemle doğrudan bir ilgisinin bulunmadığı gibi ruhsata aykırılığın giderilmiş olmasının da para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği kuşkusuzdur.
(Şerh No: 14011 - Ekleyen: Av.Gökmen AŞKAR - Tarih : 28-09-2012 10:25)

3194 sayılı Kanun'un 32. maddesinde belirtildiği şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmiş yapı tatil tutanağı olmadan, sadece tespit tutanağına dayanılarak tesis edilen yıkım işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
(Şerh No: 14010 - Ekleyen: Av.Gökmen AŞKAR - Tarih : 28-09-2012 10:20)

Ruhsatlı yapıdaki ruhsata aykırılığın ne olduğu hususuna açıklık getiren yapı tatil tutanağının düzenlemesi suretiyle bir tespitin yapılması, bu tespitin tebliği suretiyle davacının yapısını mevzuata uygun hale getirmesi hususunda uyarılması gerekirken, doğrudan yapının tamamının yıkılması sonucuna yol açacak şekilde inşaat ruhsatının ve yapı kullanma izin belgesinin iptali yönünde işlem tesis edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında.
(Şerh No: 14009 - Ekleyen: Av.Gökmen AŞKAR - Tarih : 28-09-2012 10:14)

İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı nedeniyle ayrı tespitlere dayalı olarak ve her seferinde tespit edilen yeni aykırılıklar için birden çok kez imar para cezası verilebileceği hakkında.
(Şerh No: 14012 - Ekleyen: Av.Gökmen AŞKAR - Tarih : 28-09-2012 10:09)

3194 sayılı Yasa’nın 42. maddesinde düzenlenen idari para cezaları, imar ve kamu düzenine aykırı davranışların önlenmesi amacıyla, araya yargısal bir karar girmeden, idarenin doğrudan işlemiyle idare hukukuna özgü usullerle kesilen ve uygulanan yaptırımlardır. Maddenin birinci fıkrasındaki idari yaptırım, idarenin ruhsat alınmadan, ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapının yapıldığı yönündeki tespiti ve bu konudaki değerlendirmesine bağlı olarak idarece uygulanmaktadır. Baş...
(Şerh No: 12262 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:56)

 Bilgi  [İmarK 25] Madde Gerekçesi
MADDE 25 - Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının, yetki çevresi içindeki nüfus yoğunluğu ile işin teknik niteliği esas tutulmak kaydıyla dört sınıfa ayrılması hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12261 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:46)

 Bilgi  [İmarK 24] Madde Gerekçesi
MADDE 24 - Ruhsatiye işlemlerindeki tıkanıklığı önlemek ve imar düzenine aykırı yapılaşmada denetimi etkin hale getirmek amacı ile valilik ve belediyelerin yanında bu işlemleri yürütmek üzere yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kurulması öngörülmektedir.
(Şerh No: 12260 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:45)

 Bilgi  [İmarK GEÇİCİ MADDE 13] Madde Gerekçesi
Geçici 13 üncü madde ile, Bakanlar Kurulunun yapı müteahhitlerinin yetki belgesi almasına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının uygulama tarihini bir yıla kadar ertelemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
(Şerh No: 12259 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:43)

 Bilgi  [İmarK GEÇİCİ MADDE 12] Madde Gerekçesi
(3194 SAYILI İMAR KANUNU’NA GEÇİCİ 12. VE 13. MADDELERİ EKLEYEN 5940 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 4. MADDESİNİN GEREKÇESİDİR.) MADDE 4 - Madde ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'na iki geçici madde eklenmiştir. Geçici 12 nci madde ile, 3194 sayılı Kanunun 44 üncü maddenin (I) numaralı fıkrasının (e) bendinde öngörülen yönetmeliğin bir yıl içinde yürürlüğe konulması hükme bağ...
(Şerh No: 12258 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:43)

