Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boşanma davasında yurt dışında bulunan eşe tebligat sounu

Yanıt
Old 30-03-2009, 17:47   #1
Gönül

 
Acil Boşanma davasında yurt dışında bulunan eşe tebligat sounu

Sayın meslektaşlarım, soracağım konu kanmca çoğu meslektaşımın karşılaştığı bir sorun ve bu sorun hakkında detaylı bilgi sahibi olan meslaktaşlarımın yardımını rica ediyorum. Meslekte yeniyim ve böyle bir durumla hiç karşılaşmadım o yüzden bilgilerinizden faydalanabileceğimi umuyorum.
Eşler 2002 senesinde evlenmişler,daha sonra koca yurt dışına gitmiş ve türkiyede kalan eşini arayıp sormamış, eşi aleyhine de boşanma davası açmıştır. Bu boşanma davası red edilmiş ve reddin üzerinden yaklaşık 7 sene geçmiştir. Bu süre zarfında evlilik birliği fiilen sona ermiştir çünkü yurt dışındaki koca, karısını hiç aramamış izini kaybettirmiştir. Şimdi kadın boşanmak istiyor ,fakat eşine ait yurt dışında herhangi bir adres bulamıyoruz.Fiili ayrılık sebebi ile boşanma davası açmak istiyoruz fakat yurt dışındaki kocanın adresi bilinmemekte.Bu durumda ne yapmam gerekiyor, davayı açıp tebligat adresini türkiyedeki son bilinen ikametgahı gösterip,oraya tebligat yapılamayınca mı mahkeme vasıtasıyla mı tebligat yaptırmam gerekiyor. fakat yurt dışında tebligat yapılabilmesi için bile bir adres yok , koca Almanya'da bulunmakta.Bu düğümü nasıl çözebilirim ?sayın meslektaşlarım, tecrübe ve bilgilerine güvenerek, yardımlarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürlerimi sunarım.
Old 30-03-2009, 18:31   #2
justicewarior

 
Varsayılan

Kanımca Davalı yurtdışında da olsa tebliğ etme zorunluluğu var, olmazsa ilanen tebliğ için yapabilirsiniz...

.................................

III)YURT DIŞINA TEBLİGAT


A)TÜRKİYE’DEN YABANCI ÜLKEYE TEBLİGATTürkiye’den yurt dışına yapılacak olan tebligat,Tebligat Kanunu ile Tebligat Tüzüğünün hükümlerine göre yapılır.Bu konu ile ilgili milletlerarası sözleşme olması halinde tebligat ilgili sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.


1-Tebligatın Yapılacağı Ülke İle Arada Herhangi Bir Sözleşme Bulunmaması Halinde Yurt Dışına Yapılacak Tebligat


