Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Büyükşehir Belediye Zabıtasının Görev Ve Yetkileri

Yazan : Av.M.Lamih Çelik [Yazarla İletişim]

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ZABITASININ GÖREV VE YETKİLERİ

M.Lamih ÇELİK
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı

Giriş
6360 sayılı yasa ile getirilen il sınırında büyükşehir belediye modeli nedeniyle uygulamada zorluklar yaşanmaktadır. Aynı alanda hem ilçe belediyesinin hem de büyükşehir belediye zabıtasının görevli olması nedeniyle görev ve yetki karmaşası yaşanmaktadır. Bu nedenle öncelikle büyükşehir belediye zabıtasının görev alanlarının netleştirilmesinin daha doğru olacağı kanaatiyle bu çalışma yapılmıştır.

a-Seyyar satıcılarla mücadele;
seyyar satıcılar; “belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse” (TDK, 2012) olarak tanımlanmaktadır. Seyyar satıcı yerine kullanılan işportacı kavramı da “gezici olarak açıkta yapılan kayıt dışı satış” (TDK, 2012) olarak tanımlanmaktadır. seyyar satıcılık, mevsim şartlarına ve bölgesel özelliklere göre çeşitlilik göstermektedir. İşsiz kalan bireyin geçimini sağlamak amacıyla başvurduğu en yaygın yollardan biridir. Seyyar satıcılar, genelde simit, sebze, tekstil ürünleri, hırdavat, pamuk şeker vb. maddeleri, kayıt dışı olarak, satışa sunmaktadır.Seyyar satıcılar, kentin sokaklarında, caddelerinde, köşe başlarında, üst ve alt geçitlerinde, metro istasyonlarının çıkış noktalarında, kavşaklarda, kırmızı ışıklarda, otoyol bağlantı noktalarında, kısaca nüfusun zaman zaman yoğunlaştığı hareketli alanlarda; belirsiz bir zaman için geçici, ancak bu belirsizlik içinde de yerleşik hale gelerek satış yapmaktadırlar.
5393 sayılı Belediye kanunun 15. Maddesinin (m ) bendine göre; “ Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek” belediyenin görevidir. Ayrıca “izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek” konusunda belediyenin yetkisi bulunmaktadır.
Kanun, gıda ve gıda dışı mallar ayırımını getirmektedir. Halbuki; canlı hayvan (koyun, köpek vb.), canlı bitki gibi gıda maddesi dışında bulunan ancak gıda dışı mal olarak da değerlendirilemeyecek varlıklarla ilgili olarak ne yapılacağı da belirtilmemiştir. Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi için encümen kararına gerek görülmemiş olması da bir eksikliktir.

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 10 (c-5) maddesine göre; cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, …. zabıtanın görevidir. Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 11/1-f maddesine göre; zabıta “umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemekle” görevlidir.

