Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2942 S.lı Kamulaştırma Kanunu - Son Eklenen Şerhler

2942 S.lı Kamulaştırma Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Somut olayda başvurucuya ait taşınmaz imar planında kamu hizmeti alanına ayrılmıştır. Başvurucunun açmış olduğu tazminat davasında derece mahkemeleri, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren kanun maddesini gerekçe göstererek dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Sonuç olarak müdahalenin temeli olan taşınmazın imar planında kamu hizmetine ayrılması idari bir işlem niteliğindedir. Başvurucunun mülkiyet hakkının idari bir işlem nedeniyle ihlal edildiği anlaşılmakladır.Bu du...
(Şerh No: 16878 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-01-2019 14:48)

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle eklenen geçici 11. maddenin; A. Birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, B. Birinci fıkrasının iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan ikinci fıkrasının da 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE karar verilmiştir,
(Şerh No: 16877 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-01-2019 14:39)

Kamulaştırmanın amacı ve davacı idarenin talebi gözetilerek dava konusu taşınmazın özel yol niteliği ile davacı idare adına tescili yerine Hazine adına tesciline karar verilemez.
(Şerh No: 16795 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 18-07-2018 19:49)

Davacı, taşınmazının uzun yıllardır kamulaştırılmayarak, mülkiyet hakkının kısıtlanması nedeniyle maddi zararının tazminini talep etmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun Ek-1. maddesi ile uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılm...
(Şerh No: 16660 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-09-2017 15:35)

1983 tarihinden sonra el atıldığı anlaşılan taşınmazlar açısından uzlaşma usulünün uygulanması aranmaz. Bu parseller hakkındaki talep; uzlaşma usulü uygulanmadığından bahisle dava şartı yokluğundan reddedilemez.
(Şerh No: 16610 - Ekleyen: Özkan ERKAN - Tarih : 15-06-2017 14:20)

04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.[ 13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı nedeniyle]
(Şerh No: 16240 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-05-2015 14:54)

Usulü dairesinde istimlak muamelesine tevessül edilmeksizin gayrimenkulü yola kalbedilen şahıs, meni müdahale davası açabileceği gibi; dilerse bu fiili duruma razı olarak, mülkiyet hakkının amme hükmi şahsiyetine devrine karşılık gayrimenkulünün, mülkiyet hakkının devrine razı olduğu tarih olan dava tarihindeki bedelinin tahsilini de dava edebilir.
(Şerh No: 16225 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-05-2015 16:37)

TAM YARGI DAVASINDA - ÖN KARAR- ZORUNLU DEĞİLDİR. Mahkemece; İdari eylemden doğan tazminat davalarının ön koşulu olan idari başvuru sonucunda tesis edilen ön kararın, anılan nitelikte bir idari işlem olmadığından, idari davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülmesi gerekli işlem olmaması nedeniyle işin esasının incelenebilmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. Uyuşmazlığa konu taşınmaza yönelik idarece yapılan bir...
(Şerh No: 16221 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-05-2015 22:00)

 Bilgi  [Kamu.K Geçici Madde 6] Geçici 6.Maddenin İPTAL EDİLEN, 6111 Sayılı Kanunla getirilen Geçici 2.Madde Hükmü
(İPTAL EDİLEN MADDE RGT: 22.02.2013 RG NO: 28567 (YÜR. TAR.: 22.08.2013) GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2...
(Şerh No: 16220 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-05-2015 21:25)

VIII- SONUÇ A- 18.6.2010 günlü, 5999 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle, 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici Madde 6’nın: 1- İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU’nun karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 2- Altıncı fıkrasının; a- Birinci cümlesinde yer alan “…sadece...
(Şerh No: 16216 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-05-2015 20:13)

KARAR; KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA GEÇİCİ 6.MADDENİN YOL AÇTIĞI; ZAMAN, DAVA YOLU VE DAVA ŞARTI SORUNLARINA AÇIKLIK GETİRMEKTEDİR. 5999 ve 6487 saylı Yasalarda düzenlenen ve Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 6. madde, bir tasfiye yasasıdır. 09.10.1956-04.11.1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlarla ilgili olarak açılacak davalarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler içerdiğinden daha sonraki uyuşmazlıklara uygulanamayacaktır.
(Şerh No: 16214 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-05-2015 19:55)

