Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

4734 S.lı Kamu İhale Kanunu - Son Eklenen Şerhler

4734 S.lı Kamu İhale Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Haklarında kamu davası açılması sebebiyle ihalelere katılamayacak ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki ortaklık durumu dikkate alınarak, bu tarihten sonra ortaklık durumunda herhangi bir değişiklik olsa bile ilgililer yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamazlar.
(Şerh No: 15990 - Ekleyen: Ahmet MİZAN - Tarih : 05-12-2014 12:15)

 Bilgi  [K.İhale.K. 62] 6552 sayılı Kanun Değişikliği Öncesi m.62/1-e
e) (Değişik: 5812 - 20.11.2008 / m.24 / Yürürlük / m.35) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danışmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.
(Şerh No: 15721 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-09-2014 13:33)

Davaya konu somut durum çerçevesinde ihalede rekabet ortamının oluşup oluşmadığı değerlendirilmiştir.
(Şerh No: 15357 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-02-2014 11:38)

 Bilgi  [K.İhale.K. 9] Madde Gerekçesi
Uluslararası uygulamalarla tutarsızlık arzeden ve kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara dayanılarak hazırlanması nedeniyle piyasa fiyatlarını gerçekçi bir şekilde yansıtmadığı görülen tahmini bedel esasına dayalı ihale sisteminden vazgeçilerek, sadece idarelerce bilinecek olan yaklaşık maliyetin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu suretle, kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara dayalı olarak hazırlanan tahmini bedel üzerinden ihale yapılmasının sakıncalarını giderebilmek amacıyla...
(Şerh No: 15325 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 18:00)

 Bilgi  [K.İhale.K. 8] Madde Gerekçesi
Avrupa Birliği müktesebatında yer alan eşik değer uygulamasıyla paralellik sağlamak amacıyla; ilan süreleri ve kuralları ile ihalelerde yerli isteklilerle ilgili düzenlemelerde esas alınmak üzere, kanun kapsamındaki işlerin türüne ve kuruluşların yapısına göre farklı parasal limitler belirlenmiştir. (4761/12) 8 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerine 4761 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle getirilen değişiklik gerekçesi: 4734 sayılı Kanunda öngörülen eşik değerler Avrupa Birliği ve Dünya ...
(Şerh No: 15324 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:59)

 Bilgi  [K.İhale.K. 7] Madde Gerekçesi
İhalesi yapılacak işlerle ilgili bilgi ve belgelerin bir arada saklanmasını sağlamak üzere her iş için bir ihale işlem dosyasının hazırlanması öngörülmüştür.
(Şerh No: 15323 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:59)

 Bilgi  [K.İhale.K. 6] Madde Gerekçesi
Mevcut uygulamada isteklilerin teknik yeterliklerinin ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, teknik değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırması yapılamamaktadır. Bu nedenle, ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının sağlanması için, ihale komisyonlarında 2 üyenin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla bu komisyonların en az 5 kişiden oluşması öngörülm...
(Şerh No: 15322 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:59)

 Bilgi  [K.İhale.K. 5] Madde Gerekçesi
Bu Kanunun hazırlanma amacının gerçekleştirilebilmesi için, idarelerin ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu kılınması gerekli görülmüştür. Kanun kapsamında yapılacak ihalelerde uygulanabilecek ihale usulleri arasında sayılan pazarlık usulü ile doğrudan temin, sadece Kanunda belirtilen hallerde kullanılabileceğinden, açık ihale usulü ve ...
(Şerh No: 15321 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:59)

 Bilgi  [K.İhale.K. 4] Madde Gerekçesi
Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılacak uygulamalara açıklık getirmek amacıyla gerekli olan kavramların tanımlarına yer verilmiştir. (4964/3) 4 üncü maddede 4964 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yapılan değişikliğin gerekçesi: Esasen danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilmemesi gereken etüt ve proje, harita ve kadastro ve imar uygulama işleri hizmet tanımı kapsamına alınmaktadır. Farklı uzmanlıklar gerektiren yatırım projelerinin bu uzmanlığa sahip yükleniciler eliy...
(Şerh No: 15320 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:59)

