Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5395 S.lı Çocuk Koruma Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5395 S.lı Çocuk Koruma Kanunu - Son Eklenen Şerhler

In the application of this Law; a) "Child" means a person who has not completed the age of eighteen, even though he or she become major in an earlier age; in this context, 1. "Child in need of protection" means a child whose physical, mental, moral, social and emotional development and personal security are in hazard and who has been neglected, exploited or been victim of a crime, 2. "Juvenile pushed to crime" means a child about whom has been made investigation or prosecution with the allegation that he or she performed an act which has been defined as an offence in the laws or a child about whom it has been decided to security measure because of an act performed by him or her, b) "Court" means juvenile courts and juvenile courts of heavy penalties, c) "Judge of juvenile" means a juvenile court judge who has rendered judicial decisions of measure to be applied about juveniles pushed to crime and the children who are in need of protection except those about whom prosecution have been initiated, d) "Institution" means the official or private institutions where the child who is within the scope of this law is cared and protected and the decisions of measure about him or her have been rendered are executed. E) "Social working official" means members of the profession who have been graduate of institutions which provide education in the fields of psychological counseling and guidance, psychology and social service.
(Şerh No: 16545 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 23-11-2016 16:45)

This Law, includes the provisions related to the measures to be taken about the children who are in need of protection, procedures and principles of the security measures to be applied about juveniles pushed to crime and establishment, duties and powers of juvenile courts.
(Şerh No: 16544 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 23-11-2016 15:53)

Purpose ARTICLE 1. The purpose of this Law is to regulate the procedures and principles concerning the protection of children who are in need of protection or who have been pushed to crime and securing their rights and well-being.
(Şerh No: 16543 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 23-11-2016 15:39)

Çocuk mahkemelerinin yargı çevrelerinin kurulduğu il yahut ilçenin mülki sınırlarıyla belirleneceği ilkesi karşısında il çocuk mahkemelerinin ilçeleri de kapsayacağı şeklinde bir yorum mümkün değildir. Yargı çevresinin belirlenmesine veya değiştirilmesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca karar verilir.
(Şerh No: 10809 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 10-03-2011 12:00)

Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. maddesine göre koruyucu ve destekleyici tedbirlerin açık olması ve nasıl uygulanacağının mahkeme kararında açıkça belirtilmesi gerekir.
(Şerh No: 10528 - Ekleyen: Av.Engin EKİCİ - Tarih : 22-02-2011 19:42)

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 24. maddesi 1.fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına dair.
(Şerh No: 9204 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2010 14:52)

Suç tarihi itibarı ile sanığın suçu, 5395 Sayılı değişildikten önceki 24, CMK'nın 253 ve 254. Maddeleri uyarınca uzlaşma kapsamında olduğuna göre , uzlaşma işlemi yapıldıktan sonra uzlaşmanın sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 8109 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 16-10-2010 01:54)

 Bilgi  [ÇKK. 6] 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Kanun NO : 2828 Kabul Tarihi : 24.05.1983 R.G. Tarihi : 27.05.1983 R.G. NO : 18059 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir...
(Şerh No: 5123 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-04-2010 21:10)

Husumetin hakkında korunma kararı alınacak olan çocuğa, çocuk ergin değilse yasal temsilcisine (veli veya vasisine) yöneltilmesi, kanuni mümessilin menfaati ile küçüğün menfaati birbirine zıt olursa kayyım tayin edilerek husumetin ona yöneltilmesi tarafların göstereceği deliller varsa toplanıp, değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar oluşturulması gerekirken, evrak üstünden karar verilmesi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 5121 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-04-2010 21:01)

 Bilgi  [ÇKK. 24] Maddenin Değişiklik Öncesi Metni
(DEĞİŞİK MADDE RGT:19.12.2006 RGNO:26381 KANUN NO:5560/41) MADDE 24 - (1) Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan veya kasten işlenen ve alt sınırı iki yılı aşmayan hapis veya adlpara cezasını gerektiren ya da taksirle işlenen suçlarda uygulanır. (2) Suç tarihinde onbeş yaşını doldurmayan çocuklar bakımından, birinci fıkrada öngörülen hapis cezasının alt sınırı üç yıl olarak uygulanır.
(Şerh No: 4783 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 15-03-2010 14:24)

