Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale 2017 Yılına İlişkin Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı

Yazan : Elif Efser Aygün [Yazarla İletişim]
AVUKAT

Makale Özeti
www.elifefseraygun.av.tr

2017 YILINA İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI

6306 Sayılı kanun uyarınca riskli yapılardaki hak sahipleri 6306 sayılı Kanunun 5. Maddesi ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16. Maddesi uyarınca kira yardımından faydalanabileceklerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15/03/2017 tarihinde Kira Yardım Uygulamaları Kılavuzu yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.2017 yılı Kira Yardım Uygulamaları Kılavuzu 15/03/2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu tarih itibarı ile yapılan yeni başvurular ve bu tarih itibarı ile henüz sonuçlandırılmamış başvurular 2017 yılı Kira Yardım Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen hükümlere göre incelenecek ve sonuçlandırılacaktır.

1.KİRA YARDIM SÜRESİ

Gerek 2017 yılı Kira Yardım Uygulamaları Kılavuzunda belirtildiği üzere gerekse de 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirtildiği üzere; 6306 sayılı Kanun Kapsamında kira Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır. Riskli alan ve rezerv yapılarda ise yardım süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla ilgili Kurumca belirlenmektedir.

2.KİRA YARDIM BAŞVURULARI

Tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, Bakanlıkça belirlenen bilgi ve belgelere istinaden riskli alan ve rezerv yapılarda ilgili Kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye yapılır.

3.KİRA YARDIMINDAN YARARLANABİLECEKLER

Kira yardımından sadece inşaat halindeki yapıda ikamet eden malik, sınırlı hak sahibi veya kiracı faydalanabilmektedir.

Riskli yapıda ikamet eden hisseli tapuya sahip maliklerin ayrı ayrı kira yardımı başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Kat mülkiyetli, kat irtifaklı ya da arsa paylı hisseli tapularda sistem üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte ikamet eden hissedarlara hissesi oranında kira yardımı yapılabilir. Söz konusu tarihte tapuda yer alan bağımsız bölümün hisse oranı tespitinde tereddüte düşülmesi halinde emlak vergisi beyannamesi de talep edilerek başvuruya ait hisse oranı tespit edilir. Düzenlenen emlak vergisi beyannamesi türü bina için olmalı, ilgili bağımsız bölüm ve hissesi açıkça gösterilmelidir. Arsa emlak vergisi beyannamesi kabul edilmemektedir.

4.KİRA YARDIMI ÖDEMELERİNDE RİSKLİ YAPIDA İKAMET ETME ŞARTI

6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardım ödemelerinde, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda ikamet etme şartı mevcuttur. Hak sahiplerinden bu şartı sağlayanlara kira yardımı yapılabilmektedir.

Kira yardımı ödemesi yapılmış veya ödemeleri devam eden hak sahiplerine, 06.01.2017 tarihinden sonra başka bir riskli yapıda ikamet etme şartı ve 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen diğer şartları sağlıyor olsa dahi aynı türden taşınmazları ile olarak (ikinci konut veya ikinci işyeri) kira yardımı yapılmamaktadır.

2017 yılı Kira Yardım Uygulamaları Kılavuzunda belirtildiği üzere; Kira yardımı müracaatlarında, sistem üzerinde riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten itibaren ikamet etme şartı 2017 yılı için belirlenmiş olup, 2016 yılı içerisinde müracaat edip Riskli Yapı Tespit Raporu Onay tarihinde ikamet edilmemesi nedeniyle talebi reddedilenler, 2017 yılı Kira Yardım Kılavuzunda belirtilen başvuru şartlarını sağlaması ve kira yardım müracaatı için öngörülen riskli yapıyı tahliye ettikten sonraki 1 yıllık başvuru süresinin dolmamış olması şartıyla yeniden müracaat yapmaları halinde talepleri Belediye Başkanlıklarınca değerlendirilebilecektir.

Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra satış/devir yapıldığı durumlarda, yeni malik için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet etme şartını sağlayamayacağından kira yardımına başvuramaz. Eski malikin Kira Yardım Uygulamaları Kılavuzunda yer alan şartları taşıması ve riskli olarak tespit edilen yapıyı satmadan/devretmeden önce kira yardımı ödemelerinin başlaması halinde ödemeleri devam edecektir.

