Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

Davacının prim ödeme tarihleri itibariyle kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasını gösterir vergi, meslek kuruluşu ve esnaf sicil kayıtlarının araştırılarak, varsa bu kayıtların bulunduğu dönemde prim ödemeleri de dikkate alınarak zorunlu Bağ-kur sigortalısı olup olamayacağı değerlendirilmeli, yoksa ödeme tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak sayılması gerekir
(Şerh No: 10529 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 20-06-2011 08:59)

Paydaşlardan biri, önceden görülüp kesinleşen ortaklığın giderilmesi davasında taraf olarak görünmese de; bu tür davaların özelliği gereği; o davada esas alınan veraset ilamında kendisinin ketmedildiğinden bahisle yargılamanın yenilenmesini talep hakkını haizdir.
(Şerh No: 11699 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-06-2011 14:46)

Dava, tapu sicil memurları tarafından yapılan hata nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemidir. Temyize konu olayda; 19.03.1982 tarihindeki payın satışı sırasında, davacıya ait pay eksik gösterilmiş; ıslah imar planı uygulaması yapılırken de bu hatalı ve eksik pay üzerinden işlem yapılmış ve imar planı uygulamasına ilişkin tapu kaydı 01.06.1987 tarihinde kesinleşip tapuya devredilmiştir. Bu imar uygulamasından sonra ise davacı, 07.12.1992, 27.01.1993 ve 17.05.1993 tarihlerinde tapudan satış...
(Şerh No: 11698 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-06-2011 14:38)

II – LIABILITY OF EMPLOYER ARTICLE 59.- If unfair competition is committed by employees or workers during their service or work, the actions mentioned under sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the first paragraph may be brought also against their employers. The provisions of the Code of Obligations apply to actions mentioned under sub-paragraph (d) and (e) of the first paragraph of the foregoing Article.
(Şerh No: 11697 - Çeviren: Av.Beyza GERGER - Tarih : 17-06-2011 11:38)

Unfair competition is the abuse of economic competition in any manner by means of deceptive acts or other acts incompatible with good faith.
(Şerh No: 11696 - Çeviren: Av.Beyza GERGER - Tarih : 17-06-2011 11:37)

 Bilgi  [AnaY. 83] Milletvekilliği sıfatı boyunca kişi suçtan dolayı cezai kovuşturmaya tabi tutulamayacakken, MK. 24 ve 25. maddeleri ile BK. 49. maddesi uyarınca kendisinden manevi tazminat isteyebilme imkânı mevcut olacaktır.
Anayasamızın bu maddesi, yasama bağışıklığı kavramını düzenlemektedir. Yasama bağışıklığı, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı şeklinde ikiye ayrılır ki, madde metninin ilk fıkrasında yasama sorumsuzluğu, diğer fıkralarında ise yasama dokunulmazlığının düzenlendiğini görürüz. Madde metninin ilk fıkrasında belirtilen yasama sorumsuzluğu, meclis üyelerinin yasama görevlerini yerine getirirken sarf ettikleri sözlerden, açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bi...
(Şerh No: 11678 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 15-06-2011 11:24)

Teröristlerce yola döşenmiş mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden davacı şirket işçisi mirasçılarının ikame ettiği maddi ve manevi tazminat davası neticesinde; hükmolunan maddi ve manevi tazminat tutarını ödeyen davacı şirketin, İçişleri Bakanlığı'na ikame ettiği rücuen alacak davasında adli yargı yerleri görevlidir.
(Şerh No: 11695 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-06-2011 13:19)

 Ses Dosyası  [MK. 621] MK. 621 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11694 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 10-06-2011 22:58)

 Ses Dosyası  [MK. 620] MK. 620 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11693 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 10-06-2011 22:52)

 Ses Dosyası  [MK. 619] MK. 619 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11692 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 10-06-2011 22:43)

 Ses Dosyası  [MK. 618] MK. 618 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11691 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 10-06-2011 22:34)

 Ses Dosyası  [MK. 617] MK. 617 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11690 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 10-06-2011 22:22)

 Ses Dosyası  [MK. 616] MK. 616 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11689 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 10-06-2011 22:22)

 Ses Dosyası  [MK. 615] MK. 615 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11688 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 10-06-2011 22:10)

