Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale İşçiye Ait Ücretlerin Banka Vasıtası İle Ödeme Zorunluluğu

Yazan : Naci Şahin [Yazarla İletişim]
Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

İŞÇİYE AİT ÜCRETLERİN BANKA VASITASI İLE ÖDEME ZORUNLULUĞU
1-GİRİŞÜcretlerin banka kanalı ile ödenmesine 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmıştır. Ücretlerin banka kanalı ile ödenmesi ile ilgili yapılan düzenlemede kayıt dışı ile mücadele yöntemlerinden biridir. İşverenler üç durumda kayıtdışına yönelmektedirler.

Birincisi çalışan işçilerin fiilen işyerinde çalışmasına karşın sosyal güvenlik kurumuna tescilinin yapılmaması yani bildirilmemesidir. İkincisi sigortalının işyerinde tam ay (30 gün) çalışmasına karşın kısmi olarak bildirilmesidir. Üçüncüsü ise sigortalının ay içerisinde almış olduğu ücretlerin tam olarak yasal kayıtlara intikal ettirilmeyerek, almış oldukları ücretin altında (genellikle asgari ücret düzeyinde) prime esas kazanç olarak bildirilmesidir.

Ücretlerin banka aracılığı ile ödenme zorunluluğu üçüncü kayıtdışı ile mücadele yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde işverenler, genelde çalışan sigortalılara asgari ücretten daha fazla ücret ödemesinde bulunmasına karşın asgari ücret tutarı üzerinden bildirimde bulunarak vergi ve prim ödemektedir. Bu yazımızda, işyerlerinde çalışan sigortalılara ödenen ücretlerin banka aracılığı kanalı ile ödenmesinin usul ve esasları hakkında bilgi vereceğiz.2- ÜCRET PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNİN USUL VE ESASLARI:

5754[1] sayılı Kanun ile 818 sayılı Borçlar Kanununun, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkında Kanununun ,854 sayılı Deniz İş Kanununun ve 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak, gazeteci, gemi adamı ve 4857 sayılı Kanuna tabi işçi çalıştıran işverenlere, istihdam ettikleri işçiler için yapacakları ücret,prim, ikramiye vb nitelikteki ödemelerin banka kanalı ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ücretlerin banka kanalı ile ödenmesinin usul ve esaslarını belirleyen “Ücret Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” 18/11/2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.2.1. İlgili Mevzuat hükümleri;4857 sayılı Kanunun, 5754 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile 32 nci maddesi değiştirilmiştir.

Anılan maddenin birinci fıkrasında “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.

İkinci fıkrasında ise “İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” Hükümleri yer almaktadır.

5754 sayılı kanunun 84 üncü maddesi ile 854 sayılı Deniz İş Kanunun 6 ncı maddesinin (9) numaralı alt bendine ibare eklenerek, 29 uncu maddenin ise bir ve ikinci fıkraları değiştirilerek gemi adamlarına ait ücret prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin banka kanalı ile ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

854 sayılı Deniz İş Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı sözleşmelerde bulunması gerekli hususlar düzenlenmiş anılan maddenin (9) numaralı alt bendinde “Ücretin ödeme zamanı ve yeri zorunlu tutulan işverenler için gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının ödeneceği banka özel hesap numarası” hükmü ile deniz iş kanununa göre yazılı akit düzenlenmesi halinde, sözleşmelerde banka adı ile hesap numarasının bulunması şartı konulmuştur.

854 sayılı Deniz İş Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak gemiadamına işi karşılığında işveren veya işveren vekili tarafından ödenen bir meblağdır. Çalıştırılan gemiadamına ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı gemiadamı sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya işveren vekillerini zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı gemiadamlarının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya işveren vekilleri, gemiadamlarının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Gemiadamlarının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

İkinci fıkrasında ise “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, gemi adamına hizmet akdinde gösterilen yer ve devrelerde tam olarak ödenmesi, işverenler ile işveren vekillerinin birinci fıkra uyarınca zorunlu tutulduğu durumlarda ise özel olarak açılan banka hesabına yatırılması mecburidir.” hükmü yer almaktadır.

5754 sayılı kanunun 83 üncü maddesi ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek basın mesleğinde çalışanlara çalışmaları karşılığı ödenen ücret prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin banka kanalı ile ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

