Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2016/11276, K: 2017/2460 İçtihat

Üyemizin Özeti
Yetkili icra müdürlüğü yeni ödeme emrini, yetkisine itiraz ettiği icra müdürlüğüne borçlu adına vekaletname sunan vekile tebliğ eder. Vekilin, tebellüğ ettiği ödeme emrini -istifa ve/veya azil olmaksızın- kendilerine tebligat yapılamayacağından bahisle iadesi takibin kesinleşmesine engel değildir; icra müdürlüğü asile tabligat yapmak zorunda değildir.
(Karar Tarihi : 22.2.2017)
"Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, borçlu tarafından süresinde yetkiye ve borca itiraz edilerek takibin durdurulduğu, alacaklı tarafından yetki itirazının kabul edilerek dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesinin talep edildiği, bunun üzerine yetkili Küçükçekmece İcra Müdürlüğü'nün 2015/____ E. sayılı dosyası ile yetkisiz icra müdürlüğünde borçlu vekili olarak dosyaya vekalet sunan vekile yeni bir ödeme emri gönderildiği, ancak vekil tarafından kendilerine tebligat gönderilemeyeceği gerekçesi ile tebligatın iade edildiği, borçlu tarafından asile tebligat gönderilmeden takibin kesinleştirilerek haciz konulmasının mümkün olmayacağından bahisle şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece yeniden başlatılan takipte, ödeme emrinin asile gönderilmesi gerekirken vekile gönderildiği, vekile tebligat zorunluluğunun ilamda gösterilen vekile dair olduğu, ilamsız takipte asile tebliğin zorunlu olduğu belirtilerek icra müdürlük işleminin kaldırılması ile ilamsız takipte ödeme emrinin asile gönderilmesine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 11, Tebligat Yönetmeliği'nin 18, Avukatlık Kanunu'nun 41 ve HMK.nun 73, 81, 82, 83. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.

Somut olayda,borçlu ____'nin vekili aracılığıyla ____ İcra Müdürlüğü'nün 2015/____ E. sayılı dosyası ile aleyhine başlatılan takipte icra dairesinin yetkisine itiraz ettiği ve yetki itirazının alacaklı tarafından kabul edilmesi üzerine, alacaklının talebi ile icra dosyasının yetkili icra müdürlüğüne gönderildiği ve Küçükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nün 2015/____ E. sayılı dosyasına kaydedildiği, bu dosyada gönderilen ödeme emrinin borçlunun yetkisiz icra dosyasında vekili olan Av ____'ya tebliğ edildiği, adı geçenin 31/07/2015 tarihli dilekçeyle ödeme emri tebligatını icra müdürlüğüne iade ettiği anlaşılmıştır.Bundan sonra takip dosyasında borçlu asile ödeme emri tebliğ edilmeksizin haciz işlemleri uygulanmıştır.

Şikayete konu takip, yetkisiz icra dairesinde başlatılan takibin devamı niteliğinde olup,yetkisiz icra dairesinde borca itiraz aşamasında vekalet sunmak suretiyle borçlunun vekili olan avukatın yetkili icra dairesinde devam eden takipte ayrıca bir vekalatname sunması gerekli olmayıp, icra dosyasına sunulan bir azilname ya da istifa da söz konusu olmadığından borçlunun takipte vekille temsil edildiğinin kabulü gerekir.

O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Tebligat Kanunu MADDE 11 :(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/5 md.) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6099 S.K. m.4) Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.

Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere yapılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 23-09-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02465510 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.