Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 27

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 27
Hukuki dinlenilme hakkı
(1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.

(2) Bu hak;

a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,

b) Açıklama ve ispat hakkını,

c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini,

içerir.
HMK. MADDE 27 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MülgaHUMK.73, AnaY.36
 9  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 27 İçtihatları

Ön inceleme Duruşmasına mazeret sunan vekilin talebi hakkında karar vermeksizin (olumlu-olumsuz) ve ayrıca duruşma zaptında vekilin duruşmaya katılmadığını belirtmesine rağmen işin esasına geçmesi, açıklama yapma ve ispat hakkını ihlal ettiği gibi bağlantılı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınan Adil Yargılanma hakkını da ihlali sonucu doğuracağından vekilin, mazeret talebi hakkında karar vermeden hüküm kurması mümkün değildir.
(Şerh No: 16847 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018)

İcra İflas Kanunun 121.maddeye göre ortaklığın giderilmesi davası açılabilmesi için; usulüne göre borçlu ortağın alacaklısı İ.İ.K. 121 göre yetki belgesi almalı ve ayrıca boçlu ortak dahil tüm ortakların davaya dahil edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 16791 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 30-06-2018)

Davacı kadın dava dilekçesinde eşinin bir ay önce ortak konutu terkedip gittiğini bildirmiş, davalının adresi olarak da mernis adresine tebligat yapılmasını istemiştir. Dava dilekçesinde "bir ay kadar önce evi terkettiği" açıkça ifade edilen ve zabıta araştırmasında o adreste yaşamadığı belirlenen davalıya "aynı zamanda davacının da yerleşim yeri adresi olan adreste" Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre yapılan tebligatı geçerli ve usulüne uygun saymak olanağı yoktur. Bu husus gözetilmeden...
(Şerh No: 16695 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-11-2017)

Dava dilekçesinin davalıya tebliği sağlanmadan dosya üzerinden görevsizlik kararı verilmesi hukuki dinlenilme hakkına aykırılık oluşturur.
(Şerh No: 15413 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-03-2014)

Cevap dilekçesinde tanık deliline dayanan davalıya tanık listesi vermek için bir süre tanınmalıdır.
(Şerh No: 14878 - Ekleyen: Av.Kamil Nadir SARILKAN - Tarih : 09-07-2013)

Davalıya ilanen tebligat yapımştır; Tebligat Kanunu’nun 29 ve tüzüğün 47/2 maddesi gereğince yeterli adres araştırması yapılmadığı gibi tebliğ olunacak evrak suretinin mahkeme divanhanesinde bir ay süreyle asıldığına dair belgeye de dosya kapsamında rastlanılmamıştır. Bu durumda tebligatın usulüne uygun olduğundan söz edilemez. Öte yandan gelen nüfus kayıtlarında davalıların yerleşim yerinin Almanya olduğu bildirilmiş olup mahkemece davalıların yurt dışı adresi araştırılmamıştır. Öncelikli usulü...
(Şerh No: 14401 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-03-2013)

Davacı kocanın açmış olduğu yargılamaya konu boşanma davasından önce kadının kocayı yaralamaya kalkışması olayı nedeniyle taraflar arasında görülen ceza davasında kadın sanık sıfatıyla adresini beyan etmiş, ceza mahkemesinin gerekçeli kararında yazılan bu adreste mahkumiyet hükmü kadına tebliğ edilmiştir. Davacı kocanın bilgisi dahilinde olan bu olaya rağmen davalı kadının ceza davasından önceki eski adresine dava dilekçesi ve duruşma günü tebligatı çıkartılması, tebliğin imkansızlığı sebebiyle ...
(Şerh No: 13636 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 20-05-2012)

Davalıya usulüne uygun tebligat yapılmadan ve savunma hakkı tanınmadan karar verilmesi yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 13631 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 20-05-2012)

Davalı anonim şirkete dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğe çıkarılmış; tebliğ memuru bu tebligatı şirketin yetkili temsilcisine; onun herhangi bir nedenle tebliği alacak durumda olmaması halinde de usulüne uygun şekilde yetkili kılınan kişiye; şayet bunlar yoksa veya tebligatı alamayacak durumda iseler bu durumu tebliğ evrakına şerh ederek o yerde hazır bulunan tebliğe yetkili memur ve müstahdemlerinden birine o da yoksa herhangi bir memur veya müstahdeme yapması; tebligat evrakında da sırasıy...
(Şerh No: 13202 - Ekleyen: Av.Ahmet GÜÇ - Tarih : 08-03-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 27 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Hukukî dinlenilme hakkı, Anayasanın 36 ncı maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsurudur. Zira, insan onurunun yargılamadaki zorunlu bir sonucu olarak, yargılama süjelerinin, yargılamada şeklen yer almaları dışında, tam olarak bilgi sahibi olmaları, kendilerini ilgilendiren yargılama konusunda açıklama ve ispat haklarını tam ve eşit olarak kullanmaları ve yargı organlarının da bu açıklamaları dikkate alarak gereği gibi d...
(Şerh No: 9983 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 27 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 27 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 27 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 27 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9871 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

HMK. MADDE 27 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

MülgaHUMK. MADDE 73.
Kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakim her iki tarafı istima veyahut iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri için kanuni şekillere tevfikan davet etmedikçe hükmünü veremez.
 1  İçtihat   
XIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler A. Hak Arama Hürriyeti
AnaY. MADDE 36.
(Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.
 9  İçtihat   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03696299 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.