Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AKDK. MADDE 1

     
 
4320 S.lı Ailenin Korunmasına Dair Kanun MADDE 1
(Değişik madde: 26/04/2007-5636 S.K./1.mad)

       Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re'sen aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir:

       Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;

       a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,

       b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,

       c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

       ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

       d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

       e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

       f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.

       Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyine ihtar olunur.

       Eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise hâkim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde bulundurarak daha önce Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

       Bu Kanun kapsamındaki başvurular ve verilen kararın infazı için yapılan icraî işlemler harca tâbi değildir.
 6  İçtihat    11 Bilgi    1  Türkçe    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 08-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AKDK. MADDE 1 İçtihatları

Boşanmış Kadının Korunma İsteği Karşısında Devlet Ve Yargı Eylemsiz Kalamaz
(Şerh No: 6164 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 10-07-2010)

4320 sayılı kanun uyarınca oluşturulan kararlar, hakimin tayin ettiği süre ile geçerli ve temyiz incelenmesine tabi bulunmayan geçici tedbir niteliğindedir.
(Şerh No: 5113 - Ekleyen: Av.Pınar GÜRSOY - Tarih : 14-04-2010)

4320 Sayılı Yasa, yakın yaşam arkadaşlığında kadına yönelik şiddeti önlemek için çıkarılmıştır, yasada koruma kapsamının resmi evlilikle sınırlandırıldığına ilişkin bir anlatım bulunmamaktadır. Tarafların yakın yaşam arkadaşı olarak uzun süredir bir arada yaşadığı, sosyolojik anlamda bir aile kurulduğu ve kadının bu nedenle şiddete uğradığı anlaşıldığından tedbir kararı verilmesi kabul edilmiştir.
(Şerh No: 2483 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 13-12-2009)

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa uyarınca korunma istemine ilişkin olup yasa uyarınca koruma kararı verilmesi için istekte bulunmak yeterli olduğundan, B.Y.'nin, eşine şiddet uygulamaması için aşağıdaki tedbirler uygulanarak uyarılmasına karar verilmiştir
(Şerh No: 209 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 13-12-2009)

Yasanın amaç, kapsam ve ruhu gözetilerek, boşanmış olsalar bile kimi zaman eski kocaların bazılarının boşandıkları eş ve velayetleri altında bulunmayan çocukları üzerinde baskı ve şiddet uygulama eğilimini taşıdıkları bilinmekle tedbir isteminin kabulüne karar verilmiştir.
(Şerh No: 2482 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 13-12-2009)

4320 sayılı yasa gereğince verilen bu karar kusurlu eşin saldırılarına son verilmesinin kendisine ihtarından ibaret kısa süreli bir tedbir niteliğindedir. Nihai nitelikte olmayan bu kararların temyizi mümkün değildir.
(Şerh No: 173 - Ekleyen: Av.Gülsüm SEZEN - Tarih : 30-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

AKDK. MADDE 1 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması konulu genelgesi.
T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-154-2011 18/10/2011 Konu : Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanması GENELGE No: 18 Toplumun vazgeçilmez temel birimi olarak kabul edilen ailenin; güçlenmesi, gelişmesini sağlayabilmesi ve toplum içindeki fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sosyal ve ekonomik yönlerden olduğu kadar, hukuki bakımdan da korunması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik ...
(Şerh No: 12337 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 25-10-2011)

1.Maddenin değişiklik öncesi hali
Madde 1 - Türk Kanunu Medenisinde öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, Aile Mahkemesi Hakimi re'sen meselenin mahiyetini gözönünde bulundurarak aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca tedbirlere de hükmedebilir: Kusurlu eşin; a) Diğer eşe veya ç...
(Şerh No: 5131 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010)

5636 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1. Madde Gerekçesi
MADDE 1 - Ülkemizde aile içi şiddeti sadece eşler arası şiddet olarak algılamamak gereği ortaya çıktığından, ayrıca, aynı çatı altında yaşamayan; boşanma veya ayrılık nedeniyle ayrı konutlarda bulunan bireyler de aile içi şiddete maruz kalabildiklerinden, 4320 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “Kusurlu eşin” ibaresi “Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin” şeklinde, “diğer eş ve çocuklar” ifadesi “aile bireyleri” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, aile içi şiddete maruz kalan eşin bu şid...
(Şerh No: 5130 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-04-2010)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’de Aile İçi Şiddetle İlgili (Opuz) Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’de Aile İçi Şiddetle İlgili (Opuz) Kararı Özetleyerek çeviren: Feride Eroğlu İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 2. AİHM kararı 1 2.1. Davanın Arka Planı ve Gelişimi 1 2.2. Kararın Yasal Dayanakları 2 2.3. Kabul Edilebilirlik Kararı 4 2.4. AİHS 2. Maddesinin (Yaşam Hakkı) İhlali, Başvurucunun Annesinin Öldürülmesi 4 2.5. AİHS 3. Maddesinin (İşkence ve Kötü Muamele Yasağı) İhlali, Başvurucunun Kötü Muameleye Maruz Kalması 6 2.6. AİHS 14. Maddesinin (...
(Şerh No: 2368 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009)

B.M. Ve Kadınlara Karşı Namus Adına İşlenen Suçlar
B.M. Ve Kadınlara Karşı Namus Adına İşlenen Suçlar Elli-yedinci OturumÜçüncü Komite Günden maddesi 102 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Andora, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belçika, Benin, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Cape Verde, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gambiya, Gana, Guinea-Bissau, Güney Afrika, Gürcista...
(Şerh No: 2367 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009)

