Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Esas: 2010/14464, Karar: 2012/11339 İçtihat

Üyemizin Özeti
5302 sayılı Kanun'da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümlerinin il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanacağı düzenlemesi yapılmıştır. Davalı idare, kira sözleşmesinin uzatılmayacağını davacıya bildirmiş ve dava tarihi itibarıyla da kira süresi sona ermiştir. Bu sebeple kira ilişkisinin devam ettiği ve kira sözleşmesinin özel hukuk hükümlerine tâbi olduğunun tesbiti ile muaraazanın giderilmesine dair davanın reddi gerekirken; yazılı şekilde taşınmazın özel hukuk hükümlerine tâbi olduğu gerekçe gösterilerek davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
(Karar Tarihi : 26.04.2012)
"Davacı, davalıya ait taşınmazı 17.03.2006 tarihli kira sözleşmesi ile 1 yıl süreli (17.12.2005-16.12.2006 dönemi) olarak kiraladığını, kira sözleşmesinin her yıl aynı süre ile uzatıldığını, ancak davalının, kira sözleşmesini uzatılmayacağını bildirip taşınmazın tahliyesini talep ettiğini bildirerek, kiracılığının devam ettiğinin ve kira sözleşmesinin özel hukuk hükümlerine tâbi olduğunun tesbiti ile muaraazanın giderilmesini talep etmiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde; Davacının davalıya ait taşınmazı düzenlenen ihale sonucu 17.3.2006 tarihli kira sözleşmesi ile 1 yıl süreli (17.12.2005-16.12.2006 dönemi) olarak kiraladığı, kira sözleşmesinin 11.9.2006 tarihli Encümen kararı ile 1 yıl süre ile uzatıldığı,bu süre sonunda 12.9.2007 tarihli encümen kararı ile kira sözleşmelerinin uzatılmamasına ve süre sonunda tahliyesine karar verildiği,bu kararın davacıya 6.12.2007 tarihli yazı ile tebliğ edildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 Sayılı Yasanın 1.maddesi, 1.fıkrasında genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu kanunda yazılı hükümlere göre yürütüleceği belirtilmiştir.

5302 sayılı Özel idareler Kanununun 7.maddesinin g/3.fıkrasında "İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 01/07/2006-5538 S.K./26.mad) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır." hükmü düzenlenmiştir.Bu durumda taraflar arasındaki uzayan kira süresi içinde, davalı idare kira sözleşmenin uzatılmayacağını, 12.9.2007 tarihli yazı ile davacıya bildirdiğine ve 14.9.2009 olan dava tarihi itibarıyla kira süresi sona erdiğine göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde taşınmazın özel hukuk hükümlerine tâbi olduğu gerekçe gösterilerek davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 133,65 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, 26.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : Devlet İhale Kanunu MADDE 75 :Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz * malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, (Değişik İbare: 6009 S.K.-23.07.2010-m.24) "idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek" ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

(Ek Cümle: 6009 S.K. -23.07.2010-m.24)"Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır." Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.

İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.

Ek fıkra: 6009 S.K. - 23.07.2010 - m.24) Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı iki katına kadar artırmaya yetkilidir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Fethullah ASLAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 29-03-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02899909 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.