Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14.Hukuk Dairesi 2017/698 Esas 2018/236 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Mirasbırakan vasiyetnamesinde mirasçılıktan çıkarma sebeplerini göstermiş, davalılar gösterilen sebeplerin doğruluğunu kanıtlayamamışlardır.

Bu durumda, Türk Medeni Kanunu'nun 512/3.maddesi uyarınca mirastan ıskatın mirasbırakanın tasarruf nisabı oranında geçerli olacağı, başka bir ifade ile davacının saklı payını isteyebileceği gözetilerek davaya tenkis davası olarak devam edilmesi gerekmektedir.
(Karar Tarihi : 14.03.2018)
Tarafların iddia ve savunmalarının özeti: Davacı vekili, davacının annesi müteveffa N. A.'ın 06/03/2016 tarihinde hayatını kaybettiğini davacının Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2016/404 Esas sayılı dosyası ile açılacak olan Adana 4. Noterliği'nin 22/03/2012 tarihli 6104 yevmiye numaralı vasiyetnamesi uyarınca mirastan mahrum bırakıldığını vasiyetnamede davacının murise karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini hiçbir şekilde yerine getirmemesi çıkarma sebebi olarak gösterildiğini ayrıca Adana 4. Noterliği'nin 22/03/2012 tarih 6102 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile Adana ili Ceyhan ilçesi Mercin Köyü 373, 10, 65, 48, 55 parsel sayılı taşınmaz mallardaki bilumum hak ve hisselerinin tamamını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bıraktığını, müteveffanın davacıyı küçük yaşta evlatlık aldığını ilk başlarda kendisinin yanında kalmasını istediğini ancak daha sonralarda eve gelmesini istemediğini davacının ebeveyn olarak müteveffaya sorumluluklarını yerine getirdiğini tüm bu nedenlerle Adana 4. Noterliği'nin 22/03/2012 tarih 6104 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile yapılan mirasçılıktan çıkarma işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi kararının özeti: İlk derece mahkemesince davanın kabulü ile mirasçılıktan çıkarma işleminin iptaline karar verilmiştir.

İleri sürülen istinaf sebepleri: Hükme karşı istinaf kanun yoluna başvuran davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle;

1-Davacının müteveffaya karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tüm dosya kapsamı ile sabit olduğundan bahisle istinaf başvurularının kabulü ile ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Delillerin değerlendirilmesi, hukuki sebepler ve Gerekçe:

Dava, vasiyetnamenin iptali istemine ilişkindir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; miras bırakan N. A.'ın 06.03.2016 tarihinde vefat ettiği, geriye mirasçı olarak evlatlığı olan davacı A. A.'ın kaldığı, murisin Adana 4. Noterliği'nin 22/03/2012 tarihli 6104 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile "A. A.'ı bana karşı olan aile hukukundan doğan yükümlülüklerini hiçbir şekilde yerine getirmediğinden dolayı mirasçılığımdan çıkarıyorum" demek suretiyle mirasından ıskat ettiğini bildirdiği, Adana 4. Noterliği'nin 22/03/2012 tarihli 6102 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile de Adana ili Ceyhan ilçesi Mercin Köyü 373, 10, 65, 48, 55 parsel sayılı taşınmaz mallardaki bilumum hak ve hisselerinin tamamını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bıraktığını vasiyet ettiği anlaşılmaktadır.

Miras bırakan vasiyetnamesinde mirastan çıkarma sebeplerini açıklamıştır. (TMK.md.510/2) Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin itiraz etmesi halinde bu sebeplerin varlığının ispatı çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer.(TMK.md. 512/2)Tüm dosya içeriği, toplanan deliller ve tanık beyanlarından murisin vasiyetnamede belirttiği ıskat sebeplerinin davalı tarafından ispatlanamadığı anlaşılmaktadır.

Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir. (TMK. md. 512/3).

Öyle ise, mirasbırakan vasiyetnamesinde mirasçılıktan çıkarma sebeplerini göstermiş, davalılar gösterilen sebeplerin doğruluğunu kanıtlayamamışlardır. Bu durumda, Türk Medeni Kanunu'nun 512/3.maddesi uyarınca mirastan ıskatın mirasbırakanın tasarruf nisabı oranında geçerli olacağı, başka bir ifade ile davacının saklı payını isteyebileceği gözetilerek davaya tenkis davası olarak devam edilmesi gerekmektedir.

Hal böyle olunca, davaya tenkis davası olarak devam edilmesi gerektiğinden tarafların bu yöndeki delillerinin toplanılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğinden, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 353/1-a/6. bendi gereğince kaldırılarak dosyanın mahalline gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davanın esasına ilişkin bir inceleme yapılmadan 6100 Sayılı Kanunun 353/1-a-6 maddesi gereğince Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/05/2017 tarihli 2016/232 Esas 2017/245 Karar sayılı KARARININ KALDIRILMASINA,

2- Dosyanın davanın yukarıda belirtilen hususların değerlendirilerek yeniden görülmesi için MAHKEMESİNE İADESİNE,

3- İstinaf başvurusunda bulunan davalı tarafın başvuru sırasında yatırdığı peşin harcın talep halinde iadesine,

4- İstinaf başvurusunda bulunan davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin ilk derece mahkemesince yeniden verilecek kararda dikkate alınmasına,

5- İstinaf yargılaması aşamasında duruşma açılmadığından istinaf kanun yoluna başvuran davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 Sayılı Kanunun 353/1-a-6 maddesi gereğince kesin olmak üzere karar verildi. 14.03.2018
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 510 :Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:

1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 24-04-2024

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02818608 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.