Yurt dışına tebligatın yapılacağı ülke ile Türkiye arasında herhangi bir sözleşme olmaması halinde tebligat;Tebligat Kanununun 25 ve 27. maddeleri ile Tüzüğün 36-42. maddeleri arasında getirilen düzenlemeye göre diplomatik yollardan yapılır[1].Ayrıca böyle bir durumda tebliğin yapılması o ülkenin iç hukukuna tabi olacaktır.
Ülkeler yabancı memleketten gelecek tebliğ taleplerinin yerine getirilmesinde genellikle karşılıklılık esasını benimsemişlerdir[2].Bir çok ülke ikili veya çok taraflı uluslar arası sözleşmenin bulunmasına gerek olmadan,yabancı ülkeden gelecek tebliğ istemlerinin kabulünü kendi iç mevzuatları ile kural olarak öngörmüşlerdir.
Tebligat Kanunu madde 25/I’de ;’’Yabancı memlekette tebliğ,o memleketin salahiyetli makamı vasıtasıyla yapılır.’’ düzenlemesi yer almaktadır.Her ne kadar Tebligat Kanunu madde 25’II’de ‘’Kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu taktirde tebligat o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir’’densede,bunun için anlaşma veya o memleket iç hukukunun müsait olması gerekir[3].
Tebligat kanunu 25.maddesinin öngördüğü usul;yurt dışına tebligatın diplomatik yolla yapılmasıdır[4].Yurt dışında bulunanlara tebliğ olunacak evrak ,tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığı ile Dış İşleri Bakanlığına yollanır.dış İşleri Bakanlığı da evrakı görev bölgesini göz önüne alarak ilgili Türk Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderir.Türkiye siyasi memur veya konsolosu da kendisine yollanan tebligatın yapılmasını o ülkenin yetkili makamlarından ister.Dış İşleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde ise tebligat evrakı,ilgili bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyük Elçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir(Teb.K.m.25/4).
Arada herhangi bir sözleşmenin bulunmaması durumunda milletlerarası adli kuralları uyarınca tebligatın yapıldığı devletlere yollanacak tebligat evrakının birer nüsha tanzim edilmesi bunların yine birer nüsha olarak gönderilecekleri devletin diline tercüme ettirilmesi gerekir[5].Tebligat Tüzüğünün 37.maddesi gereğince yabancı ülkelere gönderilecek tebligat evrakında ,muhatabın isminin,soyadının,tam adresinin, tabiiyetinin gösterilmesi ve bunların yazı makinesiyle yazılması gerekmektedir.
Tebligat Tüzüğünün 39.maddesi uyarınca yabancı devletlere gönderilecek olan ve muayyen gün ihtiva eden tebligat evrakının,tebliği çıkaran merci tarafından,muayyen günden asgari üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.a)Yabancı Ülkede Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat

7501 sayılı Tebligat kanununda değişiklik yapan 19.03.2003 tarih ve 4829 sayılı kanundan önce yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına Tebligat Kanununun 25/2 fıkrası gereğince tebligat yapılmaktaydı.Buna göre muhatap kişi temsilciliğe gelerek tebliğ evrakını alması gerekiyordu.İlgili kişi bu davete uymazsa tebligat işlemi gerçekleştirilemiyordu.Bu olumsuz durumu gidermek için 19.03.2003 tarih ve 4829 sayılı kanunla Tebligat Kanununa 25/a maddesi eklenmiştir[1].Buna göre;yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kimse Türk vatandaşı oluğu takdirde tebliğ o yerdeki Türk Büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığı ile de yapılabilir(Teb.K.25/a-1)Bu halde bildirimi Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar(Teb.K.m.25/a-2).Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim,muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir(Teb.K.m.25/a-3).Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde,tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türk büyükelçiliği veya konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır.Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir(Teb.K.m.25/a-4).
D3-İki Taraflı Sözleşmeler Gereğince Yapılacak TebligatTürkiye bir çok devletle tebligat konusunu içeren iki taraflı adli yardım sözleşmesi yapmıştır[1].Türkiye’nin hukuki konularla ilgili adli yardım anlaşması imzaladığı ülkeler şunlardır;Almanya,Avustralya,avusturya,Bulgaristan ,Çekoslvakya,Ürdün,Irak,İngiltere,İran, İsviçre,İtalya,Macaristan,Romanya’dır[2].İki ülke arasında ikili bir adli yardım sözleşmesi varsa tebligat evrakının bu sözleşme hükümlerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.Bu nedenle tebliği çıkaran merciin ilgili devlet ile aramızda yapılmış olan sözleşmeye bakması ve sözleşmede öngörülen şekilde hareket etmesi gerekir[3].
Adli tebligat evrakı;iki nüsha Türkçe asılları veya onaylı örnekleri ile tebligat yapılması istenecek ülkenin dilinde tercümeleri,bir üst yazıyla Adalet bakanlığına gönderilir.Gerekli kontroller yapıldıktan sonra yabancı ülkedeki Başkonsolosluğumuza veya eğer ikili sözleşmede hüküm varsa tebligat evrakı doğrudan doğruya yabancı ülkenin sözleşmede gösterilen yetkili makamına gönderilir.Yabancı ülkenin yetkili makamı da kendi tebligat mevzuatı uyarınca tebligat işlemlerini yerine getirir[4].
Adalet Bakanlığı bu konu ile ilgili tebliğ ve genelgelerinde Dış İşleri Bakanlığı ile varılan mutabakat sonucu tebliğ evrakının doğrudan Adalet Bakanlığı aracılığı ile gönderilmesi gerektiğinden Dış İşleri Bakanlığına evrak gönderilmemesi gerektiğini açıklamıştır[1].