Malikin ve sınırlı ayni hak sahibinin aynı bağımsız bölümde ikamet etmeleri durumunda yalnızca malik kira yardımından faydalanabilecektir.

5.FAİZ DESTEĞİ ve KİRA YARDIMI

6306 Sayılı Kanun kapsamında hak sahibine kira yardımı ve faiz desteği seçimlik hak olarak sunulmuştur. Kira yardımından faydalanan hak sahibi, faiz desteği ödemesinden yararlanamayacaktır. 2017 yılı Kira Yardım Uygulamaları Kılavuzunda da belirtildiği üzere; Faiz destekli kredi için başvuruda bulunan ve Bakanlık tarafından faiz destekli kredi onayı verilen ancak herhangi bir nedenle bu hakkından feragat edip de kira yardımına başvurmak isteyen hak sahiplerinin faiz desteği tutarının hesaplarına geçmiş olması halinde kira yardımı başvuruları kabul edilmemektedir.

6.YURTDIŞINDA İKAMET EDEN KİŞİLER

Yurtdışında ikamet eden kişiler, Türkiye’de bulunan riskli yapıları için ikamet şartını sağlayamadıklarından kira yardımı başvurusunda bulunamazlar.

7.RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNDAKİ BİLGİLER İLE KİRA YARDIM BAŞVURUSUNDA SUNULAN BELGELERİN BİRBİRLERİ İLE UYUMLU OLMASI

6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak yardım ve muafiyetler riskli yapı tespit raporu esas alınarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Riskli yapı tespit raporundaki adres bilgileri ile kira yardımı başvurusu için sunulan diğer belgelerdeki bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması önem arz etmektedir.

-Riskli yapı tespit raporundaki adres bilgilerinin veya bağımsız bölüm sayısının hatalı olduğunun anlaşılması halinde lisanslı firma ve ilgili Belediye Başkanlıklarınca düzeltilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

-Adres bilgileri raporundaki adres bilgilerinin, riskli yapı tespit raporunda yer alan adres bilgileri ile uyumsuz olması halinde uyumsuzluğun Belediye Başkanlığınca numarataj belgesi ile düzeltilmesi gerekmektedir.

-Diğer belgelerdeki bilgilerde yanlışlık bulunması halinde ise talep üzerine ilgili kurum tarafından onaylı resmi yazı ile düzeltilmesi gerekmektedir.

8.YANAN YIKILAN YAPILAR FORMU

Yanan yıkılan yapılar formu kira yardımı başvurusu için gerekli evraklardandır. Riskli yapı tespit raporu onaylanıp, yapının tahliye edilmesinden sonra Yanan Yıkılan Yapılar Formunun temin edilemediği durumlarda (yıkım süresinin uzun olması, riskli yapı tespit raporu onayına itiraz olması vb.) başvurunun yalnızca bu eksik evrak ile kabul edilmesi, yapının yıkılıp evrakın temin edilmesi ile başvurunun değerlendirilmesi, Kira Yardımı Ödemeleri Hak Sahipliği Tablosuna kaydın girilerek ödemelerin başlatılması gerekmektedir.

Riskli yapının yıkıldığına dair Yanan Yıkılan Yapılar Formunun yapı yıkılmadan önce düzenlendiğinin tespiti halinde ilgili belediyenin uyarılması, hatanın düzeltilmemesi halinde ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

9.ADRES BİLGİLERİ RAPORU

6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımından faydalanmak isteyen hak sahiplerinin sunması gereken evraklardan bir diğeri de adres bilgileri raporudur.

Riskli olarak tespit edilen taşınmazın tahliyesinden sonra alınması gereken Adres Bilgileri Raporunun, taşınmaz yıkıldıktan sonra alınması halinde Ulusal Adres Veri Tabanında eski adres silinebilmektedir. Adres Bilgileri Raporunda riskli yapı adresinin silindiğine dair kayıt bulunması durumunda, 2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda yer alan eski adresi gösteren fatura (A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait) ve yanan ve yıkılan yapılar formundaki adres belirtmesi ile eski adresin tespiti mümkün olmaktadır. Dolayısıyla hak sahibi, riskli yapı yıkılmadan Adres Bilgileri Raporu alması konusunda ilgili Belediye Başkanlığınca tespite yetkili firma tarafından bilgilendirilmelidir.

