Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

Yakınanın barda tanıştığı sanık ve arkadaşıyla birlikte rızasıyla evinin olduğu yere gitmek üzere ticari taksiye bindiği, evinde kahve ikram etmek üzere sanıkları davet ettiği, eve 400 metre kadar yakın bir yerde indikten sonra sanık ve arkadaşının yakınanı darp ederek yağmaladıkları, yakınan ve tanık M_____'nin anlatımlarından anlaşılması karşısında; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı ve bu suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedi...
(Şerh No: 11659 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 26-05-2011 22:17)

5237 sayılı Yasa'da yağma eyleminin konutta işlenmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlendiğinden, yağma suçunun anılan Yasa'nın 149/1-d maddesi kapsamında gerçekleştirildiği durumda, ayrıca konut dokunulmazlığını bozma suçundan hüküm kurulamayacağının gözetilmemesi, BOZMAYI nedenidir.
(Şerh No: 11658 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 26-05-2011 22:09)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz.
(Şerh No: 11657 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 15:56)

506 S.K. m.26/1'de yer alan ve gelir artışlarından doğan Kurum zararının işverenden tahsiline olanak tanıyan “... sigortalı veya haksahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere ...” bölümü, Anayasa’nın “sosyal devlet” ve “hukuk devleti” ilkelerine aykırı bulunmuş ve sonuçta Anayasa Mahkemesi'nce, kesin bir ifade ile gelir artışının işverenden istenemeyeceği karara bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile Kurum’un rücu hakkı; bu Kanun gereğince ( s...
(Şerh No: 11656 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 15:56)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz. Davanın yasal dayanağı, 506 Sayılı Yasa'nın 26. maddesidir. Kurumun rücu alacağı; hak sahiplerinin tazmin sorumlularından isteyebileceği maddi zarar ( tavan ) miktarı ile sınırlı iken, Anayasa Mahkemesi'nin, 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23.11.2006 gün ve E.2003/10, K.2006/106 sayılı kararı ile; Kurumun rücu hakkı, yasadan doğan kendine ö...
(Şerh No: 11655 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 15:56)

Yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den önce husule gelen olaylardan kaynaklı rücuan tazminat davalarında 5510 S.K. m.21 uygulanmaz. Kararda 506 sayılı Yasa çerçevesinde iş kazası sonucu sürekli iş göremez hale gelen işçiye bağlanan gelir ve yardımların rücuan tahsili ve bu meyanda davalılar arasındaki asıl işveren- alt işveren ilişkisi tartışılmıştır.
(Şerh No: 11653 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2011 15:55)

 Bilgi  [İİK. 39] İLAMLI VE İLAMSIZ TAKİPLER İÇİN ZAMANAŞIMI UYGULAMASI..
İİK 39.madde de ilama müstenit olan takipler son muamele tarihinden itibaren 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrarlar.İlamsız takiplerde ise son muamele tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işlem yapılmaz ise dosya işlemden kaldırılır ve yenileninceye kadar esas kaydı kapatılır.İlamlı takip denildiğinden sadece mahkeme ilamları değil aynı zamanda ilam mahiyetine haiz belgeler ile 1136 sayılı yasanın 35/A maddesinde belirtilen sulh anlaşmaları da ilamların icrası hakkında hükümlere tabii olduğu...
(Şerh No: 11648 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 20:55)

 Bilgi  [İİK. 46] TAKİP TÜRLERİ VE UYGULAMASI.
İcra hukukunda genel haciz yolu ile taki en çok kullanılan takip türüdür.Para ve teminat alacaklarının icra yolu tahsil edilmesi ilamsız icra yolu ile mümkündür.Genel haciz yolu ile takip(hacizli takip-adi takip) te borçluya gönderilecek olan ödeme emrinde basılı kağıtlardan ÖRNEK 7 ödeme emri kullanılır. Takip türlerini ilamlı ve ilamsız takip olarak ikiye ayrımak mümkündür.İlamlı takip deniliği zaman;alacak bir ilama yada ilam mahiyetindeki bir belgeye yada özel kanunlar gereğince ilam hükm...
(Şerh No: 11652 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 19:04)

