Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Yeni Büyükşehirlerde Su Ve Kanalizasyon Hizmetleri

Yazan : Av.M.Lamih Çelik [Yazarla İletişim]

Yazarın Notu
Mahalli İdareler Dergisi Yıl: 2 Sayı:15 (220) (Mart 2014) Sayfa: 52-60 yayınlanmıştır.

Yeni Büyükşehirlerde Su ve Kanalizasyon Hizmetleri
SU VE KANAL İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BAĞLI KURULUŞ)

Av.M.Lamih ÇELİK
Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü

Mahalli İdareler Dergisi Yıl: 2 Sayı:15 (220) (Mart 2014) Sayfa: 52-60 yayınlanmıştır.
Giriş

Su; ekolojik yaşam, içme-kullanma, tarım, enerji ve sanayi için gerekli, sosyal ve ekonomik gelişme için vazgeçilmez bir değerdir. Dünyanın yaklaşık %75’i sudur. Suyun bu kadar çok olduğuna aldanmayalım. Yeryüzündeki toplam su kaynaklarının sadece yaklaşık %1’i kullanılabilir durumdadır. Kişi başına kullanılan su miktarında dünya ortalaması 7.600 m3 civarında iken, ülkemizde bu miktar 2007 verilerine göre 1.586 m3’e düşmüştür. 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağı öngörüsüne göre kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120 m3 civarında olacağı söylenebilir. Ülkemizin mevcut su potansiyeli olan 112 milyar m3suyun da ancak %36’sını geliştirebildiğimiz görülmektedir. Bu durumda mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisi dikkate alındığında su kaynakları üzerinde olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Bu noktada, su politikası ve su yönetimi, gerek küresel ölçekte gerekse ulusal ölçekte büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde plansız, hızlı ve çarpık sanayileşme, ve kentleşme su kaynaklarımızın yönetimi ve planlanmasında önemli engel olarak ortaya çıkmaktadır.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP), 2002 yılında yayınladığı 3. Küresel Çevre Raporu’na göre; su sıkıntısını en çok hissedecek ülkelerden biri de Türkiye’dir. Küresel iklim değişikliği, ekosistem üzerindeki olumsuz baskılar, ormanların yok edilmesi, toprakların yanlış kullanımı, atıklarla kirletilmiş su kaynakları, hava kirliliği ve son olarak bir yandan kuraklık, bir yandan sel felaketleri, taşkın olayları bir “ekolojik kriz”in ayak sesleri olarak görülmelidir .
Ülkemiz su kaynaklarının yönetiminde yaşanan politikasızlık, yasa ve yönetmelikler eliyle su kaynaklarımızın yok edilmesi içme suyu şebeke ve arıtım süreçlerindeki yetersizlikler ve yanlışlıklar nedeniyle ülkemiz nüfusunun ancak %74’ü su şebekesine sahip olabilmiştir. Bu arada, ülkemiz insanının ancak %35’i arıtılmış su içebilmekte ve kullanabilmektedir. Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. .
2009 TÜİK verilerine göre; Su ve Kanalizasyon İdareleri yani Büyükşehir Belediyeleri nüfusu Türkiye nüfusunun %45,6’sını, il ve ilçe merkezleri nüfusunun ise %60,4’ünü oluşturduğu görülmektedir.6360 sayılı yasa ile 56 milyon kişi büyükşehirde yaşayacağından Sular idaresi ülkemizde yaşayan her dört kişiden üç tanesine hizmet verecektir.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 ve ek 5 inci maddeleri uyarınca …SKİ Genel Müdürlüğü, …Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Bütçesi müstakil olan ve belediyeden ayrı bir kamu tüzel kişiliği bulunan bu kuruluşu, müstakil bir Genel Müdürlük olarak kabul etmemek mümkün değildir. ..SKİ Genel Müdürlüğünün Büyükşehir Belediyesine bağlı olması da, onun müstakil genel müdürlük niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Büyükşehir Belediye başkanının görevleri arasında “Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak” görevi bulunmaktadır.