Kanun koyucu toplumun bütün bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan, cadde, sokak ve yayaların gelip geçtiği kaldırımları, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın işgal etme veya buralarda mal satışı arz etme ile kaldırımlar üzerinde inşaat malzemesi yığmayı kabahat olarak düzenlemiş, yaptırım olarakta idari para cezası öngörmüştür.
5326 sayılı Kabahatler Kanunun işgal başlıklı 38.maddesinin birinci fıkrasında;” Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir.” Düzenlemesine yer verilmiştir.
Yasa koyucunun birinci fıkrada düzenlediği işgal fiili ile neyi kastettiğini yasa gerekçesinde örnekleme yoluyla anlatmıştır. Buna göre, “…böyle bir izin olmaksızın, örneğin araç park etmek, seyyar satıcılık yapmak, sergi açmak, gösteri yapmak gibi çeşitli yollarla bu mekanların işgal edilmesi halinde, belediye zabıta görevlileri tarafından ilgili kişiler hakkında idari para cezası verilmesi gerekmektedir.”
Anılan madde ile, umumun faydalandığı mekanlarda halkı rahatsız edecek faaliyetler cezalandırılmıştır. Ancak bu cezalandırma mutlak olmayıp, “idarenin açık ve yazılı izni olmamasına” bağlıdır.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. Maddesinin k bendi ile” Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.” Görevi verilmiştir. Burada iki farklı alan vardır.Birinci Büyükşehir belediyesinin işlettiği alanlar (otogar,Toptancı haller, mezabahane,sosyal tesisler vs) diğeri ise yetkili olduğu alanlar (…. dönüm ve üzeri olan yeşil alanlar, eni …metre üzeri olan yollar,mahalleyi ilçeye bağlayan yollar,meydanlar,bulvarlar,akaryakıt istasyonları,GSM ruhsatı verdiği yerler,kentsel dönüşüm alanı ilan ettiği yerler vs)
İdari yaptırım tutanağında eylemin işlendiği yer açıkça yazılmalı ki büyükşehir belediye zabıtasının yetkili olduğu anlaşılsın.
Seyyar satıcıya belediye zabıtası tarafından 2016 yılı için kabahatler kanunun 38. Maddesinin 1. Fıkrasına göre işgal nedeniyle 105 TL para cezası verilmesi gerekmektedir. Bu konuda encümen kararı alınamaz.Para cezasını belediye zabıtası verecektir. Ancak yardımcı hizmet olarak ihale ile alınan zabıta personelinin bu tutanağı düzenleme yetkisi yoktur.
Buna göre seyyar satıcı eğer 2 gün içinde 105 TL yi(%25 indirimli) öderse el konulan gıda cinsinden olan malları tutanakla kendisine teslim edilir.(Cuma günü işlem yapılması halinde pazartesi günü mesai bitimine kadar beklenmesi uygun olacaktır.)Ödemezse eğer bu gıdalar tutanakla gıda bankasına teslim edilir ve tutanakta malın cinsi,miktarı ve satıcının adı ile el konulduğu tarih bilgisine yer verilmelidir.
Eğer el konulan mal gıda dışı ise seyyar satıcı 30 gün içersinde 105 TL yi ödediği takdirde mallar iade edilir. Eğer 15 gün içinde öderse %25 lik indirimden yararlanır. 30 gün içinde ödemezse mallar yoksullara dağıtılır.Bu mallar yine gıda bankasına teslim edilebileceği gibi sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla da yoksullara dağıtılabilir.
Tutulan tutanak örneklerinden büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu alanda işlem yapılıp yapılmadığı anlaşılamadığından ilgili hakkında kamu zararı tespiti yapılmamıştır. Aksi halde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu alanda seyyar satıcı hakkında işlem yapan ve 105 TL para cezası verip ödediğine dair makbuz ibraz edilmeden eşyasını geri veren zabıta belediyeyi zarara uğratmış olacağından 105 TL nin ilgili zabıtan tahsiline karar verilecektir. İlgili şube müdürü ile daire başkanı bu hususlara dikkat edeceklerdir.Yeterli denetim yapılmayarak zararın artmasına neden olunduğu tespit edilmesi halinde ilgili şube müdürü ile daire başkanının da sorumluluğu doğabilecektir.
Seyyar satıcıya müdahale edilirken olayın gerektirdiği ölçünün dışında aşırı bir kuvvet kullanılması halinde zabıta görevlileri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza kanununun “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” başlıklı 256. Maddesi gereğince ;” Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.”
Seyyar satıcının da zabıta görevlisine direnerek görevini yapması engellemesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza kanununun “Görevi yaptırmamak için direnme” başlıklı 265. Maddesine göre;” Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”hükmü uygulanır.

b. Dilencilikle mücadele;
Kabahatler Kanunu, genel anlamda Türk Ceza Kanunu’nun yenilenmesinin bir ürünüdür. Yeni TCK ile yasa koyucu, ceza politikası anlamında bir tercihte bulunmuş ve önceden ceza kanunu içinde yer alan kabahatleri kanun kapsamından çıkarmış ve kabahat suçları kapsamına almıştır. Ancak bazı suçlar kabahat olarak ayrı düzenlenmekle birlikte farklı (nitelikli) boyutuyla hala ceza kanunu kapsamındadır.

“Dilencinin kim olduğu?” veya “dilenciliğin ne olduğu?” spekülatif yönü ağırlıklı sorulardır. Konuya ilişkin çok farklı tanımlara rastlamak mümkündür. Bu bağlamda, bir çok yönden eleştirilere açık şöylesi bir tanım yapılabilir: Dilenci, toplumda genel kabul gören şartlarda yaşamını sürdürebilmek için sahip olması gereken ekonomik imkanlara sahip ol(a)madığı için veya aslında yoksul olmadığı halde kendisini yoksul göstererek ihtiyaç hissettiklerini elde etmek için veya dilenmeyi bir hayat tarzı olarak benimsediği için ekonomik imkanı olanlardan söz, yazı veya davranışlarla para veya eşya isteyen kimsedir. Dilenci, isteğin gerçekleşmesi için, istekte bulunduğu kişinin vicdanına, duygularına hitap eden sözler kullanır veya tavırlar sergiler . Dilencilik ise dilencinin yaptığı iştir.
Türk hukuk sözlüğünde dilencilik terimi genel olarak; hukuki bir yetkisi olmadığı halde ve hiçbir iş emek ve menfaat karşılığı olmaksızın başkalarından para veya başkaca maddi yardım istemektir şeklinde tanımlanmaktadır. Dilencilik talep etmekle oluşur. Ancak, bu sözlü istekten başka, kavramın geniş yorumlanarak, el ve mendil açmak gibi eylemlerle isteğin açıklanmış sayılması gerekir. Dilencilik yapan kişinin iş bulamamış olmasının da mazeret sayılmaz ve dilenciliğin devamlı bir geçim vasıtası haline getirilmesinin şart değildir. Dilenirken kendisini acındırarak, karşı tarafın merhamet ve dini duygularını istismar etmek sureti ile para veya maddi bir değerinde söz konusu olabilir.
Kanunun 11. maddesinde fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında ve akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye idari para cezası verilemez ancak dilencilikten elde etmiş olduğu paralar hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilebilir.