6487 saylı Yasanın 21. Maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harca hükmedilmesi gerekir.
(Şerh No: 16215 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-05-2015 13:23)

22. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBİRLİĞİYLE, KARAR VERİLMİŞTİR.
(Şerh No: 16182 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2015 10:05)

Kamulaştırma Kanunu; GEÇİCİ ALTINCA MADDE; Onikinci ve onüçüncü fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.
(Şerh No: 16181 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2015 09:54)

 Bilgi  [Kamu.K GEÇİCİ MADDE 7] GEÇİCİ 7.MADDENİN İPTAL ÖNCESİ HALİ
GEÇİCİ MADDE 7 - (EKLENMİŞ MADDE RGT: 11.06.2013 RG NO: 28674 KANUN NO: 6487/22) Mülga 31/8/1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun mülga 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açıl...
(Şerh No: 16180 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2015 09:45)

 Bilgi  [Kamu.K Geçici Madde 6] GEÇİCİ 6.MADDENİN İPTAL EDİLEN SON İKİ FIKRASI
24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat altına alınanlar da dahil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunda belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellenerek ilgililerine ödenir. Bu hüküm devam eden davalarda da uygulanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. (İPTAL EDİLEN FIKRA RGT: 13...
(Şerh No: 16179 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2015 09:42)

Kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan ilama mesnetle 15.05.2013'te başlatılan takipte, dosya kapak hesabı 31.5.2013'te yapılmış ve dosya borcu da 1.7.2013'te ödenmiştir. 2942 S.K. Geçici Madde 6/7 hükmü 11.6.2013'te yürürlüğe girmiş olmakla; ödeme sırasında icra harçları ve icra vekalet ücretinin maktu hesaplanması gerekir.
(Şerh No: 15753 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 16:03)

 Bilgi  [Kamu.K 23] 6552 sayılı Kanun Değişikliği Öncesi Madde Metni
Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya 22 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir...
(Şerh No: 15725 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-09-2014 14:42)

 Bilgi  [Kamu.K 22] 6552 sayılı Kanun Değişikliği Öncesi Madde Metni
Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaştırma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. (Ek cümle : 6427 S.K. m.3/Yürürlük: 01.03.2013) (Değişik Son Cümle: 6495 S.K. m.26) Kamulaştı...
(Şerh No: 15724 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-09-2014 14:39)

KAMULAŞTIRMASIZ FİİLİ EL ATMA/ KISMİ FİİLİ EL ATMA/ PARSEL BAZINDA PROJE BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ UYGULANMAKTADIR: Dava konusu taşınmazların imar planında yol ve park alanında kaldığı, "4 parsel sayılı taşınmazın toplam 57,43 m2'lik kısmına tretuvar olarak fiilen el atıldığı" ancak, 3 nolu parsel yönünden ise herhangi inceleme ve tespit yapılmadığı anlaşılmıştır. İmar planında park ve yolda kalan 4 parsel sayılı taşınmaza kısmen el atıldığından, proje bütünlüğü ilkesi gereği bu taşınmazın tamamın...
(Şerh No: 15672 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-07-2014 18:30)

2942 S.K. Geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik ile "kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri, bedel tespit davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir.... açılan ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır." hükmünün getirilmiş olduğu gözetildiğinde, temyize konu davada harç ve vekalet ücretinin maktu olarak hüküm altına alınması gerekir.
(Şerh No: 15507 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-05-2014 19:48)

Taşınmazına el konulan malik her zaman mahkemeye müracaat ederek tazminat davası açabilir. 5999 sayılı Kanun'la getirilen uzlaşmaya gidilmesi hali kişinin dava açma hakkını ortadan kaldırmaz.
(Şerh No: 15455 - Ekleyen: Av.Mert BEYDİLLİ - Tarih : 01-04-2014 16:52)

İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi suretiyle ödenmesi gerektiğinden tazminat isteminin reddine ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmadığı hk.
(Şerh No: 15252 - Ekleyen: Av.Yasin YILDIZ - Tarih : 03-01-2014 09:49)

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA- HUKUKİ EL ATMA-GÖREV Sonuç olarak, davacının taşınmazının imar planlarında “dere mutlak koruma alanı”nda bırakılması nedeniyle tasarruf hakkının kısıtlanmasının kamulaştırmasız el atma olarak nitelendirilemeyeceği, bunun, idari bir işlem olan imar planlarının zorunlu bir sonucu olduğu ve tasarruf hakkının kısıtlanması sebebiyle doğan zararın ancak "idari yargıda açılacak bir tam yargı davasına" konu edilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
(Şerh No: 15246 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-12-2013 14:47)

6487 sayılı yasa ile değiştirilen Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesi ile ilgili olarak adli - idari yargı görev ayrımının kriterleri belirtilmiştir. Hukuki el atma halinde taşınmazın imar planıyla kamu hizmetine özgülenmesinden ve bu planda öngörülen kamulaştırma işlemlerinin zamanında yapılmamasından idari işlem ve eylemden doğan zarara ilişkin idari yargıda dava açılabileceği vurgulanmaktadır.
(Şerh No: 15210 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 10-12-2013 14:34)

Kamulaştırma Kanunu'nda; hüküm altına alınacak şeyin değerinin belli yüzdesi koşuluyla ücret sözleşmesi yasaklanmıştır. Kamulaştırma bedelinin artırılması için açılacak davalarda Avukatlık Kanununa göre özel hüküm niteliği taşıyan Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanma önceliği olmakla; avukat, nispî ücret talep edemez ve kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında maktu vekalet ücretine hak kazanır.
(Şerh No: 15194 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-12-2013 15:05)

Fiili Kamulaştırmasız el atma halinde malik tarafından mülkiyet hakkına dayanılarak ilgili idareden zararının giderilmesini isteyebilir; ancak öncelikle davalı idare ile uzlaşma yoluna gidilmesini zorunlu bir unsurdur. Aksi halde davanın usulden reddine karar verilmelidir.
(Şerh No: 15079 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-11-2013 22:24)

İDAREYE BAŞVURU DAVA ŞARTIDIR: 5999 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6. maddede öngörülen uzlaşma yoluna gitmek üzere ilgili "idareye başvuru şartı yerine getirilmeden dava açıldığı anlaşıldığından", 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 155/2.maddesinin 1.cümlesi uyarınca davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 14646 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-11-2013 15:16)

Kanunda , uzlaşmanın önerilmesinin amacı kişinin mahkemeye müracaat hakkını ortadan kaldırmak değil , malikin idareye başvurması halinde uzlaşma yolunun denenmesidir. İdare uzlaşma talebinde bulunan malik ile uzlaşma görüşmelerine başlamakla yükümlüdür. Malikin idareye başvurmadan doğrudan doğruya dava açması hukukun temel prensiplerinden biri olan hak arama özgürlüğüne ilişkindir. Diğer bir deyişle 5999 sayılı Kanunla getirilen Geçici 6.maddenin 1.fıkrasındaki uzlaşma için idareye başvurma ;...
(Şerh No: 14647 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 31-05-2013 11:45)

Kamulaştırma Kanunun 11/1-g maddesi uyarınca arsalara değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan satışlara göre değer biçilmesi gerekir.Bilirkişi raporunda ,emsal karşılaştırması yapılmadan taşınmazın bulunduğu mevki ve konumu göz önüne alınıp piyasa araştırmasından söz edilerek soyut ifadelerle değer biçildiğinden bu rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir.
(Şerh No: 14313 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 28-02-2013 09:58)

İdare tarafından 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan malike karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın tapu malikinin daha önce öldüğü saptanırsa; mirasçıları davaya dahil edilerek yargılamaya devam olunur.
(Şerh No: 13933 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-09-2012 10:47)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05620909 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.