Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas: 2007/8291 Karar:2008/11054 İçtihat

Üyemizin Özeti
Ticari İktisadi Bütünlük çerçevesinde TMSF tarafından ihale yoluyla yapılan satışlar 5187 sayılı Yasaya tabi değildir. Bu itibarla 5187 Sayılı yasanın 13/2. maddesi Ticari ve İktisadi bütünlük satışlarında uygulanamaz. 5187 sayılı kanunun 13/2 hükmü rızai satışlar bakımından cari olup, TMSF satışlarını kapsamaz.

İhale öncesi doğan borçlar bakımından, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi atfı ile oluşturulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari Ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesine göre hareket etmek gerekir. Bu itibarla ihale alıcısından eski borçlarla ilgili olarak doğrudan alacak talebi uygun değildir.
(Karar Tarihi : 28.5.2007)
KARAR : 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükmüne ve 18.06.2005 tarih ve 25849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tasarruf Mevduatı Fonu tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük oluşturan mahcuzların satışına ilişkin Yönetmelik"e göre hazırlanan, ____ Gazetesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale şartnamesi'nin 2.1. (ihalenin konusu başlıklı) maddesinde (Kurul'un 23.06.2005 tarih ve 249 sayılı kararı ile "Ticari ve İktisadi Bütünlük oluşturan" ___ Gazetesi"nin satışıdır. Satış, işbu "ihale şartnamesi" ve "eklerinde belirtilen kayıt ve şartlarla; cebri icra yolu ile gerçekleştirilecek olup, HACİZ, REHİN VE BENZERİ MÜKELLEFİYETLERDEN ARİ OLARAK teslim edilecektir.) şeklinde belirlenen koşullarla satış tamamlanmış ve ihale sonrası A.Ö.S'ya 21.03.2006 tarihli devir ve teslim anlaşması ile teslim edilmiştir.

5187 sayılı Yasanın 13/2. maddesinde, (zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne suretle olursa olsun devredilmesi, başka bir yayınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir surette değişmesi halinde, yayını devralan, birleşen ve her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler, …tazminattan 1. ve 2. fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.) düzenlemesine yer verilmiştir.

Dairemizin 23.02.2007 tarih ve 2007/83 E.2007/3112 K. sayılı kararında yukarıda açıklanan yasa hükmüne dayanılarak ____ Medya Yayıncılığın temyiz itirazı reddedilmiş ve borçtan sorumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Oysa ki, 5187 sayılı Yasanın yukarıda sözü edilen 13/2. maddesi serbest irade ile yapılan satışlarda uygulama yeri bulur.

Somut olayda TMSF tarafından 6183 sayılı Yasa hükmüne göre ve cebri icra ile yapılan satış ve bu satışa ilişkin şartnamedeki (satışın haciz, rehin ve benzeri mükellefiyetlerden ari olarak)yapılacağına ilişkin şartname koşulu gözetildiğinde alıcı ___ Medya yayıncılık A.Ş.'nin önceki borçtan sorumlu tutulması mümkün bulunmamaktadır.

O halde, şikayetçinin karar düzeltme istemi kabul edilmelidir.

KARAR : Şikayetçi vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 23.02.2007 tarih ve 2007/83 E.2007/3112 K. Sayılı bozma kararının kaldırılmasına ve mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 12,20 YTL temyiz harcı alındığından başka harç alınmasına yer olmadığına, 28.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari Ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik MADDE 25 :(1) Satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödetmeye Kurul yetkilidir. Kurulun bu konudaki kararı satış şartnamesinde ve satış ilanında belirtilir.

       (2) Geçmiş dönem borçlarının ödenebilmesi veya ihale alıcısına ödetilebilmesi için:

       a) Ticari ve iktisadi bütünlük içinde yer alan mal, hak ve/veya varlıklar ile ilgili olması veya ticari ve iktisadi bütünlüğün değerinin korunması için gerekli veya değerini artırır mahiyette olması,

       b) Alacaklı ile borçlu şirket borç miktarının tespitinde mutabakata varmış olması,

       gerekmektedir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 17-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02193594 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.