Bahse konu idareler, kamu tüzel kişiliğine sahip olduğundan, başka bir anlatımla müstakil genel müdürlük statüsünde bulunduğundan, görevin yürütülmesi için alınan kararlarda her hangi bir makamın iznine, onayına ve denetimine tabi bulunmamaktadır. Bu idareler tarifeleri belirlemekte, kamulaştırma kararlarını kendileri almakta, bu kararların iptali ve kamulaştırma bedelinin artırılması için açılan davalarda hasım gösterilmektedir. Genel müdürlük tüm faaliyetlerini özel hukuk kuralarına göre yaptığından 3533 sayılı yasaya göre uyuşmazlığın hakem yoluyla çözülmesi mümkün değildir.

1.KURULUŞ AŞAMASI

Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulacak olan bağlı kuruluş 31 Mart 2014 tarihi itibariyle göreve başlayacaktır. Bağlı kuruluşun teşkilatlanması Genel Müdürlük seviyesinde olacak olup yönetim kurulu,genel kurulu ve denetçileri olacaktır. İl nüfusu esas alınarak Norm Kadro yönetmeliğine göre yer aldığı gruba göre teşkilatlanmasını yapacaktır.

2. PERSONEL ATAMALARI ;

A.GENEL MÜDÜR

2560 s. Yasaya göre; bağlı kuruluşların genel müdürü, büyükşehir belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim kuruluna belediye başkanı katılmadığı zamanlarda vekillik eder.

Maaş hesaplamasında yönetim kurulu üyesi olduğundan ayrıca huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır.

A. GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
Genel Müdür yardımcıları ise, genel müdürün teklifi üzerine büyükşehir belediye başkanının onayı ile atanırlar. Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık alanında görev yapmış olması gerekir. Bu kişilerden en kıdemlisi (hizmeti fazla olan) Yönetim Kurulu üyeliği de yapacaktır.

B. DAİRE BAŞKANLARI VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANI VE 1.HUKUK MÜŞAVİRİ

Genel Müdürün teklifi, Yönetim kurulunun kararı ve Büyükşehir Belediye Başkanın onayı ile atanacaktır.

1. Hukuk müşaviri kadrosu ile Daire başkanlıkları görevde yükselme sınavına tabi değildir. Ancak önce daire başkanlığına atama yapılarak kısa bir süre sonra istifa ettirilerek görevde yükselme sınavına girmeden 1.2. ve 3. Derecede şube müdürlüklerine atama yapılması halinde bu kişilerin lehine ayrıcalıklı durum yapılarak haksız kazanç sağlandığından görevi kötüye kullanma suçu oluşabilir.(Yargıtay 4.CD. 17.2.2009 T. 2008/7141 K. 2009/2681)Atama Büyükşehir belediye başkanın yetkisindedir. Ancak Norm Kadro Yönetmeliğinde Daire Başkanlıkları ve 1. Hukuk Müşaviri 1. dereceli bir kadro olduğundan 657 sayılı yasanın 1. dereceye atanabilme koşullarını belirleyen 68. maddedeki şartları taşıması gerekir.Teknik Hizmetleri sınıfından daire başkanlıklarına atananların ek göstergesi 3600 ancak GİH sınıfından atananların ek göstergesi 3000 olacaktır

Sayıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı (E. 2011/1 K. 5333/1 T. 1.12.2011) gereğince Büyükşehir Belediyelerinde Faaliyet Gösteren Su Ve Kanalizasyon İdareleri 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlarına Makam ve Görev Tazminatı Ödenmesi Gerekir.

C. Şube müdürleri, teknik personel, müfettişler, avukatlar

Genel müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile atanacaklardır.