Maddedeki düzenlemeye göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir. Bu kırkbeş günlük sürenin başlangıcı için belirlenen "idare tarafından yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın tespiti"nden ne anlaşılması gerektiği önem arz etmektedir. Dairenin kararına göre "idarenin ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa, yasaklama ka...
(Şerh No: 3225 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-06-2011 16:43)

Veraseten İntikal eden hisse senetlerinin mirasçıları tarafından nominal değerleri ile beyanına dayalı olarak daha sonra takdir komisyonu kararı ile belirlenen gerçek değeri ile beyan değeri arasındaki fark miktar için istenen gecikme faizinin hukuki meşruiyyeti
(Şerh No: 11686 - Ekleyen: Doğan Adem KURT - Tarih : 09-06-2011 08:09)

 Bilgi  [AnaY. 39] Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret davasında isnadın doğrudan ispatının altında yatan gerekçe, kamu görevlerinin doğası itibariyle, kamu yararı kavramını içerdiğini peşinen kabul etmek olsa gerektir.
Anayasamızın bu maddesinin somut hali TCK’ nun 127. maddesi olarak vücut bulmuştur. Madde metnine göre, kamu görev ve hizmetlerinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Maddenin bu ilk cümlesinden anlaşılacağı üzere, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret edilen hallerde sanık, hiçbir şartın gerçekleşmesi beklenmeksizin doğrudan doğruya, isnadın ispa...
(Şerh No: 11677 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 08-06-2011 20:27)

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamaz.
(Şerh No: 11685 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-06-2011 17:15)

Bir yazıda kullanılan deyimler “polemik” niteliğinde olsa da, ancak nesnel bir açıklamayla desteklendiğinde, bu ifadeler asılsız kişisel saldırı olarak görülemez.
(Şerh No: 11675 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 07-06-2011 09:23)

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle yerel mahkemece uyulmasına karar verilen ilk bozma kararı ile taraflar arasındaki yazışmaların yanların yürüttükleri idari görev nedeniyle yapılan yazışmalar olup, bu yazışmalarda aşırılık ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde sözcüklerin bulunmadığının belirlenerek, bu yönün davalı lehine usulü kazanılmış hak oluşturduğunun; diğer delillerle de iddianın...
(Şerh No: 11676 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 06-06-2011 20:37)

 Bilgi  [CMK. 252] Maddenin Şerefi İhlal Bakımından Değerlendirilmesi
Bu madde, mülga CMUK’ nun 394/a maddesini karşılamaktadır. Maddenin hakaret suçları ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamakla birlikte maddenin (e) ve (f) fıkralarının genel konumuz dâhilinde olduğu görülmüştür. Maddenin, sadece bu kanunun 250. maddesindeki suçlar bakımından özel bir yargılama usulü olduğuna işaret edelim. Ufak bir bilgi ve aynı zamanda sitem olarak belirtelim ki, ne yazık ki 250, 251 ve bu madde, resmi olarak olmasa da fiili olarak Devlet Güvenlik Mahkemelerinin (DGM) aynen ...
(Şerh No: 11682 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 05-06-2011 09:55)

 Bilgi  [CMK. 253] Hakaret Suçunda Uzlaştırma
Uzlaştırma kurumu, Hem TCK’nun 73/8. Maddesinde hem de bu kanunun bu maddesinde düzenlenmiş iken, 2006 yılında yapılan bir değişiklik ile TCK’daki hüküm yürürlükten kaldırılmış, uzlaştırma kurumunun sadece CMK’ da düzenlenmesi yoluna gidilmiş ve bu değişikliklerle birlikte bu madde hakkında dahi esaslı bir değişiklik yapılmıştır. Hakaret suçu TCK’ da şikâyete bağlı (kamu görevlisine görevinden dolayı işlenen hakaret suçu hariç) bir suç olarak belirtilmiştir. O halde, konumuz hasebiyle, bu mad...
(Şerh No: 11683 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 05-06-2011 09:51)

 Bilgi  [CMK. 254] Hakaret Suçunda Uzlaştırma
Bu maddede, 253. maddenin şerhinde de belirttiğimiz üzere, suçun kovuşturma aşamasında uzlaştırma kapsamında bir suç olduğu anlaşılır ise bu aşamada dahi mahkeme tarafından uzlaştırma yoluna gidilmesinin zorunluluğu belirtilmiştir. 253. maddenin şerhinde belirttiğimiz her durumun bu madde açısından da geçerli olduğunu belirtmekle birlikte madde bakımından birkaç önemli hususa değinmekte yarar görmekteyiz. Madde metni kovuşturma aşamasından bahsetmektedir. Bu durumda, kovuşturma aşamasının baş...
(Şerh No: 11684 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 05-06-2011 09:46)