5953 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Kararlaştırılan ücret, her ay peşin olarak ödenir. İlave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir. Çalıştırılan gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı gazeteci sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler, gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.2.2 Banka Kanalı ile Ödeme Yükümlülüğü Bulunan İşverenler;4857, 854 ve 5953 sayılı kanunların ilgili madde hükümleri gereği işçilere,gemi adamı ve gazetecilere ödenen ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin banka aracılığı ile ödenmesi öngörülmekle birlikte işverenlerin/işyerlerininÞ tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü,Þ işletme büyüklüğüÞ çalıştırdığı işçi sayısı,/gemi adamı sayısı/ gazeteci sayısıÞ işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurlardikkate alınarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkili kılınmış ve anılan bakanlıklarca çıkarılacak yönetmelikle usul ve esasların belirleneceği ifade edilmiştir.4857, 854 ve 5953 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde işçi/gemiadamı/gazeteci çalıştıran işveren, işveren vekili ile üçüncü kişiler, yönetmelik[2] gereği ülke genelinde 10 ve üzeri işçi/gemiadamı/gazeteci çalıştırmaları halinde çalıştırdığı, işçinin /gemiadamının/ gazetecinin hak ettiği ücret,prim,ikramiye, fazla mesai, vb gibi istihkakları, işçi/gemiadamı/gazeteci adına özel olarak açılan bir banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup bu bir zorunluluktur. Bankaya yatırılacak tutar işçi/gemiadamı/gazeteci ücretinden her türlü kesinti yapıldıktan sonraki net tutardır. Ülke genelinde 9 ve altında bir sayıda işçi/gemiadamı/gazeteci çalıştıran işverenlere böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır. Bunlar eskiden olduğu gibi elden ödeyebilecekleri gibi işçi/gemiadamı/gazeteci adına açılan bir banka hesabına ücret vb istihkaklarının net tutarını yatırabileceklerdir.

İşveren, 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteci ile birlikte aynı zamanda 4857 sayılı Kanunu hükümlerine tabi işçi çalıştırıyor ve ülke genelinde çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısının toplamı 10 ve üzeri ise çalıştırdığı gazeteci ve işçilerin ay içerisinde hak ettikleri ücret,prim,ikramiye ve bu nitelikteki istihkakların net tutarını işçi veya gazeteci adına özel olarak açılan bir banka hesabına yatırmak zorundadır.Gerek Kanun gerekse yönetmelik hükümlerinde ülke genelinde 10 ve üzeri işçi/gemiadamı/gazeteci çalıştıran işverenlerin işçilerine avans olarak verdikleri istihkakların banka kanalı ile ödenip ödenmeyeceği hususu açık olarak zikredilmemiştir. Avans; ödenen ücretin belli olmasından sonra ücretin hak edilmesinden (asıl ödenmesi gereken tarihten) önce işçiye verilen parayı ifade etmektedir. Ücretin ödenme zamanı geldiğinde ay içerisinde alınan avans miktarı düşülerek geri kalan kısım işçiye ödenmektedir. Nitekim 854 sayılı Deniz İş Kanunun 30 uncu maddesine göre, işveren veya işveren vekilinin, işyerlerinde çalışan gemiadamlarının istekleri halinde iş sözleşmelerinde belirtilen esaslar doğrultusunda avans ödemeleri zorunlu tutulmuştur.

Avans bir nevi ücretin erken alınmasıdır. Avans, ücret prim vb nitelikte bir istihkak olmayıp daha sonra hak edilecek ücret vb istihkakların ödenme tarihinden önce işçiye/gemiadamına/gazeteciye verilmesidir. Bu nedenle alınan avansın ücretin erken ödenmesi olarak değerlendirilmesi ve banka kanalı ile ödenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Aksi takdirde avans ödemelerin banka kanalı ile ödeme zorunluluğun olmamamsı halinde, banka kanalı ile ödeme yapmak istemeyen işverenler ücretleri avans olarak ödeme yöntemini kullanabilirler ki buda kanun ve yönetmeliğin amacına uygun düşmez.İşverenler, işveren vekilleri ve üçüncü kişiler 4857, 854 ve 5953 sayılı Kanun kapsamında 10 ve üzerinde işçi çalıştırmaları halinde banka kanalı ile yapacakları her türlü ödemenin niteliğini, hesabın açıklama bölümünde belirtmeleri gerekmektedir.

Banka aracılığı ile ödeme yükümlülüğü bulunan işverenlerin bulunduğu yerde banka bulunmaması yada çalışanlara banka aracılığı ile ödeme yapılmasına imkan yok ise ödemeler T.C Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.

2.3 Banka Kanalı ile Ödeme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi;2.3.1 4857 sayılı yasaya göre işçi çalıştıranlar yönündenÜcret prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakların banka kanalı ile ödenmesi zorunlu tutulurken yine 5474 sayılı Kanunla değiştirilen 4857 sayılı İş Kanununun 102 nci maddesi (a) bendi gereği bu zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde müeyyide uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

Anılan maddede“…… ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz Yeni Türk Lirası idari para cezası…. verilir.” hükmü ile ücret, prim, ikramiye ve benzeri istihkakların banka aracılığı ile ödenmemesi halinde banka kanalı ile ödenmeyen her aya uygulanmak üzere her işçi için 100,00-TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Anılan ceza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından uygulanacaktır.2.3.2 854 sayılı yasaya göre gemiadamı çalıştıranlar yönündenÜcret prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakların banka kanalı ile ödenmesi zorunlu tutulurken yine 5474 sayılı Kanunla değiştirilen 854 sayılı Deniz İş Kanununun 51 inci gereği bu zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde müeyyide uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