 Bilgi  [İİK. 44] İİK 44 ÜZERİNE KİŞİSEL BİR DÜŞÜNCE.
Ticari faaliyetlerine son vermek isteyen tacir;ticari ilişkilerini sonlandıracağı hususunu bağlı bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline bildirmeye(beyan vermeye),alacaklı ve borçlularının isim ve adresleri ile mevcut olan aktif ve pasif(borçlarını) mevcudiyetini ticaret siciline beyan etmek zorundadır.Bu beyan ticaret sicili tarafından münsaip ilan ve vasıtalarla ilan olunur.Bu ilanın yapılması için keyfiyetini beyan eden tacirin ilan masraflarını da peşinen vermesi gerekmektedir aksi takdirde İİK 4...
(Şerh No: 11651 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 17:55)

 Bilgi  [İİK. 43] İİK 43.MADDE İLE İLGİLİ UYGULAMADAN BİLGİ NOTU.
İİK 43/1 de iflasa tabi şahısların kimler olduğu konusunda yasakoyucu bir takım tanımlamalar yapmıştır.Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan ve tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile Türk Ticaret Kanununda düzenlenmeyen ancak kendine mahsus özel kanunlarında tacir niteliğinde olan kişi ve kuruluşlar hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.Dolayısıyla takip talebinde borçlu olan şahsın mutlaka iflasa tabii şahıslardan olması iflas yolu ile takip için zorunlu şartlardandır.Alaca...
(Şerh No: 11650 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 16:56)

 Bilgi  [İİK. 40] İİK 40.MADDENİN TEORİK OLARAK ANLATIMI
İcranın eski hale iadesi kavramı ilamlı icra takipleri ile ilgilidir.Aleyhine ilamlı icra takibi başlatılan borçlu;ilamı veren mahkemeden almış olduğu temyiz yoluna başvurulduğuna daire derkenar ile icra müdürlüğünden mehil isteyip ve mehil süresinde de tehiri icra kararını dosyaya sunarsa o halde temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icra takip muameleleri olduğu yerde durur.Temyiz sonucunda aleyhine icra takibi başlatılan kişinin hiç yada o kadar borcu olmadığı kesin bir ilamla tahakkuk eders...
(Şerh No: 11649 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 13:35)

 Bilgi  [İİK. 33] İİK 33.MADDENİN TEORİK AÇIKLAMASI VE YORUMU
İİK 33.madde ilamların icrası hakkındaki hükümleri için uygulanacak olan bir kanun maddesidir.Alacaklının elinde mahkemeden alınmış bir ilam yada ilam mahiyetine haiz olan belgelerden birisi var ise;bu ilamın gereğini yapmak için ilamlı icra takibi başlatılır.İlamın muhteviyatı;para yada malvalığı alacağı olabileceği gibi;şahıs varlığına ilişkin bir hakta olabilir.İlamlı icra takibine girişen alacaklının başlatmış olduğu bu takibe karşı,borçlu olan kişi yasada sayılan çeşitli ve tahdidi sebepler...
(Şerh No: 11647 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 12:30)

 Bilgi  [İİK. 22] ŞİKAYETİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ
Şikayet takip hukukuna ilişkin bir kanun yolu olmakla birlikte;şikayet konusu işlem hakkında icranın durdurulması kararı uygulamak icra mahkemesi hakiminin takdirindedir.Şikayet konusu işlem ile ilgili icranın durdurması kararı verilmemişse; red kararına kadar satış işlemi dışında haciz ve muhafaza işlemleri yapılabilir.
(Şerh No: 11646 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 22:32)

 Bilgi  [İİK. 20] SÜRELERDEN FERAGATİN NİTELİĞİ VE UYGULAMASI
İcra iflas hukukunda tayin edilen süreler hak düşürücü ve emredici süre niteliğinde olup;bu süreler taraflarca kısaltılamaz yada uzaltılamaz.Kanunda yazılı olan sürelerden vazgeçme hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir.Örneğin ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra borcu kabul ile hacze muvafakat edip itiraz süresi içerisinde bu kez boca itiraz etmesi hukuken bir sonuç doğurmayacaktır.Borçlu tarafından ilk başta verilen kabul beyanı tekrardan aksi bir görüşle geri alınamaz.Borçlunun sürelerde...
(Şerh No: 11645 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 22:25)

