Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun Ödenmesi İle Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Yönetmelik

Yayınlandığı Resmi Gazete : 23/02/2007
Bu şerh Türk Hukuk Sitesi Ticaret Hukuku Çalışma Grubu tarafından geliştirilmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı, faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106 ncı maddesine göre Fona intikal
eden banka nezdinde bulunan sigortalı mevduat ve sigortalı katılım fonunun tespiti ve hak
sahiplerine ödenmesi ile bu bankaların iflas ve tasfiyesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2. (1) Bu Yönetmelik 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin son fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3. (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankalarını,
b) Başkan: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanını,
c) İflas Müdürlüğü: İflas kararının verildiği yargı çevresinde bulunan iflas dairesini,
ç) İradi tasfiye: 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin yedinci fıkrasına göre iflas kararı
verilmeyen bankalar hakkında uygulanan tasfiye yöntemini
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar, 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer
alan anlamları ile kullanılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması
İlanlar
MADDE 4. (1) Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmasını takiben Fon
tarafından, ulusal çapta yayın yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinde ilan edilir.
(2) Fon tarafından yapılacak ilanda Bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği ve
Fonun sigortaya tabi mevduatı ve sigortaya tabi katılım fonunu ödeyerek bankanın
mahkemeden doğrudan iflasını istemeye yetkili ve görevli olduğu, mahkemece iflas kararı
verilmesi halinde iflas tasfiyesinin Fon tarafından yapılacağı, iflas kararı verilmemesi halinde
bankanın iradi tasfiyesinin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim
şirketlerin infisah ve tasfiyesine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın Fon tarafından yapılacağı
hususlarına yer verilir.
Yönetim ve denetim kurullarının atanması
MADDE 5. (1) Faaliyet izninin kaldırılması ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden
bankaya, 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesindeki yetki ve görevleri Fon adına kullanmak
üzere atanacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Tasfiye Daire Başkanlığının önerisi üzerine
Fon Kurulu tarafından belirlenir.
Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri
MADDE 6. (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Bankayı temsil ve idare etmek.

       b) Bankanın, yeni çalışma organizasyonunu oluşturmak, gerekli atama ve görevlendirmeleri yapmak.

       c) Devir ve dönem bilançoları ile kâr zarar cetveli ve diğer mali tabloları mevzuat hükümleri gereğince çıkarmak.

       ç) Banka alacaklarını tahsil ve borçlarını tespit etmek.

       d) Banka aktiflerini paraya çevirmek.

       e) Bankacılık faaliyeti dışında kalan mutad iş ve işlemleri yapmak.

       f) Fon Kurulu tarafından verilecek diğer işleri yerine getirmek.

       (2) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

       a) 6762 sayılı Kanunun 353 üncü maddesi ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen görev ve yetkileri ifa etmek.

       b) Fon Kurulu tarafından verilecek denetimle ilgili diğer işleri yerine getirmek.
Koruma tedbirlerinin alınması ve varlıkların satışı
MADDE 7. (1) Yönetim kurulu; bankanın, faaliyet izninin kaldırılmasını takiben kasa mevcutlarını, menkul değerlerini, kıymetli evraklarını, nazım hesaplarda izlenen kıymet ve benzeri mevcutlarının sayım ve mutabakatını yapar ve bankanın bütün mal ve haklarının korunması için gerekli tedbirleri alır.

       (2) Mevduat sahiplerinin ve diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak, banka masraflarının azaltılması ve verimliliğin arttırılması amacı ile banka mal varlığına dahil olan ve ihtiyaç dışında kalan menkul, gayrimenkul, hak ve alacakların satışı ve paraya çevrilmesi, banka yönetimi tarafından gerçekleştirilir.
Bankacılık faaliyetinin dışında kalan işlemlerin genel çerçevesi
MADDE 8. (1) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme yasağına aykırı olmayan ve mevduat ve katılım fonu sahipleri ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin alınması ve işlemlerin devamı için gerekli olan faaliyetlerin genel çerçevesi, Tasfiye Daire Başkanlığının önerisi ile Fon Kurulu tarafından belirlenerek banka yönetimince uygulanır.
Bildirimler
MADDE 9. (1) İznin kaldırılmasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, banka hakkındaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü icra ve iflas takibatı durur ve yeni icra ve iflas takibi yapılamaz. Banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava, icra ve iflas takipleri mahkeme, icra ve iflas daireleri tarafından derhal Fona bildirilir.