 Bilgi  [ÇKK. 23] Maddenin değişikliten Önceki Hali
(DEĞİŞİK MADDE RGT:19.12.2006 RGNO:26381 KANUN NO:5560/40) MADDE 23 - (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda belirlenen ceza, en çok üç yıla kadar (üç yıl dâhil) hapis veya adlpara cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. (2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için gerekli koşullar şunlardır: a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması. ...
(Şerh No: 4782 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 15-03-2010 14:23)

 Bilgi  [ÇKK. 19] Maddenin Değişiklikten Önceki Hali
(DEĞİŞİK MADDE RGT:19.12.2006 RGNO:26381 KANUN NO:5560/39) MADDE 19 - (1) Fiil için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı üç aydan fazla ve iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını veya adlpara cezasını gerektirir ise, Cumhuriyet savcısı tarafından deliller toplandıktan sonra şüpheli hakkında açılacak kamu davası; a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelin...
(Şerh No: 4781 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 15-03-2010 14:13)

 Türkçe  [ÇKK. 11] Bu yasada düzenlenen koruyucu ve destekleyici önlemler, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından çocuklara özgü güvenlik önlemi olarak anlaşılır.
(Şerh No: 4366 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 16-02-2010 23:32)

 Bilgi  [ÇKK. 50] ÇKK 50.Madde Gerekçesi
Bu madde, Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 4279 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:50)

 Bilgi  [ÇKK. 49] ÇKK 49.Madde Gerekçesi
Bu madde, Yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 4278 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:50)

 Bilgi  [ÇKK. 48] ÇKK 48.Madde Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası ile, 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında, yürürlükten kaldırılan 2253 sayılı Kanuna yapılan yollamalar bakımından ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi bakımından düzenleme yapılmıştır. Geçici Madde 1.- Maddenin; Birinci fıkrasında, Kanun hükümlerine göre kurulup faaliyete geçen çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin göreve ...
(Şerh No: 4277 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:48)

 Bilgi  [ÇKK. 47] ÇKK 47.Madde Gerekçesi
Maddede, Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin Adalet Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacağı hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 4276 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:47)

 Bilgi  [ÇKK. 46] ÇKK 46.Madde Gerekçesi
Maddede, Kanun gereğince kurulacak mahkemelerin kuruluş ve çalışmaları için gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro temin edileceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 4275 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:46)

 Bilgi  [ÇKK. 45] ÇKK 45.Madde Gerekçesi
Maddede, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin hangi bakanlık, kurum veya kuruluş tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 4274 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:46)

 Bilgi  [ÇKK. 44] ÇKK 44.Madde Gerekçesi
Maddede, Kanun kapsamına giren görevlerle bağlantılı olarak kamu görevlileri hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 4273 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:45)

 Bilgi  [ÇKK. 43] ÇKK 43.Madde Gerekçesi
Maddede, çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının giderlerinin Devletçe ödeneceği, bunun mahkemece verilecek bir karar ile tespit edileceği ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre çocuğa bakmakla yükümlü olan kimsenin malî durumunun müsait olması hâlinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücû edileceği belirtilmiştir.
(Şerh No: 4272 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:45)

 Bilgi  [ÇKK. 42] ÇKK 42.Madde Gerekçesi
Maddede, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, ayrıca, denetim konusunda, Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.
(Şerh No: 4271 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:44)

 Bilgi  [ÇKK. 41] ÇKK 41.Madde Gerekçesi
Maddede, sosyal inceleme raporu ile denetim planı ve raporunun kimler tarafından alınabileceği ve bu hakkın sınırlarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
(Şerh No: 4270 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:44)

 Bilgi  [ÇKK. 40] ÇKK 40.Madde Gerekçesi
Maddede denetimin sona ermesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, kararda öngörülen sürenin dolmasıyla denetim sona erer. Tedbirden beklenen yararın elde edilmesi hâlinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir. Denetim, çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuklanması veya cezasının yerine getirilmesine başlanmakla da sona erecektir.
(Şerh No: 4269 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:43)

 Bilgi  [ÇKK. 39] ÇKK 39.Madde Gerekçesi
Maddede, çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sosyal incelemeyi yapan uzman veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, görevlendirmeyi takip eden on gün içinde hazırlanacak bir planla belirleneceği ve denetim planının hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar belirtilmektedir. Denetim planı, mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından onaylandıktan sonra derhal uygulanacaktır. Maddede ayrıca, denetim görevlisinin, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki et...
(Şerh No: 4268 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:42)

