Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tahliye Taahhütnamesi

Yanıt
Old 21-12-2011, 21:14   #1
JakamuFamaus

 
Varsayılan Tahliye Taahhütnamesi

İyi çalışmalar sevgili meslektaşlarım.
Müvekkilim tahliye taahhütnamesi ve kira sözleşmesini 1.02.2011 tarihinde kiraya veren ile imzalıyor, fakat kira sözleşmesi bu tarihten önce 1.12.2010 de imzalanmış gibi gösteriliyor.Bu kira sözleşmesi için kira parası 15.01.2011de yatırılıyor.
01.02.2011 tarihinde hem kira hemde tahliye taahhütnamesi hakkında görüş alınmak üzere bir meslektaşa faks gönderiliyor.(bu sözleşme ve tahliye taahhütnamesinin aynı zamanda imzalandığını kanıtlamaya yeter mi?)
Ayrıca müvekkil bir önceki kira döneminde kiralanan yer için kiralanan yerin değerinden fazla faydalı masraf yapıyor.
Şuan tahliye taahhüdüne dayanarak müvekkilin tahliyesi için icra emri gelmiş durumda.
Bu durumda ne gibi hukuki çözümler ve yargı kararları kullanılabilir.
Emek veren herkese teşekkürler.
Old 22-12-2011, 14:20   #2
ygzclk

 
Varsayılan

sayın meslektaşım ,
biliyorsunuz tahliye taahhütnamesi "halen içinde kiracı olarak bulunduğum diye" başlar. Bu kira sözleşmesi ile kiralanan taşınmazın içinde bulunduğu bir zamanı anlatmak içindir. Ancak sizin durumunuz kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ile aynı gün zaten. Sözleşmenin tarihinin önce olması tahliye taahhütnamesinin kiralanan taşınmazın içinde iken imzlandığı anlamına gelmez. Çünkü başlangıç tarihi ile tahliye taahhütnamesinin tarihi aynı. Bence bu açıdan bakın ve yargıtay kararlarını inceleyin. Bu yönde daire kararları var.
Old 23-12-2011, 08:44   #3
denizizm

 
Varsayılan

ben meslektaşıma katılmıyorum.kira szöleşmesinin başlangıç tarihini taarfların akdettiği sözleşmeye göre başlaması gerekir.burda yazılı bir kira sözleşmesi olduğuna göre kiracının fiilen ne zaman taşınmazı kullandığı önemli değildir.aksi halde yazılı kira sözleşmesnin ne anlamı var? diyelim ki kiracı kiraladığı yeri hiç kullanmadı o zaman kira sözleşmesi yapılmamıştır diyebilir miyiz? daire kararlarını ekleyebilir misiniz sayın ygzclk ?
Old 23-12-2011, 10:38   #4
Av.Hayrullah ÇUHADAROĞLU

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

6.Hukuk Dairesi
Esas: 2008/11
Karar: 2008/2784
Karar Tarihi: 11.03.2008


İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE DAVASI - TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ SIRASINDA ALINDIĞI VE TANZİM TARİHİNİN SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI - TANZİM TARİHİNİN SONRADAN DOLDURULMUŞ OLMASININ SONUCA ETKİSİ OLMADIĞI

ÖZET: Davacı, davalı tarafından düzenlenen tahliye taahhütnamesine dayanarak kiralananın tahliyesi için davalı hakkında icra takibi yapmıştır. İcra takibine itiraz eden davalı, tahliye taahhütnamesinin sözleşme başlangıcında alındığından geçersiz olduğunu ileri sürmüştür. Davalı her ne kadar tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi düzenlenmesi sırasında alındığını ve tanzim tarihinin sonradan doldurulduğunu savunmuş ise de, imzası inkar edilmeyen taahhütnamede <halen icar ve işgali altındaki> davacıya ait dairede oturduğunu ve bu şekilde tahliye taahhüdünü kiralananda otururken verdiğini kabul etmiştir. Tanzim tarihinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunamamaktadır. Serbest irade ile kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhüdünün geçerli olduğunun kabulüyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 67) (6570 S. K. m. 7)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali-tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, tahliye taahhüdü nedeniyle kiralananın tahliyesine yönelik olarak yapılan icra takibine itirazın iptali ve kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralananda 1.9.2003 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olup 15.10.2003 tarihinde verdiği tahliye taahhüdüyle kiralananı 30.8.2005 tarihinde tahliye edeceğini taahhüt ettiğini, süresinde boşaltmaması üzerine hakkında yapılan icra takibine de tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinin imzalandığı sırada verildiğinden geçersiz olduğunu ileri sürerek itiraz ettiğini, oysa sözleşme ve taahhüt tarihlerinin açık olduğunu, taahhütnamenin kira sözleşmesinden sonra ve kiralananda oturulurken verildiğini, davalının itirazını doğrular nitelikte bir belge sunamadığını belirterek, itirazın iptali ile davalının kiralanandan tahliyesini talep etmiştir. Davalı vekili, kira sözleşmesinin emlakçı tarafından hazırlandığını, kiralayan ve emlakçının şart koşması üzerine sırf kira sözleşmesi yapabilmek için davalının tahliye taahhüdü imzalamak zorunda kaldığını, sözleşme ve taahhütnamenin aynı daktilo ile yazıldığını, taahhütnamedeki tanzim tarihinin sonradan eklendiğini, kira sözleşmesi ile birlikte ve davalının serbest iradesi dışında verildiğinden taahhütnamemin geçersiz olduğunu, üstelik davacının yeni dönem kira parasını ihtirazı kayıtsız alarak kira sözleşmesinin devamına rıza gösterdiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun'un 7/a maddesi ve yerleşen içtihatlara göre tahliye taahhütnamesi sebebiyle açılan davalarda tahliye kararı verilebilmesi için taahhütnamenin sözleşmenin yapılmasından sonra, kiralananda oturulurken serbest irade ile verilmesi gerekir. Bu özellikleri taşımayan taahhüde dayanarak tahliye karan verilmesi mümkün değildir.