B.M.19.Nolu Genel Tavsiye Kararı
GENEL TAVSİYE NO:19 (11.oturum,1992) Kadınlara Yönelik Şiddet Arkaplan 1-Cinsiyete dayalı şiddet,kadınların erkeklerle eşit temelde hak ve özgürlüklerden yararlanma becerisini ciddi şekilde kısıtlayan bir ayrımcılık şeklidir 2-1989 yılında, komisyon,devletlere,değerlendirmek üzere sunulan raporların şiddet ve önlemler hakkında bilgi içermesi gerektiğini tavsiye etmiştir. 3-1991 yılındaki 10. Oturumda,11.oturum 6 maddenin ve kadın sömürüsü,cinsel suiistimal ve kadına karşı şiddet ile ilgili ...
(Şerh No: 2366 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009)

Kadınlara Yönelik Şiddet,Töre Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Genelge
Kadınlara Yönelik Şiddet,Töre Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Genelge ________________________________________ 4 Temmuz 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26218 GENELGE Başbakanlıktan: KONU: Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler. GENELGE 2006/17 Kadın ve çocuklara yönelik şiddet insanlığın gündemindeki yerini korumaktadır. Bu tür şiddetin en acımasız biçimi kamuoyunda “töre cinayeti” olarak t...
(Şerh No: 2365 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009)

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
1 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26803 YÖNETMELİK Başbakanlık (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü)’tan: AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunması amacıyla şiddet uygulayan aile bireyleri hakkında alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam MADD...
(Şerh No: 2364 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-12-2009)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 1- Tasarının birinci maddesiyle, kadının aile içi şiddete maruz kaldığını bizzat kendisinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, sulh mahkemesince Türk Medeni Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak bu maddede sayılan koruyucu tedbirlerden biri veya birkaçına birden hükmedilecektir. Örneğin: Kocanın eve içkili gelerek kadın ve çocuklara karşı şiddet eylemlerinde bulunduğu hallerde mahkemece sadece "alkollü vaziyette eve veya işyerine yaklaşmama", "kadının eşyalarına zar...
(Şerh No: 1874 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009)

GENEL GEREKÇE
Anayasanın 41. Maddesinde belirtildiği gibi toplumun temelini aile oluşturmaktadır. Bireysellikten toplumsallığa geçişin en küçük birimi olan ve karşılıklı rıza ile oluşan ailenin sağlıklı yapılanması ve yürütülmesi toplumun varoluşunu ve yarınlara güçlü bir biçimde uzanmasını doğrudan etkilemektedir. Ülkemizin büyükanne, büyükbaba, anne, baba ve torunların birlikte yaşadığı geleneksel geniş aile sisteminden hızlı sanayileşme ve buna paralel olarak şehirleşmeyle birlikte çekirdek aile tipi d...
(Şerh No: 1873 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009)

T.C. ANKARA 8. AİLE MAHKEMESİ DEĞİŞİK İŞ KARAR ESAS NO: 2009/66 D.İş KARAR NO: 2009/ HAKİM: ERAY KARINCA 26084 KATİP : SEZER CÖMERT 47242 DAVACI :N.Y. - DAVALI: B.Y.- TALEP TARİHİ: 01/06/2009 KARAR TARİHİ: 02/06/2009 Mahkememize tevzii edilen dava dilekçesi mahkememiz Değişik İş defterinin yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Tedbir isteyen kadın özetle, eşinin kendisine sözlü ve fiili olarak şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini, çocuklarının yanı...
(Şerh No: 208 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 24-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AKDK. MADDE 1 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AKDK. MADDE 1 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AKDK. MADDE 1 Türkçeleştirme Önerileri

(Değişik madde: 26.04.2007-5636 s.y./1.m.) Türk Yurttaşlar Yasasında öngörülen önlemlerden ayrı olarak, birlikte yaşayan ya da ayrı yaşama hakkına dayanarak ya da eylemli olarak ayrı yaşayan ya da haklarında ayrılık kararı verilen eşlerden biri, çocuklar, aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri aile içi baskıyla karşı karşıya olduğunda bu kişilerin ya da Cumhuriyet Başsavcılığının bildirimi üzerine aile mahkemesi yargıcı, olayın niteliğini göz önünde bulundurarak aşağıda sayılan önlemlere ya da uygun gördüğü benzeri başka önlemlere kendiliğinden karar verir. Yukarıdaki fıkraya göre baskı uygulayan eş ya da aile bireyinin a)Aile bireylerine karşı baskıya ya da korkutmaya yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına, b)Ortak konuttan uzaklaştırılarak bu konutun diğer aile bireylerine özgülenmesine, bu bireylerin birlikte ya da ayrı yaşadığı konuta ve işyerlerine yaklaşmamasına, c)Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesine, ç)Aile bireylerine iletişim araçlarıyla zarar vermemesine, d)Varsa silah ya da benzeri araçlarını genel kolluk güçlerine teslim etmesine, e)Alkollü ya da uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak baskıyla karşı karşıya olanın yaşadığı konuta ya da işyerine gelmemesine, bu yerlerde bu maddeleri kullanmamasına, f)Bir sağlık kuruluşuna sağlık durumunun belirlenmesi ya da sağaltım için başvurmasına karar verilebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda belirtilen önlemlere aykırı d...
(Şerh No: 2138 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 27-11-2009)

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

AKDK. MADDE 1 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6671 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03982711 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.