Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5070 S.lı Elektronik İmza Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5070 S.lı Elektronik İmza Kanunu - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [E.İmzaK. 23] Elektronik Olarak Kurulamayacak Sözleşmeler
Elektronik Olarak Kurulamayacak Sözleşmeler (*) Elektronik sözleşmeler konusunda özel bir hukuki düzenleme yapmamış ülkelerde, elektronik olarak kurulamayacak sözleşmelerle ilgili de açık hükümlere rastlamak mümkün olmamaktadır. Bu ülkelerin mevzuatı açısından sorun Borçlar Kanununun genel ilkelerinden hareketle yorum yoluyla çözülmeye çalışılmaktadır. Bu konuya yukarıda ayrıntılı olarak değinilmişti. Elektronik sözleşmeler ve elektronik imza konusunda özel hukuki düzenlemelere sahip ülkel...
(Şerh No: 5108 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-04-2010 10:19)

 Bilgi  [E.İmzaK. 1] Avrupa Birliği Elektronik İmza Direktifi (ABEİD) Işığında Elektronik İmza
Avrupa Birliği Elektronik İmza Direktifi (ABEİD) Işığında Elektronik İmza (*) Avrupa Birliği Elektronik İmza Direktifi (ABEİD, BMEİMY(1)’nın aksine elektronik imzaya ilişkin örnek bir yasa taslağı hazırlamaktan ziyade, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin iç hukuklarında yapacakları konuyla ilgili düzenlemeler için bir öneri niteliği taşıdığından, bu durum sonuçta iki uluslararası metnin hükümleri arasında bir farkın doğmasına da yol açmaktadır. Bu fark elektronik imzaya ilişkin teknik ve hukuki bi...
(Şerh No: 5107 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-04-2010 10:16)

 Bilgi  [E.İmzaK. 1] Birleşmiş Milletler Elektronik İmza Model Yasası Işığında Elektronik İmza
Birleşmiş Milletler Elektronik İmza Model Yasası Işığında Elektronik İmza (*) Elektronik İmzaya ilişkin hukuki düzenlemeler yapan pek çok ülkenin iç hukuk düzenlemelerinde model olarak kullandığı Birleşmiş Milletler Elektronik İmza Model Yasası (BMEİMY) dünya mevzuatında elektronik imzaya ilişkin hemen hemen tüm düzenlemelerin temelini ve dayanağı oluşturması nedeniyle en önemli hukuki düzenleme niteliğindedir. Model yasa, 2. maddesi (a) fıkrasında elektronik imzayı, bir veri mesajına bağ...
(Şerh No: 5106 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-04-2010 10:14)

 Bilgi  [E.İmzaK. 4] Elektronik İmza (Dijital İmza) Kavramı ve Elektronik İmzalarda Güvenilirlik (*)
Elektronik İmza (Dijital İmza) Kavramı ve Elektronik İmzalarda Güvenilirlik (*) Elektronik (Dijital) İmza bir elektronik mesajın sahibini ve doğruluğunu tesbit için kullanılan bir yazılım metodu olarak tanımlanmaktadır.(1) ÇELİKOĞLU’na göre elektronik imza “bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, k...
(Şerh No: 5105 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-04-2010 10:08)

 Bilgi  [E.İmzaK. 22] MADDE GEREKÇESİ
Madde ile Borçlar Kanununun 14'ncü maddesinin birinci fıkrasına yapılan eklemeyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun senetle ispat zorunluluğuna ilişkin hükümlerinin kaynağı olan Fransız Medeni Kanununun 1316-3'ncü maddesinde elektronik imzaya ilişkin yapılan düzenlemeye paralel bir düzenleme yapılarak sözleşmelerle ilgili temel nitelikte kanun olan Borçlar Kanununda güvenli elektronik imzanın elle atılan imzayla eşdeğerliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
(Şerh No: 4245 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 08-02-2010 22:09)

 Bilgi  [E.İmzaK. 19] MADDE GEREKÇESİ
Maddede, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına verilen idari nitelikli para cezalarından sonuncusunun verilmesinden itibaren geriye doğru üç yıl içinde verilecek para cezalarının ikincisinde iki kat olarak verilmesi, üçüncü kez işlenmesi halinde ise elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının faaliyetine son verilmesi düzenlenmiştir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları hakkında verilen kapatma cezalarına karşı başvurulabilecek yargı mercileri gösterilmiştir.
(Şerh No: 4244 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 08-02-2010 21:32)

 Bilgi  [E.İmzaK. 9] MADDE GEREKÇESİ
Maddede, Avrupa Birliği Direktifi dikkate alınarak nitelikli elektronik sertifika düzenlenmiştir.Yapılan düzenlemeyle elektronik sertifikanın nitelikli elektronik sertifika olması için ''nitelikli elektronik sertifika''olduğuna dair bir ibare bulunması, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının kimliği ve kurulduğu ülke,elektronik imza sahibinin diğer kişiler tarafından tanınabilmesini sağlayacak kimlik bilgileri,elektronik imza verisine karşılık olacak ve elektronik imzanın imza sahibine ait o...
(Şerh No: 3843 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 05-02-2010 14:08)

 Bilgi  [E.İmzaK. 8] MADDE GEREKÇESİ
Madde ile elektronik sertifika, zamam damgası ve elektronik imza ile ilgili hizmetleri birlikte veya ayrı ayrı yürüten kamu kurum ve kuruluşları özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak düzenlenmiş olup elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının uyacakları yükümlülükler belirtilmiştir. Avrupa Birliği Direktifinde öngörüldüğü üzere elektronik sertifika hizmet sağlayacılarının faaliyete geçmeleri konusunda Tasarıda herhengi bir sınırlama öngörülmem...
(Şerh No: 3841 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 05-02-2010 13:14)