4-Çok Taraflı Milletlerarası Sözleşmeler Gereğince Tebligat


Türkiye imzaladığı iki taraflı sözleşmelerin yanında ayrıca bu sözleşmelere taraf olan ülkelerin bir çoğu ile çok taraflı sözleşmelere taraf olmuştur[2].

Türkiye’nin katıldığı çok taraflı sözleşmeler;
a)1.3.1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme
b)15.11.1965 tarihli Hukuki ve Ticari konularda Adli ve Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlere Tebliğine İlişkin sözleşme
c)Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi’dir.


a)Hukuk Usulüne Dair Sözleşme 11.7.1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir[3].Bu sözleşme ile hukuk usulüne ait istinabe,adli müzaherat,teminat,tebligat gibi bir *** konu düzenlenmiştir.Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler;Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika,Çekoslavakya,Danimarka,Fas,Finlandiya,Holl anda,İsrail,İspanya,İsveç,İsviçre,İtalya,Japonya,L übnan,Lüksemburg,Macaristan,Norveç,Polonya,Porteki z,Romanya’dır.
Sözleşme hükümlerine göre;tebligat işlemi tebligat yapılmasını isteyen ülkenin konsolosu tarafından,muhatap ülkenin belirleyeceği makama yapılacak talep üzerine yapılır(Söz.m.1/1).Ancak akit devletlerden biri,diğer akit devletlere ülkesinden yapılacak tebligat talebinin diplomatik yoldan gönderilmesini isteyebilir/Söz.1/III).Bununla kastedilen;tebligat talebinde bulunan makamın mensup olduğu Dış İşleri Bakanlığı ve talepte bulunulan devletteki elçiliği aracılığı ile o devletin Dış İşleri Bakanlığına tebliğ talebinin iletilmesidir.Taraf devletler isterlerse tebliğ taleplerini doğrudan doğruya diğer devletin tebligatla yetkili makamına gönderilmesin de isteyebilirler Hukuk Usulüne Dair Sözleşme hükümleri gereğince gönderilecek tebligat evrakının Adalet Bakanlığı aracılığı ile yabancı ülkeye gönderilmesi zorunludur[4].
Hukuk Usulüne Dair sözleşmenin 6.maddesine göre ;bu sözleşmenin öngörmüş olduğu tebliğ usulü,sözleşmeye katılan devletin;

aa)Evrakın yabancı ülkede bulunan ilgililere doğrudan doğruya posta ile gönderilmesi hakkını,

bb)Tebliğ çıkarmaya yetkili olanların tebliği doğrudan doğruya evrakın gönderildiği ülkelerin noterleri veya yetkili memurları aracılığı ile yaptırmaları hakkını,
cc)Her devlet için,yabancı ülkede bulunan kimselere tebliği,diplomasi memurları veya konsolosları aracılığı ile doğrudan doğruya yaptırma hakkını ortadan kaldırmaz[1].b)Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Evrakın Yabanı Memleketlere Tebliğine İlişkin Sözleşme(Tebligat Sözleşmesi) 28.4.1974 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşme yalnız tebligat konusunu düzenlemek amacıyla imzalanmıştır.Bu nedenle önceliğe sahiptir.Sözleşmenin 22.maddesinde her iki sözleşmeye taraf olan ülkeler bakımından bu sözleşmenin (Tebligat sözleşmesi) uygulanacağı kabul edilmiştir[2].Bu sözleşmeye taraf olan devletler;Türkiye,Almanya,ABD,Belçika,Mısır,Danima rka,Finlandiya,Fransa,Hollanda,İsrail,İsveç,Japony a,Lüksemburg,Norveç ve Portekiz’dir[3].