765 Sayılı TCK’nın 544. maddesinde “dilencilik yapmak”, 545. maddesinde de “başkalarını dilencilikte araç olarak kullanmak” iki ayrı suç olarak düzenlenmişti. Yeni Türk Ceza Kanunu ise, sadece başkalarını dilencilikte araç olarak kullanmayı suç olarak düzenlemiş (md. 229) bizatihi dilencilik yapmayı suç olmaktan çıkarmıştır. Nitekim sadece “dilencilik” fiili Kabahatler Kanunu’nun 33.maddesinde düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre:
Belediye zabıta görevlileri,dilencilik yapan kişiye 2016 yılında 105 TL idari para cezası verebilir.(md.33/1)Ayrıca dilencilikten elde edilmiş bulunan gelire de el koyma yetkisine sahiptir. Elkonulan gelir varsa elkoyma tutanağı ile kayıt altına alınacak ve tutanak encümene yazılacak yazıya eklenecektir. El konulan bu gelirin bir idari tedbir olarak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verme yetkisi belediye encümenine aittir.Encümenin yetkisi bununla sınırlı olup diğer maddelere göre tutulan tutanaklar encümene gönderilmez. Encümen kararı ile dilencinin üzerinde bulunan paralar belediye bütçeye gelir kaydedilebilir.(md. 33/2)
Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin encümen kararı kesinleşmeden uygulanamaz, kesinleşinceye kadar tedbiren belediye eşyaya el koyabilir.” Mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı, 18. maddesinin 1. fıkrasında açıkça, kabahat konusunu oluşturan veya kabahat işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ancak, yasada açık hüküm bulunan hallerde karar verilebileceği belirtilmiştir. Bu açık hüküm uyarınca, kabahat konusu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için yasada bunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. “( Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2007/8-143 K. 2007/155 T. 26.6.2007)
Toplumsal bir yara olan dilencilikle mücadelede ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi zabıtası yetkilidir.Ancak bu iki başlılık mücadeleyi zayıflatmaktadır. Mezarlıklar,Otgarlar ve Toptancı halleri büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu alanlar olduğundan bu yerlerdeki dilencilere müdahaleyi büyükşehir belediye zabıtası yapmalıdır. Ayrıca meydan,bulvar, cadde ve meclis kararıyla belirlenen ana yollar ile büyük parklardaki dilencilerle mücadele yetkisi de büyükşehir belediye zabıtasına ait olacaktır.

c-1608 Sayılı Kanuna Göre Ceza Verme Yetkisi

8 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile neredeyse uygulama olanağı kalmayan 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu yasada değişiklikler yapılarak yeniden uygulanabilir hale getirilmiştir.

Meclis ve Encümen Kararlarına Aykırılık
1608 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca;
• Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlere, Para cezası öngörülmüştür.

DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2009/6153 K. 2012/5189 T. 14.6.2012 kararında belirtildiği üzere;
“5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde, Kanunların belediyeye verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak, "p" bendinde de, kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taşıt sayılarının bilet ve ücret tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek, ve yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yapmak belediyelerin yetki ve imtiyazları arasında sayılmıştır.
Öte yandan, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkami Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan 1.maddesinde; belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verileceği kuralı yer almıştır.
1608 sayılı Yasanın, belediyelere yetki ve görev alanları ile ilgili konularda yasak koyma ve bu yasağa uymama halinde yaptırım belirleme yetkisi verdiği açıktır.
Aktarılan Yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde belediye sınırları içinde toplu taşıma ile ilgili olarak da belediyelerin düzenleme yapma, ceza verme görev ve yetkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.”
Büyükşehirlerde ulaşım konusunda tek yetkili büyükşehir belediyesi olduğundan toplu taşıma araçlarına belediyenin yönetmelikle belirlediği emir ve yasaklarına uymayanlara büyükşehir belediye zabıtası işlem yapacaktır.
Bu düzenlemeye göre;
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesine göre “Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarına ve duyurularına uymakla… yükümlüdür.” 15. maddenin (b) fıkrasına göre “…yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak…” belediyenin yetki ve imtiyazları arasında yer almaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/e maddesine göre encümenin kanunlarda öngörülen cezaları vermek görevi ve yetkisi bulunmaktadır.
Kişilere ceza verilebilmesi için öncelikle Belediye Meclisi veya encümenin aldığı kararların uygun araçlarla halka duyurulmuş olması gerekir.
Belediye Meclisi ve encümeni belediye yasak ve emirlerini belirlerken Kabahatler Kanunu’nun da zaten kabahat olarak belirlenmiş bulunan fiillere yer veremez.Ayrıca Kabahatler Kanunu 32. maddesinde yer alan 2016 yılı için 219 TL idari para cezası miktarını belediye meclis kararıyla değiştiremez.
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 (a).maddesine göre; 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak ,zabıtanın görevidir.
Belediye Mevzuatına Aykırılık
1608 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca;
• Belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara, Denilerek, belediyeyi ilgilendiren birçok mevzuatta yasaklayıcı hükümlere aykırılık için para cezası öngörülmüştür.
Bunlara uymayanlara başka bir kanunda verilecek ceza belirtilmemiş ise 1608 sayılı yasa uygulanabilir. Bazı kanunda açıkça 1608 sayılı yasanın uygulanacağı belirtilmiş olabilir.
Örnek uygulamalar İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerlerinin, Yönetmeliğin 6. maddesindeki; “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” hükmü gereğince ruhsatsız işyerinin faaliyetine 1608 sayılı Kanunun 1. maddesine göre belediye encümeni kararıyla son verilebilir.
Belediye encümeni tarafından, Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesi hükmüne göre 2016 yılı için 2199 TL idari para cezası 1608 sayılı Kanun çerçevesinde verilir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sayı: B.05.0.M AH.0.02.01.00-349-2465 10.05.2012 görüşünde; Mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde; umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin ilgili belediye encümeni tarafından belirlenmesinin esas olduğu, ancak büyükşehir belediyeleri içerisinde yer alan ilçe belediyelerinde aynı cadde veya sokaklar üzerinde iki veya üç belediyenin sınırı olduğu dikkate alındığında; aynı cadde veya sokak üzerinde olduğu halde, ayrı ayrı iki veya üç İlçe belediyesi sınırları içerisinde kalan cadde ve sokaklardaki umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için ilgili belediye encümenlerince farklı farklı açılış ve kapanış saatleri belirlenmesinin sorunlara yol açtığı, bu sorunların önüne geçilmesi bakımından büyükşehir ilçe belediyeleri içerisindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış kapanış saatlerinin 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesi kapsamında büyükşehir belediye meclisince belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Eğer bu konuda Büyükşehir Belediye Meclisince bir karar alınmış ise büyükşehir belediye zabıtası kapanış saatine uymadığı için işyeri hakkında tutanak düzenleyebilir ve umuma açık istirahat ve eğlence yeri hakkında büyükşehir belediye encümeni 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun m. 6/1-b göre 2016 yılı için 1.115 TL -2.240 TL para cezası verecektir.
Açılış kapanış saatine ilişkin alınmış bir büyükşehir belediye meclis kararı yok ise büyükşehir belediye zabıtasının görev ve yetkisi yoktur.

Yolcu Nakil Araçları Ücret Tarifesine Uymamak
5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (p) bendine göre ;”Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.”belediyenin görev ve yetkileri arasındadır. “Büyükşehirlerde tarife yapma yetkisi büyükşehir belediyesine ait olduğundan (5216 s.k m.7/f) tarifeye uymayana para cezasını büyükşehir belediyesi encümeni verecektir.”
Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından 2016 yılı için 440 TL’den 8.848 TL‘ye kadar idari para cezasıyla cezalandırılır.
Belediye encümeni alt limit olan 440 TL‘den daha fazla bir para cezası vermesi halinde neden daha yüksek para cezası verdiğini, gerekçelerini kararda belirtmesi gerekir.
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 11/06/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren karayolu taşıma yönetmeliğine göre “Terminallerde yolcu taşıma Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara (m.57/4) otogar zabıtası tarafından 602 TL (M.26/f) para cezası verilir.”