 Bilgi  [İİK. 18] İCRA MAHKEMESİ,BASİT YARGILAMA USULÜ VE İCRA İNKR TAZMİNATI.
Şikayet konusu işlem hakkında duruşma yapmak yetkisi icra mahkemesi hakiminin takdirinde olan bir husustur.Şikayet konusu işlemin incelenmesi dosya üzerinden olacağı gibi,İİK 18/son gereği duruşmalı olarak da yapılabilir.İcra müdürü şikayette hasım olarak gösterilmez çünkü yapılan işlem icra müdürlüğüün uhdesinde olduğundan dolayı kişisel olarak hasım gösterilmesi taraf teşkili bakımından mümkün değildir.Takipte taraf olan alacaklının şikayette de taraf olarak gösterilmesi gerekmektedir.Öncelikl...
(Şerh No: 11644 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 13:41)

 Bilgi  [İİK. 17] ŞİKAYET KONUSU İŞELEMİN SONUÇLARI VE AÇIKLAMASI.
İcra mahkemesi şikayet konusu işlem hakkında;ya işlemi kabul eder ya işlemi reddeder yada işlemi düzelterek onar.İşlemi reddettiği zaman;icra mahkemesince icranın durdurulması kararı verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur.Şikayetin kabulüne karar verilmişse bu kararla birlikte şikayet konusu işlem yapıldığı tarihten itibaren iptal edilir.Düzelterek onama kararı verilmişse;düzelterek onama kararının verildiği tarihten itibaren verilen düzeltme kararı geçerli olacağından;bu kararın...
(Şerh No: 11643 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 13:27)

 Bilgi  [İİK. 8] İCRA DAİRELERİNDEKİ TUTANAKLARIN NİTELİĞİ VE YORUMU
İcra dairesi kendisine vaki talepleri tutanağa geçirmek ve altının ilgilisi tarafından imzalanmasını sağlamakla görevlidir.İcra dairelerinde esas olan yazılılık usulüdür yani sözlü taleplerin ilgili memur tarafından tutanağa geçirilmesi gerekir.Bu tutanaklarda silinti yada kazıntı olmamalı yanlış yazılan kısımların üzeri çizildikten sonra doğrusu yazılmalıdır.Bu tutanaklarını görmek ve örnek almak isteyenlerin dosyada hukuki bir menfaati olduğunu belgelendirmek zorundadır.Avukatlar icra tutanakl...
(Şerh No: 11642 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 12:16)

 Bilgi  [İİK. 5] İCRA MÜDÜRÜNÜN DİĞER PERSONELİN YAPTIĞI İŞLEMLERDEN SORUMLULUĞU
Her icra ve iflas dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanmış olan icra müdürü,müdür yardımcısı ve müstahdem bulunur.İcra ve iflas hukukuna ilişkin taleplerde karar vermek yetkisi icra ve iflas dairesinin müdür ve müdür yardımcısına aittir.İcra müdür yardımcısının vermiş olduğu kararlar, icra müdürünün daimi gözetimi ve denetimi altında olduğundan dolayıdır ki;icra müdür yardımcısının kanuna aykırı olarak yapmış olduğu işlemden dolayı meydana gelen zararların tazmininden icra müdürü de mütese...
(Şerh No: 11641 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 12:04)

 Bilgi  [İİK. 4] İCRA MAHKEMESİ'NİN ŞİKAYET KONUSU İŞLEMLE İLGİLİ YETKİSİ
İcra İflas Kanunu'nun 4.maddesi gereğince icra ve iflas müdürlüklerinin olumlu yada olumsuz olarak İİK 16.maddeye aykırı olarak yaptıkları işlemlerin iptali yada düzeltilmesi için başvurulacak olan merci;sözkonusu işlemi yapan icra veya iflas dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.Bu yetki hususu kesin olup taraflarca değiştirilemez.İhtiyati haciz(İİK 257) hususunda;ihtiyati haczin infazı ile ilgili itiraz ve şikayetlerin inceleme mercii ihtiyati haczi uygulayan icra dairesinin bağlı bulun...
(Şerh No: 11640 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 11:15)