 Bilgi  [CMK. 231] Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
İlk dört fıkra mülga kanunun 261. maddesini karşılamaktadır. Maddede bizi ilgilendiren kısım bu dört fıkradan sonraki, yani beşinci fıkradan itibaren başlayan, hükümler olacaktır. Belirtilen hükümler “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kurumunu oluşturmaktadır. Bu kurum 2006 yılında isabetli bir şekilde hukukumuzun içine alınmıştır. Maddenin beşinci fıkrasının metnine göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna, hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli olması hallerin...
(Şerh No: 11681 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 04-06-2011 21:15)

 Bilgi  [CMK. 223] Hakaret suçunda beraat
Bu madde, mülga CMUK’nun 253. maddesini karşılamaktadır. Madde metninde, mahkemelerin verebileceği karar türleri tahdidi olarak sayılmış olup, hangi hallerde hangi kararların verilmesi gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Dikkat edilirse, bu kararlar belli bir dereceye göre sınıflandırılmamakla birlikte, madde metninde ilk belirtilen karar, beraat hükmü olmuştur. Bu yönüyle maddenin, beraat hükmü açısından, hâkimler üzerinde müspet bir psikolojik tesiri bulunmasının arzulandığı ve bu saikl...
(Şerh No: 11680 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 04-06-2011 21:05)

 Bilgi  [CMK. 12] Hakaret Suçunda Yetkili Mahkeme
Bu madde, mülga CMUK’un 8. maddesini karşılamaktadır. Mülga kanundan farklı olarak maddeye, görülebilen ve işitilebilen yayınlar hakkında da yetki kuralı eklenmiştir. Konumuz bakımından maddeyi inceleyecek olursak, ilk fıkraya göre, hakaret suçunun işlendiği yer mahkemesinin yetkili olduğunu görürüz. İkinci fıkraya göre hakaret incelenecek olunursa, hakaret suçunun ani edimli bir suç olmasından ötürü bu suça ilişkin teşebbüs hareketlerinin olamayacağından ve yine hakaret suçunun kesintisi...
(Şerh No: 11679 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 04-06-2011 21:00)

Kıymet takdir raporu borçlulara ipotek belgesinde bildirdikleri adrese usulüne uygun tebliğ edilmiştir.
(Şerh No: 11674 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:39)

İİK. nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. Mahkemece, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkişil...
(Şerh No: 11673 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:35)

Kira alacağının tahsili için icra takibine geçilmiş ve borçluya 51 örnek ihtarlı ödeme emri tebliğ edilmiştir. Borçlunun icra dosyasına başvurarak takibe itiraz etmediği görülmektedir. Alacaklı vekili takip talepnamesinde (sözlü kira akdine) dayanmış, borçlu tarafından bu ilişkiye karşı çıkılmamıştır. Bu durumda taraflar arasındaki kiracılık ilişkisi ve talep edilen kira bedeli kesinleşmiştir. İstemin kabulü ile borçlunun mecurdan tahliyesi yerine davanın reddi isabetsizdir.
(Şerh No: 11672 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:33)

Vadenin, tanzim tarihinden önce olması halinde kambiyo vasfı etkilenecektir. Ancak, her iki tarihin aynı olması bono niteliğini etkilemez.
(Şerh No: 11671 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:31)

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, borçlulara 6 örnek icra emri gönderilmiştir. Takip talepnamesine kredi sözleşmesi, hesap kat ihtarı, ipotek belgeleri eklenmiştir Belge örneklerinin ayrıca borçluya tebliğine yasal açıdan zaruret bulunmamaktadır.
(Şerh No: 11670 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:28)

5271 S.K. m.264 ve Anayasa'nın 36.maddesi birlikte değerlendirildiğinde; şikayet dilekçesinin hatalı mercie verilmesi halinde, verildiği tarihten itibaren evrakın ilgili mercie gönderilmesine ya da doğrusu da gösterilmek suretiyle hatalı mercie başvurduğu hususu ilgilisine bildirildiği tarihe kadar şikayete ilişkin sürenin işlemeyeceğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 11669 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-06-2011 09:49)