ç- 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine Göre Büyükşehir Otogar Zabıtasının Ceza Verme Yetkisi
Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerle ilgili olarak görevli belediye zabıtası 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 27. maddesine bu kanuna göre idari para cezası vermeye yetkilidir. Büyükşehirlerde bu görev ve yetki, büyükşehir belediyesi zabıtasına aittir.Ancak büyükşehir belediye meclis kararıyla otogar ilçe belediyesine devredilmişse ceza kesme yetkisi ilçe zabıtasına ait olacaktır.

İdari para cezaları Karayolu taşıma yönetmeliğinin 75. maddesi ile Kara yolu taşıma kanununun 26. maddesinde düzenlenmiştir.
1- Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar.(m.5/6) Buna göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 2016 yılı için 602 TL (kanunun m.26/c)para cezası verilir.
2- Taşıma hizmetlerinin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez. (m.5/7)Buna göre bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde 2016 yılı için 1.810 TL (kanunun m.26/ç) para cezası verilir.
3-Biletsiz yolcu taşıyanlara 2016 yılı için 602 TL (m.26/c) para cezası verilir.
4- Ücret tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerleri ile kargo kabul/dağıtım yerlerine asmayan, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmayanlara (m.57/3) 2016 yılı için 239 TL (m.26/g) para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilemez.
5- Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara (m.57/4) 2016 yılı için 602 TL (m.26/g) para cezası verilir.
6- zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asmayan, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmayanlara (m.58/3) 2016 yılı için 239 TL (m.26/g) para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilemez.
7- zaman tarifelerine uymayanlara (m.59/1) 2016 yılı için 602 TL (m..26/g) para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilemez.
8- Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez. (m.60/1)Buna aykırı davrananlara 2016 yılı için 361 TL (m.26/j) para cezası verilir.
d-Gürültü kirliliği ile mücadele;
Gürültü, insanların başta olmak üzere canlıların esenlik ve sessizliğini bozan her hangi bir biçimde oluşabilen, uygun sınırları aşan seslerdir.
“Hukukumuzda gürültü yapmak yasaktır. Ancak Ramazan ayında geceleyin davul çalmak, sokakta düğün yapmak, sünnet çocuklarını korna çalarak cadde ve sokaklarda arabayla gezdirmek gibi pek çok “gürültücü” gelenek ve göreneğimiz vardır. Hukukumuzda gerek polis, gerekse zabıta gürültüye müdahale etmekle görevlidir. Ne var ki yukarıda örnekleri verilen gürültücü geleneklerimiz söz konusu olduğunda, çeşitli sosyal ve psikolojik faktörler nedeniyle, polis ve zabıta şu ya da bu şekilde, bu tür gürültüye müdahale etmekten kaçınmaktadır.”
Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, Kabahtatler kanunun 36. Maddesi gereğince 2016 yılı için 105 TL idari para cezası verilir.
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun (ÇK) 14. maddesine göre; kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır.

8 Kasım 2015 tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

1. Özellikle mahalle aralarında yapılan düğünler ile asker uğurlamalarının merkezden denetimi yerine Kabahatler Kanunu kapsamında mahallinde ve kısa sürede gereğinin zabıta veya polis tarafından yapılmasına olanak sağlanmıştır.
2. Konut ve öğrenci yurtları çok hassas kullanımlara alınarak, Yönetmelik genelinde getirilen yasaklama ve saat sınırlamaları ile gürültüden korunmaları sağlanmıştır.
3. İnsanların uyku zaman dilimlerinde rahatsız olmaması için, çok hassas kullanımların bulunduğu (konut, hastane ve okullar gibi) alanlarda konser, gösteri, miting, festival gibi açık hava faaliyetleri 24:00-07:00 saatleri arasında yapılması yasaklanmıştır.
4. Konut, okul ve hastane gibi çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, tamamen yasaklanmıştır. Ancak, halkın birlikte kutladığı ve birlik olduğu dini ve milli bayramlar, yerel milli günler ve il genelinde yapılan festival gibi büyük kutlamalar kapsam dışı bırakılmıştır.