Anılan maddede“ Gemiadamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmayan işveren, işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemiadamı için bin iki yüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmü ile ücret, prim, ikramiye ve benzeri istihkakların banka kanalı ile ödenmemesi halinde banka kanalı ile ödenmeyen her aya uygulanmak üzere her gemi adamı için 1200,00-YTL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. İdari para cezasını Çalışma ve Sosyal Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimi tarafından uygulanacaktır.2.3.3 5953 sayılı yasaya göre gazeteci çalıştıranlar yönünden,Basın işyerinde en az 10 gazeteci ve işçi çalıştıran işverenler anılan sigortalıların ay içerisinde hak ettikleri ücret prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkaklarını banka kanalı ile ödenmesi zorunlu tutulurken yine 5474 sayılı Kanunla değişik 5953 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereği bu zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde müeyyide uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde “14 üncü maddede yazılı ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödemeyen veya gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödenmesi durumunda, her bir gazeteci için, ……..işverene bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmü ile ücret, prim, ikramiye ve benzeri istihkakların banka kanalı ile ödenmemesi halinde banka kanalı ile ödenmeyen her aya uygulanmak üzere her gazeteci için 1.500,00-YTL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. İdari para cezasını Çalışma ve Sosyal Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimi tarafından uygulanacaktır.

Eğer işveren gazeteci ile birlikte 4857 sayılı kanuna tabi işçi çalıştırılıyor ve ülke genelinde çalıştırdığı gazeteci ile işçi sayısının toplamı 10 ve üzerinde ise işveren hakkında gazeteci olarak çalışanlar ile ilgili olarak 5953 sayılı kanunun 27 nci maddesi gereği, 4857 sayılı Kanun kapsamından çalışan işçiler için ise anılan Kanunun 102 nci (a) bendi gereği, idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

2.4 818 Sayılı Borçlar Kanunu Tabi İşçilere Yapılan Ödemelerin Banka Kanalı İle Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar5754 sayılı Kanunun 82 inci maddesi ile 818 sayılı borçlar kanunun 323 üncü maddesi değiştirilmiştir.Buna göre 818 sayılı Borçlar kanununun 323 üncü maddesi birinci fıkrasında “İş sahibi mukavele edilen yahut adet olan yahut kendisinin bağlı bulunduğu umumi mukavelede tespit olunan ücreti tediye ile mükelleftir. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak iş sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan iş sahipleri, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.”İkinci fıkrasında ise “ İşçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” hükümleri yer almaktadır.

Borçlar kanununa tabi olarak işçi çalıştıran işverenler, işçilerine yaptığı ücret, prim,ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemelerden kanuni kesintileri yapıldıktan sonra işçiye net olarak ödenecek tutarın bankalar aracılığı ile ödenmesi hususunda “Ücret Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından birlikte belirlenmesi amacıyla yetki verilmiştir.

Anılan bakanlıklar tarafından yeni bir düzenleme yapılana kadar Borçlar Kanununa tabi işçi çalıştıran işverenler, işçilerine ödedikleri ücret,prim ve benzeri ödemelerini elden ödemeye devam edecekleri gibi banka aracılığı ile ödeme de yapabileceklerdir. Anılan bakanlıklarca yeni bir düzenlemeye kadar Borçlar Kanununa tabi işçi çalıştıran işverenler, yanında çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini banka aracılığı ile ödemesi zorunlu değildir.4-SONUÇ

10 ve üzerinde işçi, gemi adamı ve gazeteci çalıştıran işverenler, 1/1/2009 tarihi itibariyle yanında çalıştırdığı bu kişilerin hak ettikleri ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkaklarını banka aracılığı ile yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili kanunlar gereği idari para cezası uygulanacaktır. Anılan ödemelerin banka aracılığı ile yapılmasının en önemli nedeni kayıt dışını önlemektir. Bu nedenle tüm ödemelerin banka kanalıyla yapılması zorunluluktur. Kayıtdışı istihdam ile mücadelede, yasal düzenleme yapılırken genelde iki yöntem uygulanmaktadır. Yasal düzenleme işverene ya yükümlülük getirmekte yada teşvik uygulamaktadır. Ücret prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkakların banka aracılığı ile ödenmesi işverene yetirilen bir yükümlülüktür. İşverene getirilen yükümlülüklerden ziyade teşvik yöntemi kullanılarak kayıtdışı ile mücadele yöntemine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Naci ŞAHİN

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi0 312 458 77 70

0 505 317 38 10nsahin5@sgk.gov.tr

nacisahin66@hotmail.com

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 08.05.2008 tarih 26870 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2] Ücret Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"İşçiye Ait Ücretlerin Banka Vasıtası İle Ödeme Zorunluluğu" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Naci Şahin'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
» Makale Bilgileri
Tarih
09-02-2009 - 17:41
(4398 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 4 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 4 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
50853
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 3 gün 25 dakika 56 saniye önce.
* Ortalama Günde 11,56 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 20508, Kelime Sayısı : 2682, Boyut : 20,03 Kb.
* 10 kez yazdırıldı.
* 9 kez indirildi.
* 6 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 970
Yorumlar : 1
İlgili bakanlıklara yetki verilirken avansların kapsam içine alınmaması ve bu nedenle de yönetmelikte "avanslar" için bu zorunluluğun getirilememiş olması, bu konudaki "açık kapı"dır. Ya şimdi işve... (...)
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03709006 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.