İçtihatta; ticari işlerde kararlaştırılan cezai şartın tenkisinin yapılması gerekip gerekmediği* tartışılmış ve tenkis edilemeyeceği yönünde karar ittihazına gidilmiştir. * İlgili husus 29.06.1956 kabul tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzda ayrı bir madde olarak, (24.maddede) açık olarak düzenlenmiştir.
(Şerh No: 11639 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-05-2011 12:20)

6570 S.K. m.11, sözleşme sona ermeden on beş gün önce yazılı bildirimde bulunmak şartı ile; kiracıya, sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisi veren kanun maddesidir. Kiralayana böyle bir hak tanınmamış; kiralayanın, anılan Kanunun 7. maddesine mesnetle tahliye ve akdin feshini talep edebileceği düzenlemesi getirilmiştir. 6570 S.K., kiracıyı koruyan bir kanun olmakla; kira sözleşmesinde 6570 S.K. m.11'deki 15 günlük süre, kiracı aleyhine değiştirilemez.
(Şerh No: 11638 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-05-2011 13:06)

 Bilgi  [TTK. 299] Maddenin Mülga Olmadan Önceki Hali
V- Kuruluşun Tamamlanması. I. Mahkemenin Vazifesi TTK. Md.299 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK-559/13 md.) Kurucular, 290 ve 295 nci maddelerde yazılı muamelelerin ifasından on beş gün sonra anonim şirketin kurulması için gereken şartların ifa edildiğine dair bir beyanname ile esas mukaveleyi, payların kanunen ödenmesi gereken bedellerinin bankaya yatırıldığını bildiren banka vesikasını, kuruluş umumi heyet zabıtlarını, ayın nev’inden sermayeye ve şirketçe devralınması kararlaştırılmış işletme ve ...
(Şerh No: 11637 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 17-05-2011 12:38)

 Bilgi  [İİK. 1] İİK MADDE 1'İN UYGULAMASI.
İcra ve İflas dairesi olmayan yerlerde icra ve iflas işlerini yürütmekle görevli birinci dereceden sorumlu kişi mahkeme yazı işleri müdürüdür.Bu nedenle mahkeme yazı işleri müdürü vazife başında iken mahkeme katibinin icra müdürüne vekalet yetkisi yoktur.Ayrıca birinci derecede sorumlu olan mahkeme yazı işleri müdürü ile ikinci derece sorumlu olan zabıt katibinin sorumlulukları;icra iflas dairesi olmayan yada örgütlenmesi sulh mahkemesinden ibaret olan yerlerde bu görevlendirme durumu geçerli ol...
(Şerh No: 11636 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 15-05-2011 21:02)

Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, yapılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğunun kabulü gerekmektedir.
(Şerh No: 11634 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 14-05-2011 11:13)

 Ses Dosyası  [MK. 778] MK. 778 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11633 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:15)

 Ses Dosyası  [MK. 777] MK. 777 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11632 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:14)

 Ses Dosyası  [MK. 776] MK. 776 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11631 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:13)

 Ses Dosyası  [MK. 775] MK. 775 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11630 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:12)

 Ses Dosyası  [MK. 774] MK. 774 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11629 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:11)

 Ses Dosyası  [MK. 773] MK. 773 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11628 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:10)

 Ses Dosyası  [MK. 772] MK. 772 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11627 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:09)

 Ses Dosyası  [MK. 771] MK. 771 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11626 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:09)

 Ses Dosyası  [MK. 770] MK. 770 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11625 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:08)

 Ses Dosyası  [MK. 769] MK. 769 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11624 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:07)

 Ses Dosyası  [MK. 768] MK. 768 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11623 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:06)

 Ses Dosyası  [MK. 767] MK. 767 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11622 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:04)

 Ses Dosyası  [MK. 766] MK. 766 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11621 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 12-05-2011 21:01)

 Ses Dosyası  [MK. 824] MK. 824 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11620 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:31)

 Ses Dosyası  [MK. 822] MK. 822 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11619 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:30)

 Ses Dosyası  [MK. 823] MK. 823 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11618 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:29)

 Ses Dosyası  [MK. 821] MK. 821 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11617 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:26)

 Ses Dosyası  [MK. 820] MK. 820 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11616 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:26)