5. Özellikle yaz sezonunun başlaması ile birlikte gürültü şikayetlerinin arttığı eğlence yerleri “Canlı Müzik İzni” almadan hiçbir suretle müzik faaliyetini gerçekleştiremeyecektir.
Bakanlık tarafından denetim yetkisi belediyeye devredilmesi halinde belediye zabıtası Çevre Kanunu’na göre ceza kesebilecektir. Ancak tahsil olunan cezaların %50 si çevre kanunun 24. maddesi gereğince belediyeye ait olacaktır.
Yetki devri yapılmaması halinde ise belediyenin bulunduğu Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi vermek gerekir, belediye çevre kanununa göre kişiye para cezası veremez.
Ceza verilmesini gerektiren eylemler, toplu olarak birlikte yaşamanın zaruri kıldığı ortak yaşam, mekan ve alanlarında başkalarının huzur ve sükununu ihlal edebilecek nitelikte gürültü teşkil edebilecek basit fiiller olup gürültü neticesinde kişinin korku-kaygı-panik duymuş olması gerekmez.
Gürültü yapma kabahatini oluşturan eylemlere teşebbüs, mevcut hükümlere göre mümkün değildir. Çünkü kabahatin oluşabilmesi için mutlaka o eylemin yapılması gerekir. Kişinin ses düzeneklerini kurması kısa seslerle deneme yapması bu kabahate teşebbüs sayılmaz. Ama bir kere de gürültü yapıldıysa bunun kasten ya da taksirle olmasına bakılmaz. Örneğin; bir inşaat şirketi meskun mahal içerisinde iş makineleriyle kazı ya da inşaat yapacaksa bu gürültülü işi ancak günün belli saatlerinde yapabilir, aksine bir davranışla kabahat oluşur.
Açık bir düzenlemenin bulunmadığı için gürültüye neden olan eşyaların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilemez.
Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye 2016 yılı için 2.240 TL’den 11.228 TL’ye kadar idari para cezası verilir.
YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2015/50 K. 2015/171 T. 9.4.2015 kararında;
“Kabahatler Kanununa göre gürültü yapma eylemi için Emniyet yetkilileri idari para cezası düzenleme yetkisine sahip iken, Çevre Kanunu ve bağlantılı mevzuatından kaynaklanan gürültü yapma veya gürültüye neden olma eylemi için Emniyet yetkililerinin idari para cezası uygulama yetkilerinin olmadığı, zira 2872 Çevre Kanununun 12. maddesine göre bu yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine ait olduğu, ancak bu yetkinin çevre denetimi birimi kuran belediye başkanlıkları gibi sınırlı kurumlara devredilebileceği, Kanunun bu maddesinde yetkinin devredilebileceği kurumlar arasında Emniyetin sayılmadığı, dolayısı ile yetkilerinin bulunmadığı;
Öte yandan Çevre Kanununa göre verilebilecek idari yaptırımlara karşı tebliğden itibaren 30 gün içerisinde idari mahkemesinde dava açılabilecek iken, Kabahatler Kanununa göre verilen idari para cezalarına karşı tebliğ veya tefhimden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması gerektiği, “ görüşüne yer verilmiştir.

e-Sigara İçme Yasağına İlişkin Ceza Verme Yetkisi
Bu kapsama sigaranın yanı sıra, pipo, nargile vb. de yasak kapsamındadır. Hatta Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilir. Ancak biz konunun anlaşılması için hepsini kapsar şekilde sigara ifadesini kullanacağız.
a) Büyükşehir belediyesine ait hizmet binalarında büyükşehir belediyesi yetkilidir.
b) Mülkiyeti kendisine ait olan işyerleri ile açılış ruhsatı verdiği 1. Sınıf GSMler ile Akaryakıt istasyonlarında, otogar,mezarlık,toptancı hali vs,meydan,bulvar,anayollar ve büyük parklar ve işyeri ruhsatı verdiği yerler gibi yerlerde içilmesi halinde büyükşehir belediye zabıtası yetkilidir.
c) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçları ile Milli Eğitim Bakanlığının 18. 03. 208 tarih ve 2008/16 sayılı genelgesine göre;”Öğrenci taşıyan servis araçlarında kesinlikle sigara içilmeyecektir. ”
Bu yasağa rağmen söz konusu alanlarda sigara içilmesi halinde ; Sigarayı içen kişiye kabahatler kanunun 39. maddesine göre 2016 yılı için 105 TL idari para cezası vermeye büyükşehir belediye zabıtası yetkilidir.