Tebligat Sözleşmesinin adli belgeler için kabul ettiği tebligat usulü şöyledir;
Her akit devlet,diğer devletlerden gelecek tebliğ isteklerini yerine getirmek üzere merkezi makam kurar.Bu merkezi makam o ülkenin kanunlarına göre kurulur.Federal devletler ,birden fazla merkezi makam tayin etmekte serbesttirler(m.2)Türkiye’de bu doğrultuda merkezi makam olarak Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünü görevlendirmiştir.

Talep eden devletin tebligat yapmaya yetkili mercii,talep edilen devletin merkezi makamına bir talepname gönderir.Talep edilecek belgenin aslı veya onaylı sureti talepnameye eklenir(m.3)Talep edilen devletin merkezi makamı bizzat veya bir aracı vasıtasıyla tebligatı yapar.

Adli belgelerin tebliği o ülkede diplomatik veya konsolosluk görevlileri aracılığı ile de yapılabilir(m.8)Tebliğ edilecek adli belgelerin merkezi makama tevdii işinde konsoloslukların aracılığı kullanabilir(m.9)Sözleşme ,talep edilen devlet itiraz etmedikçe adli belgenin yabancı ülkedeki kişilere doğruca posta ile gönderilmesine engel teşkil etmez(m.10).
Tebligat sözleşmesi hükümleri,kendisinden tebligat için talepte bulunulan devlet itiraz etmedikçe;

aa)Adli belgelerin yabancı ülkelerdeki kişilere doğruca posta ile gönderilmesine

bb)Tebligatın çıktığı ülkedeki adalet görevlileri,devlet memurları veya devletin diğer yetkili kişilerinin adli belgelere ilişkin tebligatı doğrudan doğruya kendisinden talepte bulunulan devletin tebligat yapmaya yetkili kimseler,devlet memurları veya devletin diğer yetkili kişileri aracılığı ile yaptırtmasına

cc)Bir dava ile ilgili herhangi bir kimsenin adli belgelere ilişkin tebligatı doğrudan doğruya kendisinden talepte bulunulan devletin tebligat yapmaya yetkili kimseleri,devlet memurları veya o devletin diğer yetkili kişileri aracılığıyla yaptırmasına engel değildir [4].

Hukuk Usulüne Dair Sözleşme den sonra yapılan bu sözleşme ,tebligat işlemlerinde merkezi makam tayin ederek çabukluk ve kolaylık getirmeyi amaçlamıştır[1].Tebligat çıkarmaya yetkili bütün makamlar tebliğ edilecek belgeleri,hiçbir aracı kuruma yollamadan diplomatik yolla yapılan tebligattaki gibi zaman kaybına uğramadan ,doğrudan tebligatın yapılacağı ülkenin merkezi makamına yollayabilmektedir.Ayrıca,sözleşmeye taraf devletlerden her biri merkezi makam dışında ve buna ek olarak yetkilerinin sınırlarını belirleyecekleri başka makamlar da tayin edebilirler.Ancak tebliğ isteğinde bulunan taraf devletler bunlara başvurmayarak doğrudan doğruya merkezi makama başvurabilirler[2].
Yurt dışına yapılacak tebligatlarda çoğu zaman tebligatın yapılacağı devletle Türkiye arasında birden fazla milletlerarası adli yardım sözleşmesi bulunmaktadır.Hukuk Usulüne Dair Sözleşme ile Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme arasındaki ilişkide;tebligat,tebligat sözleşmesine göre yapılacaktır[3].
Türkiye ile yabancı devlet arasında hem çok taraflı hem de iki taraflı sözleşme olması durumunda ne olacaktır?Adalet bakanlığının 17.3.1980 tarihli tebliğine göre,çok taraflı sözleşme uygulanacak,ancak iki taraflı sözleşmede özel ve ayrı bir husus var olduğu veya herhangi bir konuda tereddüt olduğu takdirde iki taraflı sözleşme ygulanacaktır.