Yedieminlik görevini suistimal suçu, teslim amacı dışında tasarufta bulunulması durumunda oluşmaktadır.
(Şerh No: 11661 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 09:43)

İİK m.277 mucibince ikame edilen tasarrufun iptali davasında ihtilaf, taşınmazın aynına ilişkin olmadığından; işbu davada hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsili için ilamın kesinleşmesi gerekmez.
(Şerh No: 11668 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-06-2011 17:26)

İİK m.277 mucibince ikame edilen tasarrufun iptali davasında ittihaz edilen kararın amacı alacaklıya, borçlunun tasarrufuna konu maldan alacağını tahsil olanağı sağlamak olduğundan; tasarrufun iptali davasının konusu ayni değil, şahsi hak doğurucu niteliktedir.
(Şerh No: 11667 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-06-2011 17:26)

Satmak üzere bulduğu müşteriye göstermek bahanesiyle katılandan kısa süreliğine aldığı otomobili iade etmeyen sanığın eyleminin, suça konu araç üzerindeki zilyetliğin devredilmemiş olması nedeniyle hırsızlık suçuna uygun bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyetine hükmolunması,BOZMA nedenidir.
(Şerh No: 11666 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 30-05-2011 22:06)

Sanığın boş arazide rulo şeklinde sarılı halde bulunan T____ T_____ Müdürlüğüne ait kabloları keserek götürmek istediği sırada yakalanması şeklinde gerçekleşen eylemin yalnızca hırsızlık suçunu oluşturacağı, mala zarar verme suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden bu suçtan ayrıca mahkumiyetine karar verilmesi, BOZMAYI gerekmiştir.
(Şerh No: 11665 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 30-05-2011 22:02)

Sanığın bölünmüş yolda kendi işyerine geçişi sağlamak amacıyla katılan kurum tarafından yapılan orta ayırıcıda bulunan hendeğin 10,5 metrelik kısmına toprak doldurmak suretiyle zarar verdiği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, unsurları itibarıyla oluşan mala zarar verme suçundan mah­kumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatına karar verilmesi,BOZMA nedenidir.
(Şerh No: 11664 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 30-05-2011 21:52)

Sanıkların ceza infaz kurumlarına ait bina, araç, gereç ve tesisleri yakmak suretiyle zarar vermek şeklinde kabul edilen eylemleri nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 152/1. maddesi uyarınca tayin olunan cezalarının aynı kanunun 152/2-a maddesi uyarınca artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayini, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
(Şerh No: 11663 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 30-05-2011 21:48)

5237 sayılı Yasanın 145.maddesindeki "malın değerinin azlığı" kavramının; 765 sayılı Yasanın 522/1.maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliğinin bulunmadığı, "değerin azlığı"nın 5237 sayılı Yasaya özgü, ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun; daha çoğunu alabilme olanağı varken yalnızca gereksinmesi kadar (örneğin; birkaç meyve veya ekmek, yiyecek, bir-iki defter, kalem, sigara vb.) ve değer olarak da az olan şeyi alma du...
(Şerh No: 11662 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 30-05-2011 21:32)

Yağma suçu, 5237 sayılı TCY. nın 149. maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı biçimde, birden çok kişiyle, silahla, işlendiği halde, aynı Yasanın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken, alt sınırdan uzaklaşılması gerekmektedir.
(Şerh No: 11660 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 26-05-2011 21:26)

Yakınanın barda tanıştığı sanık ve arkadaşıyla birlikte rızasıyla evinin olduğu yere gitmek üzere ticari taksiye bindiği, evinde kahve ikram etmek üzere sanıkları davet ettiği, eve 400 metre kadar yakın bir yerde indikten sonra sanık ve arkadaşının yakınanı darp ederek yağmaladıkları, yakınan ve tanık M_____'nin anlatımlarından anlaşılması karşısında; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı ve bu suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedi...
(Şerh No: 11659 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 26-05-2011 21:17)

5237 sayılı Yasa'da yağma eyleminin konutta işlenmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlendiğinden, yağma suçunun anılan Yasa'nın 149/1-d maddesi kapsamında gerçekleştirildiği durumda, ayrıca konut dokunulmazlığını bozma suçundan hüküm kurulamayacağının gözetilmemesi, BOZMAYI nedenidir.
(Şerh No: 11658 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 26-05-2011 21:09)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz.
(Şerh No: 11657 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 14:56)