 Bilgi  [ÇKK. 38] ÇKK 38.Madde Gerekçesi
Maddede çocuklar hakkında görevlendirilen denetim görevlilerinin görevleri düzenlenmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda, denetim görevlileri bakımından öngörülen görevlerin yanında, çocuklar hakkında ayrıca bu maddede belirtilen görevler uygulanacaktır. Ancak bu görevler ile belirtilen Kanunda yer alan görevler arasında çatışma veya başka nedenle tercih yapılması gerektiği durumlarda, bu maddede belirtilen görevler ve hük...
(Şerh No: 4267 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:41)

 Bilgi  [ÇKK. 37] ÇKK 37.Madde Gerekçesi
Bu Kanun kapsamında bulunan çocuklar hakkında uygulanacak denetim görevi, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu hükümleri doğrultusunda yerine getirilecektir. Bu nedenle maddede, denetim altına alınan çocukla ilgili olarak denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından bir denetim görevlisi görevlendirileceği ve görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçlarının dikkate alınacağı ve çocuğa kolay ulaşabilecek olanların tercih edilec...
(Şerh No: 4266 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:40)

 Bilgi  [ÇKK. 36] ÇKK 36.Madde Gerekçesi
Maddede, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı onanan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen çocuğun denetim altına alınmasına karar verilebileceği ifade edilmektedir. Bilindiği gibi, denetim altına alma ile ilgili olarak gerek Türk Ceza Kanununda ve gerekse Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda hükümler bulunmaktadır. Çocuklarla ilgili olarak, maddede yer alan hususlarda hâkim veya mahkeme tara...
(Şerh No: 4265 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:32)

 Bilgi  [ÇKK. 35] ÇKK 35.Madde Gerekçesi
Maddede, sosyal inceleme raporu, raporun kapsamı ve raporun hazırlanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
(Şerh No: 4264 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:30)

 Bilgi  [ÇKK. 34] ÇKK 34.Madde Gerekçesi
Maddede, sosyal çalışma görevlilerinin görevleri belirtilmiştir.
(Şerh No: 4263 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:30)

 Bilgi  [ÇKK. 33] ÇKK 33.Madde Gerekçesi
Maddede, pedagoji, psikoloji, sosyal hizmet ve çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında çalışan meslek mensuplarının Adalet Bakanlığı tarafından, mahkemelere, en az lisans öğrenimi görmüş olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisi atanacağı, atamada; çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanların tercih edileceği, bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tarafından yapılmasında fiili veya hukukî bir engel bul...
(Şerh No: 4262 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 09-02-2010 19:29)

 Bilgi  [ÇKK. 32] ÇKK 32.Madde Gerekçesi
Maddede, mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma görevlileri ve denetim görevlilerinin eğitimine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
(Şerh No: 4239 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 19:14)

 Bilgi  [ÇKK. 31] ÇKK 31.Madde Gerekçesi
Maddede, çocuklarla ilgili kolluk görevinin kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmış, ayrıca, bu görevin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller belirlenmiştir.
(Şerh No: 4238 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 19:13)

 Bilgi  [ÇKK. 30] ÇKK 30.Madde Gerekçesi
Maddede, çocuk bürosunun görevleri sayılmıştır.
(Şerh No: 4237 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 19:12)

 Bilgi  [ÇKK. 29] ÇKK 29.Madde Gerekçesi
Maddede, Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulacağı hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 4236 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 19:12)

 Bilgi  [ÇKK. 28] ÇKK 28.Madde Gerekçesi
Maddede, mahkemelerde görev yapacak hâkimlerin atanmaları ve atamada tercih edilen nitelikler düzenlenmiştir.
(Şerh No: 4235 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 19:11)

 Bilgi  [ÇKK. 27] ÇKK 27.Madde Gerekçesi
Maddede, mahkemelerin yargı çevresi düzenlenmiştir.
(Şerh No: 4234 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 19:10)

 Bilgi  [ÇKK. 26] ÇKK 26.Madde Gerekçesi
Maddede, mahkemelerin görevleri ayrı ayrı olarak belirtilmektedir. Maddenin üçüncü fıkrasında, çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin ve gerektiğinde çocuk hâkiminin, bu Kanunda yazılı koruyucu ve destekleyici tedbirleri almakla görevli olduğu ve diğer kanunlarda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ilgili olarak da karar vermeye görevli olduğu ifade edilmiştir. Bilindiği üzere, çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasında aile mahkemeleri kurulan ye...
(Şerh No: 4233 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 19:09)