       (2) Fon, gerekli hallerde, uygun göreceği vasıtalarla duyuruda bulunarak ve/veya Adalet Bakanlığı aracılığıyla, birinci fıkra kapsamındaki dava ve takiplerin, ilgili mahkeme, icra ve iflas daireleri tarafından Fona bildirilmesini ayrıca talep edebilir.

       (3) 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili mahkeme, icra ve iflas daireleri tarafından Fona yapılan bildirimler Tasfiye Daire Başkanlığı nezdinde toplanır. Gelen bildirimler ile ilgili gerekli işlemler, Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yerine getirilir.

       (4) Fona bildirilmeyen veya bu madde kapsamında işlem tesis edilmeyen dava ve takipler olduğunun öğrenilmesi halinde, bu husus Fon adına Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından derhal ilgili mahkeme, icra ve iflas dairesine bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sigortalı Mevduat ve Katılım Fonunun Tespiti ve Ödenmesi

Sigortalı mevduat ve katılım fonunun tespiti ve ödenme süresi
MADDE 10. (1) Faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden banka nezdinde bulunan ve 5411 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamındaki sigortalı mevduat ve sigortalı katılım fonlarının doğruluğu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile adli ve idari mercilerin tespitleri ve alınan kararları, hesap sahipleri tarafından ibraz edilen belgeler, Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı nezdinde tutulan kayıtlar ile banka kayıtları ve ilgili diğer belgeler esas alınarak, Tasfiye Daire Başkanlığının koordinasyonunda Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı ve Denetim Daire Başkanlığı personelinden oluşacak bir komisyon tarafından incelenmek suretiyle tespit edilir.

       (2) Komisyon üyeleri, Tasfiye Daire Başkanlığının önerisi ile Fon Kurulu tarafından belirlenir.

       (3) Doğruluğu hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilen mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmının tespiti ve ödeme süresi, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 aydır. Gerektiğinde bu süre üç ay uzatılabilir. Zorunlu nedenlerle üç aylık uzatma süresinin yetersiz kalması halinde bu süre Fon Kurulunca her biri üç ayı geçmemek üzere iki kez daha uzatılabilir. Ödemeler, Fon Kurulu kararı ile doğrudan veya Fon tarafından ilan edilecek bir banka aracılığıyla gerçekleştirilir.

       (4) Doğruluğu hiç bir şüpheye yer vermeyecek sigortaya tabi mevduat ve sigortaya tabi katılım fonunun tespiti için, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması suretiyle teknik ve idari alt yapı oluşturulur.

       (5) Banka kayıtlarına göre, ikametgahı veya sürekli adresi yurt dışında bulunan ve incelemeler sonucunda doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilen mevduat ve katılım fonu sahiplerine, bankanın hukuki durumu ve sigorta kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin esaslar hakkında yazılı olarak bilgi verilir.

       (6) Sigorta kapsamında yapılacak ödemelerde, 5411 sayılı Kanunun 62 nci maddesindeki zamanaşımı hükümleri dikkate alınır.

       (7) Hak sahipleri, alacak talepleri sırasında, mevduat/katılma/özel cari hesap cüzdanı ve vatandaşlık numarasını havi resmi kimlik belgesi suretleri, vergi kimlik numarası, ikametgah belgesi ve talep tarihindeki koşullar dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından belirlenecek diğer bilgi ve belgeleri ibraz eder.

       (8) Yapılan incelemeler ve banka kayıtlarına göre hak sahibi olduğu anlaşılan kişilerden, ödeme öncesinde mevduat/katılma/özel cari hesap cüzdanının aslı veya onaylı suretinin ibraz edilememesi halinde kaybedildiğine ilişkin resmi makamlarca düzenlenmiş belge, bu belgenin ibraz edilememesi halinde ise bu şekilde yapılacak ödemeden doğacak sonuçların üstlenildiğine dair noter onaylı taahhütname alınır.

       (9) Ödeme sırasında ise yukarıda belirtilen belgelerin asılları veya resmi mercilerce onaylı suretleri ibraz edilir.

       (10) Ödeme talebinde bulunan hak sahibi ile ilgili olarak, Fona veya faaliyet izni kaldırılan bankaya, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun nedeni ile soruşturma başlatıldığının resmi merciler tarafından bildirilmesi halinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu fıkra kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu yargılama sonuçlanıncaya kadar bloke hesapta tutulur.

