Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İhaleK. MADDE 75

     
 
2886 S.lı Devlet İhale Kanunu MADDE 75
ECRİMİSİL VE TAHLİYE :
Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz * malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, (Değişik İbare: 6009 S.K.-23.07.2010-m.24) "idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek" ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

(Ek Cümle: 6009 S.K. -23.07.2010-m.24)"Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır." Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.

İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.

Ek fıkra: 6009 S.K. - 23.07.2010 - m.24) Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
 4  İçtihat    2 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 16-10-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İhaleK. MADDE 75 İçtihatları

Davacı ile davalı arasında 1.11.2003 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi düzenlenmiş, ancak kiracılık ilişkisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale ile tesis edilmemiştir. Davalı tarafından dava konusu kiralanan daha önce 13.8.1992 tarihinde ihale ile dava dışı S____ isimli kişiye kiralanmışsa da, 2886 Sayılı Yasa gereğince ihale ile bu yeri kiralayan dava dışı S____ ile davacı arasında bu yerin devralındığına ilişkin dosya arasında bilgi ya da belge bulunmadığı görülmüşt...
(Şerh No: 14939 - Ekleyen: Av.Murat ÇETİN - Tarih : 07-08-2013)

5302 sayılı Kanun'da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümlerinin il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanacağı düzenlemesi yapılmıştır. Davalı idare, kira sözleşmesinin uzatılmayacağını davacıya bildirmiş ve dava tarihi itibarıyla da kira süresi sona ermiştir. Bu sebeple kira ilişkisinin devam ettiği ve kira sözleşmesinin özel hukuk hükümlerine tâbi olduğunun tesbiti ile muaraazanın giderilmesine dair davanın reddi gerekirken; yazılı şekilde taşınmazın özel hukuk hükümle...
(Şerh No: 14402 - Ekleyen: Av.Fethullah ASLAN - Tarih : 29-03-2013)

Belediye Encümenince 26.01.2010 tarihinde kira sözleşmesinin 31.07.2010 tarihinden itibaren yenilenmeyeceğine ve 2886 sayılı Yasa'nın 75. maddesi gereğince işlem yapılacağına dair alınan karar davacı kiracıya bildirilmekle kira süresi sona erdiğinden; dava tarihi itibariyle davacı fuzuli şagildir. Dolayısıyla davalı Belediye'nin Ağustos 2010 ayına ait tahsil ettiği para, kira bedeli değil ecrimisil niteliğindedir. Bu sebeple Belediye'nin tahsil ettiği bu para ile kira ilişkisinin devam ettiği in...
(Şerh No: 14301 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-02-2013)

2886 S.K. m.75, ancak hazine tarafından kiralanan taşınmazlarla ilgili olarak uygulanabilir. Belediye tarafından kiralanan taşınmazlarla ilgili anılan yasa değil 6570 sayılı yasa hükümleri uygulanmalıdır.
(Şerh No: 8131 - Ekleyen: Özgür Alkan ALKIS - Tarih : 18-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İhaleK. MADDE 75 Şerhler, Notlar, Yorumlar

23.07.2010 tarihli 6009 S.K. değişikliğinden önce m.75
Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz * malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin ...
(Şerh No: 8115 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-10-2010)

Ecrimisil, bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminatı ifade eder. Bir kamu malından idareden izin almadan ve başkalarının o maldan yararlanmasını engeller biçimde özel yararlanma ecrimisil alınmasını gerektirecektir. Danıştay İçtihatlarına göre 10 yıllık süre için ecr...
(Şerh No: 636 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 10-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İhaleK. MADDE 75 Değişiklik Önerileri

ECRİMİSİL VE TAHLİYE 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 75. maddesinde; Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara VE DE 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE ait taşınmaz * malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.
(Şerh No: 4429 - Ekleyen: Abdulkerim AKYÜZ - Tarih : 25-02-2010)

Bu Maddeye Çeviri Girin

İhaleK. MADDE 75 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İhaleK. MADDE 75 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03854394 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.