 Bilgi  [K.İhale.K. 3] Madde Gerekçesi
Kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım ve hayvancılıkla ilgili ürün alımları, bu alımların doğası gereği Kanun hükümlerinden istisna tutulmuştur. Diğer taraftan, dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen işler ile dünya uygulamaları dikkate alınarak savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili ihaleler, taşınmaz ma...
(Şerh No: 15319 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:59)

 Bilgi  [K.İhale.K. 2] Madde Gerekçesi
Kamu kurum ve kuruluşlarının ihale işlemlerinde ayrı mevzuata tâbi olması, kamuda farklı usul ve esasların uygulanmasına neden olmaktadır. Aynı idare tarafından çeşitli kaynaklardan finanse edilen işlerin ihalelerinde de ayrı mevzuatın bulunması uygulamada karmaşayı artırmaktadır. Bu nedenle, idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları harcamalara ilişkin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla genel bütçeye dahil dairele...
(Şerh No: 15318 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:59)

 Bilgi  [K.İhale.K. 1] Madde Gerekçesi
Kanunun hazırlanma amacı belirtilmiştir.
(Şerh No: 15317 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:59)

 Bilgi  [K.İhale.K. 3] 4734 S.K.'da Değişiklik Yapan 6288 S.K.'un Genel Gerekçesi İlgili Bölümü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün % 51 den fazla hissesine sahip olduğu kamu kurumu olan bağlı ortaklıklarından temin ettiği mal ve hizmet alımları hâlihazırda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında yürütülmektedir. Ancak mevcut değerler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklıkları ile yaptığı işlerin hızlı ve verimli yürütül...
(Şerh No: 15316 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:37)

 Bilgi  [K.İhale.K. Geçici Madde 13] 4734 S.K.'da Değişiklik Yapan 6287 S.K.'un Genel Gerekçesi İlgili Bölümü
Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda, eğitim ve öğretim sürecinde bilişim teknolojilerini etkin kullanmak ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamak, çağın gereklerini yakalayabilmek için “Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” (FATİH) Projesi başlatılmıştır. Proje hacminin büyük olması nedeniyle, yurtiçi üretimde önemli bir kaldıraç etkisi yar...
(Şerh No: 15315 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:35)

 Bilgi  [K.İhale.K. 3] 4734 S.K.'da Değişiklik Yapan 6353 S.K.'un Genel Gerekçesi İlgili Bölümü
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliği kadroları istisnai memur kadrosuna dönüştürülmekte ve sınav hizmetleri yerine getirilirken, sınav evrakının basılması, korunması ve taşınması hizmetlerinin kamuya ait bir şirket tarafından yapılması suretiyle sınav güvenliğinin sağlanması ve bu işlerin daha düşük bir maliyetle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. ÖSYM’nin kuracağı veya iştirak edeceği şirketten sınav faaliyetlerinin yü...
(Şerh No: 15314 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:33)

 Bilgi  [K.İhale.K. 1] 4734 sayılı Kanun'da Değişiklik Yapan 5812 sayılı Kanun'un Genel Gerekçesi
“Kamu ihale sistemimize geniş kapsamlı değişiklikler getiren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, l/l/2003 tarihinde yürürlüğe girmiş, 4734 sayılı Kanunda iki kez (12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanun ile 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanun) geniş kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Aradan geçen beş yıllık sürede kamu alımlarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) müktesebatında da önemli değişiklikler olmuştur. Örneğin, 92/50 (hizmet), 93/36 (mal) ve 93/3...
(Şerh No: 15313 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:30)

 Bilgi  [K.İhale.K. Geçici Madde 7] 5255 sayılı Kanun'un 4734 sayılı Kanun'daki Değişikliğe Dair Genel Gerekçesi
Bilindiği üzere, 23 üncü Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), 2005 yılında İzmir'de yapılacaktır. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek düzeyde işbirliğini gerektiren bu Oyunları, Uluslar arası Üniversite Sporları Federasyonu (FlSU)'nun kurallarına uygun olarak düzenlenmesi ve başarıyla gerçekleştirilmesi ülkemizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır. Ülkemizin prestiji açısından büyük önem taşıyan bu organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi; görevli kurul ve k...
(Şerh No: 15312 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:25)

