Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

CMK. MADDE 231

     
 
5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 231
HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
(1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.

(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir.

(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23)
(5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/562) (KOD 1) iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23)
(6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

gerekir. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/7) Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23)
(7) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23)
(8) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim       süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün       açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,

karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RGNO: 26381 KANUN NO: 5560/23)
(9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23)
(10) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23)
(11) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23)
(12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23)
(13) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/562)
(14) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasa'nın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz.
 23  İçtihat    4 Bilgi    2  Değişiklik Önerisi    (Madde son güncelleme Admin, 02-01-2015 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

CMK. MADDE 231 İçtihatları

HAGB kararlarına karşı da kanun yararına bozma başvurusu yapılabilir.
(Şerh No: 17009 - Ekleyen: Coşkun IŞIKDEMİR - Tarih : 30-04-2020)

Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez kuralının istisnası: 6545 sayılı yasanın yürürlüğe giriş tarihi olan 28.06.2014'ten önce kesinleşmiş bir HAGB kararı varsa tekrar HAGB verilmesinin yolu açıktır.
(Şerh No: 16972 - Ekleyen: Av.Aybars KARAKIRIK - Tarih : 16-11-2019)

Davalı hakkında resmî evrakta sahtecilik suçundan Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmış ise de, bu dava sonunda verilen 16.01.2014 gün ve 2012/730 E., 2014/22 K. sayılı kararla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar (HAGB) verilmiştir. Bu karar bir mahkumiyet kararı sayılmayacağından, hukuk hâkimini bağlamaz (aynı yönde HGK, 19.02.2014 gün ve 2013/23-320 E., 2014/118).
(Şerh No: 16784 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 11-06-2018)

5271 sayılı CMK’nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de, ceza mahkemesi kararının hukuk hâkimini bağlayabilmesi için BK’nun 53. maddesi uyarınca ceza mahkemesi kararının maddi olgu yönüyle kesinleşmiş olması gerekir. Eğer bu yönden kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararı bulunmuyorsa, hukuk hâkimini bağlayacak bir ceza mahkemesi kararından da söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle somut olayda ortada ceza hukuku anlamında kesinleşmiş bir mahkumiyet h...
(Şerh No: 16783 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 11-06-2018)

Böylece hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla kurulan hüküm, belli bir süre sanık hakkında hüküm ifade etmemekte, her hangi bir sonuç doğurmamaktadır. Sanık bulunduğu hal üzere bırakılmakta, aynen yargılanan kimsenin durumunda kalmakta ve yapılan yargılama geçici bir süre askıda kalmaktadır. Askı süresi boyunca, yargılanan kimsenin sanık sıfatı devam eder ise de, hiçbir şekilde bu kimse hükümlü sayılamaz. Bu sebeple hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen kimse...
(Şerh No: 16782 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 11-06-2018)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, yasa gereği vekalet ücretine hükmedilmiş ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değiştikten sonra hükmün açıklanması gerekmişse, bu tarihte yürürlükte bulunan tarifedeki miktardan, ilk kararla verilen miktar mahsup edildikten sonra aradaki farka hükmedilecektir. Aksi halde sanığa, bir davada iki kez vekalet ücreti yüklenmiş olunacaktır.
(Şerh No: 16454 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 31-03-2016)

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin (6) numaralı fıkrasının sonuna, 6008 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen “Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.” biçimindeki cümle Anayasa’ya aykırı değildir.
(Şerh No: 14030 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 14-10-2012)

Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması kararının yasanın aradığı anlamda gerekçelendirilmediği ve m.231 açısından zarar olgusunun belirlenmesinde hatalı ölçüt kullanıldığı saptanmış ve bu hususlar bozma nedeni sayılmıştır.
(Şerh No: 12707 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 30-12-2011)

Kesinleşmiş hükümlerde, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması veya bırakılmaması kararına karşı yasa yolu temyiz değil itirazdır.
(Şerh No: 11947 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 26-07-2011)

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ilişkin karara karşı yapılan itirazın reddi ile olağan yasa yolları tükenir.
(Şerh No: 11283 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 02-04-2011)

Sanıkların hükmün açıklanmasının geriye bırakılması tedbiri olarak maddi bir yükümlülük getirecek tedbirlere hükmedilmesi hukuka aykırıdır.
(Şerh No: 11282 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 02-04-2011)

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına dair objektif koşullar oluşmuş ise mahkemece subjektif koşulların duruşmada hükme bağlanması gerekliliği gözetilmelidir.
(Şerh No: 10808 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 10-03-2011)

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına dair kararların itiraza tabii olduğu, temyizi mümkün olmadığı gözetilmelidir.
(Şerh No: 10810 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 10-03-2011)

Mağdurun bir tazminat istemi ve dosyaya yansıyan bir zarar belirlenemediğine göre, mağdurun zararının karşılanamadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının ertelenmesine yer olmadığına karar verilemez.
(Şerh No: 8500 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 31-10-2010)

Katılanın belgeye dayalı bir zararı olmadığı gibi, "Maddi zararım büyük" gibi soyut ifadesi hukuki olarak belli bir miktar zararı ifade etmediğinden ve manevi zararın da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı sırasında dikkate alınamayacağı gözetilerek değerlendirme yapılmalıdır.
(Şerh No: 8487 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 30-10-2010)