f-Çevre Kirliliği ile Mücadele:
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 (c-4) maddesine göre; Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek ve Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, meydan vermemek zabıtanın görevidir. m.10 (a-24)
Evsel ve bireysel atık ve artıklar, bunların toplanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 2016 yılı için 35 TL idari para cezası verilir.(md. 41/1) Atıldığı yer büyükşehir belediyesi tarafından işletiliyorsa ve yetkili olduğu yer ise büyükşehir belediye zabıtası ceza verebilir.
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 (c-7) maddesine göre; Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek zabıtanın görevidir.
Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait bir alana bırakan kişiye 2016 yılı için 105 TL para cezası verilir.(md. 41/3) Atıldığı yer büyükşehir belediyesi tarafından işletiliyorsa ve yetkili olduğu yer ise büyükşehir belediye zabıtası ceza verebilir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7.maddesinin (i) fıkrasına göre ; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak” büyükşehir belediyesinin görevidir
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 (b-2) maddesine göre; 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, zabıtanın görevidir.
İnşaat atık ve artıklarının bunların toplanmasına ve depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 219 TL – 6.732 TL TL arasında para cezası verilir. İnşaatı yapan tüzel kişi ise 219 TL– 11.228 TL arasında para cezası verilir. Bu kabahat karşılığında idari para cezasından ayrı olarak, atık ve artıkların bulunduğu yerden kaldırılması dolaysıyla yapılan giderlerinde ilgili kişiden tahsil edilmesi öngörülmüştür.(md. 41/4) En az ve en çok limiti belirlenmiş cezalarda, en az cezadan daha yüksek bir para cezası verildiği takdirde bunun gerekçesi yani ağılaştırıcı sebebi tutanağın açıklamalar kısmında belirtilir.
Madde 41/5 de,kullanılmaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair yere bırakan kişiye 105 TL para cezası verileceği belirtilmiştir.Buna göre belediyelerin her yıl,örneğin ocak,mayıs,eylül ayının belirli bir günü gibi veya her ayın son günü gibi ve yılda en az üç kez olmak üzere bu tür eşyaların toplanma günleri önceden belirleyerek uygun araçlarla duyurulması gerekir.Belediye bu günlerde dışarıya bırakılan eşyaları toplayacaktır. İlan edilen günler dışında dışarıya bu tür eşyalarını bırakanlara ceza verilecektir.Günler belirlenip ilan edilmedikçe para cezası verilemez.
Kullanılamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait herhangi bir yere bırakan kişiye bu fiilinden dolayı 554 TL para cezası verilir. (md.41/6) Ancak ilgilinin bu kabahatler dolaysıyla meydana gelen kirliliği derhal yok etmesi halinde idari para cezası verilmeyebilir.(md. 41/8)
41.madde de belirtilen bu cezalara büyükşehir belediyesine ait alanlarda/yetkili olduğu yerlerde olması halinde büyükşehir belediye zabıta görevlileri karar verir.(md.41/7)
Toplumun tüm bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan ve parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara; yetkili makamlardan açık ve yazılı bir izin alınmadıkça, bez, kağıt ve benzeri afiş veya ilan asılması kabahat olarak tanımlanmıştır. Burada yine afiş asılan yerlerin büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında olup olmadığında bakılacaktır.
İzinde gösterilen sürenin sonunda afiş ve ilanların, izin alan kişi tarafından derhal toplatılmaması da kabahat oluşturmaktadır. Bu kabahatleri işleyenlere zabıta görevlileri 2016 yılı için 219 TL-6.732 TL arasında para cezası verebilir. (m. 42/1-2)
İlgili tarafından toplanmadığı için, bu afiş ve ilanların belediyece toplatılması halinde, ayrıca toplatma masrafı da tahsil edilir. (m. 42/3)