 Bilgi  [K.İhale.K. 1] 4734 sayılı Kanun'da Değişiklik Yapan 4964 sayılı Kanun'un Genel Gerekçesi
Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Her iki Kanun da bu alandaki uluslararası standartlara uyumu, ihalelerde açıklık, rekabet ve eşit muameleyi sağlamayı, uluslararası rekabeti, uygulama projesine dayalı anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılmasını esas alan bir yaklaşıma sahip olmakla birlikte, söz konusu kanunlardaki bazı düzenlemelerin başta Avrupa Birliği direktifleri olmak üzere uluslararas...
(Şerh No: 15311 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:22)

 Bilgi  [K.İhale.K. 1] 4734 sayılı Kanun'un Genel Gerekçesi
8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermediği görüldüğünden, kamu ihaleleri ile ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni h...
(Şerh No: 15310 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-01-2014 17:20)

Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin son cümlesindeki “…veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine.
(Şerh No: 15206 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 10-12-2013 12:25)

Kamu İhale Kanunu’nun 56. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına.
(Şerh No: 15205 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 10-12-2013 12:18)

4734 S.K.'da ihaleden yasaklama kararlarının ayrıca tebliğ edileceğine dair bir hükme yer verilmemiştir, anılan Yasanın 58. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Resmi Gazete'de ilan suretiyle tebliğin gerçekleşeceği görülmektedir. 14.07.2007 tarihinde ilan suretiyle tebliğ edilmesi nedeniyle, bu tarihte öğrenildiği kabul edilen dava konusu yasaklama işlemine karşı, bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde, en son 12.09.2007 tarihine kadar dava açılması gerekirken, 13.09.2007 tarihinde kayda gir...
(Şerh No: 15044 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-10-2013 15:28)

Dava Konusu İşlem: İhaleye katılan ortak girişimin teklifi değerlendirme dışı bırakılıp geçici teminatı gelir kaydedilmiştir. Bu duruma sebep gösterilen husus: Ortak girişim ortağı gerçek kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma suçu”ndan dolayı kamu davası açılmış olmasıdır. Danıştay: İhale tarihinde gerçek kişi ortak hakkında “ihalelere katılmaktan yasaklanması”na dair mahkeme ve/veya idare kararı bulunmadığından ortak girişim hakkında: * 4734 S.K.’un 11. maddesinin uygulanamayacağına ve böy...
(Şerh No: 14974 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-08-2013 09:45)

Davacı iş ortaklığı, kendi teklifleri ile ihaleyi kazanan şirketin teklifi arasında çok az fark olduğu, bu nedenle tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tâbi tutulamayacağını öne sürmüş ise de; Davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarında bazı imalat kalemlerinde önemli eksiklikler olup bazı imalat kalemlerine de teklif vermediği görülmekle; davacı iş ortaklığının açıklamasının yetersiz görülmesi suretiyle ihale dışı bırakılarak işin başka bir şirkete ihale edilmesinde ...
(Şerh No: 14493 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2013 13:48)

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesi uyarınca; idarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde; istekli ortak girişim ise ve ortak girişimin tüzel kişi ortağı limited şirketin müdürü görevini yürüten ortağı, anahtar teknik personel olarak bildirilmekte ise; anahtar teknik personelin, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz ve bu kişilerin, tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi o...
(Şerh No: 13782 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-06-2012 12:51)

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu öne sürülmekte ise de, ihaleyi yapan idarece yaklaşık maliyet hesabında giyim için toplam 134.332,64 TL tespit edildiği halde ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim malzemeleri için teklif ettiği 17,68 TL bedel, hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığından, aşırı düşük açıklamaları uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmaları yönünde düzeltici işlem bel...
(Şerh No: 13781 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-06-2012 11:07)

Aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesine ilişkin istekliden talep olunan açıklamada, isteklinin açıklamasının, açık bir şekilde ticari hayatın olağan akışına aykırı nitelikte olmasına rağmen; ihalenin bu firma üzerinde bırakılması sonucu Kuruma yapılan itirazen şikayette, Kamu İhale Kurumu, aşırı düşük teklif açıklaması belgelerinin mevzuata uygun olduğunu belirterek itirazen şikayeti reddetmiştir. Oysa ki Kurum, sadece aşırı düşük teklif açıklamalarına dair belgelerin usule uygun olup olmadığı...
(Şerh No: 13780 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-06-2012 10:56)

