Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vergi Borcundan Dolayı Emekli Maaşına Konan Haciz

Yanıt
Old 01-04-2009, 12:11   #1
lethe

 
Varsayılan Vergi Borcundan Dolayı Emekli Maaşına Konan Haciz

Vergi Borcundan dolayı bağkurdan alınan maaşa haciz konulmuş durumda. Nafaka borcu haricinde emekli maaşlarından bir kesinti yapılması kanunen mümkün değil.Buna ilişkin yazdığımız yazılara kurum hiç bir cevap vermedi hala kesintiye devam ediliyor.

Maaş haczinin kaldırılması konusunda görevli ve yetkili mahkeme konusunda şüphelerim var. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan görüş bekliyorum.

iyi çalışmalar
Old 01-04-2009, 12:15   #2
Meltemler

 
Varsayılan

bildiğim kadarıyla maaş haczine karar veren icra dairesinin, icra memurunun yaptığı yasal olmayan işlem hakkında icra hukuk mahkemesine şikayet dilekçesi ile yapılan işlemin iptalini isteyeceksiniz.
Old 01-04-2009, 12:17   #3
Meltemler

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lethe
Vergi Borcundan dolayı bağkurdan alınan maaşa haciz konulmuş durumda. Nafaka borcu haricinde emekli maaşlarından bir kesinti yapılması kanunen mümkün değil.Buna ilişkin yazdığımız yazılara kurum hiç bir cevap vermedi hala kesintiye devam ediliyor.

Maaş haczinin kaldırılması konusunda görevli ve yetkili mahkeme konusunda şüphelerim var. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan görüş bekliyorum.

iyi çalışmalar
bildiğim kadarıyla maaş haczine karar veren icra dairesinin, icra memurunun yaptığı yasal olmayan işlem hakkında icra hukuk mahkemesine şikayet dilekçesi ile yapılan işlemin iptalini isteyeceksiniz.
Old 01-04-2009, 12:25   #4
zlm

 
Varsayılan

SGKK 93 maddesine göre SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli aylığı veya gelirleri alalar veya SGK ylk ve gelir lmakta olanların maaşlarından sadece nfaka ve SGK sigorta pirimi genel sağlık sigorta pirimi idri para cezası işsizlik sigorta pirimi kaılım payları borçlarının olması halinde haciz konulabiliryor. ve aynı kanunun 88.maddesine göre takip ve tahsiili gereken lacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.
meslektaşımın cevabına katılarak yukarıda yazdığım nedenlerden biri için maaş kesintisi yapılmıyor ise icra mahkemesine başvurarak haczin kldırılmasını kesintilerin iadesini isteyebilirsiniz.
Old 01-04-2009, 14:54   #5
lethe

 
Varsayılan

verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.

ancak olayda maaş haczi işlemini yapan bir icra dairesi veya icra memuru yok. Elimizde Bağkur Sosyal güvenlik il müdürlüğünün sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne yazmış olduğu ve maaşından kesintiye başlandığına ilişkin yazı var. Bİlgi olarakta maaşından kesinti yapılan vatandaşa aynı yazının bir örneği tebli edilmiş.

Bu durumda hala icra mahkemeleri yetkili diyebilirmiyiz?
Old 01-04-2009, 15:50   #6
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Emekli aylıkları haczedilebilir mi?
26.03.2009 | Bumin Doğrusöz | Yorum

Bankaların peynir ekmek gibi kredi kartı dağıtması, herkesin cebinde en az beş-altı kredi kartı bulunması, teminat ve varlıklara bakılmaksızın yüksek limitler verilmesi, taksitler, kampanyalar, kart borçlarının ayrıca taksitlendirilmesi derken toplum, gelirinden fazla harcamaya yönlendirildi ve neticede kart sahiplerinin büyük bölümü kredi kartı borçlusu haline getirildi.

Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde pek çok ücretlinin ücretini düzenli alamaması veya ücretlerinde azalmanın meydana gelmiş olması yahut işlerini kaybetmeleri sebebiyle kart borçlularında önemli oranda artışlar meydana gelmeye başladı.

Kart borçlarının ödenememesinin en önemli sonuçlarından birisi de borçlu hakkında cebri takip yapılması ve malvarlığına yahut gelirlerine haciz konulmasıdır.
Bize de bu kapsamda gelen soruların önemli bir bölümü bu konuda olunca ve sorular içinde emekli aylıklarının haczedilip haczedilemeyeceği sorusu yoğunlaşınca, biz de bu yazımızda bu konuyu irdeleyelim istedik.