Cmk. 231/8-c maddesi uyarınca sanığın fidan diktirilmesine hükmedilmesi hakimin takdir yetkisi dahilinde olsa da işlenen suçla ilgisi olmayıp sanığı ıslah etmeye hizmet etmeyeceği gözetilmelidir.
(Şerh No: 8484 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 30-10-2010)

5728 Sayılı Kanunun 562.maddesi ile değişik 5271 sayılı CYY.nın231.maddesi uyarınca hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 8028 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 09-10-2010)

Sanığın adli sicil kaydındaki mahkumiyetinin silinmesi koşulları oluştuğundan, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına engel teşkil etmez. Katılanın tazminat istemi ve bir maddi zararı bulunmadığı, manevi zararın ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılması sırasında nazara alınmayacağı gözetilmelidir.
(Şerh No: 8031 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 09-10-2010)

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olup olmadığı değerlendirilirken işbu suç yüzünden oluşan zararın tazmini olmadığı sebebiyle hüküm verilmeden önce müştekiden zararı somutlaştırılması sanıklardan zararı tazmin etmek isteyip etmedikleri sorularak karar verilmelidir.
(Şerh No: 8032 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 09-10-2010)

1-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı başvurulabilecek yasa yolu, itiraz mıdır, yoksa temyiz midir? a)Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde:Bu karara karşı başvurulabilecek yasa yolu, 5271 sayılı CYY'nın 231. maddesinin 12. fıkrasında açıkça, "itiraz" olarak belirtilmiştir. b)Hükmün açıklanmasının geri bırakılması isteminin reddine karar verilmesi halinde: Hüküm varlık kazanacağından, koşulların varlığı halinde bu hükm...
(Şerh No: 6726 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 07-09-2010)

ÖZET : 1- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun kesinleşmiş infaz edilmekte olan ve hukuki yararı bulunması koşuluyla infaz edilmiş hükümlere de uygulanabileceği, 2- Kesinleşmiş hükümlerde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, hükmü veren mahkemece, objektif koşulların değerlendirilmesiyle sınırlı bir inceleme yapılacak ahvalde evrak üzerinde, subjektif koşulların değerlendirilmesi gereken hallerde ise duruşma açılarak yapılması gerektiği, 3- Birden fazla suçta...
(Şerh No: 4969 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 27-03-2010)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararına karşı yapılan itiraz temyiz edilemez. Bu karar kesindir.
(Şerh No: 4784 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 15-03-2010)

Açıklanması geri bırakılmış olan Hükmün açıklanmasına karar verilmesi halinde, temyize müracaat edilebileceğine dair.
(Şerh No: 3622 - Ekleyen: Av.Arzu DİRİCAN - Tarih : 22-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

CMK. MADDE 231 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Hakaret Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
İlk dört fıkra mülga kanunun 261. maddesini karşılamaktadır. Maddede bizi ilgilendiren kısım bu dört fıkradan sonraki, yani beşinci fıkradan itibaren başlayan, hükümler olacaktır. Belirtilen hükümler “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kurumunu oluşturmaktadır. Bu kurum 2006 yılında isabetli bir şekilde hukukumuzun içine alınmıştır. Maddenin beşinci fıkrasının metnine göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna, hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli olması hallerin...
(Şerh No: 11681 - Ekleyen: Av.Hakan TOKBAŞ - Tarih : 04-06-2011)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının Devlet memurluğuna etkisi
Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde sayılmıştır. 48. maddenin A bendinin (5) numaralı alt bendinde; “Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik...
(Şerh No: 10667 - Ekleyen: Ferit YÜZER - Tarih : 10-03-2011)

Maddenin değişiklik öncesi hali
(1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır. (2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir. (3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hal varsa bu da bildirilir. (4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.
(Şerh No: 3147 - Ekleyen: Av.Oğuzhan TÜRK - Tarih : 07-01-2010)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 231.- Hükmün sonucunu oluşturan hüküm fıkrasının, duruşma sonunda mutlaka tutanağa geçirilmesi gerekir. Hükmün açıklanması, yazılmışsa gerekçe ve hüküm fıkrasının okunması, gerekçe henüz yazılmamışsa, tutanağa geçirilmiş olan hüküm fıkrasının okunması ve gerekçesinin ana hatlarının sözlü olarak açıklanması suretiyle yapılır. Hüküm fıkrasının 244 üncü maddede açıklanan hususları içermesi zorunludur. Sanık hazırsa kanun yolları kendisine bildirilir. Kanuna göre olanaklı ise beraat eden sa...
(Şerh No: 1718 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

CMK. MADDE 231 Değişiklik Önerileri

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına gerek usul gerekse esas yönünden hem sanık hem de şikayetçi taraf itiraz edebilir. İtirazı inceleyecek merci en yakın ağır ceza mahkemesidir.
(Şerh No: 13408 - Ekleyen: Av.Hasan KOCABEY - Tarih : 02-04-2012)

(1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır. (2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir. (3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir. (4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir. (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23) (5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/562) (KOD 1) iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23) (6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/7) Sanığın kabul etmemesi...
(Şerh No: 8509 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 01-11-2010)

Bu Maddeye Çeviri Girin

CMK. MADDE 231 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

CMK. MADDE 231 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04163599 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.