Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 134

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 134
İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ:
(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/63 md.)

İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. (Ek cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./38. md.) İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/22 md.) İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. (Ek cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./38. md.) Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi halinde para cezasına hükmolunamaz.

(Değişik fıkra: 21/02/2007-5582 S.K./4.mad)2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./38. md.) İhalenin feshine ilişkin şikayet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./38. md.) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez.

Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahara vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez.

İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur.

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikayet için muayyen müddetin geçmesinden veya şikayet edilmişse şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.

(Mülga fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./103. md.)
 16  İçtihat    1  Değişiklik Önerisi    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 01-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 134 İçtihatları

İhalede zarar unsuru oluşmamışsa, ihalenin feshini istemekte hukuki yarar yoktur
(Şerh No: 16435 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 22-02-2016)

Taşınmazın tapu kaydında ihtiyati tedbir şerhinin bulunması ve bu nedenle tescilin yapılamaması, ihale alıcılarının, taşınmazın esaslı vasıflarında hataya düşürülmesi niteliğinde olup, bu husus İİK'nun 134/7. maddesi uyarınca ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 16030 - Ekleyen: Stj.Av.Fatih KABADAYI - Tarih : 17-01-2015)

Cebri icrada mülkiyet, alıcısına, ihale ile intikal eder. Taşınmazın mülkiyeti ihale tarihi olan 04.11.2010 tarihinde müdahil tarafından kazanılmış olduğundan bu tarihten sonra 19.01.2012 tarihinde ve müdahilin de taraf olmadığı dava dosyasında mülkiyetin müdahil olan ihale alıcısına tapuda intikalini engelleyecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 15272 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-01-2014)

İİK m.134 hükmü çerçevesinde ihalenin usulsüzlüğünden bahisle feshi istenebileceği gibi, ihale sonucu edinilen mülkiyete dayalı tescilin yolsuz olduğu ileri sürülerek tapu iptal ve tescil davası açılmasına da yasal engel yoktur.
(Şerh No: 15034 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-10-2013)

Muhatabın haberdar olmadığını beyan ettiği tebligat gereğini yerine getirmek üzere işlemlere başlamış, vekili aracılığıyla açtığı davalarda satışın tedbiren durdurulmasını talep etmiş olmakla artık, vekilin de haberdar olduğu açık olan satış tarihinin tebliğ edilmediğinden bahisle tebligat yokluğuna dayanarak ihalenin feshini talep etmesi açıkça TMK.' nun 2.maddesindeki iyiniyet kurallarına da aykırılık teşkil etmektedir.
(Şerh No: 14979 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 12-09-2013)

Borçlu tarafından ikame edilip kesinleşen ihalenin feshi davası sonucu ihale alıcısı davacıya parası geri ödenmiş ise de; tetkik merciinin ihalenin feshi talebini karara bağlamasını beklemeden, ihale kesinleştiği sanısıyla alıcısına ödediği ihale bedelini, alacaklı bankadan geri ödemesini istemesi gereken (İİK. m.361) icra dairesi bunu yapmamakla kusurlu olup, davacı ihale alıcısının zararına neden olmuştur. Davalı banka da ihale kesinleşmeden kendisine ödenen paranın iadesine kadarki dönemde ...
(Şerh No: 14500 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-04-2013)

İTİRAZIN KONUSU : 9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 134. maddesinin 9.11.1988 günlü, 3494 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının “Talebin reddine karar verilmesi halinde tetkik mercii davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.” biçimindeki dördüncü cümlesinin, Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. VI- SONUÇ 9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu...
(Şerh No: 14419 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 28-03-2013)

Mahkemece, borçlulara satış ilanı usulüne uygun tebliğ edildiği halde "süresinde kıymet takdirine itiraz edilmediğinden" İİK'nun 128/a ve 134. maddeleri gereğince yasal süresi içinde açılmayan davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, takip ve satış dosyaları incelendiğinde kıymet takdiri raporunun borçlulara usulüne uygun tebliğ edildiği, süresinde itiraz edilmediğinden kesinleştiği, satış ilanının usulüne uygun tebliğ edildiği, ihale işlemlerinde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ihalenin ...
(Şerh No: 14164 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-12-2012)

Somut olayda, tebligat memuru tarafından muhatabın nerede olduğu en yakın komşusuna sorulmuşsa da bu kişinin kim olduğu tevsik edilmediği gibi, imzadan imtina edip etmediği hususu da tebliğ mazbatasına yazılmamıştır. Bu haliyle yapılan satış ilanı tebligatı usulsüz olup, dairemizin süregelen içtihatlarına göre başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 14159 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-12-2012)

