Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 158

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 158
Nitelikli dolandırıcılık
(1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) (Ek: 6763 - 24.11.2016 / m.14) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, (Değişik ibare: 6763 - 24.11.2016 / m.14) "üç yıldan on yıla" kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.(Ek cümle: 5377 - 29.6.2005 / m.19) (Değişik son cümle : 6456 - 3.4.2013 / m.40) Ancak, (e), (f), (Değişik ibare: 6763 - 24.11.2016 / m.14) "(j), (k) ve (l)" bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı (Değişik ibare: 6763 - 24.11.2016 / m.14) "dört yıldan", adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) (Ek: 6763 - 24.11.2016 / m.14) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yan oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
 6  İçtihat    2 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 02-05-2018 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 158 İçtihatları

Ayrıntıları Ceza Genel Kurulunun 28.12.2004 gün ve 2004/173-228 sayılı kararında da açıklandığı üzere dolandırıcılık suçunun bankanın maddi varlığı olan çek kullanılmak suretiyle işlendiğinin iddia ve kabul olunması karsısında; eylemin TCK'nın 158/1-f maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm ...
(Şerh No: 16389 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 15-12-2015)

Dava; Yargıtay'da hakim olan sanığın, katılanın oğlunun aldığı cezayı kaldırtmak için ilgili Daire hakimleriyle görüşme vaadiyle menfaat temin ettiğine mesnetledir. Hukuk devletinde ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan "in dubio pro reo" kuşkudan sanık yararlanır kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Şüpheli ve aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak ...
(Şerh No: 15049 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2013)

Boşanan kişinin, babasından kalan yetim maaşını almak maksadıyla hareket edip muvazaalı boşanma gerçekleştirdiği, böylece mevsuf dolandırıcılık yaptığından bahisle yapılan şikayete ilişkin somut olayda suçun yasal unsurları oluşmamıştır.
(Şerh No: 14277 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-02-2013)

Şirket ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçunu işleyebilmeleri için; öncelikle bir şirketin olması, failin ise o şirketin yöneticisi veya şirket adına hareket etmeye yetkili temsilcisi, şirket müdürü olması ve suçun şirketin faaliyeti sırasında ve yine bu faaliyetle ilgili olarak işlenmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 12595 - Ekleyen: Av.Emrah İLARSLAN - Tarih : 12-12-2011)

Sanığın, başkasına ait yeşil kartı, kızı E____'ye ait olduğunu ileri sürüp kullanarak, İ____ Doğum Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurup tedavisini yaptırmak istediği sırada, Hastanede görevli polislerin araştırması sonucu, yeşil kartın başkasına ait olduğunun anlaşılması üzerine tutanak düzenlendiğinin iddia olunması karşısında; eylemin sübutu halinde 765 sayılı TCY'nin 504/7, 61. (5237 sayılı TCY'nin 158/1-e, 35/1-2.) maddelerine uyan dolandırıcılığa eksik kalkışma suçunu oluşturup oluşturma...
(Şerh No: 8629 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 19-11-2010)

Nitelikli Dolandırıcılık suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza'dır.
(Şerh No: 4427 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 25-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 158 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Nitelikli dolandırıcılıkla ilgili suçların yargılanması Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür
5235 sayılı ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN'ın 12. maddesi gereğince bu suçlarla ilgili davalar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür: Madde 12- (Değişik: 21/2/2014 – 6526/2 md.) Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza ...
(Şerh No: 16338 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 06-09-2015)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 158.– Madde metninde, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurları belirlenmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde, dolandırıcılık suçunun dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir durum olarak kabul edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, dinin bir aldatma aracı olarak kullanılmasıdır. Bu nitelikli unsurun gerçekleşebilmesi için, ...
(Şerh No: 1251 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 158 Değişiklik Önerileri

6456 sayılı Kanun Madde 40 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ancak, (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.”
(Şerh No: 16768 - Ekleyen: Av.Murat ÖZSARI - Tarih : 28-04-2018)

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 158 Yabancı Dil Çevirileri

(1) Fraud crime; a) By exploiting religious beliefs and emotions, b) By making use of the dangerous situation or difficult conditions that the person is in, c) Taking advantage of the weak perception ability of the person, d) By using public institutions and organizations, public professional organizations, political parties, foundations or associations as legal entities, e) At the loss of public institutions and organizations, f) By using information systems, banks or credit institutions as vehicles, g) By taking advantage of the convenience provided by the media and press, h) During the commercial activities of persons who are traders or company managers or act on behalf of the company; Within the scope of the cooperative's activity, i) By self-employed persons, abuse of trust in them because of their profession, j) In order to ensure the opening of a loan that should not be allocated by the bank or other credit institutions, k) In order to receive the insurance fee, l) (Annex: 6763 - 24.11.2016 / art.14) By introducing himself as a public official or employee of the bank, insurance or credit institutions or saying that he is related to these institutions and organizations, If it is processed, (Amended phrase: 6763 - 24.11.2016 / art.14), "three to ten years" imprisonment and judicial fines up to five thousand days. (Supplementary sentence: 5377 - 29.6.2005 / art. 19) last sentence: 6456 - 3.4.2013 / m.40) However, (e), (f), (Amended p...
(Şerh No: 17011 - Çeviren: Av.Galip KUBATLI - Tarih : 07-05-2020)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 158 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02920890 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.