Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Esas: 2003/919, Karar: 2003/6258 İçtihat

Üyemizin Özeti
İdare tarafından 2886 S.K. mucibince taraflar arasında akdedilen ihale sözleşmesine mesnetle ikame edilen davada; idarenin, gizli ayıba mesnetle istemde bulunmuş olması karşısında uygulanacak zamanaşımı süresi, BK m.125 gereğince, kesin kabul tarihinden itibaren 10 yıldır.
(Karar Tarihi : 13.05.2003)
"Davacı İstanbul Valiliği (İl Özel İdare Müdürlüğü) vekili Avukat Z____ G____ Y____ tarafından, davalılar H____ B____ C____ ve A____ E____ A____ aleyhine 28.03.2001, 08.05.2001 ve 14.12.2001 gününde verilen dilekçeler ile eser sözleşmesine aykırı davranış sonucu oluşan zararın ödetilmesinin istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece zamanaşımı nedeniyle davanın reddine dair verilen 10.10.2002 günlü kararın Yargıtay'da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 13.05.2003 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat Z____ G____ Y____ ile karşı taraf davalılardan asil H____ B____ C____ vekili Avukat M____ K____ geldiler. Diğer davalı adına kimse gelmedi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Davacı idare, davalılardan A____ E____ A____'ın kontrol mühendisliğini yaptığı, diğer davalı H____ B____ C____'nun yüklenici olarak inşa ettiği okul binasının projeye aykırı ve gizli ayıplı yapıldığını belirterek uğradığı zararın ödetilmesini istemiştir. Mahkemece, okul binası yapımına ilişkin kesin kabulün yapıldığı tarih ile davanın açıldığı tarih itibariyle Borçlar Yasasının 363, İhale Yasasının 86. maddesinde öngörülen 5 yıllık zamanaşımı süresinin geçtiği benimsenerek istem reddedilmiş; kararı davacı temyiz etmiştir.

Davacı idare, dava dilekçesinde yapıda gizli ayıp bulunduğunu ileri sürerek istemde bulunmuştur. Yapının gizli ayıplı yapılmış olması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı, Borçlar Yasasının 125. maddesi gereğince, kesin kabul tarihinden itibaren 10 yıldır. Mahkemece, davalı yüklenici tarafından yapılan yapının gizli ayıplı olup olmadığı üzerinde durulmadan kesin kabul günü ile dava günü arasında 5 yıllık süre geçtiği benimsenerek istemin reddedilmiş olması doğru değildir. Kaldı ki; davalılardan A____ E____ A____ tarafından yöntemine uygun bir zamanaşımı def'i de ileri sürülmemiştir. Yerel mahkemece, işin esası incelenerek varılacak sonuca uygun bir hüküm kurulmak gerekirken, yerinde bulunmayan yazılı gerekçeyle istemin zamanaşımı nedeniyle reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

KARAR : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve temyiz eden davacı vekili için takdir olunan 275.000.000 lira duruşma avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 13.05.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : Devlet İhale Kanunu MADDE 87 :Gayrimenkullerin yapım ve onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyan, Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesi gereğince ve 363 üncü maddesindeki sürede müteahhide ikmal ve tazmin ettirilir.

       İdareler beş yıllık sürede ortaya çıkacak zarar ve noksanları tespit ile gereğinin yapılması için durumu ilgili mercilere bildirmekle ödevlidirler.

       İşin nezareti kendisine tevdi edilen mühendis, mimar ve memurlar hakkında da ayrıca bu Kanunun 86ncı maddesi uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 16-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02091694 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.