E.Bunların dışında kalan personel:
Genel Müdür (TEK BAŞINA) tarafından atanır.
F- Yönetim Kurulu üyeleri:

2560 sayılı Kanunun değişik 7’nci maddesinin; “Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.(Bunların ek göstergesi 3000 dir.)
Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların İSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.
Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.”
339 sayılı KHK’nin 39/a maddesine göre atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi kurulu üyelerine her yıl Yüksek Planlama kurulu kararıyla aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılacağı belirtildiğinden yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret ,huzur hakkı olarak değerlendirilemez.(sayıştay temyiz kurulu kararı.14.2.2012 T. Dosya no.34190, tutanak no:34381)
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri;
2560 sayılı Kanunun değişik 8. maddesinin;“Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır.
Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.
Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.
Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.”
Yönetim Kurulunun hangi günler toplanacağının karara bağlanarak, çeşitli nedenlerle toplantı yapılamaması halinde bir tutanak düzenlenmesi gerekir.
Toplantı gündeminin yönetim kurulu üyelerine toplantıya hazırlanmalarına imkan sağlamak amacıyla en az bir gün öncesinden imza karşılığında teslim edilmelidir.
2560 sayılı Kanunun değişik 9. maddesinin;“Yönetim Kurulunun Görevlerini;
a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKİ' nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurulu sunmak,
c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
(4734 sayılı Kamu İhale Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra Yönetim Kurulunun ihale komisyonu olarak görevinin sona ermesi dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 6’ncı maddesigereğince ihale komisyonu kurulması gerektiğinden, 2560 sayılı Kanunun 9/e maddesinde sayılan görevlerden “Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak” kısmının 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işleri, alım işleri ve hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları açısından 01.01.2003 tarihinden itibaren hükümsüz olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca ,”Her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,” hükmünün ise sadece İSKİ Genel Müdürlüğünün(2560 sayılı Kanunun ek 5. maddesi dikkate alınmalı) gelir getirici nitelikteki mal ve hizmet satımı, kiraya verme gibi işler için geçerli olacağından bu hususlara dikkat edilmelidir.)
f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
j) Dava değeri 100 000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak”. Şeklinde düzenlemiştir.
Yapılacak denetimde Yönetim Kurulunun maddede sayılı görevleri yerine getirip getirmediği, görevli olmadığı konularda karar verip vermediği araştırılacaktır.

G- Denetçiler:
Denetçileri düzenleyen 2560 sayılı Kanunun Değişik 10’ncu maddesinin; “İSKİ' nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.
Denetçiler İSKİ' nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.”

Bağlı kuruluş personeli de 657 sayılı Devlet Memurları yasasına tabidir. Ancak Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki personel 4483 sayılı Kanuna tabi değildirler.” (Danıştay 2. D. E. 2002/809 K. 2002/3740 T. 7.11.2002) Bu nedenle daire başkanı olan memurlar hakkındaki şikayetler doğrudan savcılık tarafından ele alınacaktır. Oysa büyükşehir daire başkanı hakkında önce 4483 sayılı yasaya göre soruşturma izni verilmeden savcılık olayı inceleyemez.

H.GENEL KURUL :
Bağlı kuruluşun genel kurulu Büyükşehir belediye meclisidir.Genel Kurul kararından önce Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken hususlara dikkat edilip edilmediğine bakılmalıdır. Büyükşehir Belediye Meclisinin, Genel Kurul sıfatıyla aldığı kararların ayrı bir deftere kaydedilerek, Su Kanalizasyon İdaresinde tutulmalıdır.
Genel Kurulun yürürlükteki mevzuatın aksine yetkisi olmayan hususlarda, özellikle (Danıştay 1. Dairesinin 14.07.1997 gün ve E.1997/87, K.1997/90 sayı ile verdiği kararda da belirttiği üzere) su ana parası ve gecikme cezalarının affı konusunda yetkili olmadığından bu yönde bir karar alınmamalıdır.Bağlı kuruluş 4734 sayılı yasaya tabidir. Ancak 2886 sayılı yasaya tabi değildir. Bu nedenle taşınmaz satışı,kiraya verme gibi konular için kendi ihale yönetmeliğini yaparak genel kurul onayına sunması gerekir.En güncel ve denetimlerde esas alınan yönetmelikler ASKİ yönetmelikleri olup mümkün olduğunca bunlardan yararlanılmalıdır.