 Bilgi  [ÇKK. 25] ÇKK 25.Madde Gerekçesi
Maddede, çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
(Şerh No: 4230 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:26)

 Bilgi  [ÇKK. 24] ÇKK 24.Madde Gerekçesi
addede, Türk Ceza Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan uzlaşma hükümlerinin uygulama alanı çocuklar bakımından daha da genişletilmiştir. Buna göre, çocuklarla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan veya kasten işlenen ve alt sınırı iki yılı aşmayan hapis veya adlî para cezasını gerektiren ya da taksirle işlenen suçlarda uygulanabilecektir. Ayrıca, suç tarihinde onbeş yaşını doldurmayan çocuklar bakımından, birinci fıkrada öngörülen süre koşulunun, ...
(Şerh No: 4229 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:25)

 Bilgi  [ÇKK. 23] ÇKK 23.Madde Gerekçesi
Maddede, yetişkinler için Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmeyen, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu çocuklar için düzenlenmiştir. Buna göre, çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda belirlenen ceza en çok üç yıla kadar ( üç yıl dahil ) hapis veya adlî para cezası ise, maddede belirtilen şartlar mevcut olduğu takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Bu hâlde, çocuğun beş yıl süreyle denetimle serbestlik tedbirine tâbi tutulacağı, bu sür...
(Şerh No: 4228 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:23)

 Bilgi  [ÇKK. 22] ÇKK 22.Madde Gerekçesi
Maddede, duruşmada hazır bulunabilecekler belirtilmiştir. Buna göre, çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile ve çocuk kurumda kalıyor ise kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilecektir. Ayrıca, hâkim veya mahkeme, duruşmada çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilecektir. Çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılan çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gere...
(Şerh No: 4227 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:21)

 Bilgi  [ÇKK. 21] ÇKK 21.Madde Gerekçesi
Maddede, on beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında tutuklama kararı verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 4226 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:20)

 Bilgi  [ÇKK. 20] ÇKK 20.Madde Gerekçesi
Maddede, çocuklar hakkında uygulanacak adlî kontrol tedbirleri düzenlenmiştir. Buna göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki süre koşuluyla bağlı olmaksızın bu maddede yazılanlarla birlikte, belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak, belirlenen bazı yerlere gidememek veya bazı yerlere gidebilmek ve belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak tedbirlerinden bir ya da birkaçına adlî kontrol tedbiri olarak karar verilebilecek, bu tedbirlerden sonuç...
(Şerh No: 4225 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:19)

 Bilgi  [ÇKK. 19] ÇKK 19.Madde Gerekçesi
Maddede, yetişkinler için Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmeyen kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu çocuklar için düzenlenmiştir. Buna göre; fiil için Kanunda öngörülen cezanın üst sınırı üç aydan fazla ve iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını veya fiil adlî para cezasını gerektirir ise, Cumhuriyet savcısının delilleri topladıktan sonra şüpheli çocuk hakkında açacağı kamu davasını maddede belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi hâlinde, beş yıl süreyle erteleyebileceği, ...
(Şerh No: 4224 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:18)

 Bilgi  [ÇKK. 18] ÇKK 18.Madde Gerekçesi
Maddede, çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamayacağı, ancak, zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için, kolluk görevlileri tarafından gerekli önlem alınabileceği belirtilmiştir.
(Şerh No: 4223 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:17)

 Bilgi  [ÇKK. 17] ÇKK 17.Madde Gerekçesi
Maddede, çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın ayrı ayrı yürütüleceği belirtilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında da, davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi durumuyla ilgili hükümlere yer verilmiştir.
(Şerh No: 4222 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:16)

 Bilgi  [ÇKK. 16] ÇKK 16.Madde Gerekçesi
Maddede, gözaltına alınan çocuğun, kolluğun çocuk biriminde tutulacağı, çocuk birimi bulunmayan yerlerde mümkün olduğunca gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulacağı belirtilmiştir.
(Şerh No: 4221 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:16)