506 S.K. m.26/1'de yer alan ve gelir artışlarından doğan Kurum zararının işverenden tahsiline olanak tanıyan “... sigortalı veya haksahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere ...” bölümü, Anayasa’nın “sosyal devlet” ve “hukuk devleti” ilkelerine aykırı bulunmuş ve sonuçta Anayasa Mahkemesi'nce, kesin bir ifade ile gelir artışının işverenden istenemeyeceği karara bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile Kurum’un rücu hakkı; bu Kanun gereğince ( s...
(Şerh No: 11656 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 14:56)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz. Davanın yasal dayanağı, 506 Sayılı Yasa'nın 26. maddesidir. Kurumun rücu alacağı; hak sahiplerinin tazmin sorumlularından isteyebileceği maddi zarar ( tavan ) miktarı ile sınırlı iken, Anayasa Mahkemesi'nin, 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23.11.2006 gün ve E.2003/10, K.2006/106 sayılı kararı ile; Kurumun rücu hakkı, yasadan doğan kendine ö...
(Şerh No: 11655 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 14:56)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz. Kararda 506 sayılı Yasa çerçevesinde iş kazası sonucu sürekli iş göremez hale gelen işçiye bağlanan gelir ve yardımların rücuan tahsili ve bu meyanda davalılar arasındaki asıl işveren- alt işveren ilişkisi tartışılmıştır.
(Şerh No: 11653 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 14:55)

 Bilgi  [İİK. 39] İLAMLI VE İLAMSIZ TAKİPLER İÇİN ZAMANAŞIMI UYGULAMASI..
İİK 39.madde de ilama müstenit olan takipler son muamele tarihinden itibaren 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrarlar.İlamsız takiplerde ise son muamele tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işlem yapılmaz ise dosya işlemden kaldırılır ve yenileninceye kadar esas kaydı kapatılır.İlamlı takip denildiğinden sadece mahkeme ilamları değil aynı zamanda ilam mahiyetine haiz belgeler ile 1136 sayılı yasanın 35/A maddesinde belirtilen sulh anlaşmaları da ilamların icrası hakkında hükümlere tabii olduğu...
(Şerh No: 11648 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 19:55)

 Bilgi  [İİK. 46] TAKİP TÜRLERİ VE UYGULAMASI.
İcra hukukunda genel haciz yolu ile taki en çok kullanılan takip türüdür.Para ve teminat alacaklarının icra yolu tahsil edilmesi ilamsız icra yolu ile mümkündür.Genel haciz yolu ile takip(hacizli takip-adi takip) te borçluya gönderilecek olan ödeme emrinde basılı kağıtlardan ÖRNEK 7 ödeme emri kullanılır. Takip türlerini ilamlı ve ilamsız takip olarak ikiye ayrımak mümkündür.İlamlı takip deniliği zaman;alacak bir ilama yada ilam mahiyetindeki bir belgeye yada özel kanunlar gereğince ilam hükm...
(Şerh No: 11652 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 18:04)

 Bilgi  [İİK. 44] İİK 44 ÜZERİNE KİŞİSEL BİR DÜŞÜNCE.
Ticari faaliyetlerine son vermek isteyen tacir;ticari ilişkilerini sonlandıracağı hususunu bağlı bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline bildirmeye(beyan vermeye),alacaklı ve borçlularının isim ve adresleri ile mevcut olan aktif ve pasif(borçlarını) mevcudiyetini ticaret siciline beyan etmek zorundadır.Bu beyan ticaret sicili tarafından münsaip ilan ve vasıtalarla ilan olunur.Bu ilanın yapılması için keyfiyetini beyan eden tacirin ilan masraflarını da peşinen vermesi gerekmektedir aksi takdirde İİK 4...
(Şerh No: 11651 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 16:55)