       (11) Yargı veya icra organları tarafından haklarında haciz ve/veya tedbir kararı bulunan hak sahiplerinin hesapları, yargı veya icra organlarının, tedbirin veya haczin kaldırılmasına dair kararına kadar hak sahiplerine ödenmez. Ödemelere bir bankanın aracılık etmesi halinde, hesap üzerindeki takyidatlarla birlikte blokeli olarak gönderilir.

       (12) Sigortalı mevduat ve katılım fonunun tespitine ve hak sahiplerine ödenmesine ilişkin diğer hususlar 5411 sayılı Kanun ile belirlenen usul çerçevesinde Fon Kurulu tarafından belirlenir.
Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu
MADDE 11. (1) Sigorta kapsamına girmeyen tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının belirlenmesinde 5411 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Sigortalı mevduat ve katılım fonunun ödenmesi
MADDE 12. (1) Faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankada 10 uncu maddenin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde tespit edilen sigortalı mevduat ve sigortalı katılım fonunun hak sahiplerine ödenmesi, 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca Finansman Daire Başkanlığı tarafından Fon kaynakları kullanılarak gerçekleştirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İflas Yoluyla Tasfiye

Fonun iflas talebi
MADDE 13. (1) Ödenen sigortalı mevduat ve sigortalı katılım fonu için, Hukuk İşleri Daire Başkanlığının görüşü de alınarak Tasfiye Dairesi Başkanlığının önerisi ile banka hakkında doğrudan doğruya iflas talebinde bulunulmasına Fon Kurulu tarafından karar verilir.

       (2) Tasfiye Daire Başkanlığı, banka hakkında iflas talebinde bulunulmasına ilişkin Fon Kurulu kararı ve iflas talebine eklenecek diğer bilgi ve belgeleri Hukuk İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili hizmet birimlerine bildirir.
İflas dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflas idaresi görev ve yetkilerinin kullanılması
MADDE 14. (1) 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ile Fona verilen, ve 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166 ncı, 218 inci, 219 uncu, 223 üncü, 234 üncü, 236 ncı, 249 uncu, 251 inci ve 254 üncü maddelerinin dışında kalan iflas dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflas idaresi görev ve yetkileri, Fon adına Tasfiye Daire Başkanlığınca yerine getirilir. Tasfiye Daire Başkanlığının, iflas idare memurlarının seçilmesinden sonraki görev ve yetkisi, iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı yetki ve görevi ile sınırlıdır.

       (2) Fon Kurulu, Fonun alacaklılar toplantısı yetkisi kapsamında Tasfiye Daire Başkanlığının önerisi ile iflas idare memurlarını kısmen veya tamamen görevden almaya ve bunların yerine seçilecek adayları belirlemeye yetkilidir.
Faiz oranlarının belirlenmesi
MADDE 15. (1) Fon Kurulu, müflis banka alacaklarına uygulanacak faiz oranlarını günün koşullarına göre alacaklılar toplantısı sıfatıyla belirlemeye yetkilidir.
İflas kararı verilmesi halinde bildirimin yapılması
MADDE 16. (1) Banka hakkında iflas kararı verilmesi halinde, ilgili mahkemenin iflas kararını bildirmesini takiben Fon, 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanun hükümleri gereğince işlem yapmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla tasfiye işlemlerine başlandığı hususunu İflas Müdürlüğüne bildirir. İflas Müdürlüğünden bu kapsamda yapacağı işlemler hakkında bilgi verilmesini talep eder.