10.FATURA ŞARTI

Kira yardımı başvuru evraklarındandır. Faturanın temin edilememesi halinde, tüketim olduğunu gösteren ve riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı yetkili kurumca onaylı, sistem üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak kaydıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir abonelik dökümü ile de fatura şartı sağlanmış olacaktır.

a)Kira yardımı başvurusunda istenen faturanın, hak sahibinden farklı bir kişiye ait olması durumunda, hak sahibi ve fatura sahibinin Adres Bilgileri Raporu ile riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda birlikte ikamet ettiklerini belgelendirmeleri halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

b)Kira yardımı başvurusunda istenen faturanın, birinci, ikinci ve üçüncü derece aile bireylerinden birine ait olması durumunda Nüfus Kayıt Örneği ile belgelendirilmesi halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

c)Kira yardımı müracaatında istenen faturanın vefat eden eş, birinci, ikinci ve üçüncü derece aile bireylerinden birine ait olması durumunda, söz konusu kişilerin vefat ettiğinin belgelendirilmesi (mirasçılık belgesi, ölüm belgesi, nüfus kayıt örneği) halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

2017 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu doğrultusunda talep edilen faturadan amaç; kira yardımı talebinde bulunan hak sahibinin riskli yapıda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğinin belgelendirilmesine yönelik olup, faturanın herhangi bir kurum tarafından sembolik olarak düzenlenmesi veya faturada tüketimin bulunmaması halinde değerlendirmenin tek bir kurumdan alınan herhangi bir döneme ait fatura üzerinden yapılmaması, Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki üç aydan herhangi bir tarihte ikamet edildiğinin belgelendirilmesine yarayacak miktarda zorunlu tüketimi içeren elektrik, su, doğalgaz ve sabit hatlı olmak kaydıyla telefon ya da internet faturalarından biri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

11.VEKALETNAME İLE YAPILAN BAŞVURULAR

Vekaletname ile yapılan başvurularda;
Sadece kira yardımı başvurusunda bulunmak için vekaletnamede ‘’6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir’’ ibaresi yer almalıdır.

Hem kira yardımı başvurusu yapmak hem de kira yardımı almak için ise ‘’6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira bedellerini almaya yetkilidir’’ ibaresi yer almalıdır.

Ayrıca vekaletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekmektedir.

18 yaşından küçük çocukların, velilerinin veya tayin edilmiş ise vasilerinin hak sahibi adına yaptıkları kira yardımı başvuruları değerlendirilmektedir.

12. HAK SAHİBİNİN VEFATI


Kira yardımı ödemeleri devam ederken hak sahibinin vefatı halinde kira yardımı ödemeleri durdurulmaktadır. Kalan kira yardımının varislerine ödenmesine devam edilebilmesi için mirasçılık belgesi, varislerin kimlik fotokopileri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz hesap cüzdan fotokopileri ile başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelerle başvuru yapılması halinde varislerin kaydı Kira Yardım Hak Sahipleri Tablosuna girilerek kalan kira yardımı taksitleri varislere hisseleri oranında ödenmeye devam edecektir.

Riskli yapı malikinin kira yardımı başvurusundan önce vefat etmesi halinde;

a)Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte birlikte ikamet etmeyen mirasçıları ikamet şartını sağlayamadıkları için kira yardımı başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
b)Ancak Adres Bilgileri Raporu ile vefat eden hak sahibiyle birlikte Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğini belgeleyen mirasçılar, hisseleri oranında kira yardımı başvurusu yapabilirler.

13.KİRA YARDIMINDA ÖDEMELER

Başvuru sahibinden T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait vadesiz, TL hesap cüzdanı fotokopisi istenerek başvuru Kira Yardımı Ödemeleri Hak Sahipliği Tablosuna kayıt edilir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hesabı olmayan hak sahiplerine ödeme yapılmamaktadır.

Herhangi bir sebeple hak sahiplerine fazla ödenen bir tutar söz konusu olması halinde fazla ödenen tutar bir sonraki aydan mahsup edilir.

