Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 14.H.D. 2018/492E. 2018/1621K. İçtihat

Üyemizin Özeti
İcra İflas Kanunun 121.maddeye göre ortaklığın giderilmesi davası açılabilmesi için; usulüne göre borçlu ortağın alacaklısı İ.İ.K. 121 göre yetki belgesi almalı ve ayrıca boçlu ortak dahil tüm ortakların davaya dahil edilmesi gerekmektedir.
(Karar Tarihi : 05/03/2018)
Davacı vekili tarafından» davalılar aleyhine 22.12.2014 gününde
verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma
sonunda; davanın kabulüne dair verilen 05.11.2015 günlü temyiz edilmeden
kesinleşen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20.04.2017 gün ve
2017/14690 sayılı tebliğnamesi ile HUMK'nın 427/6. maddesi gereğince
kanun yararına bozulması istenilmiş olmakla, Dairemizin 05.06.2017 tarihli
mahalline iade karan sonrası dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek
gereği düşünüldü:
KARAR
Dava, lİK'nun 121. maddesi uyarınca açılan ortaklığın giderilmesi
isteğine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan M.A.
olan alacağı nedeniyle 984 ada 19 parsel no Tu taşınmazdan borçlu davalıya
mirasbırakanı Mahmut oğlu Ahmet B'ye intikal edecek miras payı
üzerine haciz konulduğunu, ortaklığın giderilmesi davası açmak için icra
hukuk mahkemesinden yetki aldıklarını belirterek davaya konu taşınmazda
borçlu davalının mirasbırakanı Mahmut oğlu Ahmet B, adına kayıtlı
23/32 pay üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava
etmiştir.
Mahkemece, davanın kabulüyle dava konusu 984 ada 19 parsel sayılı
taşınmaz üzerindeki ortaklığın murisleri Mahmut oğlu Ahmet B, adına
kayıtlı hisse yönünden satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 20.04.2017 tarihli, 2017/14690
sayılı tebliğnamesi ile, süresinde temyiz edilmeksizin kesinleşmiş bulunan
hükmün HUMK'nm 427/6. maddesi uyarınca Kanun yararına bozulmasını
istemiştir.
Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya
elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar)
arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete
geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran
davalardır. ^
Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer
paydaşlara karşı açar. HMK'mn 27. maddesi uyarınca davada bütün
paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin
ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya
katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.
Borçlunun elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazlarda borçlu ortağın
alacaklısı İcra Hakimliğinden İcra İflas Kanununun 121. maddesine göre
alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için
ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bunun için icra hakiminden yetki
belgesi alınması zorunludur. İcra hakiminden yetki belgesi almadan
doğrudan doğruya veya yetkisi olmayan icra müdürünün verdiği yetki
belgesine dayanılarak dava açılması halinde dava hemen reddedilmeyip
davacı tarafa icra hakiminden yetki belgesi almak üzere süre verilmelidir.
İcra mahkemesinden alman yetkiye dayalı olarak açılan davalarda
kural olarak borçlu ortağın mülkiyet hakkının elbirliği mülkiyetine konu
olması gerekir.
Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davalarda birden fazla
taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre
dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin
tespit edilerek borca yetecek kadar (sayıda) taşınmazın ortaklığının
giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddi gerekir.
Bu şekilde açılacak davalarda borçlu ortak (paydaş) dahil tüm
ortakların (paydaşların) davaya dahil edilmeleri zorunludur.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olaya gelince; eldeki dosyada
icra hukuk mahkemesinden alman yetki belgesine rastlamlamadığı gibi taraf
teşkili de sağlanmamıştır.
Dava konusu taşınmazın tapu kayıt maliklerinden Zeki B.,
Hüseyin B. ve ……TC kimlik no'lu Ahmet B. davada
taraf olarak yer almadığı anlaşıldığından, adı geçen paydaşların sağ iseler
kendilerinin, ölü iseler ibraz ettirilecek mirasçılık belgesine göre tespit
edilecek mirasçılarının davaya dahil edilmesi, taraf teşkili sağlandıktan sonra
işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekir.
Ayrıca, borçlu Mahmut B, nüfus kaydına göre
mirasbırakam paydaş ……….. TC kimlik no'lu Ahmet B.
mirasçılarım gösterir mirasçılık belgesi getirtilmeli, davada taraf olmayan
mirasçısı var ise davaya dahil edilmelidir.
Mahkemece, değinilen hususlar gözetilmeksizin eksik taraf teşkiliyle
yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru görülmediğinden Cumhuriyet
Başsavcı lığının Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine kanun yararına
bozma isteğinin kabulü gerekmiştir.
KARAR : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK'nm 427/6.
maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin açıklanan nedenle kabulü
ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, bozma ilamı ve
ekindeki dosyanın gereği yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 05.03.2018 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 27 :(1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.

(2) Bu hak;

a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,

b) Açıklama ve ispat hakkını,

c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini,

içerir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 30-06-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02397299 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.