       (2) Bankanın iflas tasfiyesinin başladığı, 2004 sayılı Kanun uyarınca İflas Müdürlüğü tarafından yapılacak ilandan ayrık olarak, Tasfiye Daire Başkanlığı tarafından ulusal çapta yayın yapan, en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinde ilan edilir. İlanda, iflas tasfiye işlemlerinin başladığı ve tasfiyenin 5411 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Fon tarafından yapılacağı hususları da yer alır.
İflas masasının teşkili ve defter tutulması
MADDE 17. (1) İflasın açılması ile birlikte müflis bankanın bütün mal, hak ve alacakları iflas masasını teşkil eder. Tasfiye Daire Başkanlığı iflas dairesi sıfatıyla, müflisin masaya dahil olan tüm mal, hak ve alacaklarını tespit eder, iflas tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak defterini tutar ve muhafaza tedbirlerini alır. Bu hususta ilgili tüm kurum, kuruluş, meslek odaları ile gerekli yazışmaları yapar. Temin edilen bilgilerin birer sureti İflas Müdürlüğüne gönderilir.
Kıymet takdirleri
MADDE 18. (1) Masa malvarlığına dahil olan menkul, gayrimenkul ve diğer hakların kıymet takdirleri, Fonun ilgili hizmet birimlerine veya diğer ihtisas sahibi gerçek veya tüzel kişilere yaptırılır.
Tasfiye şeklinin belirlenmesi
MADDE 19. (1) Tasfiye usulü hakkında 2004 sayılı Kanunun 208 inci maddesi uyarınca iflas kararının tebliğinden itibaren en geç üç ay içinde Tasfiye Daire Başkanlığının önerisi ile Fon Kurulu tarafından karar verilir.
İflas idaresinin seçimi ve alacaklılar toplantısı
MADDE 20. (1) Tasfiye Dairesi Başkanlığı, müflis banka hakkında Birinci Alacaklılar Toplantısı yerine geçmek üzere alınacak kararları ve seçilecek iflas idare memurlarının tesbiti amacıyla yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip aday isimlerini Fon Kuruluna sunar. Fon Kurulu iflas idare memuru adaylarını bu kişiler arasından belirler. Fon Kurulunca belirlenen adayların isimleri ile Birinci Alacaklılar Toplantısı yerine geçmek üzere alınan kararlar Tasfiye Dairesi Başkanlığı tarafından İcra Mahkemesine sunulmak üzere iflas müdürlüğüne bildirilir.

       (2) İcra Mahkemesi Fonun sunduğu adaylar arasından seçeceği kişileri iflas idare memuru olarak tayin ettikten sonra seçilen memurlar göreve başlar.
İflas idaresinin görevleri
MADDE 21. (1) Tasfiye Dairesi Başkanlığı ve iflas müdürlüğü tarafından, iflas idaresi seçimine kadar yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin bir örneği iflas idaresine teslim edilir.

       (2) İflas idaresi işlemleri, yazılı kararla yapılır. Kararlar çoğunlukla alınır. Alınan kararlardan bir suret iflas idaresinde muhafaza edilir, bir suret iflas müdürlüğüne ibraz edilir.

       (3) İflas idare memurlarının masanın tasfiyesi amacıyla yaptığı tüm ödeme, harcama ve masraf pusulaları İcra Mahkemesine sunulmak üzere, iflas müdürlüğüne ibraz edilir. İflas idaresi masanın haklarının korunması ve alacaklarının tahsili amacıyla gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek için yeterli sayıda personel istihdamı ile vekalet verilmesi hususlarında karar alabilir.
Alacak ve istihkak iddialarının masaya kaydedilmesi
MADDE 22. (1) İflas idaresi, iflas müdürlüğüne harç ödemek suretiyle yapılan alacak kayıtlarını ve istihkak iddialarını inceler ve bu talepler hakkında, alacak kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten veya iflas idaresinin seçilmesinden sonra üç ay içinde karar vererek sıra cetvelini hazırlar.

       (2) Sıra cetvelinin hazırlanması için üç aylık sürenin yetersiz kalması halinde, iflas idaresinin talebi üzerine Fon Kurulu tarafından üçer aylık ek süreler verilebilir.
İflas idaresince müflis bankanın eski yöneticilerinin beyanının alınması
MADDE 23. (1) İflas idaresi tutulan defter, alacak ve istihkak iddiaları ile sair hususlarda gerekli gördüğü taktirde müflis bankanın eski yöneticilerinin beyanına müracaat eder.
Sıra cetvelinin hazırlanması
MADDE 24. (1) Fon, iflas masasına 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce, ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder.

       (2) İflas idaresi, incelenen alacak kayıtları üzerine verilen red kararları ile hazırlanan sıra cetvelini 2004 sayılı Kanunun 234 üncü maddesi uyarınca iflas müdürlüğüne tevdi ederek aynı Kanunun 166 ncı maddesi uyarınca ilan eder.

       (3) Fon alacağı masanın nakit durumuna göre sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin ödenir.
Sıra cetvelinin düzenlenmesinden sonra yapılacak işlemler
MADDE 25. (1) Sıra cetvelinin usulüne uygun hazırlanıp iflas müdürlüğüne verilmesinden sonra iflas idaresince hazırlanan faaliyet raporu ve İkinci Alacaklılar Toplantısı kararlarına esas olacak hususlar Tasfiye Dairesi Başkanlığınca Fon Kuruluna sunulur. İkinci Alacaklılar Toplantısına ilişkin işlemler, iflas kararının kesinleşmesini müteakiben ifa edilir.

