Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun Geçici Madde 5 Türkçeleştirme Önerisi

KiraK. Geçici Madde 5 Mevcut Metin
(Ek: 1/12/1993-3917/7 md.) Sosyal Sigortalar Kurumu ile

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun sahibi veya ortağı bulunduğu gayrimenkuller için 1.1.1993 tarihinden önce 22.4.1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile 18.5.1955 tarih ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna göre yapılmış olan kira sözleşmeleri, sözleşmelerin bitim tarihinden itibaren üç ay sonra, işletme hakkının devrine ilişkin sözleşmeler ise bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay sonra sona erer.

Kurumlarca, bu süre içinde rayiç bedel veya emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartları tespit edilerek kiracıya tebliğ olunur. Eski kiracının, birinci fıkrada belirtilen üç ayı takip eden (30) gün içinde yeni kira bedeli

ve şartları üzerinden 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümlerine göre kira sözleşmesi yapmaya veya teklif edilen yeni kira bedeline sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz etmeye hakkı vardır. 30 günlük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyen kiracıların tahliyesi ilgili icra memurluğunca sağlanır.

Belirlenen kira bedeline karşı süresi içinde dava açılması halinde, dava sonucuna kadar Kurumlarca tespit edilen yeni kira bedeli üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucunda belirlenen kira bedeline göre; kiracı lehine doğacak farklar takip eden aylara ait kira bedelinden mahsup edilir.

Kira bedellerinin tespitine ilişkin davalarda, toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri dikkate alınmaz.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde, mahkemece tespit edilen kira bedeline göre kiracının 22.4.1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile 18.5.1955 tarih ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna göre yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu süre içinde sözleşme yapmayan ve varsa birikmiş kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi ilgili İcra Memurluğundan talep edilir.

Bu şekilde tespit edilen yeni kira bedelleri, yılda bir defa Devlet İstatistik Enstitüsü tüketici fiyat endeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değere yükseltilir.

Birinci fıkrada belirtilen kurumların kamu kuruluşlarına kiralanmış bulunan gayrimenkulleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
KiraK. Geçici Madde 5 Türkçeleştirme Önerisi
(Ek: 1.12.1993 - 3917 s.y./7. m.) Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf, Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun iyesi ya da ortağı bulunduğu taşınmazlar için 1.1.1993 tarihinden önce 22.4.1926 tarih, 818 sayılı Borçlar Yasası ile 18.5.1955 tarih, 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Yasasına göre yapılmış olan kira sözleşmeleri, sözleşmelerin süresinin bitim tarihinden başlayarak üç ay sonra, işletme hakkının bir başkasına geçirilmesine ilişkin sözleşmeler ise bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak üç ay sonra sona erer.

Kurumlar, bu süre içinde piyasa ederi veya benzeri taşınmazlara ilişkin ederine uygun olarak yeni kira ederi ve koşulları belirleyerek kiracıya bildirir. Eski kiracı, birinci fıkrada belirtilen üç ayı izleyen (30) gün içinde yeni kira ederi ve koşulları üzerinden 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Yasası hükümlerine göre kira sözleşmesi yapabilir ya da önerilen yeni kira ederine sulh hukuk mahkemelerinde itiraz edebilir. 30 günlük süre içinde itiraz ya da öncelikli olarak kira sözleşmesi yapma hakkını kullanmayan ve taşınmazı boşaltmayan kiracılar, ilgili icra müdürlüğünce taşınmazdan çıkarılır.

Belirlenen kira ederine karşı süresi içinde dava açılırsa davanın sonuna kadar kurumlarca belirlenen yeni kira ederi üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucunda belirlenen kira ederine göre kiracının yararına doğacak fark, izleyen ayların kira ederinden düşülür.

Kira ederlerinin belirlenmesine ilişkin davalarda, toptan eşya ederlerindeki artış yüzdeleri göz önüne alınmaz.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde, mahkemece belirlenen kira ederine göre kiracı, 22.4.1926 tarih, 818 sayılı Borçlar Yasası ile 18.5.1955 tarih, 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Yasasına göre yeni kira sözleşmesi yapabilir. Bu süre içinde sözleşme yapmayan ve varsa birikmiş kira farkını ödemeyen kiracının taşınmazdan çıkarılması, ilgili icra müdürlüğünden istenir.

Bu yolla belirlenen yeni kira ederleri, Devlet İstatistik Enstitüsünce yılda bir kere belirlenen tüketici eder dizinindeki artış oranından az olmamak üzere piyasa değerine ya da benzeri değere yükseltilir.

Birinci fıkrada belirtilen kurumların kamu kuruluşlarına kiralanmış taşınmazlarla ilgili olarak da yukarıdaki hükümler uygulanır.
Ekleyen Üyemizin Notu :


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Özge YÜCEL
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 25-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03052211 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.