Bu konuda 506 sayılı mülga Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 121. maddesinde ve 1479 sayılı mülga Bağ-Kur Kanunu'nun 67. maddesinde bu kurumlar tarafından bağlanan aylıkların söz konusu kurumların alacakları ve nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği yazılı olmasına rağmen uygulamada bu hükümler zor işlemekteydi.

Çünkü İcra İflas Kanunu "Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler" başlıklı 83. maddesinde "maaşların, emekli maaşlarının, sigortalar veya emekli sandıkları tarafından tahsis edilen iratların, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurlarınca takdir edilen miktarı aşan kısmının haczedilebileceği" hükme bağlanmıştı. İcra memurları da emekli maaşlarının haczine ilişkin talepleri İcra İflas Kanunu'na göre yerine getirmekteydiler.

Nihayet, 506 ve 1479 sayılı kanunların yerini 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren alan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda (madde 93/1) bu konuda, "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri devir ve temlik edilemez, gelir, aylık ve ödenekler, Sosyal Güvelik Kurumu'nun alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemez" hükmü yer almıştır.

Bize göre 5510 sayılı kanunun, konumuz açısından İcra İflas Kanunu'na nazaran hem özel kanun niteliğinde olması hem de sonraki kanun niteliğinde olması dolayısıyla, icra takiplerinde icra memurlarınca doğrudan nazara alınması gerekirken, bu yeni düzenlemenin uygulanmasında da pek çok sorunla karşılaşılmıştır.

5510 sayılı kanunun 93. madde düzenlemesi, icra hukukundaki ve hatta yargıda yerleşik anlayışın, "icra memurlarının evveliyetle İcra İflas Kanunu ile bağlı olduğu ve buna göre haciz taleplerini uygulamak zorunda oldukları, borçluların ise 5510 sayılı kanunun özetlediğimiz 93. maddesine dayanarak icra tetkik mercilerinde şikâyet hakkına sahip oldukları ve haczi kaldırma yetkisinin icra tetkik merci hâkimine ait olduğu" şeklinde olması sebebiyle doğrudan uygulanamamıştır.

Bunun üzerine kanun koyucu, bu defa 28.2.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5838 sayılı kanunun 32. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 93. maddesinin birinci fıkrasına bir cümle eklenmesini öngörmüştür. Bu yeni gelen ve 28 Şubat'ta yürürlüğe giren cümleye göre "Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine yönelik talepler, borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir."

Yeni gelen düzenlemeye göre emekli aylıklarının, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar ve nafaka borçları dışındaki borçlar için haczi talep edildiğinde icra müdürleri bu talepleri yerine getirmemek, reddetmek zorundadırlar. İcra müdürleri söz konusu talepleri ancak, borçlu emeklinin hacze muvafakatı varsa yerine getirebileceklerdir.
Böylece burada başka bir soru gündeme gelmiştir. Bu muvafakat acaba, emeklilere veya ücretlilere kredi kartı verilirken, emeklilik halinde geçerli olmak üzere, kredi kartı sözleşmesine hüküm konulmak suretiyle alınabilir mi? Bize göre kredi kartı sözleşmesi ile baştan verilecek bu tür muvafakatlar, kişilerin özgür iradesine dayanmayacağından, bankalar veya kredi kartı kuruluşlarınca önceden hazırlanmış tip sözleşmeler içerisinde kişilerce zorunlu olarak kabul edilmiş olacağından geçerli olmayacaktır. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin içtihatları da bu tip sözleşme hükümleri ile veya başka şekillerde icra takibinden önce verilmiş haciz muvafakatlarının geçerli olmadığı yönündedir. http://www.referansgazetesi.com/habe...43&YZR_KOD=156

/////////////////////
Old 16-08-2009, 23:42   #7
Sahbender

 
Varsayılan

Vergi borcundan dolayı emekli maaşına haciz konulan mükellef , vergi dairesinin icra servisine dilekçeyle başvurarak maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilir.Dava açılmasına luzüm kalmayacaktır. Dayanak SSK m. 93

Başarılar...
Old 04-03-2010, 15:00   #8
Av.Hayrullah ÇUHADAROĞLU

 
Varsayılan

bugün itibarı ile yaptığım ve sonuca ulaştığım işlemi kısaca anlatayım.Müvekkilin emekli maaşına vergi borcundan dolayı konak vergi dairesi e-icra yolu ile haciz işlemi yapmış. Daha doğrusu maaş hesabına bloke koyulmuş.Öncelikle icra müdürleri ve icra mahkemesi hakimleri olayı ya anlayamadı ya da ben anlatamadım sonuçta kendi görev ve yetki alanlarında olmadığını ifade ettiler. bu taktirde geriye vergi mahkemesi veya vergi dairesi seçeneklerinden, kısa yol olan vergi dairesi yolunu tuttum.ilgili itiraz dilekçemi gerekçeleri ve vekalaetnameyi de ekleyerek işleme koydurdum. yaklaşık 5 dakikada ilgili bankaya blokenin kaldırılması ile ilgili talimatı yazdırdım.bankaya bu talimat ulaşır ulaşmaz geriye dönük olarak kaldırılacak.
Old 04-03-2010, 15:24   #9
av.myıldız