İİK.'nun 129. maddesinde öngörülen; satış bedelinin 2. ihalede muhammen bedelin %40'ı dışında, satış masraflarını da karşılaması kuralının amacı, borçlunun taşınmazının, paraya çevirme masrafları dışında en az muhammen bedelin %40'ı oranında değerlendirilmesidir. ( Somut olayda, takip yapan alacaklının alacağına rüçhanlı bir alacak bulunmadığından rüçhanlı alacağı karşılama ilkesinin tartışılmasına gerek bulunmamaktadır ). Nitekim, aynı esaslara İİK.'nun 138. maddesinin ikinci fıkrasında y...
(Şerh No: 12087 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 14-09-2011)

Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya satılan malın esaslı unsurlarındaki hataya yahut ihaleye fesat karıştırıldığına sonradan haberdar olunması hallerinde şikayet süresi ıttıla tarihinden başlar ise de; bu süre ihale tarihinden itibaren 1 seneyi geçemez.
(Şerh No: 10526 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011)

Borçlunun, İcra ve İflas Kanunu'nun 134/2 maddesinde belirtilen ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde ihalenin feshini istemesi gerekir.
(Şerh No: 10363 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 18-02-2011)

Alacaklının, hileli yollarla ele geçirdiği senedi icra takibine konu ederek icra takibini kesinleştirdiği ve borçlunun taşınmazını haczederek, taşınmazı ihale yolu ile alacağa mahsuben kendi üzerine kaydettirmiş olduğu iddiasına mesnetle İİK m.134 mucibince ihalenin feshi davası ikame edilebileceği gibi; ihale sonucu edinilen mülkiyete dayalı tescilin yolsuz olduğunu ileri sürerek tapu iptal ve tescil davası ikame edilmesine de yasal bir engel yoktur. Bu şekilde açılan tapu iptal ve tescil da...
(Şerh No: 8017 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-10-2010)

Alacaklının başlattığı icra takibinde usulsüz yapılan tebligatlar sonucu taşınmazının alacağa mahsuben ihale ile davalı icra alacaklısına satıldığını, onun da durumu bilen diğer davalıya taşınmazı temlik ettiğini ve bu suretle yapılan tescilin yolsuz olduğunu ileri sürerek dava ikame eden borçlunun, işbu yolsuz tescile dayalı tapu iptal ve tescil davasında; takibe esas teşkil eden borç ilişkisinin doğru olup olmadığı, buna dayalı takibin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı ve davalıların değinilen...
(Şerh No: 8019 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-10-2010)

Alacaklı tarafından başlatılan icra takibinde, maliki bulunduğu taşınmazın haczedilerek, adresinin alacaklı tarafça bilinmesine rağmen satış ilanının kendisine 7201 S.K. m.35 e göre yapıldığı ve bu şekilde usulsüz tebligat ile taşınmazının 3.kişiye satıldığı iddiası ile borçlunun, icra alacaklısı ve ihale alacaklısı kayıt malikine karşı "yolsuz tescil"e mesnetle ikame ettiği tapu iptal ve tescil davasında; (tapu kaydı ihale alacaklısı 3.kişinin üzerine kayıtlı olmakla) usulsüzlüğü iddia edilen i...
(Şerh No: 8018 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-10-2010)

İpoteğin paraya çevrilmesi takibinde satış aşamasında mutlak uyulması gereken usuli kurallar vardır. Bunlardan biri de tebligattır. Yapılan tebligatlar, tarafları özellikle borçlu ve taşınmazın tapu kütüğüne haciz kaydı koyduran diğer alacaklıları satışla ilgili tam olarak bilgilendirmeyi amaçlar. Alacaklı tebligatların usulsüzlüğünden dolayı, iyiniyet iddiasında da bulunamaz. Yolsuz tescil iddiasına dayalı davada hakimin, tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda tüm delilleri toplayarak...
(Şerh No: 6342 - Ekleyen: Av.Ahmet GÜLHAN - Tarih : 12-08-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 134 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 134 Değişiklik Önerileri

134 – İhalenin Sonucu ve İhalenin Feshi Davası (1) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. (2) İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. 134/A ve 134/B hükümleri saklıdır. (3) İhalenin feshini, Borçlar Kanunu’nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler, yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla taşınmazın bulunduğu yer icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. (4) İhalenin feshine ilişkin şikayet, görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir. (5) İşbu şikayetin ihale bedelinin alacaklılara ödenmesini ve taşınmazın ihale alıcısı adına tescilini önlemesi, şikayetçinin ihale bedelinin yüzde onundan aşağı olmamak üzere teminat göstermesine bağlıdır. Teminat miktarı mahkemece arttırılabilir. İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı f...
(Şerh No: 6409 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 26-08-2010)

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 134 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 134 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06217408 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.