Olayımıza gelince; icra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 1.9.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı, davalı tarafından düzenlenen 15.10.2003 tanzim ve 30.8.2005 tahliye tarihli tahliye taahhütnamesine dayanarak 22.9.2005 tarihinde Bakırköy 2. İcra Müdürlüğünün 2005/5397 sayılı dosyası ile kiralananın tahliyesi için davalı hakkında icra takibi yapmıştır. İcra takibine yasal süresi içinde itiraz eden davalı, tahliye taahhütnamesinin sözleşme başlangıcında alındığından geçersiz olduğunu ileri sürmüş, bu itirazını yargılama sırasında da yinelemiştir. Davalı her ne kadar tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi düzenlenmesi sırasında alındığını ve tanzim tarihinin sonradan doldurulduğunu savunmuş ise de, imzası inkar edilmeyen taahhütnamede <halen icar ve işgali altındaki> davacıya ait dairede oturduğunu ve bu şekilde tahliye taahhüdünü kiralananda otururken verdiğini kabul etmiştir. Öte yandan atılan imza, imza sahibi kiracıyı bağlayacağından tahliye taahhüdünü içeren bu belgedeki tarihlerin sonradan doldurulduğu yolundaki itiraza itibar edilemez. Taahhütnamedeki tanzim tarihinin boş olarak bırakılıp davacıya verildiğinin kabul edilmesi halinde dahi davalı kiracı bu şekildeki davranışının sonucuna katlanmak zorundadır. Tanzim tarihinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunamamaktadır. Takip süresinde yapılıp dava açıldığına göre serbest irade ile kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhüdünün geçerli olduğunun kabulüyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.03.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 23-12-2011, 10:41   #5
Av.Hayrullah ÇUHADAROĞLU

 
Varsayılan

Yazılı delil ile ispanması husu ile ilgili;

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi
Esas: 2003/7239
Karar: 2004/1698
Karar Tarihi: 24.02.2004


TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İPTALİ İSTEMİ - TAAHHÜTNAME ALTINDAKİ TANZİM TARİHİNİN DOĞRU OLMADIĞI İDDİASI - NOTER TESPİT TUTANAĞINDA TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN BOŞ OLMASI - TAAHHÜDÜN TANZİM TARİHİNİN SONRADAN DÜZENLENDİĞİNİN MUVAFAKAT EDİLMEDİĞİ

ÖZET: Dava, taraflar arasındaki yazılı tahliye taahhüdünün iptali istemine ilişkindir. Davacı kiracı, taahhütnamedeki imzasına karşı çıkmamış, sadece tanzim tarihinin doğru olmadığını iddia etmiştir. Taahhütname altındaki tanzim tarihinin doğru olmadığı tanık ile değil, yazılı belge ile kanıtlanması gerekir. Davacı tarafın sunduğu noter tespit tutanağında bahsi geçen tahliye taahhüdü ise boş olup, dava konusu taahhüdün tanzim tarihinin sonradan düzenlendiğini muvafakat etmediği halde, mahkemece, davacı tanıkları dinlenilerek ve yazılı gerekçeyle davanın kabul edilmesi doğru değildir.

