Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

T.C. YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas: 2004/24764 Karar: 2005/8535 İçtihat

Üyemizin Özeti
7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 11, Tüzüğün 15. maddeleri gereğince, vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunlu olup, 4814 sayılı Yasa'nın Geçici 1. maddesi uyarınca çıkartılan meşruhatlı duruşma davetiyesinin, vekil yerine katılana tebliğinin usulsüz olduğunun gözetilmemesi,bozma sebebidir.
(Karar Tarihi : 12.07.2005)
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık ..... nin yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin Bursa …. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 22.10.2003 gün ve 2002/221 esas, 2003/383 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 06.12.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- 4814 sayılı yasa ile 3167 sayılı yasaya eklenen geçici 1. madde uyarınca müştekiye yapılan tebligattan sonraki ilk oturumda müştekinin mazeret bildirmeksizin hazır bulunmaması karşısında, duruşmanın bir oturum da ertelenerek, müştekinin geçerli bir mazeret sunmaksızın yine duruşmaya katılmaması durumunda aynı madde uyarınca, müştekinin şikayetten vazgeçmiş sayılarak, kamu davasının düşürülmesine karar vermek gerekirken, duruşmaya gelmeyen ve şikayetin devamına ilişkin beyanı da bulunmayan müdafi ya da vekilinin yokluğunda, 4814 sayılı Yasa'nın geçici 1.maddesi uyarınca şikayetin devam edip etmediği hususu belirlenmeden, yargılamaya devamla yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,

2- 7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 11, Tüzüğün 15. maddeleri gereğince, vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunlu olup, 4814 sayılı Yasa'nın Geçici 1. maddesi uyarınca çıkartılan meşruhatlı duruşma davetiyesinin, vekil yerine katılana tebliğinin usulsüz olduğunun gözetilmemesi,

3- Suça konu çekin ..... Limitet Şirketi adına şirkte hesabında keşide edilmiş olması karşısında sanığın keşide tarihinde şirketi temsilen münferiden çek keşide etmeye yetkili olup olmadığın tespiti ile belgeleri de eklenerek sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istek gibi BOZULMASINA, 12.07.20005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Tebligat Kanunu MADDE 11 :(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/5 md.) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6099 S.K. m.4) Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.

Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere yapılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Barış TİRYAKİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 28-02-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02488804 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.