 Bilgi  [İİK. 43] İİK 43.MADDE İLE İLGİLİ UYGULAMADAN BİLGİ NOTU.
İİK 43/1 de iflasa tabi şahısların kimler olduğu konusunda yasakoyucu bir takım tanımlamalar yapmıştır.Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan ve tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile Türk Ticaret Kanununda düzenlenmeyen ancak kendine mahsus özel kanunlarında tacir niteliğinde olan kişi ve kuruluşlar hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.Dolayısıyla takip talebinde borçlu olan şahsın mutlaka iflasa tabii şahıslardan olması iflas yolu ile takip için zorunlu şartlardandır.Alaca...
(Şerh No: 11650 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 15:56)

 Bilgi  [İİK. 40] İİK 40.MADDENİN TEORİK OLARAK ANLATIMI
İcranın eski hale iadesi kavramı ilamlı icra takipleri ile ilgilidir.Aleyhine ilamlı icra takibi başlatılan borçlu;ilamı veren mahkemeden almış olduğu temyiz yoluna başvurulduğuna daire derkenar ile icra müdürlüğünden mehil isteyip ve mehil süresinde de tehiri icra kararını dosyaya sunarsa o halde temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icra takip muameleleri olduğu yerde durur.Temyiz sonucunda aleyhine icra takibi başlatılan kişinin hiç yada o kadar borcu olmadığı kesin bir ilamla tahakkuk eders...
(Şerh No: 11649 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 12:35)

 Bilgi  [İİK. 33] İİK 33.MADDENİN TEORİK AÇIKLAMASI VE YORUMU
İİK 33.madde ilamların icrası hakkındaki hükümleri için uygulanacak olan bir kanun maddesidir.Alacaklının elinde mahkemeden alınmış bir ilam yada ilam mahiyetine haiz olan belgelerden birisi var ise;bu ilamın gereğini yapmak için ilamlı icra takibi başlatılır.İlamın muhteviyatı;para yada malvalığı alacağı olabileceği gibi;şahıs varlığına ilişkin bir hakta olabilir.İlamlı icra takibine girişen alacaklının başlatmış olduğu bu takibe karşı,borçlu olan kişi yasada sayılan çeşitli ve tahdidi sebepler...
(Şerh No: 11647 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 11:30)

 Bilgi  [İİK. 22] ŞİKAYETİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ
Şikayet takip hukukuna ilişkin bir kanun yolu olmakla birlikte;şikayet konusu işlem hakkında icranın durdurulması kararı uygulamak icra mahkemesi hakiminin takdirindedir.Şikayet konusu işlem ile ilgili icranın durdurması kararı verilmemişse; red kararına kadar satış işlemi dışında haciz ve muhafaza işlemleri yapılabilir.
(Şerh No: 11646 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 21:32)

 Bilgi  [İİK. 20] SÜRELERDEN FERAGATİN NİTELİĞİ VE UYGULAMASI
İcra iflas hukukunda tayin edilen süreler hak düşürücü ve emredici süre niteliğinde olup;bu süreler taraflarca kısaltılamaz yada uzaltılamaz.Kanunda yazılı olan sürelerden vazgeçme hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir.Örneğin ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra borcu kabul ile hacze muvafakat edip itiraz süresi içerisinde bu kez boca itiraz etmesi hukuken bir sonuç doğurmayacaktır.Borçlu tarafından ilk başta verilen kabul beyanı tekrardan aksi bir görüşle geri alınamaz.Borçlunun sürelerde...
(Şerh No: 11645 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 21:25)

 Bilgi  [İİK. 18] İCRA MAHKEMESİ,BASİT YARGILAMA USULÜ VE İCRA İNKR TAZMİNATI.
Şikayet konusu işlem hakkında duruşma yapmak yetkisi icra mahkemesi hakiminin takdirinde olan bir husustur.Şikayet konusu işlemin incelenmesi dosya üzerinden olacağı gibi,İİK 18/son gereği duruşmalı olarak da yapılabilir.İcra müdürü şikayette hasım olarak gösterilmez çünkü yapılan işlem icra müdürlüğüün uhdesinde olduğundan dolayı kişisel olarak hasım gösterilmesi taraf teşkili bakımından mümkün değildir.Takipte taraf olan alacaklının şikayette de taraf olarak gösterilmesi gerekmektedir.Öncelikl...
(Şerh No: 11644 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 12:41)