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerce yapılacak ihalelerde öncelikle açık ihale usulünün esas alınacağı, diğer ihale usullerinin Kanun'da belirtilen özel hallerde kullanılacağı, İdarelerin, ihaleyi pazarlık usulü ile yapabilmesi için, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde yer alan şartların gerçekleşmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar, İstanbul'un hızla artan nüfusu ile gelişen ve değişen hizmet kategorilerinin doğurduğu ihtiyaç karşısında alt yapı hizmetler...
(Şerh No: 12855 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-01-2012 21:00)

Davacı firma ile bu firmanın Ege Bölgesi'ndeki yetkili temsilcisi olan firmanın aynı ihaleye birlikte katılmaları, fiyat rekabetini fiilî olarak ortadan kaldıracağından ve ana dağıtıcı olan davacı firmadan alınan ürünü teklif eden Ege Bölgesindeki yetkili temsilcisi firmanın, davacıdan alınan maliyet bedelinin altında teklif veremeyeceği ve bu durumun davacı firma tarafından bilinecek olmasından dolayı tekliflerin gizliliğinin kısmen de olsa etkileneceği hususları dikkate alındığında davacıya uy...
(Şerh No: 12851 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-01-2012 20:24)

Davacı şirket, idarenin açtığı yemek alımı ihalesinde, sunduğu teklif mektubunun içinde bir adet şikayet dilekçesi ve 56 adet boş A4 kağıdı bulunması sebebiyle ihale dışı bırakılmış ve bu eylemi 4734 sayılı Yasa'nın 17/a kapsamında "yasak fiil ve davranış" niteliğinde olduğu gerekçesiyle bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmıştır. Davacı şirketin eylemi, 4734 S.K. m.17/a'da belirtilen nitelikte olmadığından, bu gerekçeyle verilen yasaklama karar...
(Şerh No: 11847 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-07-2011 15:25)

 Bilgi  [K.İhale.K. 63] 6111 S.K. Değişikliği Öncesinde m.63
Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına ...
(Şerh No: 11351 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2011 11:45)

 Bilgi  [K.İhale.K. 10] Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
16 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27787 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı mütea...
(Şerh No: 9115 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-12-2010 13:42)

İhaleye katılan isteklilerin sosyal güvenlik prim borçları olduğunun tespiti halinde ihale dışı bırakılmalarıyla yetinilmesi gerekip, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına dair işlem tesis edilemez.
(Şerh No: 5912 - Ekleyen: Av.Rıdvan ERGÜN - Tarih : 27-05-2010 17:15)

 Bilgi  [K.İhale.K. 62] 21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler
21 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27469 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/1) MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; ...7- “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddenin; (h...
(Şerh No: 4304 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2010 16:58)

 Bilgi  [K.İhale.K. 53] 21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler
21 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27469 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/1) MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; ...6- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının; (1) nolu be...
(Şerh No: 4303 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2010 16:55)

 Bilgi  [K.İhale.K. 22] 21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler
21 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27469 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/1) MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; ...5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin; (d) bendinde belirtilen 33.076...
(Şerh No: 4302 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2010 16:52)

 Bilgi  [K.İhale.K. 21] 21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler
21 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27469 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/1) MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; ... 4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin; (f) bendinde belirtilen 110...
(Şerh No: 4301 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2010 16:49)

 Bilgi  [K.İhale.K. 13] 21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler
21 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27469 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/1) MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; ... 3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendi...
(Şerh No: 4300 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2010 16:45)

 Bilgi  [K.İhale.K. 3] 21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler
21 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27469 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/1) MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; 1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin; (g) bendinde belirtilen 5.072.080,...
(Şerh No: 4299 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2010 16:40)

 Bilgi  [K.İhale.K. 8] 21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler
21 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27469 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/1) MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; ... 2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin; (a) bendinde belirtilen 606....
(Şerh No: 4298 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2010 16:35)

 Bilgi  [K.İhale.K. 59] Anayasa'nın 38. maddesi: "...Ceza sorumluluğu şahsidir..." ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 20. maddesi: "Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla Kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır." Böylece Anayasanın ve 5237 S.K. un anılan maddeleri gereği "Tüzel Kişiler" ceza davasında taraf olamazlar. Dolayısıyla maddenin tüzel kişiler hakkındaki ceza kovu...
(Şerh No: 376 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-11-2009 00:39)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05271602 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.