d-Büyükşehir hal Zabıtasının görev ve yetkileri;
Uygulamada yeni Hal yasası bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
6360 sayılı yasa ile Büyükşehir belediyeleri toptancı hali konusunda tek yetkili belediye olmuştur. Büyükşehir Belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça ilçe belediyesinin toptancı halleri konusunda herhangi bir görev ve yetkisi yoktur. Ancak büyükşehir belediye meclis kararıyla Toptancı hali ilçe belediyesine devredilmişse ceza kesme yetkisi de ilçe zabıtasına ait olacaktır .Büyükşehir belediyelerinin mülkiyetinde olan alanlar hariç kurulan semt pazarları konusunda görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Toptancı halindeki işyerleri hangi hallerde kira sözleşmesi feshedilerek veya satış işlemi iptal edilerek geri alınacak ve idari para cezası verilecektir.(m.11/6)
Belediye toptancı hallerinde faaliyet gösteren işletmelerden ;
a) Kira bedelini belediyenin yazılı uyarısına rağmen ödemeyenler ile teminatını süresinde vermeyenlerin veya eksilen teminatını süresinde tamamlamayanların,
c) Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın; toptancı halindeki işyerini aralıksız on beş gün veya bir takvim yılında altmış gün kapatanlar
ç) Hal içinde komisyoncular ve tüccarlar kendi aralarında mal alan, satan veya devredemez bu aykırı hareket ederse (bu yasağın amacı bu kişiler arasında spekülatif amaçlı alım, satım ve devir işlemlerinin önlenmesidir.)
d) Serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapanların, uyumlu eylemde bulunanların veya hakim durumlarını kötüye kullananların,
e) Piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulduğu tespit edilirse(karaborsacılık faaliyeti) (m.13/a) Ayrıca 11.203 TL para cezası verilir.(m.14/f)
f) Malların, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak satışa sunulduğu(m.13/b) bir takvim yılı içinde 3 kez ihlal edildiği tespit edilirse ayrıca her eylemi için 2.240 TL para cezası verilecek(m.14/1-ğ)
Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulduğu, (m.13/h) bir takvim yılı içinde 3 kez ihlal edildiği tespit edilirse (ayrıca her eylemi için 2.240 TL para cezası verilecek(m.14/1-ğ)
-Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satıldığı,(m.13/ı) bir takvim yılı içinde 3 kez ihlal edildiği tespit edilirse ayrıca her eylemi için 2.240 TL para cezası verilecek(m.14/1-ğ)
g) Bir takvim yılı içinde üretici alacağını, süresi içinde üç kez ödemeyenlerin,
ğ) Halde yaptığı satışlarda, bir takvim yılında iki kez fatura düzenlemeyenlerin veya noksan fatura düzenleyenlerin,
ı) Kiraladıkları işyerlerini Bakanlıkça belirlenen sebepler dışında başkasına devredenlerin ya da kiraladıkları veya satın aldıkları işyerlerini herhangi bir şekilde kullandıranların,
j) Belediyenin yazılı uyarısına rağmen, kira sözleşmesine aykırılığı yirmi gün içinde gidermeyenlerin,
k) Doğrudan veya dolaylı olarak aynı toptancı halinde birden fazla işyeri kiraladığı veya satın aldığı tespit edilenlerin
kira sözleşmelerinin feshine ya da satış işlemlerinin veya tahsislerinin iptaline büyükşehir belediye encümenince karar verilir.
(7) Kira sözleşmesinin feshine ya da satış işleminin iptaline ilişkin kararın kendilerine tebliğinden itibaren, belediye toptancı halinde faaliyet gösterenler işyerlerini otuz gün içinde, tahliye etmeye mecburdur. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler, büyükşehir belediye zabıtası tarafından tahliye ettirilir.
(8) Kira sözleşmesi feshedilenler ile satış işlemi iptal edilenler ve bunların imzaya yetkili ortak veya üyesi oldukları tüzel kişiliklere, fesih veya iptale ilişkin belediye encümeni kararını takip eden bir yıl içinde doğrudan veya dolaylı olarak yeniden kiralama, satış veya tahsis yapılamaz.
Tahsisin iptaline ilişkin kararın kendilerine tebliğinden itibaren, pazar yerlerindeki tahsis sahipleri ise satış yerlerini 7 gün içinde tahliye etmeye mecburdur.
Kira sözleşmesinin feshine ya da satış işleminin iptaline ilişkin kararın kendilerine tebliğinden itibaren, belediye toptancı halinde faaliyet gösterenler işyerlerini 30 gün içinde, tahliye etmeye mecburdur. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler, büyükşehir belediye zabıtası tarafından tahliye ettirilir.

Sonuç
6360 sayılı yasa ile getirilen büyükşehir belediye modelinde değişikliğe gidilirken uygulama sıkıntıya yol açan durumları ortaya koyarak çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istedik. Bem-Bir-Sen tarafından 03-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Zabıta Çalıştayı sonuç bildirgesinde yer alan;” Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyelerinin zabıta birimlerinin koordinasyonunu sağlanması için AYKOME benzeri bir merkezin oluşturulması” önerisinin dikkate alınması gerekir.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Büyükşehir Belediye Zabıtasının Görev Ve Yetkileri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.M.Lamih Çelik'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
» Makale Bilgileri
Tarih
02-08-2019 - 17:46
(581 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 3 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 3 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
1460
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 8 saat 7 dakika 1 saniye önce.
* Ortalama Günde 2,51 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 38931, Kelime Sayısı : 4902, Boyut : 38,02 Kb.
* 4 kez yazdırıldı.
* 2 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 2083
Yorumlar : 1

Üstadım güzel bir yazı olmuş. Araştırdığım bir konu idi. Emeğinize sağlık.(...)
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03985810 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.