Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2008/5098 K. 2008/7499 İçtihat

Üyemizin Özeti
kiracı kiralanan yeri boşaltacak ise 6570 sayılı yasanın 11 maddesine göre kiralayana 15 gün evvelden bildirmek mecburiyetindedir. Bu 15 günlük süre kira sözleşmesinin bitim tarihinden evvel 15 gün önce kiralayanın elinde olacak şekilde bildirilmelidir. Eğer bu süre kaçırılmış ise tüm sorumluluk kiracı tarafındadır.
(Karar Tarihi : T. 10.6.2008)
DAVA : İcra Mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı alacaklılar tarafından davalı borçlular hakkında kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalı borçluların süresinde itiraz etmesi üzerine davacı alacaklılar İcra Mahkemesine başvurarak, itirazın kaldırılması isteminde bulunmuştur. Mahkemece itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmiş, karar davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen 01.12.2001 başlangıç tarihli, 5 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin 10. maddesinde; bir aylık kira bedelinin zamanında ödenmediği takdirde bir yıllık kira bedelinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır. Davacılar vekili 10.01.2008 tarihinde davalı borçlular hakkında başlattığı haciz istekli icra takibinde 01.12.2007 tarihinde yenilenen dönemde Ocak 2008 ay kirasının ödenmemesi sebebiyle sözleşmenin 10. maddesindeki muacceliyet koşulu gereğince muaccel olan 11 aylık kira bedeli toplamı 15.400.00. TL'nin tahsilini istemiştir. Borçlu davalılara gönderilen Örnek: 7 ödeme emri 18.01.2008 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlular vekili 24.01.2008 tarihindeki itirazında; müvekkillerinin ödenmesi gereken herhangi bir borcu bulunmadığını, Ocak 2008 tarihinden önce kiralananın tahliye edilerek, alacaklılar tarafından teslim alındığını, Ocak 2008 ayına ait kira borcu bulunmadığı gibi buna bağlı olarak muaccelliyet koşulununda gercekleşmediğini ileri sürmüştür. Davalı borçlular Kadıköy 17. Noterliği'nce keşide edilen 26.12.2007 tarih ve 23988 yevmiye numaralı ihtarname ile sözleşmeyi yenilemeyeceklerini, kiralananı 31.12.2007 tarihinde tahliye edeceklerini bildirmişler ise de; bu bildirim 6570 Sayılı Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca kira müddetinin bitiminden en az onbeş gün önce yapılmadığından sözleşmenin aynı şartlarla bir yıl uzadığının kabulü gerekir. Ne varki kiralanan tahliye edilip davalılar vekili tarafından Beyoğlu 19. Noterliği'nce düzenlenen 21.02.2008 günlü 2566 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde emanet tutanağı ile kiralananın anahtarları noterliğe teslim edilmiş, bu tutanak davacılara 22.02.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda kiralananın bu tarihte davacılara teslim edildiği kabul edilerek davalı borçluların 22.02.2008 tarihine kadar kira parasından sorumlu olduklarının kabulü ve anahtarın teslim tarihinden sonraki aylar için kira borcundan sorumlu olmadıklarından bu tarihten sonraki kira parası isteminin reddi gerekir. Davacılar ayrıca kiralananın boş kalması nedeni ile boş kalan aylar için makul süreden alacak davası açabilir. Mahkemece kiralananın teslim edildiği tarihe kadar olan kira parası saptanarak bu miktar üzerinden itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve inkar tazminatının tahsiline, anahtar teslim tarihinden sonraki kira alacağının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde muacceliyet koşulu gereği dönem sonuna kadar tüm kira alacağının tahsiline karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 10.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun MADDE 11 :Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel mecuru tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Cihan Nuri BAŞ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 17-03-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02910399 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.