       (2) Fon Kurulu, İkinci Alacaklılar Toplantısı yerine geçmek üzere; iflas idaresi tarafından hazırlanan faaliyet raporunu inceler, mevcut iflas idaresinin görevine devam edip etmemesi ve masanın menfaati için zorunlu bulunan kararları verir. Bu karar Tasfiye Dairesi Başkanlığı tarafından iflas müdürlüğüne ve iflas idaresine bildirilir.

       (3) Lüzumu halinde İkinci Alacaklılar Toplantısı yerine geçmek üzere yukarıdaki işlemler aynen tekrarlanır.
Masa malvarlığının paraya çevrilmesi
MADDE 26. (1) İflas idaresi acele satışlar dışında masa mal varlığına dahil olan tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakların satışı ve paraya çevrilmesi hususunda ikinci alacaklılar toplantısından sonra 2004 sayılı Kanun, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, masa menfaati doğrultusunda kararlar alır.

       (2) Masa mal varlığına dahil olan varlıkların satışına ilişkin esas ve usuller, alacaklılar toplantısı sıfatı ile Fon Kurulu tarafından belirlenir.

       (3) Satış bedeli tahsil edildiğinde masa malvarlığına dahil edilir ve bu Yönetmeliğin 44 üncü madde hükümleri uygulanır.
Pay cetveli ve dağıtım
MADDE 27. (1) Masa mallarının satışı, alacakların tahsili ve sıra cetvelinin kesinleşmesinden sonra masa mevcuduna göre muvakkat veya kesin pay cetveli hazırlanır. Hazırlanan pay cetveli ve son hesap iflas müdürlüğüne bırakılır. İflas idaresince alacaklılara pay miktarları ve ödemenin şekil ve usulü tebliğ edilir. Pay cetveli kesinleştikten sonra masa alacaklılarına payları dağıtılır.
Borç ödemeden aciz vesikası
MADDE 28. (1) İflas masasından alacağının tamamını alamamış olan alacaklılara ödenmemiş miktar için iflas idaresi tarafından düzenlenen aciz belgesi verilir.
Nihai rapor ve kapanma
MADDE 29. (1) Paralar dağıtılıp tasfiye tamamlandıktan sonra iflas idaresi tarafından düzenlenen nihai rapor, iflas kararını veren mahkemeye sunulur ve iflasın kapanmasına karar verilmesi talep edilir. Mahkemenin iflasın kapanmasına karar vermesi halinde kapanma kararı iflas müdürlüğü tarafından ilan edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM : Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İradi Tasfiyesi

Bankanın iradi tasfiyesi
MADDE 30. (1) Faaliyet izni kaldırılan bir bankanın iflasına karar verilmeyen hallerde bankanın iradi tasfiyesine, genel kurul kararı aranmaksızın Fon Kurulu tarafından karar verilir.

       (2) İradi tasfiye, 6762 sayılı Kanunun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın Fon tarafından atanacak tasfiye memurlarınca gerçekleştirilir.

       (3) Tasfiye kararı, ulusal çapta yayın yapan, en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinde ilan edilir.
Tasfiye memurları, tescil ve ilan
MADDE 31. (1) Tasfiye memuru olarak görev yapacak kişiler ve bunların sayısı Tasfiye Dairesi Başkanlığının önerisi üzerine Fon Kurulu tarafından belirlenir. Tasfiye kurullarına atanan memurlara Fon Kurulunca belirlenecek ücret, banka mevcudundan ödenir.

       (2) Fon Kurulu gerek gördüğü durumlarda, tasfiye memurlarının görevine son verebilir ve yerlerine yenilerini atayabilir.

       (3) Tasfiye kararı, tasfiye memuru atanması, azli ve tasfiye memurlarının bankayı temsil ve ilzamına ilişkin hususlar, ticaret siciline tescil ve ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir.

       (4) Bankanın tasfiye sürecine girdiği hususu, 6762 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde belirlenmiş olan usule uyularak birer hafta ara ile üç defa duyurulur.

       (5) Tasfiye ilanında, banka alacaklılarının, alacaklarını gösterir belgelerle birlikte bir yıl içerisinde tasfiye masasına başvuruda bulunarak alacaklarını yazdırmaları gerektiği hususu yer alır. Bir yıllık süre üçüncü ilandan sonra başlar.