 Bilgi  [İİK. 17] ŞİKAYET KONUSU İŞELEMİN SONUÇLARI VE AÇIKLAMASI.
İcra mahkemesi şikayet konusu işlem hakkında;ya işlemi kabul eder ya işlemi reddeder yada işlemi düzelterek onar.İşlemi reddettiği zaman;icra mahkemesince icranın durdurulması kararı verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur.Şikayetin kabulüne karar verilmişse bu kararla birlikte şikayet konusu işlem yapıldığı tarihten itibaren iptal edilir.Düzelterek onama kararı verilmişse;düzelterek onama kararının verildiği tarihten itibaren verilen düzeltme kararı geçerli olacağından;bu kararın...
(Şerh No: 11643 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 12:27)

 Bilgi  [İİK. 8] İCRA DAİRELERİNDEKİ TUTANAKLARIN NİTELİĞİ VE YORUMU
İcra dairesi kendisine vaki talepleri tutanağa geçirmek ve altının ilgilisi tarafından imzalanmasını sağlamakla görevlidir.İcra dairelerinde esas olan yazılılık usulüdür yani sözlü taleplerin ilgili memur tarafından tutanağa geçirilmesi gerekir.Bu tutanaklarda silinti yada kazıntı olmamalı yanlış yazılan kısımların üzeri çizildikten sonra doğrusu yazılmalıdır.Bu tutanaklarını görmek ve örnek almak isteyenlerin dosyada hukuki bir menfaati olduğunu belgelendirmek zorundadır.Avukatlar icra tutanakl...
(Şerh No: 11642 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 11:16)

 Bilgi  [İİK. 5] İCRA MÜDÜRÜNÜN DİĞER PERSONELİN YAPTIĞI İŞLEMLERDEN SORUMLULUĞU
Her icra ve iflas dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanmış olan icra müdürü,müdür yardımcısı ve müstahdem bulunur.İcra ve iflas hukukuna ilişkin taleplerde karar vermek yetkisi icra ve iflas dairesinin müdür ve müdür yardımcısına aittir.İcra müdür yardımcısının vermiş olduğu kararlar, icra müdürünün daimi gözetimi ve denetimi altında olduğundan dolayıdır ki;icra müdür yardımcısının kanuna aykırı olarak yapmış olduğu işlemden dolayı meydana gelen zararların tazmininden icra müdürü de mütese...
(Şerh No: 11641 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 11:04)

 Bilgi  [İİK. 4] İCRA MAHKEMESİ'NİN ŞİKAYET KONUSU İŞLEMLE İLGİLİ YETKİSİ
İcra İflas Kanunu'nun 4.maddesi gereğince icra ve iflas müdürlüklerinin olumlu yada olumsuz olarak İİK 16.maddeye aykırı olarak yaptıkları işlemlerin iptali yada düzeltilmesi için başvurulacak olan merci;sözkonusu işlemi yapan icra veya iflas dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.Bu yetki hususu kesin olup taraflarca değiştirilemez.İhtiyati haciz(İİK 257) hususunda;ihtiyati haczin infazı ile ilgili itiraz ve şikayetlerin inceleme mercii ihtiyati haczi uygulayan icra dairesinin bağlı bulun...
(Şerh No: 11640 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 10:15)

İçtihatta; ticari işlerde kararlaştırılan cezai şartın tenkisinin yapılması gerekip gerekmediği* tartışılmış ve tenkis edilemeyeceği yönünde karar ittihazına gidilmiştir. * İlgili husus 29.06.1956 kabul tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzda ayrı bir madde olarak, (24.maddede) açık olarak düzenlenmiştir.
(Şerh No: 11639 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-05-2011 11:20)

6570 S.K. m.11, sözleşme sona ermeden on beş gün önce yazılı bildirimde bulunmak şartı ile; kiracıya, sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisi veren kanun maddesidir. Kiralayana böyle bir hak tanınmamış; kiralayanın, anılan Kanunun 7. maddesine mesnetle tahliye ve akdin feshini talep edebileceği düzenlemesi getirilmiştir. 6570 S.K., kiracıyı koruyan bir kanun olmakla; kira sözleşmesinde 6570 S.K. m.11'deki 15 günlük süre, kiracı aleyhine değiştirilemez.
(Şerh No: 11638 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-05-2011 12:06)