 Ses Dosyası  [MK. 819] MK. 819 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11615 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:25)

 Ses Dosyası  [MK. 818] MK. 818 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11614 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:24)

 Ses Dosyası  [MK. 817] MK. 817 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11613 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:16)

 Ses Dosyası  [MK. 816] MK. 816 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11612 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:16)

 Ses Dosyası  [MK. 815] MK. 815 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11611 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:15)

 Ses Dosyası  [MK. 814] MK. 814 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11610 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:08)

 Ses Dosyası  [MK. 813] MK. 813 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11609 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:07)

 Ses Dosyası  [MK. 812] MK. 812 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11608 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:06)

 Ses Dosyası  [MK. 811] MK. 811 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11607 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:05)

 Ses Dosyası  [MK. 810] MK. 810 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11606 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:05)

 Ses Dosyası  [MK. 809] MK. 809 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11605 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:04)

 Ses Dosyası  [MK. 808] MK. 808 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11604 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 22:03)

 Ses Dosyası  [MK. 807] MK. 807 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11603 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:51)

 Ses Dosyası  [MK. 806] MK. 806 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11602 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:49)

 Ses Dosyası  [MK. 805] MK. 805 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11601 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:49)

 Ses Dosyası  [MK. 804] MK. 804 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11600 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:48)

 Ses Dosyası  [MK. 803] MK. 803 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11599 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:47)

 Ses Dosyası  [MK. 802] MK. 802 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11598 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:46)

 Ses Dosyası  [MK. 801] MK. 801 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11597 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:46)

 Ses Dosyası  [MK. 800] MK. 800 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11596 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 10-05-2011 21:45)

 Ses Dosyası  [MK. 765] MK. 765 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11595 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-05-2011 18:48)

 Ses Dosyası  [MK. 764] MK. 764 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11594 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-05-2011 18:47)

 Ses Dosyası  [MK. 763] MK. 763 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11593 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-05-2011 18:45)

 Ses Dosyası  [MK. 762] MK. 762 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11592 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-05-2011 18:44)

 Ses Dosyası  [MK. 761] MK. 761 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11591 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-05-2011 18:42)

 Ses Dosyası  [MK. 760] MK. 760 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11590 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-05-2011 18:41)

 Ses Dosyası  [MK. 759] MK. 759 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11589 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-05-2011 18:36)

 Ses Dosyası  [MK. 758] MK. 758 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11588 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-05-2011 18:34)

 Ses Dosyası  [MK. 757] MK. 757 Sesli Okuma
Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11587 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 10-05-2011 18:31)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11586 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 23:13)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11585 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 23:12)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11584 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 23:04)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11583 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 23:04)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11582 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 23:00)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11581 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:54)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11580 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:48)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11579 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:47)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11578 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:46)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11577 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:46)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11576 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:40)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11575 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:35)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11574 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:34)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11573 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:33)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11572 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:33)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11571 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:26)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11570 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:25)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11569 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:23)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11568 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:22)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11567 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011 22:21)

 Bilgi  [HMK. 18] HMK açısından yetki sözleşmesi
HMK m.18 de düzenlenmiş bulunan yetki sözleşmesi kapsamında artık HUMK tan farklı olarak olumsuz yetki sözleşmesi(yetki sözleşmesiyle genel yetkili mahkemenin yetkisinin bertaraf edilmesi) söz konusu olabilmektedir. Ayrıca tartışmalı bir diğer husus olan sözleşmeyle birden fazla mahkemenin yetkili kılınıp kılınamayacağı hususu da çözüme kavuşturulmuştur (''yetkili kılınan mahkeme veya mahkemeleri...''). Bunun yanında HMK yetki sözleşmesinin taraflarını sınırlandırmıştır, buna göre; ancak tacirl...
(Şerh No: 11495 - Ekleyen: Av.Muhammet Kürşat VURAL - Tarih : 09-05-2011 17:44)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11566 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 08-05-2011 20:14)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11565 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 08-05-2011 20:13)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11564 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 08-05-2011 20:07)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11563 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 08-05-2011 20:05)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11562 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 08-05-2011 20:05)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11561 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 08-05-2011 20:04)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11560 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 08-05-2011 20:04)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11559 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 08-05-2011 19:58)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,36121106 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.