 Bilgi  [ÇKK. 15] ÇKK 15.Madde Gerekçesi
Maddede, suça sürüklenen çocuklar hakkında yapılacak olan soruşturmanın Cumhuriyet başsavcılıklarında kurulan çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yapılacağı belirtilmiş, bu düzenleme ile çocuğun ifadesinin de Cumhuriyet savcısı tarafından alınması amaçlanmıştır. Cumhuriyet başsavcılığında yapılan soruşturma işlemleri ve ifade alma sırasında çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabileceği belirtilmiş, böylelikle çocuğun bu işlemlerden daha az etkilenmesi ...
(Şerh No: 4219 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:14)

 Bilgi  [ÇKK. 14] ÇKK 14.Madde Gerekçesi
Madde ile, Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına itiraz edilmesine imkân tanınmış ve bu konuda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun itiraza ilişkin hükümlerinin tatbik olunacağı öngörülmüştür.
(Şerh No: 4218 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:14)

 Bilgi  [ÇKK. 13] ÇKK 13.Madde Gerekçesi
Madde ile, özel korunma ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar hakkında, tedbirle ulaşılmak istenilen amacın bir an önce gerçekleşmesine sebebiyet verecek olması nedeniyle, çocuklar hakkında duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden karar verilmesi konusunda mahkemeler ve çocuk hâkimi yetkili kılınmıştır. Ancak, çocuk hakkında kovuşturma evresine geçilmiş olması durumunda çocuk hâkiminin maddede belirtilen yetkiyi kullanması ortadan kalkacaktır. Maddede ayr...
(Şerh No: 4217 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:13)

 Bilgi  [ÇKK. 12] ÇKK 12.Madde Gerekçesi
Maddede, suça sürüklenen çocuğun, aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına girenler hakkında, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
(Şerh No: 4216 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:12)

 Bilgi  [ÇKK. 11] ÇKK 11.Madde Gerekçesi
Madde, suça sürüklenen çocuklar hakkında, bu Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen destekleyici ve koruyucu tedbirlerin, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak uygulanması öngörülmüştür.
(Şerh No: 4215 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:11)

 Bilgi  [ÇKK. 10] ÇKK 10.Madde Gerekçesi
Madde ile, hakkında tedbir kararı verilen çocuğun, kurum hizmetlerinden yararlandırılması konusunda gerekli tedbirleri almak üzere Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkili kılınmış iken, imkânların elverdiği ölçüde çocukların yararını gözeten gerekli protokolün yapılması suretiyle, diğer resmî kurumlar ile özel kuruluşların hizmetlerinden yararlandırılmasına da imkân tanınmıştır.
(Şerh No: 4214 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:10)

 Bilgi  [ÇKK. 9] ÇKK 9.Madde Gerekçesi
Maddede, çocuğun derhal bir korunma tedbirinden yararlandırılmasını gerekli kılan hâl söz konusu ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna çocukla ilgili korunma işlemlerinin hemen başlatması, bu arada, çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç iki gün içinde çocuk hâkiminden acil bir korunma kararını talep etme görevi yüklenilmiştir ve acil korunma kararının en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olarak verilmesi öngörülmüştür. Bu süreçte Kuruma, çocuğun kişisel özelliklerinin ve diğ...
(Şerh No: 4213 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:10)

 Bilgi  [ÇKK. 8] ÇKK 8.Madde Gerekçesi
Maddede, özel korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler kararlarının, çocuğun yüksek yararı gözetilerek ailesinin veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınması öngörülmüştür. Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici kararlarla istenilen sonuca ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti açısından en geç üçer aylık sürelerle inceleme yaptırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, mahkemece verilen tedbir kararlarının yeniden değerlendirilmesi so...
(Şerh No: 4212 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:08)

 Bilgi  [ÇKK. 7] ÇKK 7.Madde Gerekçesi
Madde ile destekleyici ve koruyucu tedbir kararının re’sen ya da ilgililerin talepleri üzerine alınabileceği öngörülmüş, mahkemece bir tedbire hükmedilmesi yanında duruma uygun birden fazla tedbire hükmedilmesine imkân tanınmış, ayrıca karar verilmezden önce verilen karar ile amaca ulaşılmasını temin etmek üzere mahkemece, çocuğun kişisel özellikleri ve sosyal çevresi hakkında bilgi veren sosyal incelemenin yaptırılması konusunda mahkeme yetkili kılınmıştır. Ayrıca, verilen tedbir kararının, am...
(Şerh No: 4211 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:07)