c)Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi,23.3.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşmede sadece tebligat konusu değil,ceza işlerinde adli yardımlaşmada düzenlenmiştir[4] .
Sözleşmeye göre ceza işlerinde tebligat,her iki ülkenin Adalet Bakanlıkları aracılığıyla yapılır.Tebligat evrakının muhatap ülkenin diline tercüme ettirilmesi gerekir.
Sözleşmenin 7.maddesi,yardım isteyen devlet açıkça istediği takdirde yardım istenen devletin tebligatı;kendi mevzuatındaki benzeri bildiriler için öngörülen şekillerden birine göre veya mevzuatı ile bağdaşan diğer özel bir şekle uyarak yerine getireceğini ve yapılan tebligatın muhatabın imzasını taşıyan tarihli bir makbuzla veya yardım istenen ülkenin bildirisi ile belgelendirileceğini öngörmüştür...

Saygılar...
Old 30-03-2009, 19:22   #3
Av.Nuri Keserci

 
Varsayılan

Almanya`da Adres Tespiti Almanya`da Adres Tespiti
Türkiye`deki Almanya`nın yurt dışı temsilcilikleri Almanya`da yaşayan kişilerin adreslerinin tespiti konusunda yetkili değildir.


Almanya`da yaşayan bir Türk vatandaşının adresini tespit etmek için Türkiye`nin Almanya`daki yurt dışı temsilciliklerine başvurabilirsiniz. Bu temsilciliklerin adreslerini Berlin`deki T.C. Büyükelçiliği`nin internet sayfasında bulabilirsiniz. İnternet adresi ise metnin sonunda verilmektedir.


Ayrıca Alman Telekom Medien GmbH telefon rehberinden de Türk ve Alman vatandaşlarının adreslerini ve telefon numaralarını araştırabilirsiniz. Bunun da linkini aşağıdaki link listesinde bulabilirsiniz.


Aradığınız kişinin son adresini biliyorsanız, o bölge için yetkili nüfus idaresine (Einwohnermeldeamt) de başvurabilirsiniz. İrtibata geçeceğiniz nüfus idaresinin adresini internet arama motorları aracılığı ile bulabilirsiniz.


Adres tespitinin adli yardım talebi çerçevesinde mahkeme kararı ile yapabilirsiniz.saygılarımla
Link listesi:
Berlin Türk Büyükelçiliği Alman Telekom Medien GmbH
Old 30-03-2009, 19:23   #4
miss_lawyer

 
Varsayılan

Türkiyedeki en son ikametgahına tebliğ yaptırmayı deneyin, en son çare gazete ilanı ile tebliğ yaptırmak (gerçi biraz masraflı ama başka çare de yok) iyi çalışmalar
Old 30-03-2009, 20:51   #5
Gönül

 
Varsayılan

Çok teşekkür edrim bütüm meslektaşlarıma, yurt içi verilen genel ilan bildiğim kadarı ile yurt dışındakiler için geçerli sayılmıyormuş.O nedenle ilan yolunu elemiştim, emin misiniz acaba ilan ile tebliğ usule uygun mu bu durum için sayın miss lawyer?
Sayın Nuri Bey, sorumla ilgili düğümü en iyi siz yakalamışsınız, verdiğiniz bilgileri değerlendiereceğim, başka bilgi ve fikri olan meslektaşlarımın da görüşlerini takip edeceğim,tekrar teşekkürler
Old 30-11-2009, 23:47   #6
zübeyde kamalak