 Bilgi  [İmarK GEÇİCİ MADDE 8] Madde Gerekçesi
GEÇİCİ MADDE 8 - Kanunun uygulanmasını gösteren yönetmeliklerin Kanunun yayımından itibaren 6 ay içinde çıkarılması hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12256 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:41)

 Bilgi  [İmarK GEÇİCİ MADDE 6] Madde Gerekçesi
GEÇİCİ MADDE 6 - 2981 sayılı Kanuna göre yapılmış ıslah imar planlarının uygulanmasında belediye ve valiliklerin yetkili olacağı hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 12255 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:40)

 Bilgi  [İmarK GEÇİCİ MADDE 4] Madde Gerekçesi
GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce tescil yapılmış olan müşterek girişlerin tapuya tescil şartı belirtilmektedir.
(Şerh No: 12254 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:39)

 Bilgi  [İmarK GEÇİCİ MADDE 3] Madde Gerekçesi
Geçici Madde 3 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imar planı ve mevzuatına uygun olarak verilen ruhsat ve izinler geçerlidir.
(Şerh No: 12253 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:39)

 Bilgi  [İmarK GEÇİCİ MADDE 2] Madde Gerekçesi
GEÇİCİ MADDE 2 - Başka amaçlarla kullanılan otoparklara uygulanacak işlemler belirtilmektedir.
(Şerh No: 12252 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:38)

 Bilgi  [İmarK GEÇİCİ MADDE 1] Madde Gerekçesi
GEÇİCİ MADDE 1 - 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamına girmeyen yapılara uygulanacak işlemler tespit edilmektedir.
(Şerh No: 12251 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:37)

 Bilgi  [İmarK 45] Madde Gerekçesi
MADDE 45 - Mücavir alan sınırının tespiti ve tasdikle görevli idareler belirtilmektedir.
(Şerh No: 12248 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:35)

 Bilgi  [İmarK 44] Madde Gerekçesi
(3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 44. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 5940 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 3. MADDESİNİN GEREKÇESİDİR.) MADDE 3 - Madde ile, her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitliği yetki belgelendirme işlemlerine, yapı müteahhitlerinin iş gruplarına ve ihtisaslaşmalarına göre, sınıflandırılması ve asgari eğitim, iş tecrübesi, idari yap...
(Şerh No: 12246 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:35)

 Bilgi  [İmarK 43] Madde Gerekçesi
MADDE 43 - Bu maddede yürürlükten kaldırılan kanunlarla, bu kanunla çelişen hükümlerin yürürlükten kaldırılmış olduğu belirtilmektedir.
(Şerh No: 12244 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:33)

 Bilgi  [İmarK 42] Madde Gerekçesi
(3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 42. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 5940 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 2. MADDESİNİN GEREKÇESİDİR.) MADDE 2 - Madde ile, 3194 sayılı Kanunun "Ceza hükümleri" başlıklı 42 nci maddesi yeniden düzenlenmiş ve maddenin başlığı idari tedbirler ve idari para cezalarını kapsayacak şekilde "İdari müeyyideler" olarak değiştirilmiştir. Birinci fıkrada, ida...
(Şerh No: 12242 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:32)

 Bilgi  [İmarK 41] Madde Gerekçesi
MADDE 40 - Belirli yollar üzerinde bulunan arsaların cephelerinin gerek emniyet ve gerek şehrin estetiği yönünden kapatılması şartı getirilmektedir.
(Şerh No: 12239 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:31)

 Bilgi  [İmarK 40] Madde Gerekçesi
MADDE 40 - Kamunun selameti için yerleşme alanlarında valilik ve belediyelerce alınacak tedbirlerle ilgili uygulama hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12238 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:30)

 Bilgi  [İmarK 39] Madde Gerekçesi
MADDE 39 - Yıkılacak durumda olan yapılara uygulanacak işlemler ite bu işlemlerin uygulama esasları tespit edilmektedir.
(Şerh No: 12236 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:29)

 Bilgi  [İmarK 38] Madde Gerekçesi
MADDE 38 - Halihazır harita, imar planı ve projelerin hazırlanmasında, uygulanmasında uzmanlık ve çalışma, konularına göre kimlerin görev alabileceği ve fennî mesuliyetleri kimlerin üstlenebileceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 12234 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:28)

