Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kıdem ve ihbar tazminatı hizmet tespit davası zamanşımı

Yanıt
Old 03-05-2008, 22:09   #1
sektör_a

 
Varsayılan kıdem ve ihbar tazminatı hizmet tespit davası zamanşımı

merhabalar,
Davacı müvekkil (işçi) 1999 yılında kendisine sözlü ihbarda bulunularak tazminatı ödenmeden işten çıkarılmışıtır. Feshin haksız olduğunu idda etmekteyiz. 6 yıllık bir çalışması var ve işe giriş bildirgesi ile işe başlamıştır. Ancak çalıştığı sürelere ilişkin sigortası yatırılmamıştır.
Dava konusunu; başlıkta belirttiğim üzere kıdem tazminatı ve ihbar taminatının ödenmesi ile çalıştığı sürelere ait sigorta pirimlerin hizmet tespiti ile ödenmesidir.
??- Kıdem ve ihbar tazminatında zamanaşımı süresi bildiğim kadarı ile 10 yıldır. kanuni dayanağını bulamıyorum.
??- Hizmet tespiti ile ilgili kararlardan söz konusu dava zamanaşımının 5 yıllık olduğunu biliyorum ancak konu ile ilgili kararlarda yönetmelikte belirtilen evrakları olanlar hariç demektedir.
' Alıntı' : Alınan maddede; yönetmelikte tesbit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tesbit edilemeyen sigortalılar çalıştıklarının hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacaklıların ilam ile ispatlayacakları hükmü öngörülmüştür
bahsedilen yönetmeliğin ne olduğuveya bu evrakların hangileri olduğu konsunda yardımcı olursanız sevinirm.
??- Dava değerini ne şekilde belirtebilirim
açılacak dava ile ilgili eklemek istediğiniz hususları memnuniyetle bekliyorum
saygılarımla
iyi çalışmlar
Old 04-05-2008, 10:53   #2
Av.Duran Küçüköner

 
Varsayılan

10 yıllık zamanaşımının dayanağı BK 125.maddesidir.
Bahsedilen yönetmelik Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğidir. Hizmet tespiti davasında daha fazla bilgi için http://www.turkhukuksitesi.com/makale_452.htm makaleyi inceleyiniz.

Saygılarımla

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 1997/9-568
Karar : 1997/806
Tarih : 15.11.1997

ÖZET : İhbar tazminatı beş yıllık zaman aşımına tabi olmayıp, on yıllık zaman aşımına tabidir. Gerçekten Borçlar Kanunu'nun 125. maddesinde bu kanunda başka surette hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on yıllık mürur zamana tabidir denilmektedir. Kararlılık kazanmış uygulama bu doğrultudadır. Bu itibarla ihbar tazminatı yönünden de işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmelidir.

(1475 s. İş K. m. 13, 14) (4857 s. İş K. m. 17) (818 s. BK. m. 125, 126)

KARAR METNİ :
Taraflar arasındaki "ihbar, kıdem tazminatı ve barınma gideri" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.2.1996 gün ve 1995/77 E-1996/81 K.sayılı kararın incelenmesi taraf vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 12.11.1996 gün ve 1996/12999-20879 sayılı ilamı ile; (...1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları ile davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- İhbar tazminatı beş yıllık zaman aşımına tabi olmayıp, on yıllık zaman aşımına tabidir. Gerçekten Borçlar Kanunu'nun 125. maddesinde bu kanunda başka surette hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on yıllık mürur zamana tabidir denilmektedir. Kararlılık kazanmış uygulama bu doğrultudadır. Bu itibarla ihbar tazminatı yönünden de işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmelidir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle HUMK.nun 2494 sayılı Yasa ile değişik 438/II.fıkrası hükmü gereğince duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle ihbar tazminatının İş Kanunun 13. maddesinde de vurgulandığı üzere TAZMİNAT NİTELİĞİNDE bulunmasına o nedenle BK.nun 126/3 de hükme bağlanan işçi ücreti anlamında kabul edilemeyeceğine, böylece BK.125. maddesindeki 10 yıllık zamanaşımı uygulanmasının gerekmesine göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 15/11/1997 gününde, oybirliği ile karar verildi.
Old 04-05-2008, 13:23   #3
sektör_a