 Bilgi  [ÇKK. 6] ÇKK 6.Madde Gerekçesi
Maddede, herhangi bir yolla bir çocuğun özel korunma ihtiyacı içinde olduğu bilgisine ulaşan, adlî ve idarî merciler ile kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına çocuklarla ilgili genel koruma görevi bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna söz konusu tehlikelilik hâlinin bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, özel korunma ihtiyacı olan çocuğun kendisine ve onun bakımından sorumlu bulunan kimselere, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku...
(Şerh No: 4210 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:06)

 Bilgi  [ÇKK. 5] ÇKK 5.Madde Gerekçesi
Madde ile, çocuklar hakkında alınacak koruyucu ve destekleyici tedbirler ayrıntılı ve karışıklığa yer vermeyecek biçimde düzenlenmiş, çocukların içinde bulundukları özel durumlar dikkate alınarak, her çocuğun kişisel özelliklerine uygun tedbirin alınması hedeflenmiştir. Maddede düzenlenen tedbirler, öncelikli olarak, tehlike altındaki çocuğun doğal ortamı olan ailesinin yanında kalması temel esas olarak benimsenmiş, bu nedenle, ailesinin mali, sosyal, kültürel yönden desteklenmesine yönelik hü...
(Şerh No: 4209 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:05)

 Bilgi  [ÇKK. 4] ÇKK 4.Madde Gerekçesi
Madde ile, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması, çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması, çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları, insan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi, soruşturma ve kovuşturma sürecin...
(Şerh No: 4208 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:04)

 Bilgi  [ÇKK. 3] ÇKK 3.Madde Gerekçesi
Maddede, Kanunun değişik yerlerinde geçen terimler tanımlanmak suretiyle, gereksiz tekrarların önüne geçilmek istenilmiştir.
(Şerh No: 4207 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:02)

 Bilgi  [ÇKK. 2] ÇKK 2.Madde Gerekçesi
Maddede, özel korunma ihtiyacında olan çocuklar hakkında alınan tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen güvenlik tedbirlerinin esas ve usulleri ile uygulanmasına ilişkin hükümler düzenlenmiş, söz konusu düzenleme ile çocuk mahkemelerinin, ceza yargılaması yapan bir mahkeme olması yanında, tehlike altında bulunan çocuklar hakkında koruyucu tedbir kararı veren mahkeme niteliğine sahip olması esası da benimsenmiştir.
(Şerh No: 4206 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:01)

 Bilgi  [ÇKK. 1] ÇKK 1.Madde Gerekçesi
Maddede, Kanunun amacı, özel korunma ihtiyacı olan çocukları, içinde bulundukları tehlikeden koruyan, onların temel haklarını temin eden, fiziki ve manevi varlıklarının korunmasını, sağlıklı gelişimini gerçekleştirmek üzere ekonomik, sosyal, kültürel ve hukukî şartları sağlayan, bu çocukları etkili ve işlevsel bir kişilikle topluma kazandıran korunmanın, esas ve usulleri ile suça sürüklenen çocukların yararını gözeten, onların kişisel özelliklerini dikkate alan, toplumsal sorumluluk bilinçlerini...
(Şerh No: 4205 - Ekleyen: Umut ALBAYRAK - Tarih : 08-02-2010 18:00)

Suç tarihinde 15 yaşını tamamlayıp 18 yaşını bitirmeyen suça sürüklenen çocuğun ( sanığın )kasten işlediği yaralama suçunun yaptırımının alt sınırının 2 yılı aşmayan hapis yada para cezası olması nedeniyle, 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 24.maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında kaldığı ve 5271 sayılı CYY.nın 253 ve 254.maddelerine göre uzlaştırma işlemi yapılması, uzlaştırma işleminin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda sanık hakkında belirlenen cezanın üç yıldan az olması karşısında, 5395 ...
(Şerh No: 691 - Ekleyen: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 13-11-2009 10:38)

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde, bu kararı kaldırma görevi Aile Mahkemesi'ne aittir. Korunma kararının kaldırılması davasının, hakkında korunma kararı alınmış çocuğa, çocuk ergin değilse yasal temsilcisine yöneltilmesi gerekir.
(Şerh No: 675 - Ekleyen: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 12-11-2009 15:00)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03935695 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.