Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 184

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 184
D. Boşanmada yargılama usulü
Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir:

1. Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.

2. Hakim, bu olgular hakkında gerek resen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.

3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.

4. Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.

5. Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

6. Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Gerekçesi için Bkz.
 8  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 184 İçtihatları

Dava, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma istemine ilişkin olup, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 211 sayılı kararı ile hazırlanan, 09.07.2021 tarihli ve 31536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hukuk Dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca hükme yöneltilen temyiz itirazlarının incelenmesi Yargıtay (2.) Hukuk Dairesinin görevi cümlesinden bulunmakla, dosyanın anılan Daire Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 20.09.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
(Şerh No: 17107 - Ekleyen: Stj.Av.Dilruba Sultan GÜLTEKİN - Tarih : 18-10-2021)

Medeni Kanunun 150/5 nci maddesi (TMK.184/5) uyarınca bu kabil sözleşmelerin (anlaşmaların) geçerliliği hakim onayına bağlıdır. Başka bir ifade ile hakimin ifadesinin varlığı sözleşmelerin geçerlilik şartıdır. Bu hükmün en önemli amacı boşanma davasının getirdiği maddi ve manevi baskılar nedeniyle bunalmış, bir anlamda sağlıklı düşünme yeteneğini kaybetmiş tarafı ve kuşkusuz çocukları diğer eşin baskısından bazen de aldatmacalarından korumak, kandırma ve ezilmeyi önlemek haksız çıkar sağlamayı e...
(Şerh No: 16575 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-01-2017)

Dava, "boşanmayı temin" amacıyla düzenlenen belgeye dayalı olarak temlik edilen taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir. Boşanma davasının 31.7.2001 gününde davalı kadın tarafından açıldığı, 22.11.2001 günlü oturumda iptal davacısı kocanın "Ben davacı ile çocuklarımla birlikte İzmit'te oturmak istemiyorum. İl dışında çocuklarımla birlikte oturarak evliliği yürütmek istiyorum" dediği, 6.3.2002 günlü oturuma tarafların gelmemesi sebebiyle davanın işlemden kaldırıldığı, yuk...
(Şerh No: 15901 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-10-2014)

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adres olarak kabul edileceğine ve tebligatın burada yapılacağına imkan veren Tebligat Kanununun 10. maddesine 6099 sayılı Yasayla ilave edilen hüküm; bu adresin aynı davada "hasım" olan diğer tarafın adresi olmaması halinde uygulanabilir. Davalıya usulünce tebligat yapılmalıdır.
(Şerh No: 14551 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-05-2013)

Hakkın suistimali niteliğinde olmadıkça tanık adedini hakim belirleyemez.
(Şerh No: 14239 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-01-2013)

Müşterek çocuğun ifadesinin duruşma gününden farklı bir tarihte, duruşma açılarak, davalının yokluğunda saptanması savunma hakkını kısıtlayıcı önemli bir usul hatasıdır. Karar bu yönden bozulmalıdır.
(Şerh No: 14045 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-10-2012)

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Türk Medeni Kanununun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı asil dinlenilmeksizin vekilinin beyanı ile yetinilerek eksik inceleme ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 4975 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-04-2010)

Hakim; evlilik birliğinin gerçekten onarılmaz şekilde temelinden sarsılıp sarsılmadığı hakkında bilgi ve kanaat sahibi olmak zorundadır. Sağlıklı bir sonuca ulaşılması olayların yeri, zamanı, ne şekilde oluştuğu, kimin davranışının öncelikli olduğu, karşı tarafın söz ve davranışlarının art niyetsiz bir tepki, bir öfke sonucu olup olmadığının bilinmesine bağlıdır. Tarafların tanıklarının anlatımındaki çelişkiler giderilmelidir.
(Şerh No: 4974 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-04-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 184 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 150 nci maddesini karşılamaktadır. Bu maddede belirtilenler dışında, boşanmada yargılama usulünün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbi olduğu açıklanmıştır. Maddenin beşinci bendinde "iki taraf arasında" ifadesi mehaza uygun olarak metinden çıkarılmıştır. Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşma, eşler dışında, çocuğun velayet altında bulunduğu durumlarda vasisinin de katılmasını gerektirebileceğinden, bu anlaşmaların hâkim tarafından onaylan...
(Şerh No: 245 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 184 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 184 Yabancı Dil Çevirileri

Proceeding in divorcement is subject to the Civil Procedure Code on condition that the following rules are reserved; 1.Judge, unless convicted conscientiously existence of facts upon which divorce or seperation suit based, can not deem proved them. 2.Judge, can not tender an oath concerning those facts neither on his or her own initiative nor upon request. 3.Any kind of admissions of parties in this regard do not bind the judge. 4.Judge, evaluates evidences freely. 5.Agreements ragarding accessory consequences of divorce or separation may not be valid unless approved by judge. 6.Judge, may decide hearing to be done closed to public upon request of one of parties.
(Şerh No: 12523 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 04-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 184 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 184 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6683 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04226899 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.