 
Varsayılan

bizim müvekkilimizin başına da aynı olay geldi. vergi mahkemesine dava açtık yetkili mahkeme vergi mahkemesidir.
Old 24-03-2012, 19:11   #10
TülayKOÇ

 
Varsayılan

[quote=Av.Hayrullah ÇUHADAROĞLU]bugün itibarı ile yaptığım ve sonuca ulaştığım işlemi kısaca anlatayım.Müvekkilin emekli maaşına vergi borcundan dolayı konak vergi dairesi e-icra yolu ile haciz işlemi yapmış. Daha doğrusu maaş hesabına bloke koyulmuş.Öncelikle icra müdürleri ve icra mahkemesi hakimleri olayı ya anlayamadı ya da ben anlatamadım sonuçta kendi görev ve yetki alanlarında olmadığını ifade ettiler. bu taktirde geriye vergi mahkemesi veya vergi dairesi seçeneklerinden, kısa yol olan vergi dairesi yolunu tuttum.ilgili itiraz dilekçemi gerekçeleri ve vekalaetnameyi de ekleyerek işleme koydurdum. yaklaşık 5 dakikada ilgili bankaya blokenin kaldırılması ile ilgili talimatı yazdırdım.bankaya bu talimat ulaşır ulaşmaz geriye dönük olarak kaldırılacak.Bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.Benim müvekkilimin başına da aynı olay geldi. ancak sanırım 1 ay önce tebliğ edildi.Emekli maaşının 1/4 ü haczedilmekte.Ben yeni öğrendim.İtiraz için belirli bir süre mevcut mudur?İşlerinizde kolaylıklar diliyorum.
Old 24-03-2012, 21:14   #11
adlt-2007

 
Varsayılan

Emekli Maaşlarının 5510 sayılı yasanın 93. maddesindeki istisnalar dışında (SGK alacakları ,nafaka ) haczi ve blokesi mümkün değildir. Şayet taahhüt varsa bu haczi mümkün kılar. Vergi alacakları ile ilgili blokede önce vergi dairesine itiraz edip şayet sonuç alınmazsa Vergi Mahkekemesinde dava açılır haczi kaldırmak için. Diğer durumlarda ise hangi icra dairesinde haciz uygulanmışsa o icra dairesi bünyesindeki İcra Hukuk Mahkemesinde dava açılır. Daha doğrusu Haczedilmezlik şikayetinde bulunulur. Mutlaka sonuç alınır. Bu tip davalarda zamanaşımı olayı yoktur. İstenildiği an şiayette bulunabiliriz.Yüzlerce yargıtay kararı mevcut konu ile ilgili olmak üzere.....
Old 16-05-2012, 14:02   #12
Av.Hayrullah ÇUHADAROĞLU

 
Varsayılan

Tülay Hanım, herhangi bir süre mevcut değildir. maaşa haciz işlemi yapıldığı müddetçe itiraz edilebilir. zaten dikkat ederseniz geriye dönük olarak talep edilmekte ve iade işlemi yapılmaktadır.
Old 04-09-2013, 14:14   #13
mustafa gönülal

 
Varsayılan

E-Haciz işlemi bir idari işlem kabul edilmekte ve davanın ilgili vergi mahkemesinde açılması gerektiği yönünde Yargıtay kararı var. Bu hususta ilgili vergi dairesi olumsuz yanıt verdi ise Vergi Mahkemesine dava açmanız gerekli. Biz açtık mahkeme kabul etti. Dava devam ediyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vergi borcundan dolayı SSK aylığına haciz myilmaz Meslektaşların Soruları 16 03-07-2012 18:55
emekli maaşına haciz talepleri artık resen reddedilecek alphukuk Hukuk Haberleri 19 03-08-2009 17:38
çalıştırdığı işçinin pirim borcundan dolayı bağkur emekli maaşına haciz? zlm Meslektaşların Soruları 7 02-03-2009 11:05
Eşlerin Borcundan Dolayı Haciz MEHMET BİROL ŞAHİN Meslektaşların Soruları 5 19-08-2008 10:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03708100 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.