(6570 S. K. m. 7) (1086 S. K. m. 290)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 7. Hukuk Mahkemesince verilen 5.3.2003 tarih ve 2002/197-2003/135 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi duruşmalı olarak taraf vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 24.2.2004 gününde davacı avukatı S. D. ile davalı avukatı G. C. gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi A. A. tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, müvekkillerinden EV-TEM AŞ.ne ait 4 adet taşınmaz ile müştemilatının davalı bankaya satıldığını, davalı bankanın satın aldığı bu taşınmazları 9.5.2001 günlü kira sözleşmesi ile diğer davacıya kiralayarak aynı tarihli tahliye taahhüdünü aldığını, kiracının kiralanana ilk girdiği tarihte, tahliye tarihi ve tanzim tarihi boş olarak imzaladığı tahliye taahhüdünün BK.nun 19. maddesi uyarınca batıl olduğunu ileri sürerek, yasaya aykırı olarak tanzim ve imza olunan tahliye taahhüdünün iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacılardan Ev-Tem AŞ.'den müvekkilince alınmış bir tahliye taahhüdü bulunmadığından dava açma ehliyeti bulunmadığını, diğer davacı ile müvekkili arasındaki 9.5.2002 tarihli protokolün dava konusu taşınmazların satışına yönelik olduğunu, taşınmazın satış vaadine istinaden kullanımına bırakılması karşılığında ödenecek işgal bedelinin tahsili amacıyla kira sözleşmesi yapıldığını, iddia edildiğinin aksine amaçlananın, tahliye taahhüdü almak suretiyle kira sözleşmesi akdetmek olmadığı, taşınmazın bir ödeme planı dahilinde davacı Tem-Kim Ltd. Şti.ne satılması olduğunu tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden sonra imzaladığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, tanık beyanları ve dosya kapsamına göre, 6570 sayılı Yasa'nın 7/a maddesi uyarınca tahliye taahhütnamelerinin yazılı olması gerektiği, Hukuk Genel Kurulu'nun 14.10.1959 gün ve E:6-2, K:40 sayılı kararı gereğince ilk sözleşmedeki taahhüdün geçersiz olduğu, tahliye taahhütnamesinin davacının serbest iradesi ile verilmediği, davacı şirketin davalı bankaya olan borcundan ötürü yan kuruluşu olan diğer şirketin sonradan kiraladığı fabrika binasının mülkiyetini elden çıkarmak zorunda kaldığı, bu zaruret içerisinde olan davacının mülkiyeti elden çıkmış olan fabrikayı kiralarken davalı tarafın istekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldığı, tahliye taahhüdünün kiralama sırasında imzalandığı, taahhüdün verildiği tarihin ise sonradan atıldığı gerekçesiyle, 31.5.2001 tarihli tahliye taahhütnamesinin iptaline karar verilmiştir.

Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dava, taraflar arasındaki yazılı tahliye taahhüdünün iptali istemine ilişkindir. Davacılar vekili, taahhütnamenin kira sözleşmesinin yapıldığı tarihte alındığını, bu nedenle geçersiz olup, bu hususu bilen tanıkları olduğunu iddia etmiştir. Mahkemece, davacı tanıkları dinlenilerek, taahhütnamenin kira sözleşmesi ile birlikte alındığı halde, düzenleme tarihinin ileri bir tarih olarak sonradan yazıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı ile davacı Tem-Kim Temizlik ve Kimya ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti. arasındaki kira sözleşmesi 9.5.2001 başlangıç tarihli ve bir yıl sürelidir. Davacı Tem-Kim Temizlik ve Kimya ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti. 3.1.5.2001 tanzim tarihli belge ile kiralanandan 9.5.2002 tarihinde çıkmayı taahhüt etmiştir. Davacı kiracı, taahhütnamedeki imzasına karşı çıkmamış, sadece tanzim tarihinin doğru olmadığını iddia etmiştir. Taahhütname altındaki tanzim tarihinin doğru olmadığı tanık ile değil, HUMK.nun 290 ncu maddesi uyarınca ancak yazılı belge ile kanıtlanması gerekir. Davacı tarafın sunduğu 3.10.2001 günlü noter tespit tutanağında bahsi geçen tahliye taahhüdü ise boş olup, dava konusu taahhüdün tanzim tarihinin sonradan düzenlendiğini muvafakat etmediği halde, mahkemece, davacı tanıkları dinlenilerek ve yazılı gerekçeyle davanın kabul edilmesi doğru değildir.

2- Öte yandan; dava konusu kira sözleşmesi davalı banka ile davacı Tem-Kim Temizlik ve Kimya Ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmıştır. Tahliye taahhüdü de, davacı kiracı tarafından düzenlenmiştir. Tahliye taahhütnamesini düzenlemeyen ve kira sözleşmesinde taraf olmayan davacı Ev-Tem Temizlik Mad. SZan ve Tic. A.Ş. nin aktif husumet ehliyeti bulunmadığından düşünülmemesi de doğru görülmemiş, kararın, bu nedenlerle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

3- Davacılar vekilinin temyizine gelince; bozma sebep ve şekline göre davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, takdir edilen 375.000.000. TL. duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 24.02.2004 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tahliye Taahhütnamesi ve Tahliye Davası av.bilgili Meslektaşların Soruları 25 19-08-2012 15:04
tahliye taahhütnamesi sebebiyle tahliye lawyercohen Meslektaşların Soruları 8 08-10-2010 10:47
boş tahliye taahhütnamesi, RuzgarEzel Meslektaşların Soruları 8 14-09-2010 08:59
tahliye taahhütnamesi mi, ihtiyaçtan tahliye davası mı avukat152 Meslektaşların Soruları 1 30-06-2009 11:23
Boş Arsa (gayrımusakkaf) Tahliye Taahhütnamesi Ile Tahliye Edilebilir Mi? turgaygoller Meslektaşların Soruları 2 01-06-2007 12:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02999496 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.