Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 9

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 9
İKİNCİ KISIM : SALAHİYET
(Değişik madde: 30/04/1973 - 1711/1 md.)

Her dava, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde görülür.

Davalının ikametgahı belli değilse, davaya Türkiye'de son defa oturduğu yer mahkemesinde bakılır. Davalı birden fazla ise, dava bunlardan birinin ikametgahı mahkemesinde açılır. Şu kadar ki, kanunda dava sebebine göre davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belli edilmiş ise, davaya o mahkemede bakılır. Ancak davanın, sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı belirtiler veya başka delillerle anlaşılırsa mahkeme onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir.

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahı veya eşlerin davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.
MülgaHUMK. MADDE 9 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MK.19, MK.20, MK.21, MK.22
 5  İçtihat    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 05-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 9 İçtihatları

Birden fazla borçlu için; borçlulardan birisinin ikametgahı İcra Dairesi’nde icra takibi başlatıldığında, bu borçlu tarafından takibe yetki itirazında bulunulmamışsa diğer borçlular yönünden de İcra Dairesi’nin yetkisi kesinleşecektir. Fakat bu kuralın uygulanabilmesi için alacaklının, borçlulardan en az birinin doğru ikametgah adresinde takip yapması gerekir.
(Şerh No: 8852 - Ekleyen: Mücevher ÖZKAN - Tarih : 11-12-2010)

"Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir" düzenlemesi ile zayıf durumda bulunan davacıyı koruma amacı taşıyan genel yetki hükmü getirmekle davacıya seçimlik hak tanınmıştır. Buna göre davacı (nafaka alacaklısı); isterse kendi yerleşim yeri mahkemesinde, isterse HUMK'nın 9. maddesi gereğince davalının ikametgahı mahkemesinde dava açabilecektir. Kamu düzenine ilişkin bulunmayan bu yetki kuralı için davalının yetki itirazında (HUMK m. 18...
(Şerh No: 6222 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-07-2010)

Eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar HUMK. nun 9. maddesindeki genel yetki kuralı gereğince davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği gibi varsa yetki sözleşmesi ile yetkili kılınan yer mahkemesinde veya HUMK'nun 10. maddesi uyarınca akdin ifa yeri mahkemesinde açılabilir.
(Şerh No: 6221 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-07-2010)

Bir davanın görülmesi sırasında birden fazla mahkemenin yetkili olması durumunda seçim hakkı davacıya ait olup, HUMK'nın 27. maddesi gereğince davacı bu hakkını yanlış kullanarak yetkisiz mahkemede dava açtığı takdirde, doğal olarak seçim hakkı ilk itiraz olarak davalıya geçecektir. Davalı, yetki itirazında yalnızca bir mahkemeyi göstererek seçim hakkını kullanabilir. Bu durumda, mahkemece dosyanın yetkili yer mahkemesine gönderilmesi gerekir. Buna karşılık, davalı yetki ilk itirazında birden fa...
(Şerh No: 6212 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-07-2010)

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5. maddesi gereğince iş mahkemelerinde açılacak her dava açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Söz konusu bu hüküm kamu düzenindendir. Davalı bir Anonim Şirkettir. Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin yasal ikametgâhı şirketin merkezinin bulunduğu yerdir.
(Şerh No: 6211 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-07-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 9 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 9 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 9 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 9 Türkçeleştirme Önerileri

Her dava, yasada aksine düzenleme olmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Yurttaşlar Yasası gereğince yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde görülür. Davalının yerleşim yeri belli değilse davaya davalının Türkiye'de oturduğu son yer mahkemesinde bakılır. Davalı sayısı birden çok ise dava davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Şu kadar ki yasaya göre dava nedenine göre davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme bulunuyorsa davaya o mahkemede bakılır. Ancak davanın sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı belirtilerle ya da başka kanıtlarla anlaşılırsa mahkeme o davalı hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir. Boşanma ya da ayrılık davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri ya da eşlerin dava açılmadan önce son olarak altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.
(Şerh No: 189 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 23-10-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

MülgaHUMK. MADDE 9 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

V. Yerleşim yeri
1. Tanım
MK. MADDE 19.
Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.

Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz.

Gerekçesi için Bkz.
 1  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası   
2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri
MK. MADDE 20.
Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır.

Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye'de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır.

Gerekçesi için Bkz.
 2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası   
3.Yasal yerleşim yeri
MK. MADDE 21.
Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır.

Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.

Gerekçesi için Bkz.
 1  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası   
4. Kurumlarda bulunma
MK. MADDE 22.
Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.

Gerekçesi için Bkz.
 1  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03783798 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.