Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 2015/15598 Esas 2018/7298 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
ZORUNLU MALİ MALİ MESULİYET SİGORTASI VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK

Trafik kazası sonucu beden bütünlüğü zarara uğrayan kişi tedavi gördüğü süre ile iyileşeceği süre içinde işlerini göremeyeceği ve bu süre içinde normal hayatını sürdüremeyeceğinden bu dönem içinde tam iş göremez olarak kabul edilip buna göre tazminat hesabı yapılacaktır. Geçici işgöremezlik nedeniyle hükmedilecek tazminatın kusurlu sürücü ve işletenin yanında ____ poliçesini düzenleyen şirketin de sorumluluğu kapsamı içerisinde değerlendirilmesi gerekip mahkemece geçici iş göremezlik tazminatıyla ilgili olarak davalı S____ Japan A.Ş. yönünden de davanın kabulü kararı verilmesi gerekirken, 6111 sayılı yasa kapsamında olmayan geçici iş göremezlik zararından Sosyal Güvenlik kurumunun sorumlu olduğu gerekçesiyle ___ aleyhine açılan davanın reddedilmesi isabetli değildir.
(Karar Tarihi : 18.07.2018)
Dava: Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacı vekili ve davalı ____ vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
 
Karar: Davacı vekili, 29.09.2009 tarihinde XX plakalı aracın müvekkiline çarpıp ağır şekilde yaraladığını, müvekkilinin femur boyun kırığı arızasının hayati fonksiyonlarını ağır şekilde etkiler nitelikte olduğunu, müvekkilinin Özel ____ Hastanesinde gördüğü tedavi karşılığı 20.315,13 TL tedavi gideri, fazlaya ilişkin hakları saklı tutulup 5.000,00 TL gelir ve işgücü kaybı ile 15.000,00 TL manevi tazminat talep etmiştir.  
 
Davalı _____Ş. vekili, müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçede belirtilen limitle sınırlı olduğunu, dava tarihinden itibaren faizden sorumlu olduklarını, davacı tarafın kusuru ve kusurla maluliyet arasındaki illiyet bağının ispat etmesi gerektiğini bildirmiştir.
 
Davalı _____ Anonim Türk sigorta Şirketi vekili, müvekkili sigorta şirketinin aracı birleşik ihtiyari mali sorumluluk sigortası ve kasko sigorta poliçesi ile sigortaladığını, tedavi giderleri ve sağlık harcamaları ve bakıcı giderlerinin müvekkilinden istenemeyeceğini, maluliyet durumunun tespiti için Adli ___ Kurulu 3.İhtisas kurulundan rapor alınmasını, 6111 Sayılı Yasa kapsamında sağlık hizmet bedellerinin _____ tarafından ödeneceğini belirtmiştir.
 
Davalı ____ vekili, alacağın zamanaşımına uğradığını, davanın zamanaşımı nedeniyle reddini, dava açmakta hukuki yararının bulunmadığını ve kuruma başvuru olmadığından dolayı faiz istenemeyeceğini bildirmiştir.
 
Mahkemece toplanan deliller sonrasında; geçici iş göremezlik zararı için _____ Japan şirketine yönelik davanın husumetten reddine,  20.315,13 TL tedavi giderine, 14.774,77 TL geçici işgöremezlik tazminatına, 98.608,84 TL kalıcı işgöremezlik tazminatına ve manevi tazminat isteminin kabulü ile 15.000,00 TL  manevi tazminata karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı _____K ____ vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ____K ____ vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
 
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. 2918 sayılı Kanunu'nun 99/1. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın B.2.b. maddesi uyarınca, rizikonun bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde  sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir. Sigortaya başvurulmadan dava açılması veya icra takibi başlatılması halinde ise bu tarihlerde temerrüt gerçekleşir. Yine ıslah durumunda da, ıslah ile istenilen tazminat için de davadan önce başvuru varsa bu başvurudan 8 iş günü sonrasında, başvuru yapılmamış ise dava tarihinden temerrüt faizi uygulanması gerekir.
 