 
Varsayılan

Sayın Küçüköner ilginize teşekkür ederim,
kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı için ayrı ayrı 100 YTL fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile talep edeceğim. iş mahkemesinde temyiz sınırı varmı, ayrıca söz konusu meblağ iş mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesine dava açmam engel teşkil edermi
saygılarımla
Old 04-05-2008, 15:13   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sektör_a
Sayın Küçüköner ilginize teşekkür ederim,
kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı için ayrı ayrı 100 YTL fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile talep edeceğim. iş mahkemesinde temyiz sınırı varmı, ayrıca söz konusu meblağ iş mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesine dava açmam engel teşkil edermi
saygılarımla

İş aktinin 1999 yılında feshedildiğini yazmışsınız.Bu durumda açaçağınız davada ıslah talep etme hakkınızı en geç 2009 yılında(Ayını belirmemişsiniz) kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde kısmi davada talep etmediğiniz alacaklar zamanaşımına uğrayacak. Bu hususa dikkat etmenizi öneririm. Davanızı bahsettiğiniz şekilde kısmi olarak açmanızda başkaca yasal sakınca bulunmamaktadır.

Davayı açmayı düşündüğünüz adliyede iş mahkemesi bulunmuyorsa, iş mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz.

Saygılarımla
Old 05-05-2008, 08:01   #5
Taşkale

 
Varsayılan İlgili Yönetmelik

506 Sayılı Yasanın 79.maddesinde belirtilen yönetmelik, "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği"dir.Bilgilerinize sunarım.
Selam ve Saygılarımla
Old 05-05-2008, 08:56   #6
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Sayın sektör_a,

Kıdem ve ihbar tazminatı için zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre geçirildikten sonra dava değerinizi ıslah yoluyla bile yükseltemezsiniz. Somut olayınızda ki anlatımınıza göre 9 yıl dolmuştur, davanızın 1 yılda sonuçlanacağına inanıyorsanız pilot dava açıp sonradan ıslah ile değer yükseltirsiniz.

Kıdem ve İhbar tazminatının dayanağı BK m.125'dir.

Alıntı:
T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/14043

K. 2005/4567

T. 17.2.2005

• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( On Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Oldukları )

• KIDEM TAZMİNATI ( On Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )

• DAVA ZAMANAŞIMI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacakları - On Yıllık Süyere Tabi Oldukları

1475/m.13,14

818/m.125

ÖZET : Kıdem, ihbar tazminatı alacakları Borçlar Kanununun 125. maddesi gereğince on yıllık dava zamanaşımı süresine tabidir. İşin esasına girilmeden, beş yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesi ile bu alacakların da reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.

İşçi alacakları yönünden ise zamanaşımı 5 yıldır. Yani somut dosyanızda Kıdem ve İhbar tazminatı ile birlikte fazla mesai, hafta sonu, bayram gibi alacaklarınızıda talep etmeniz halinde zamanaşımı sorunu ile karşılaşacaksınız.

Alıntı:
ÖZET : Fazla çalışma alacakları beş yıllık zamanaşımına tabidir. Bu durumda ıslahla talep edilen miktarlara hasredilmek üzere ıslah tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde oluşan fazla çalışma alacaklarının hüküm altına alınması gerekir


Hizmet tespit davaları ile ilgili Sayın Av. Küçüköner'in makalesini okumanızı tavsiye ederim.

Temyiz sınırı 2008 yılı itibariyle - 1.250,00 YTL'dir (http://www.turkhukuksitesi.com/hukuk...mk_parasal.htm)

Davayı açacağınız yer adliyesinde İş Mahkemesinin bulunmaması halinde, İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine davayı açmanız herhangi bir engel teşkil etmez. İş Mahkemesi'nin bulunmasına rağmen Asliye Mahkemesinde açarsanız Görevsizlik verilir.

İyi çalışmalar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kıdem tazminatı hesaplamasında hizmet birleşimi av.asen öznur Meslektaşların Soruları 8 13-10-2014 17:15
Kıdem Tazminatı Ve Ihbar Alabilir Mi? Av.Mustafa yağan Meslektaşların Soruları 5 23-11-2010 12:54
İşe başlamayan işçinin ihbar ve kıdem tazminatı Av.Onur Tunga Hukuk Sohbetleri 2 13-05-2008 10:42
devamı niteliğindeki şirketten kıdem ve ihbar tazminatı talebi iözkurt Meslektaşların Soruları 2 21-10-2007 19:32
kıdem ihbar tazminatı iözkurt Meslektaşların Soruları 1 18-10-2007 11:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05108309 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.