 Bilgi  [E.İmzaK. 6] MADDE GEREKÇESİ
Maddede, güvenli elektronik imza oluşturma araçlarının özellikleri sayılarak,kendi aralarında bir eşi daha bulunmaması,araç dışına hiç bir şekilde çıkarılamamasını ve gizliliğini mevcut en ileri teknoloji kullanılarak sağlaması,üçüncü kişilerce elde edilememesi,kullanılamaması ve elektronik imzanın sonuna kadar korunmasını,imzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememsi ve bu verinin imza sahibi tarafından imza oluşturulmasından önce görülebilmesini sağlayacağı belirtilmiştir. Elekt...
(Şerh No: 3839 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 05-02-2010 12:27)

 Bilgi  [E.İmzaK. 20] MADDE GEREKÇESİ
Maddede,Kanunun verdiği görev ve yetkilerin uygulanmasını sağlamak üzere öngörülen yönetmeliklerin Kurum tarafından hangi sürede düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 3825 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 04-02-2010 16:33)

 Bilgi  [E.İmzaK. 16] MADDE GEREKÇESİ
Maddede,elektronik imza oluşturmak amacı ile ilgili kişinin rızası dışında imza oluşturan,veri ve araçları elde eden,üçüncü kişilere veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden yaratanlara izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza yaratanlara hapis cezası ve para cezası verilmesi öngörülmüş,elektronik sertfika servis sağlayıcılarında çalışanların bu suçları işlemesi ise ağırlaştırıcı sebep olarak öngörülmüş olup ayrıca bu suçlar nedeniyle oluşan zararın tazmi...
(Şerh No: 3824 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 04-02-2010 16:29)

 Bilgi  [E.İmzaK. 15] MADDE GEREKÇESİ
Maddede,elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının bu Kanunun uygulanmasına ilişkin faaliyet ve işlemlerinin denetiminin esas ve usulleri düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3823 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 04-02-2010 16:21)

 Bilgi  [E.İmzaK. 5] MADDE GEREKÇESİ
Maddede güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurması düzenlenmiş,kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez, hükmü getirilmiştir.Bu düzenleme ile teminat sözleşmeleri kapsam dışı bırakılmak suretiyle,elektronik imzanın kullanımının çabukluğu dolayısıyla doğması muhtemel zararların önlenmesi amaçlanmıştır. Güvenli elektronik imzanın bu Kanunda aranılan şartları...
(Şerh No: 3822 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 04-02-2010 16:13)

 Bilgi  [E.İmzaK. 3] MADDE GEREKÇESİ
Maddede, Kanunda kullanılan terimlerin tanımları yapılmıştır. Elektronik veri, elektronik imza,imza sahibi, imza oluşturma verisi, imza oluşturma aracı,imza doğrulama verisi,imza doğrulama aracı,zaman damgası ve elektronik sertifika terimlerinin tanımlanmasında Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 13.12.1999 tarihli ve 1999/93/CE sayılı Direktifi ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Almanya, Belçika,Avusturya ve Fransa'nın elektronik imzaya ilişkin mevzuatı dikkate alınmıştır. Maddenin (a) ben...
(Şerh No: 3821 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 04-02-2010 15:54)

 Bilgi  [E.İmzaK. 7] MADDE GEREKÇESİ
Maddede, güvenli elektronik imza doğrulama araçlarının özellikleri sayılmıştır.
(Şerh No: 3817 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 04-02-2010 15:13)

 Bilgi  [E.İmzaK. 4] MADDE GEREKÇESİ
Maddede,güvenli elektronik imzanın özellikleri sayılmıştır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 13.12.1999 tarihli ve 1999/93/CE sayılı Direktifinin tanımlar kenar başlıklı 5'nci maddesinde gelişmiş elektronik imzanın özellikleri sayılmış,''Elektronik imzanın hukuki etkileri''kenar başlıklı 5'nci maddesinde ise Direktifte düzenlenen gelişmiş elektronik imza ile birlikte bu imzanın nitelikli sertifikaya dayanması ve güvenli elektronik imza oluşturma aracıyla oluşturulması halinde kağıt üzerine el...
(Şerh No: 3816 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 04-02-2010 15:06)

 Bilgi  [E.İmzaK. 2] MADDE GEREKÇESİ
Maddede,Kanunun kapsamı düzenlenmiş olup,elektronik imzanın kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında kullanımı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3815 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 04-02-2010 14:37)

 Bilgi  [E.İmzaK. 1] MADDE GEREKÇESİ
Maddede,Kanunun amacı gösterilmiştir.
(Şerh No: 3814 - Ekleyen: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 04-02-2010 14:33)

 Bilgi  [E.İmzaK. 3] Dijital - Analog - Elektronik Kavramları - Elektronik /Dijital Sözleşmede İsimlendirme Sorunu ve Elektronik Veri
Dijital - Analog - Elektronik Kavramları "Dijital", Latince kökenlidir ve sayı saymak için kullanılan en eski araç olan "digitus"(parmak) sözcüğünden türemiştir. Dijital, veriyi elektronik anlamda iki konumda "var" ya da "yok" konumunda üretmek, saklamak ya da işlemek anlamındadır. Bu yönüyle dijital ya da dijitalleştirme verinin 1 (var) ve 0’lar (yok) şeklinde sayısallaşması anlamında kullanılmaktadır. Dijital teknolojisi öncesini "analog" kavramı ifade etmektedir ve analog teknolojide veril...
(Şerh No: 2676 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 22-12-2009 11:43)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03373504 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.