 
Varsayılan yurt dışında tebligata rağmen gelmeyen davalının tanık akrbaları

tebligata rağmen istinabeye gelmeyen davalının yurt dışında aynı adreste birlikte yaşadığı tanıkları[annesi kardeşleri] boşanma davasını uzatmak için türkiyeye gldiklerindede istinabeye gelmemişlerdir 1yıldır bu istinabe bekleniyordu şimdi neyapabilirim mahkeme bu durumu tanıklıktan çekinme olrakmı anlar yoksa ihsarına karar verir 1yılda bunumu bekleriz şimdiden cevaplayacak meslektaşlara teşekkürler
Old 23-06-2014, 15:45   #7
Batu Han

 
Varsayılan

Benzer bir dava açmak durumundayım. Ancak müvekkilim 7 sene önce ülkeden ayrılan eşinin bırakın adresini, hangi ülkede bile olduğunu bilmiyor. Önümdeki seçenekler ise oldukça masraflı. Müvekkilimin de zaten maaş alabilmek amacıyla boşanmayı istediğini düşünürsek oldukça sıkıntılı bir süreç.

Benim aklımdaki yol mahkemeden pasaport alırken emniyete verdiği adresi istetmek ve oraya tebligat yaptırmak. Ondan sonra da belki ilanen tebliğ yaptırırım. Ama sonuç alabilir miyim bilmiyorum. Eşin yurt dışında kaçak olarak bulunması ihtimali de var.

Önerisi olabilecek meslektaşım varsa memnuniyet duyarım.
Old 26-06-2014, 20:37   #8
Av. Levent Emre ÇİÇEK

 
Varsayılan

İlanen tebligat:

Madde 28 – Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.

Yukarıki maddeler mucibince tebligat yapılamıyan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamıyan kimsenin adresi meçhul sayılır.

Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir. (Değişik ikinci cümle: 19/3/2003-4829/9 md.) Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.

Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren ahvalde tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin malüm adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.
Old 22-06-2021, 14:34   #9
Av.Birsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Batu Han
Benzer bir dava açmak durumundayım. Ancak müvekkilim 7 sene önce ülkeden ayrılan eşinin bırakın adresini, hangi ülkede bile olduğunu bilmiyor. Önümdeki seçenekler ise oldukça masraflı. Müvekkilimin de zaten maaş alabilmek amacıyla boşanmayı istediğini düşünürsek oldukça sıkıntılı bir süreç.

Benim aklımdaki yol mahkemeden pasaport alırken emniyete verdiği adresi istetmek ve oraya tebligat yaptırmak. Ondan sonra da belki ilanen tebliğ yaptırırım. Ama sonuç alabilir miyim bilmiyorum. Eşin yurt dışında kaçak olarak bulunması ihtimali de var.

Önerisi olabilecek meslektaşım varsa memnuniyet duyarım.


Sayın meslektaşım; nasıl bir yol izlediniz?
Ben de 7 yıldır yabancı uyruklu eşi ile irtibatı olmayan müvekkil için dava açma aşamasındayım. Elimizde adres yok. Nasıl bir yol izleyeceğimi araştırıyorum şu an. Yardımcı olabilecek meslektaşlara minnettar kalacağım. İyi çalışmalar..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma Davasında Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebligat avk-e Meslektaşların Soruları 17 01-06-2009 16:56
yurt dışında bulunan akıl hastası sanık akarsu Meslektaşların Soruları 0 26-11-2007 09:28
Yurt dışında yaşayan kişinin Türkiye de geçerli bir tebligat adresi olması üye18721 Meslektaşların Soruları 3 19-07-2007 12:21
Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuran kuruluşların Türkiye'de şube açmaları tkaraaslan Hukuk Soruları Arşivi 0 31-03-2006 11:04
Yurt Dışında Boşanma dost70 Hukuk Soruları Arşivi 3 26-11-2002 17:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04539299 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.