Somut olayda uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Dosyada davalı ____Ş.'nin 02.08.2011 tarihli cevabi yazısından davacının kazayla ilgili talebinde eksik belgeleri tamamlaması istendiği için, davacının dava tarihinden önce sigortaya başvurduğu bellidir. Ancak dosyada davacının davalı ____Ş.'ye davadan önce başvurduğu sabit olmakla başvuru belgesine ve tarihine rastlanmamıştır. Mahkemece, temerrüt tarihiyle ilgili davacının sigortaya başvuru tarihinin araştırılması ve sigortaya başvuru tarihinin belirlenmesi halinde sigortaya başvuru tarihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde dava tarihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmesi isabetli görülmemiştir.
 
3-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 91/1.maddesinde, "İşletenlerin, bu kanunun 85/1 maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur" maddesi yer almaktadır. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesinde de, "Sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder" şeklinde ifade edilmiştir. Yukarıda açıklanan madde hükümlerinden, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca  yapılması  zorunlu  kılınan  bir  zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, ...'nin  amacı, trafik kazaları sonucu 3.kişilere verilecek zararların güvence altına alınmasıdır. Trafik kazası neticesi yaralanan ve geçici yada sürekli iş göremez hale gelen kişinin giderleri sadece bir sağlık kuruluşunda yapılan tedavi harcamalarından ibaret değildir. Trafik kazası sonucu beden bütünlüğü zarara uğrayan kişi tedavi gördüğü süre ile iyileşeceği süre içinde işlerini göremeyeceği ve bu süre içinde normal hayatını sürdüremeyeceğinden bu dönem içinde tam iş göremez olarak kabul edilip buna göre tazminat hesabı yapılacaktır. Geçici işgöremezlik nedeniyle hükmedilecek tazminatın kusurlu sürücü ve işletenin yanında  sigorta poliçesini düzenleyen şirketin de sorumluluğu kapsamı içerisinde değerlendirilmesi gerekip mahkemece geçici iş göremezlik tazminatıyla ilgili olarak davalı ____ Japan A.Ş. yönünden de davanın kabulü kararı verilmesi gerekirken, 6111 sayılı yasa kapsamında olmayan geçici iş göremezlik zararından Sosyal Güvenlik kurumunun sorumlu olduğu gerekçesiyle ...aleyhine açılan davanın reddedilmesi isabetli değildir.  
 
KARAR : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ____ vekilin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile; hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 18/07/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Karayolları Trafik Kanunu MADDE 91 :(Değişik madde: 17/10/1996 - 4149/33 md.)

İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.

Zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

(Değişik fıkra: 21/02/2001 - 4629 S.K./6. md.;Değişik fıkra: 14/07/2004 - 5217 S.K./12.mad) *1* *2* Sigorta yaptıranların, sigorta şirketlerine ödeyecekleri sigorta priminin % 5'i oranındaki tutar, sigorta şirketi tarafından tahsil edildiği ayı takip eden ayın en geç 20'sine kadar İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

(13.02.2011-6111 SK'un 58. maddesi gereğince 4.fıkra yürürlükten kaldırılmıştır)

Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir.

(Değişik fıkra: 13.02.2011-6111 SK m.58) Yabancı plakalı taşıtların Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre Türkiye'de geçerli sigortaları yoksa bunlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında yapılır.

(Ek fıkra: 02/12/2004 - 5265 S.K./1.mad) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde, ortak savunma veya barış harekâtı çerçevesinde Türkiye'de harekât, eğitim veya tatbikat maksadıyla bulunmasına izin verilen yabancı silâhlı kuvvetlerin neden olabileceği hasar ve zararların tazmini konularının özel bir anlaşmayla düzenlendiği hallerde, bu kapsamda Türkiye'ye girecek yabancı askerî araçlar bakımından bu madde hükmü uygulanmaz.

(Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262 S.K./4 md.) Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 30-11-2019

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02630591 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.