 Bilgi  [İmarK 37] Madde Gerekçesi
MADDE 37 - Otopark ve otopark yönetmeliği ile ilgili hükümler belirtilmektedir.
(Şerh No: 12232 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:27)

 Bilgi  [İmarK 36] Madde Gerekçesi
MADDE 36 - Binalarda tesis edilecek sığınak ve kapıcı dairesinin şart ve ölçüleri Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilmesi hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 12230 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:27)

 Bilgi  [İmarK 35] Madde Gerekçesi
MADDE 35 - Bina ön cephesi ile yol arasının kazılmaması ve yol kenarına bahçe duvarı yapılması mecburiyeti getirilmektedir.
(Şerh No: 12229 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:26)

 Bilgi  [İmarK 34] Madde Gerekçesi
MADDE 34 - İnşaat ve tamiratın devamı sırasında taşıt ve yayaların geliş ve gidişinin engellenmemesi için alınacak önlemler açıklanmaktadır.
(Şerh No: 12227 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:25)

 Bilgi  [İmarK 33] Madde Gerekçesi
MADDE 33 - Umumî hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat inşaata izin verilmesi için gerekli işlemler belirtilmektedir.
(Şerh No: 12225 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:24)

 Bilgi  [İmarK 32] Madde Gerekçesi
MADDE 32 - İmar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek için, ruhsata bağlanmayan yapıların yıktırılması ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi için kesin yapı yasağı şartı getirilmektedir.
(Şerh No: 12224 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:23)

 Bilgi  [İmarK 31] Madde Gerekçesi
MADDE 31 - Yapı kullanma izni verilmeyen yapıların su, elektrik ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalandırılmayacağı kaydı getirilmektedir.
(Şerh No: 12223 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:22)

 Bilgi  [İmarK 30] Madde Gerekçesi
MADDE 30 - Yapı kullanma izini alabilme şartları belirlenmekte ve işlemlerin belli bir süre sonunda neticelendirilmesi açık ve kesin hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12222 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 22:21)

 Bilgi  [İmarK 29] Madde Gerekçesi
MADDE 29 - Kontrol ekiplerinin sağlıklı bir denetim sürdürebilmeleri için yapı ruhsatiyesi ve eklerinin inşaat mahallinde bulundurma mecburiyeti getirilmektedir. Ayrıca ruhsatların geçerlilik suresi tespit edilmektedir.
(Şerh No: 12221 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:46)

 Bilgi  [İmarK 28] Madde Gerekçesi
(3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 28. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 5940 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 1. MADDESİNİN GEREKÇESİDİR.) MADDE 1 - Madde ile, İmar Kanunu’nun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. Maddenin başlığı harita, plan, etüt ve proje müelliflerini de kapsayacak şekilde "Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve si...
(Şerh No: 12220 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:46)

 Bilgi  [İmarK 27] Madde Gerekçesi
MADDE 27 - Yapı ruhsatiyesi konusunda yeni bir anlayışla belli ölçüdeki binaların ruhsata tabi tutulmaması kolaylığı getirilmiştir.
(Şerh No: 12219 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:44)

 Bilgi  [İmarK 26] Madde Gerekçesi
MADDE 26 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıracakları veya onaylayacakları yapıları ve ayrıca türlü sanayi kuruluşuna, ait olup belli şartları sağlayan tesislere ruhsat verilmesinde kolaylık sağlanmıştır.
(Şerh No: 12218 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:36)

 Bilgi  [İmarK 22] Madde Gerekçesi
MADDE 22 - Kaçak yapılaşmanın en önemli faktörü olan yapı ruhsatiyesini almak için bugüne kadar takip edilen işlemlerde bürokratik engeller olduğu noktasından hareketle yapı ruhsatiyesi şartları sadeleştirilmekte ve kesin süre kaydı getirilmekte; ayrıca belediye ve valiliklerle birlikte yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına ruhsat verme yetkili tanınmaktadır.
(Şerh No: 12217 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:34)

