Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 19. H.D. 2012/213 E. 2012/6526 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Davada icra takip dosyasındaki asıl alacak yönünden itirazın iptali talep edilmiş ve harç da bu miktar üzerinden yatırmış olduğuna göre dava konusu yapılmayan birikmiş faiz alacağının tahsiline yol açacak şekilde hüküm kurulması taleple bağlılık ilkesine aykırıdır.
(Karar Tarihi : 17.04.2012)
T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

Esas No : 2012/213
Karar No : 2012/6526

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davalının müvekkili şirketten fatura karşılığında hayvan yemi aldığını, bedelini ödemediğini, davalı hakkında takibe giriştiklerini ileri sürerek davalının haksız itirazının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, faturalar, sevk irsaliyeleri, defterleri ve icra dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre davanın kabulüne, davalının icra dosyasına vaki itirazının iptaline, takip miktarı üzerinden hesaplanacak %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı alacaklı, icra takip dosyasındaki talebinde 56.958 TL asıl alacak ve 7.097,18 TL işlemiş faiz toplamı 64.055,18 TL'nin tahsilini talep etmiş, davalının itirazı üzerine 56.958 TL asıl alacak yönünden itirazın iptali istemi ile dava açmış ve harcını da bu miktar üzerinden yatırmıştır. Mahkemece, davalının icra dosyasına vaki itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmek suretiyle takip konusu yapılan senedi dava konusu yapılmayan birikmiş faiz alacağının tahsiline yol açacak şekilde hüküm kurulması, 6100 sayılı HMK'nın 26. maddesinde belirtilen taleple bağlılık ilkesine aykırı olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin öteki temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte belirtilen sebeplerle hükmün davalı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 17.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 26 :(1) Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.

(2) Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Cengiz ALADAĞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 26-11-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02498698 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.