Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Aktif Makale Olağanüstü Hal Döneminde Kapatılan Khk'lar

Yazan : Saime Atakan [Yazarla İletişim]
AVUKAT

Olağanüstü Hal ilanından sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile, bazı kurumlar kapatılmış ve malvarlığı tamamen hazineye devrolmuştur. Kapatılan kurumların mallarının yönetilmesi ve tasfiyesi usulü 17.08.2016 tarihli, 670 S. KHK ile düzenlenmiştir. Buna göre kapatılan kurumlardan olan alacağın tahsili için son gün 17.10.2016’dır.

20 Temmuz’dan itibaren çıkarılan KHK’lar ile
Kapatılan kurumların listeleri için bkz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm

KHK’ya göre, kapatılan kuruluşların alacaklılarının 60 gün içinde başvuruda bulunması zorunludur. Bu süre 17.08.2016 tarihinden önce kapatılan kurumlar için bu tarihten itibaren, bundan sonra kapatılacak kurumlar içinse kapatmanın yayınlandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Dolayısıyla linkte yer alan eklerde ismi bulunan şirketlerden olan alacakların tahsili için son başvuru tarihi 17.10.2016’dır.

Tasfiye edilen şirketlerin Malvarlığının idare edilmesi, Alacaklara ilişkin dava ve icra takibi ile diğer her türlü işlemin yapılması, borçların ödenmesi, Sözleşmelerin feshine veya devamına karar verilmesi hazine tarafından yürütülecektir.

Devralınan varlıkların değerini aşan borç ödemesinin yapılmayacağı, yalnızca asli alacaklıların alacağının ödeneceği ve kefaletten doğan alacakların ödenmeyeceği, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile ilişkisi olan alacaklılara ödeme yapılmayacağı açıkça düzenlenmiştir.

Ödemelerde aşağıdaki sıralama izlenecektir;
Malvarlığının aynından doğan vergi borçları, rehinli alacaklar, çalışanların sigorta primleri, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları, çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınır.

İlgili KHK Maddesi;
Devir işlemlerine ilişkin tedbirler
MADDE 5- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının her türlü taşınır, taşınmaz, malvarlığı, alacak ve hakları ile belge ve evraklarının (devralınan varlık); her türlü tespit işlemini yapmaya, kapsamını belirlemeye, idare etmeye, avans dahil her türlü alacak, senet, çek ve diğer kıymetli evraka ilişkin olarak dava ve icra takibi ile diğer her türlü işlemi yapmaya, devralınan varlıklarla ilgili olup kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle tevsik
edilen borç ve yükümlülükleri tespite ve hiçbir şekilde devralınan varlıkların değerini geçmemesi, ek mali külfet getirmemesi, kefaletten doğmaması ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla bu varlıkların değerlendirilmesi suretiyle bunları uygun bir takvim dahilinde ödemeye, kapatılan kurum ve kuruluşların taahhüt ve garanti ettiği ancak vermediği mal ve hizmet bedellerinin ödemesini durdurmaya veya ödemeye, tahsili mümkün olmadığı anlaşılan veya tahsilinde ve takibinde yarar bulunmayan hak ve alacaklar ile taahhüt ve garantilerin tahsilinden vazgeçmeye, her türlü sulh işlemini yapmaya, devralınan varlıklarla ilişkili kredi veya gerçek bir mal veya hizmet ilişkisine dayanan borçlar nedeniyle konulmuş ve daha önce kaldırılmış takyidatları kredinin veya borcun ödenebilmesini sağlamak amacıyla kaldırıldığı andaki koşullarla tekrar koydurmaya ve ihyaya,menkul rehinleri dikkate almaya, devralınan varlıklara konulan takyidatların sınırlarını belirlemeye ve kaldırmaya, finansal kiralama dahil sözleşmelerin feshine veya devamına karar vermeye, devralınan varlıkların idaresi, değerlendirilmesi, elden çıkarılması için gerekli her türlü tedbiri almaya, gerektiğinde devralınan varlıkların tasfiyesi veya satışı amacıyla uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına devretmeye, devir kapsamında olmadığı belirlenen varlıkları iadeye, kapatılanların gerçek kişiye ait olması halinde devralınacak varlıkların kapsamını belirlemeye, tereddütleri gidermeye, uygulamaları yönlendirmeye, bütün bu işlemleri yapmak amacıyla usul ve esasları belirlemeye, vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğerleri yönünden Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(2) Bu madde kapsamında devralınan varlıklardan nakit ve diğer hazır değerler emanet, diğer varlıklar ise nazım hesaplarda izlenir. Nazım hesaplarda izlenen varlıklardan elden çıkarılanların tutarı emanet hesaplarına alınır. Ödenmesine karar verilen borçlar bu emanetlerden ödenerek kalan tutar bütçeye gelir kaydedilir.
(3) Kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının bağlı oldukları şirketlerin faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları
resen terkin edilir. Bunların devralınan varlıkları dışındaki varlıkları da Hazineye bedelsiz devredilmiş sayılır. Bu durumda şirketlere daha önce atanmış kayyımlar tasfiye memuru olarak
görevlendirilebilir veya bu şirketlere tasfiye memuru atanabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve birinci fıkrada yer alan hususları bu şekilde devralınan varlıklar için de uygulamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(4) Birinci fıkra kapsamında tespite konu edilebilecek borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunanlarca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış günlük
hak düşürücü süre içerisinde ilgili idaresine kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle müracaat edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak kapatma işlemlerinde ise altmış günlük süre kapatma tarihinden itibaren başlar.
(5) Borçların ödenmesinde; malvarlığının aynından doğan vergi borçları, rehinli alacaklar, çalışanların sigorta primleri, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi,
pay gibi borçlar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları, çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınır.
(6) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince kapatılan vakıflara ait olup mülkiyetleri Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eden taşınmazlar üzerinde bulunan eğitim
tesisleri kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz, özel hukuk tüzel kişilerine ise bedeli karşılığında tahsis edilebilir.
(7) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar bu madde kapsamında istenilecek bilgi ve belgeleri onbeş gün içerisinde vermek zorundadır. Bu çerçevede talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.