 Bilgi  [TTK. 299] Maddenin Mülga Olmadan Önceki Hali
V- Kuruluşun Tamamlanması. I. Mahkemenin Vazifesi TTK. Md.299 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK-559/13 md.) Kurucular, 290 ve 295 nci maddelerde yazılı muamelelerin ifasından on beş gün sonra anonim şirketin kurulması için gereken şartların ifa edildiğine dair bir beyanname ile esas mukaveleyi, payların kanunen ödenmesi gereken bedellerinin bankaya yatırıldığını bildiren banka vesikasını, kuruluş umumi heyet zabıtlarını, ayın nev’inden sermayeye ve şirketçe devralınması kararlaştırılmış işletme ve ...
(Şerh No: 11637 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 17-05-2011 11:38)

 Bilgi  [İİK. 1] İİK MADDE 1'İN UYGULAMASI.
İcra ve İflas dairesi olmayan yerlerde icra ve iflas işlerini yürütmekle görevli birinci dereceden sorumlu kişi mahkeme yazı işleri müdürüdür.Bu nedenle mahkeme yazı işleri müdürü vazife başında iken mahkeme katibinin icra müdürüne vekalet yetkisi yoktur.Ayrıca birinci derecede sorumlu olan mahkeme yazı işleri müdürü ile ikinci derece sorumlu olan zabıt katibinin sorumlulukları;icra iflas dairesi olmayan yada örgütlenmesi sulh mahkemesinden ibaret olan yerlerde bu görevlendirme durumu geçerli ol...
(Şerh No: 11636 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 15-05-2011 20:02)

Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, yapılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğunun kabulü gerekmektedir.
(Şerh No: 11634 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 14-05-2011 10:13)

 Ses Dosyası  [MK. 778] MK. 778 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11633 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:15)

 Ses Dosyası  [MK. 777] MK. 777 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11632 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:14)

 Ses Dosyası  [MK. 776] MK. 776 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11631 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:13)

 Ses Dosyası  [MK. 775] MK. 775 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11630 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:12)

 Ses Dosyası  [MK. 774] MK. 774 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11629 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:11)

 Ses Dosyası  [MK. 773] MK. 773 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11628 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:10)

 Ses Dosyası  [MK. 772] MK. 772 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11627 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:09)

 Ses Dosyası  [MK. 771] MK. 771 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11626 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:09)

 Ses Dosyası  [MK. 770] MK. 770 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11625 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:08)

 Ses Dosyası  [MK. 769] MK. 769 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11624 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:07)

 Ses Dosyası  [MK. 768] MK. 768 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11623 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:06)

 Ses Dosyası  [MK. 767] MK. 767 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11622 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:04)

 Ses Dosyası  [MK. 766] MK. 766 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11621 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 20:01)

 Ses Dosyası  [MK. 824] MK. 824 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11620 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:31)

 Ses Dosyası  [MK. 822] MK. 822 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11619 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:30)

 Ses Dosyası  [MK. 823] MK. 823 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11618 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:29)

 Ses Dosyası  [MK. 821] MK. 821 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11617 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:26)

 Ses Dosyası  [MK. 820] MK. 820 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11616 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:26)

 Ses Dosyası  [MK. 819] MK. 819 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11615 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:25)

 Ses Dosyası  [MK. 818] MK. 818 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11614 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:24)

 Ses Dosyası  [MK. 817] MK. 817 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11613 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:16)

 Ses Dosyası  [MK. 816] MK. 816 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11612 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:16)

 Ses Dosyası  [MK. 815] MK. 815 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11611 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:15)

 Ses Dosyası  [MK. 814] MK. 814 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11610 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:08)

 Ses Dosyası  [MK. 813] MK. 813 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11609 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:07)

 Ses Dosyası  [MK. 812] MK. 812 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11608 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:06)

 Ses Dosyası  [MK. 811] MK. 811 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11607 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:05)

 Ses Dosyası  [MK. 810] MK. 810 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11606 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:05)

 Ses Dosyası  [MK. 809] MK. 809 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11605 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:04)

 Ses Dosyası  [MK. 808] MK. 808 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11604 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:03)

 Ses Dosyası  [MK. 807] MK. 807 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11603 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 20:51)

 Ses Dosyası  [MK. 806] MK. 806 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11602 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 20:49)

 Ses Dosyası  [MK. 805] MK. 805 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11601 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 20:49)

 Ses Dosyası  [MK. 804] MK. 804 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11600 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 20:48)

 Ses Dosyası  [MK. 803] MK. 803 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11599 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 20:47)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,08118391 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.