3. BAĞLI KURULUŞUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Öncelikle personelin 2560 sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’u birkaç kez okuması gerekir ve bu kanun metnini ellerinden düşürmemelidir.
 İçme, kullanma suyu ihtiyaçlarının sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak (md.2/a).
 Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsızbir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak (md.2/b).
 Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak (md.2/d).
 Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle ….SKİ tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır (md.17).
 ….SKİ, fabrika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim yerlerinden gelen kullanılmış suların kanalizasyon şebekesine verilmeden önce gerekiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sahiptir. Bu kuruluş ve kurumlar …Kİ’ce tespit edilecek süre içinde özel tasfiyeyi yapmadıkları takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak üzere …SKİ gerekli tesis ve işleri yapar ve giderlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil eder (md.19).
 …SKİ, fabrika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim yerlerinden gelen kullanılmış suların kanalizasyon şebekesine verilmeden önce gerekiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sahiptir. Bu kuruluş ve kurumlar …..SKİ’ce tespit edilecek süre içinde özel tasfiyeyi yapmadıkları takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak üzere ….SKİ gerekli tesis ve işleri yapar ve giderlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil eder (md.19).
 Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler, daha önce ..SKİ’den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. …SKİ o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden ….SKİ’nin de görüşünü almak şarttır (md.18).

4. BAĞLI KURULUŞA İLLER BANKASINDAN GELECEK PAY

İldeki tüm ilçe belediyesine gelecek payların içinden %10 kesilerek bağlı kuruluş payı olarak gönderilecektir.Yine ilçe belediyesine gelecek payların içinden % 30 kesilerek BÜYÜKŞEHİR PAYI olarak gönderilecek, geriye kalan % 60 ilçe belediyesine gelecektir. (yeni kurulan ilçelere sadece ilk ay ve bir defaya mahsus payı 3 kat olarak gelecek bunun üzerinden pay alınacaktır)
5393 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (e) bendi hükmüne göre belediyelerin bağlı kuruluşları, en son kesinleşen bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve içişleri Bakanlığının onayı ile yapabileceklerdir.

5.BAĞLI KURULUŞTAN BÜYÜKŞEHİRE PARA AKTARIMI
5216 Yasa'nın 27/6. maddesinde; büyükşehir belediye başkanının onayı ile büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşların birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilecekleri ve bu ödünç vermelere faiz uygulanmayacağı hükme bağlanmaktadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasına göre, yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlardan birini veya birkaçını ilgilendirmesi ve tek elden yapımın maliyetleri düşüreceğinin anlaşılması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir. Bu takdirde, yatırımın ilgili diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama tutarı o kurumun hesabında borç, yatırımcı kuruluş hesabında ise alacak olarak gösterilir. Buna göre ….SKİ nin yapacağı büyük bir projenin büyükşehir tarafından yapılması belediye meclis kararıyla mümkündür.

9- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ VE BÜYÜKŞEHİR PAYI

Büyükşehir belediyelerinde Çevre Temizlik Vergisi, diğer belediyelerde uygulanan Çevre Temizlik Vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır.
su ve kanalizasyon idaresi tahsil ettiği Çevre Temizlik Vergisinin % 20’lik kısmını çöp imha tesisi kurulması ve işletilmesi için büyükşehir belediyelerine aktarır.