Başvuru, borçlu şirketin bulunduğu ilin defterdarlığına, alacağı ispata yarar her türlü belgeyle birlikte yapılmalıdır.

Kapatılan kurumlardan olan alacakların tahsili için gönderilecek örnek dilekçe aşağıdaki gibi olabilir;


……. İL DEFTERDARLIĞI’NA

Başvuran Alacaklı : ………………………………
Vekili : ……………………………..
Borçlu : ………………………………..
Alacağın Miktarı : …………………
Alacağa Dayanak
Evrak : Çek, Cari Hesap Ekstresi, Faturalar;
………. tarihli, ………….. no’lu fatura;
…………. tarihli, ………….. no’lu fatura
(….)
Konu : 670 S. KHK’nın 5.maddesinin 4.fıkrası uyarınca başvurumuzdur.
AÇIKLAMALAR :
Müvekkil (ALACAKLI ADI YA DA UNVANI), (BORÇLU AD YA DA UNVANI)’den ………… TL alacaklıdır. Borçlu şirket idari karar ile kapatılmış olup malvarlığı Sayın İdarenizce tasfiye edilmektedir. Bu kapsamda, Müvekkil Şirketin fatura ve keşide/ciro edilen çeklere dayanan, dilekçemiz ekindeki cari hesap ekstresinde görünen …… TL alacağının Müvekkile ait …….. bankası nezdindeki …….. no’lu hesaba yatırılmasını, Vekil sıfatı ile arz ve talep ederiz.

Alacaklı …………… Vekili
Av. …….

Ek-1 : ….. bankası nezdindeki … tarihli, ……… TL değerindeki çek
Ek-2 : ……… tarihli, ……… no’lu ve …… tarihli, …….. no’lu fatura
Ek-3 : Onaylı vekâletname sureti


Olağanüstü hal ilanından önce kayyım atanan şirketlerde ise yönetim 674 S. KHK ile TMSF’ye devrolacaktır. KHK’ya göre, TMSF, şirketin sürdürülebilir olduğuna inanması halinde kapatmayarak faaliyetleri kendi denetiminde devam ettirecektir. Ancak kapatma ve tasfiye kararı da mümkündür. 20 Temmuz’dan önce kayyım atanan şirketlere ilişkin olarak, şirketin fona devrolup olmadığı, kapatılıp tasfiye sürecine girilip girilmediği gibi bilgilendirmeler TMSF’ye gönderilecek yazıyla alınabilir.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Olağanüstü Hal Döneminde Kapatılan Khk'lar" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Saime Atakan'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.


[Yazıcıya Gönderin] [Bilgisayarınıza İndirin][Arkadaşa Gönderin] [Yazarla İletişim]
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
» Makale Bilgileri
Tarih
25-10-2016 - 09:36
(1466 gün önce)
Makaleyi Düzeltin
Yeni Makale Gönderin!
Değerlendirme
Şu ana dek 2 okuyucu bu makaleyi değerlendirdi : 2 okuyucu (100%) makaleyi yararlı bulurken, 0 okuyucu (0%) yararlı bulmadı.
Okuyucu
3456
Bu Makaleyi Şu An Okuyanlar (1) :  
* Son okunma 9 saat 35 dakika 12 saniye önce.
* Ortalama Günde 2,36 okuyucu.
* Karakter Sayısı : 8433, Kelime Sayısı : 994, Boyut : 8,24 Kb.
* 10 kez yazdırıldı.
* 8 kez indirildi.
* Henüz yazarla iletişime geçen okuyucu yok.
* Makale No : 1926
Yorumlar : 0
Bu makaleye henüz okuyucu yorumu eklenmedi. İlk siz yorumlayın!
Makalelerde Arayın
» Çok Tartışılan Makaleler
» En Beğenilen Makaleler
» Çok Okunan Makaleler
» En Yeni Makaleler
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02997589 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.