Çeşitli nedenlerle hak sahibi olmayan kişilere yapılmış olan kira yardımı tutarları 13.09.2012 tarih ve 28410 sayılı Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği’nin 23.maddesinin üçüncü fıkrasındaki ‘’dönüşüm uygulaması esnasında taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen diğer şartlara uygun hareket etmeyenlere aktarılan kaynaklar, aktarılış tarihinden itibaren tahakkuk eden kanuni faizleri ile birlikte genel hükümlere göre geri alınır’’ hükmü gereğince tahsil edilecektir. Söz konusu kişinin kira yardımı iadesini yapacağı tarihe göre http://www.barobirlik.org.tr/HesaplamaAraclari adresinden faiz oranı %9, faize esas gün 360 olarak işaretlenip hesaplanacak faiz tutarı ile anapara toplamının Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına yatırılması ve iade makbuzu ile Müdürlüğe bilgi verilmesi gerekmektedir.

14.ORTAK ALANLARDA KİRA YARDIMI

Riskli yapı içerisinde bulunan garaj ve depo gibi ortak alanlar ve eklentiler ayrı bir bağımsız bölüm olarak dikkate alınmayacak, ikamet edilen riskli yapının yahut işletilen iş yerinin eklentisi olmaksızın mevcut yapıdan farklı bir mahalde olması ve depo/ahır olarak kullanıldığının resmi kurumlarca onaylı yazısı ile tespit edilmesi halinde işyeri olarak değerlendirilecek ve kira yardımı başvuruları kabul edilecektir.

Dubleks veya tripleks yapılar ise tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilmektedir.

15.DERNEK, VAKIF VE KOOPERATİFLERDE KİRA YARDIMI


Dernek, vakıf ve kooperatiflerin tüzel kişiliğe sahip olmaları sebebiyle kira yardım başvuruları işyeri olarak değerlendirilecektir.

Tüzel kişiliği sonlandırılamamış konut yapı kooperatiflerinde bağımsız bölüm tapuları oluşturulmadığından, 1163 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve bağımsız bölümün hangi hak sahibine ait olduğunu gösteren noter onaylı Kooperatif Ortaklar Defteri örneği ve hak sahipleri adına olması kaydıyla riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet faturası ile başvuru için gerekli diğer şartların sağlanması durumunda başvurular değerlendirilmektedir.

16.DİĞER HUSUSLAR

Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, apartman görevlisi olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri (Noter onaylı karar defteri, SGK’dan alınmış aylık hizmet listesi ile) halinde kira yardımından kiracı olarak faydalanabileceklerdir.

Başvuru sahiplerine ilişkin ad soyad, hesap numarası değişiklikleri, güncel nüfus cüzdanı fotokopisi ve ‘’Kira Yardımı Düzeltme Tutanağı’’ alınarak gerçekleştirilir.

17.BAŞVURU SÜRECİ ve GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ


Hak sahipleri 6306 sayılı Kanun kapsamında, riskli olarak tespit edilen bir konut ve işyeri için riskli yapının bulunduğu ilçe sınırındaki Belediye Başkanlığına başvuru yapacaktır. Belediye Başkanlığı, hak sahipleri tarafından yapılan kira yardımı başvurularını yönetmelikte ve kılavuzda belirtilen hususlara göre inceleyecek ve uygun gördüklerini onaylayarak ödeme evrakına bağlayacaktır.

A.RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN KONUTTA İKAMET EDEN MALİKLERDEN

a)Başvuru dilekçesi (Islak imzalı olmalı)
b)Nüfus cüzdanı fotokopisi
c)Yetkililerce onaylı Riskli Yapı Tespit Raporu
d)Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı
Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
e)Riski yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,
f)Malikin, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
g)Islak imzalı ve mühürlü Yıkılan Yapılar Formu
Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
h)Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir.

B.RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN YAPIDA İŞYERİ İŞLETEN MALİKLERDEN

a)Başvuru dilekçesi (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacak olup, dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)
b)Nüfus cüzdanı fotokopisi (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
c)İmza sirküleri(Firmayı temsile yetkili kişilerin)
d)Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı)
e)Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı,
f)Malikin, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önce riskli yapıda işyeri işlettiğine dair Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,
g) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonraki son üç ya ait riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu oda sicil kaydı,
h) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
Bazı gerçek kişi mükellefler ilgili odalara kayıt yaptırmamakta olup, adres değişikliklerini bildirmemektedirler. Bu durumda riskli yapının tahliye edildiğini belgelemek üzere gerçek kişi mükellefler için ilgili vergi dairesinden alacakları onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.
i)İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
j)Islak imzalı ve mühürlü Yıkılan Yapılar Formu
Yıkılan Yapılan Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenilecektir.
k)Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenilecektir.
Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik No ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.