10. DEVİR AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 İldeki tüm belediyelerin tahakkuk etmiş ancak henüz tahsil edilmemiş tüm alacakları bağlı kuruluşa devredilecektir.İcra takibine konulmuş alacaklar dosyasıyla birlikte teslim edilecektir. Bu alacağın temliki olmadığından bağlı kuruluş temlik harcı ödemeyecektir.
 İl özel idaresine ait göletler,Büyükşehir belediyesinin bağlı kuruluşuna devredilecektir.
 Abonelerin su bedellerini tahsil edecek veznedarların devir tasfiye komisyonunca bağlı kuruluşa devir etmesi sağlanmalıdır.
 Su analiz ücretlerini kendi bütçesinden karşılayacak ancak sağlık bakanlığının su abonelerine tahakkuk eden borçtan mahsuplaşacaktır.
 İlçe belediyelerinin bankalarla yaptığı sözleşme örnekleri temin edilerek bağlı kuruluşa uygun tek tip sözleşme yapılmalıdır.
 İLÇELERDEKİ SU TARİFELERİ ELE ALINMALI ve mayıs ayında genel kurulda il çapında ilçelere farklı tarife de yapılarak ücretler belirlenmelidir
 Su tahakkuk süresi farklı olan ilçeler varsa bunlar uyumlu hale gelmelidir
 5 yıl boyunca köylerden su bedeli tahakkuku yapılırken en düşük tarifenin % 25 i esas alınacaktır
 Su bedeline 3095 sayılı yasaya göre yasal faiz yıllık % 9 uygulanmalıdır.6183 sayılı yasaya göre gecikme zammı alınamaz
 İldeki belediyeler ve il özel idaresinden gelecek borçlar devralınmadan önce araştırılmalıdır. Örneğin elektrik borcunun gerçekten su hizmetlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorgulanmalıdır
 Ödeme planı yapılarak hacizlere mahal verilmemelidir
 Devredilen personelin özlük dosyalarında evrak eksikliği olup olmadığı dizi pusuları yapılarak tespit edilmelidir. Buna göre bir memurun/işçinin özlük dosyasında neler olması gerekir. Bunun listesi yapılarak bu liste üzerinden kontrol yapılarak teslim alınmalıdır. Eksiklikler tamamlattırılmadan teslim alınmamalıdır.
 Devir alınanlar HİTAP (hizmet talep projesi) kapsamındaki hizmet belgesi talep edilmelidir.
 Devir sonrası bağlı kuruluşa gelen personelin bir de bağlı kuruluş içerisinde daire başkanlıklarına dağılımı yapılması için komisyon kurularak dağıtılmalıdır.
 İşe giriş bildirgeleri zamanında yapılmalı aksi halde yüksek idari para cezası çıkacaktır.
İşçilere yeni toplu iş sözleşmesi yapılıncaya kadar eski sözleşmeleri uygulanacağından bu toplu iş sözleşmeleri temin edilmelidir. Bu arada iş yerinde yürürlükte olan farklı Toplu iş sözleşmesinden yüksek ücret öngören TİS ten yararlanmak için dayanışma ücreti ödeme talebi olursa ne yapılacağı hala belirsizdir.
 Tüm personelden yeniden mal beyanı alınmalıdır. Etik sözleşmesi dosyasında bulunmayanlara yenisi imzalatılarak dosyasına konulmalıdır.

 Yeni personel sayısına göre engelli ve hükümlü personel sayısı belirlenmeli ve eksik söz konusu ise hemen temin edilmelidir.(4857 Sayılı İş Kanunun 101. Maddesinde; “ Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için yediyüzelli milyon lira para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.)

Yeni personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.Ayrıca işyerleri için risk değerlendirmesi yapılması gerekir. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği yasasına göre “kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinden 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise 1/1/2014 tarihinden itibaren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyetinin geleceği unutulmamalıdır.

Bağlı kuruluşa devredilecek bir taşınmazın devir tasfiye komisyon kararında yer almaması halinde bağlı kuruluş ilgili idareye devir talebi ile başvuracaktır. Talebinin reddi halinde idare mahkemesinde iptal davası açmalıdır.
Son olarak büyük dönüşümün yaşandığı bu günlerde İçişleri bakanlığı 30 ildeki devir tasfiye komisyonlarına uzmanlarını göndererek komisyon kararlarını incelemeli ve unutulan veya yanlış uygulamaların düzeltilmesini sağlamalıdır.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Yeni Büyükşehirlerde Su Ve Kanalizasyon Hizmetleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av.M.Lamih Çelik'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
09-11-2017 - 08:56
(1076 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 2 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 2 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
1750
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 20 saat 21 dakika 10 saniye önce.
* Ortalama Günde 1,63 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 24928, Kelime Sayısı : 3020, Boyut : 24,34 Kb.
* 1 kez arkadaşa gönderildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 2001
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04081702 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.