 Bilgi  [İmarK 21] Madde Gerekçesi
MADDE 21 - Kanun kapsamına giren bütün yapılar için ruhsatiye alınması mecburiyeti getirilmekte ve ayrıca ne gibi tadilat ve tamiratın ruhsata tabi olacağının tespiti esasa bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12216 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:33)

 Bilgi  [İmarK 20] Madde Gerekçesi
MADDE 20 - Yapının, kimler tarafından, nerelerde ve hangi belgelere dayanarak yapabileceği hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12215 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:33)

 Bilgi  [İmarK 19] Madde Gerekçesi
MADDE 19 - Parselasyon planlarının yapılması, onaya bağlanması, itiraz süresi ve itiraz şekli bu madde ile düzenlenmektedir.
(Şerh No: 12214 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:31)

 Bilgi  [İmarK 18] Madde Gerekçesi
MADDE 18 - İmar hududu içinde bulunan binalı ve binasız arazi ve arsaları imar düzenine uygun bir hale getirmek amacı ile bu yerleri sahiplerinin muvafakati aranmaksızın mevzuat hükümlerine göre yeni bir düzenleme getirmeye ve sahiplerine dağıtmaya ve mümkün olmadığı takdirde belediye ve valiliğe ait sahalardan yer vermeye belediye ve valiliklerin yetkili kılınması amaçlanmıştır.
(Şerh No: 12213 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:29)

 Bilgi  [İmarK 17] Madde Gerekçesi
MADDE 17 - Kamulaştırmadan arta kalan ve müstakil inşaata elverişli olmayan parçaların İmar plânına uygunluğunu sağlamak için takip edilecek işlemler hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12212 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:28)

 Bilgi  [İmarK 16] Madde Gerekçesi
MADDE 16 - Tescil işlemlerinde ve şüyunun izalesinde takip edilecek esaslar müeyyideye bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12211 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:28)

 Bilgi  [İmarK 15] Madde Gerekçesi
MADDE 15 - Bu madde ile ifrazların planlamaya uygun olması şartı getirilmektedir.
(Şerh No: 12210 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:27)

 Bilgi  [İmarK 14] Madde Gerekçesi
MADDE 14 - Valilik ve belediyeler, imar planını tatbik ederlerken gerekli görülen gayrimenkulün tamamını kamulaştırmadan irtifak hakkı tesisi suretiyle hizmetin aksatılmaması hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 12209 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:26)

 Bilgi  [İmarK 13] Madde Gerekçesi
MADDE 13 - Umumî hizmetlere ayrılan yerlere, yönetmelik hükümlerine uygun yapı yapılabileceği, ancak beş yıl içinde kamulaştırmadan vazgeçildiği takdirde imar planına uygun yapılması hükme bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12208 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:26)

 Bilgi  [İmarK 12] Madde Gerekçesi
MADDE 12 - Modern şehircilik anlayışına uygun bir yapılaşma ve şehri beli bir estetiğe kavuşturma bakımından binaların cephe hattından önde yapılmaması ile bina yapmaya yeterli olmayan parsellerin kamu hizmetine tahsisi bu madde ile sağlanmaktadır.
(Şerh No: 12207 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:24)

 Bilgi  [İmarK 11] Madde Gerekçesi
MADDE 11 - İmar planlarında umumî hizmetlere ayrılan yerlerin valilik veya belediyelere terk edilmesi kamu hizmetlerinin realize edilebilmesi bakımından zorunlu olup bu madde ile bu konuda gerekli yasal düzenleme sağlanmıştır.
(Şerh No: 12206 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:23)

 Bilgi  [İmarK 10] Madde Gerekçesi
MADDE 10 - İmar planlarının, (beş yıl gibi belli bir zaman periyodu içinde uygulamaya konulmasını, uygulamanın programlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak bakımından önem taşımaktadır. Bu madde ile beşer yılık imar programlanması şartı getirilmiştir.
(Şerh No: 12205 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:23)