C.RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN KONUTTA İKAMET EDEN KİRACILARDAN

a)Başvuru dilekçesi (Islak imzalı)
b)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)Riskli Yapı Tespit Raporu (yetkililerce onaylı)
d)Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde başvuru yapan kiracı adına kayıtlı A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,
e)Kiracının, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
f)Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü)
Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
g)Kiracı/ vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenilecektir.

D.RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN YAPIDA İŞYERİ BULUNAN KİRACILARDAN

a)Başvuru dilekçesi (Islak imzalı)
b)Nüfus cüzdanı fotokopisi (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
c)İmza sirküleri (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
d)Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı)
e)Kiracının, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,
f)Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonraki üç aya ait riskli yapıda işyeri işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu bağlı olduğu oda sicil kaydı,
g)Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü)
Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye /İlgili Kurum yetkililerince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
h)Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
i)İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
j)Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, T.L., T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi,

Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin T.C. Kimlik numarası ve IBAN numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN Numarası uyumlu olmalıdır.

E.RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN KONUTTA İKAMET EDEN SINIRLI AYNİ HAK SAHİPLERİNDEN

a)Başvuru dilekçesi, (ıslak imzalı)
b)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce onaylı)
d)Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel tapu kaydı,
Kat mülkiyeti/kat irtifaklı tapularda sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren şerh bulunmalıdır.
e)Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde sınırlı ayni hak sahibi adına kayıtlı, A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,
f)Sınırlı ayni hak sahibinin riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
g)Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü),
Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
h)Sınırlı Ayni Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi,

F.RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN YAPIDA İŞYERİ İŞLETEN SINIRLI AYNİ HAK SAHİPLERİNDEN


a)Başvuru dilekçesi
b)Nüfus cüzdanı fotokopisi (Firmayı temsile yetkili kişilerin),
c)İmza sirküleri (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
d)Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),
e)Sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı,
Kat mülkiyeti/kat irtifaklı tapularda sınırlı ayni hak sahipliğini gösteren şerh bulunmalıdır.
f)Sınırlı ayni hak sahibinin, riskli yapıda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,
g)Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonraki son üç aya ait riskli yapıda işyeri bulunduğu dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,
h)Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
i)İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
j)Yıkılan Yapılar Formu (ıslak imzalı ve mühürlü)
Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurum yetkilisince verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
k)Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ ye ait hesap cüzdanı fotokopisi

G.RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN KAMU LOJMANINDA İKAMET EDEN KİRACILARDAN

a)Başvuru dilekçesi
b)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)Riskli yapı tespit raporu (Yetkililerce Onaylı),
d)Riskli olarak tespit edilen lojmanda A.R.A.A.D.net sistemi üzerinden riskli yapı için Yapı Kimlik numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen lojmanı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
e)Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanında ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu lojmanda ikamet edip kira yardımı başvurusunda bulunacak kişi adına kayıtlı Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura,
f)Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan aldığı lojman tahsis ve tahliye yazısı,
g)Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü)
Yıkılan Yapılar Formunun temin edilememesi halinde binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
h)Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ ye ait hesap cüzdanı fotokopisi istenilecektir.


Konu hakkında danışmak istediğiniz bir hususun mevcudiyeti halinde uzman bir hukukçudan danışmanlık almanız yararınıza olacaktır.
Av. ELİF EFSER AYGÜN
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"2017 Yılına İlişkin Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Elif Efser Aygün'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
22-04-2017 - 16:28
(1247 gün önce)
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 4 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 3 okuyucu (75%) makaleyi yararlı bulurken, 1 okuyucu (25%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
4006
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 1 gün 19 saat 39 dakika 44 saniye önce.
* Ortalama Günde 3,21 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 26977, Kelime Sayısı : 3225, Boyut : 26,34 Kb.
* 3 kez yazdırıldı.
* 4 kez indirildi.
* 1 okur yazarla iletişim kurdu.
* Makale No : 1970
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04094601 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.