 Bilgi  [İmarK 9] Madde Gerekçesi
MADDE 9 - Ülke çapında önem taşıyan tesislerin yapımına imkân vermek, birden fazla belediyeyi ilgilendirilen imar planlarının yapımında ve tasdik aşamasında doğabilecek ihtilafları çözüme bağlamak ve teşkilat Kanununda öngörülen hizmetleri vermesi amacı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığına resen plan yapmak ve yaptırmak yetkisi tanıması gerekli görülmüştür.
(Şerh No: 12204 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:22)

 Bilgi  [İmarK 8] Madde Gerekçesi
MADDE 8 - İmar planlarının, 5 yıllık kalkınma planı ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve fizikî planların bütününde sosyo-ekonomik esasa dayalı düzenlemenin getirilmesi, bu suretle şehirlerin gelişmesinin Bölge Planları ile yönlendirilmesi ile imar planlamalarında süremin asgariye indirilmesi ve aynı zamanda mahallî koşulların plana sağlıklı olarak yansıması için Valilik ve Belediyelere plan yapma yetkisini tanıyan hüküm getirilmiştir. Ayrıca, halkın kendisi için yapılan imar planları...
(Şerh No: 12203 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:22)

 Bilgi  [İmarK 7] Madde Gerekçesi
MADDE 7 - Yerleşme alanlarının; nüfus yoğunluğu ve miktarı ile bu yerlerin halihazır haritalarının hangi mercilerce yapılacağı ve onaylanacağı hususu, imar planlarının nerelerde ve hangi şartlarda gerektiğinin tespitli hükmü bağlanmaktadır.
(Şerh No: 12202 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:21)

 Bilgi  [İmarK 6] Madde Gerekçesi
MADDE 6 - Ülkenin kalkınması ile ilgili sosyo ekonomik kararların paralelinde imar planlamasını gerçekleştirmek ve planlamada mahallî idarelerin etkinliğini artırmak amacı ile planlama kademeleri yeniden düzenlenmiştir.
(Şerh No: 12201 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:20)

 Bilgi  [İmarK 5] Madde Gerekçesi
MADDE 5 - Kanunda geçen başlıca terimlerin tanımı yapılarak uygulamada açıklık ve kolaylık sağlanması ve diğer terimlerin yönetmelikte tarifli amaçlanmıştır.
(Şerh No: 12200 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:19)

 Bilgi  [İmarK 4] Madde Gerekçesi
MADDE 4 - Bu Kanunun kapsamı dışında mütalaa edilmesi gereken yerler ile yapıların tadat edilmesi bu madde ile sağlanmıştır.
(Şerh No: 12199 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:12)

 Bilgi  [İmarK 3] Madde Gerekçesi
MADDE 3 - Bu madde ile, herhangi bir sahanın îmar planlarına, bulunduğu yörenin şartlarına ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla kullanılmasını önlemek gayesi güdülmüştür.
(Şerh No: 12198 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:11)

 Bilgi  [İmarK 2] Madde Gerekçesi
MADDE 2 - Yurt sathında inşa edilecek tüm yapıların bu Kanun kapsamında mütalaa edileceği hükme bağlanmaktadır
(Şerh No: 12197 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:10)

 Bilgi  [İmarK 1] Genel gerekçe ve madde gerekçesi
GENEL GEREKÇE 9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu yürürlüğe konduğu yıllardaki ihtiyaçlara cevap vermesine rağmen daha sonraki gelişmeler nedeni ile 11.7.1972 tarih ve 1605 sayılı Kanun ile bazı maddeleri değiştirilmiştir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de şehirlerin ve yerlerim alanlarının planlı ve düzenli oluşu toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantısının aynasıdır. Son yıllarda ülkemizin her alanda yapısal bir değişikliğe uğradığı aşikârdır. Süratli nüfus artışı, ...
(Şerh No: 12196 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-10-2011 18:09)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03040695 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.