       (6) Tasfiye sürecine giren bankanın ticaret ünvanının başına -Tasfiye Halinde- ibaresi eklenir.
Tasfiye memurlarının görev ve yetkileri
MADDE 32. (1) Tasfiye memurlarının görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Bankayı temsil ve idare etmek.

       b) Alacak taleplerini incelemek ve bunlar hakkında karar vermek.

       c) Banka alacaklarını tahsil etmek ve banka borçlarını ödemek.

       ç) Banka aktiflerini paraya çevirmek.

       d) Tasfiye işleminin gereği olan mutad iş ve işlemleri yapmak.

       e) Fon Kurulu tarafından verilecek diğer işleri yerine getirmek.
Koruma tedbirlerinin alınması ve defter tutulması
MADDE 33. (1) Tasfiye memurları, bankanın bütün mal ve haklarının korunması için gerekli tedbirleri alır ve tasfiye dolayısıyla tutulması gereken, tasfiye işlemleri defterini, taşınır ve taşınmaz mallar satış defterini, tasfiye borçluları ve alacaklıları gösteren defteri tutar.
Kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim
MADDE 34. (1) Bankanın tasfiye sürecine girdiği, Fon Kurulunun iradi tasfiye kararının Tasfiye Daire Başkanlığına Kurul Büro Müdürlüğü tarafından iletilmesini takiben, 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen borçları nedeni ile ilgili tahsil dairelerine aynı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca üç gün içinde, vergi borçlarından dolayı 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesi uyarınca bir ay içinde ilgili vergi dairelerine bildirilir.
Tasfiye bilançoları
MADDE 35. (1) Tasfiye başlangıç bilançosu ve envanter, tasfiye memurları tarafından hazırlanır. Mali bilançonun hazırlanmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile tasfiye bilançosunun hazırlanmasında varlıkların rayiç değerleri nazara alınır. Varlıklara ilişkin kıymet takdirleri, Fonun ilgili hizmet birimlerine veya ihtisas sahibi gerçek veya tüzel kişilere yaptırılır.

       (2) Envanter defteri ile bilanço, bankanın tasfiye başlangıcındaki hal ve durumu dikkate alınmak suretiyle hazırlanır ve Fon Kurulunun onayına sunulur. Tasfiye bilançosunda veya alacaklıların bildirimi sonucunda banka mevcudunun borçları ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, keyfiyet ayrıca Tasfiye Daire Başkanlığı aracılığı ile Fon Kuruluna sunulur. Fon Kurulunun kararına göre iflas hususunda mahkemeye başvurulur veya tasfiyeye devam edilir.

       (3) Tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi halinde, tasfiye memurları tarafından her yılın sonunda hazırlanan ve bankanın durumunu gösterir ara bilançolar ile son bilanço ve tasfiye memurlarının ibrası, Tasfiye Daire Başkanlığı aracılığı ile Fon Kurulunun onayına sunulur.
Aktiflerin paraya çevrilmesi
MADDE 36. (1) Tasfiye kurulu banka aktiflerine dahil tüm menkul, gayrimenkul mallar ile hak ve alacakların satışını ve paraya çevrilmesini Fon Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller kapsamında gerçekleştirir.
Karşılık ayırma
MADDE 37. (1) Alacaklılara yapılacak ödeme zamanında, bankanın henüz muaccel olmamış, münazaalı veya şartlı borçları için karşılık ayrılır.

       (2) Bu borçların teminatlı olması ya da ödemelerin bu borçların durumunun kesinleşmesi zamanına ertelenmesi halinde, bu borçlar için karşılık ayrılmaz.

       (3) Karşılık ayrılan borcun muaccel hale gelmesi, alacağa ilişkin nizanın masa aleyhine sonuçlanması veya şartlı borçlarda şartın gerçekleşmesi halinde hak sahiplerine ödeme, karşılıkların serbest bırakılması suretiyle yapılır.
Tasfiye bakiyesi
MADDE 38. (1) Bankanın iradi tasfiyesinde sahibi bulunmayan değerler, 5411 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gözönünde bulundurulmak suretiyle Fona gelir kaydedilir.

       (2) Tasfiye halinde bulunan bankanın borçlarının ödenmesinden sonra kalan mevcudu, ana sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, pay sahiplerine ödedikleri sermaye tutarları ve paylara bağlı imtiyaz hakları oranında dağıtılabilir.

       (3) Ancak, son ilan tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan mevcut dağıtılamaz. Gerek görülmesi halinde, tasfiye memurlarının önerisi ve Fon Kurulunun onayı ile bir yıllık süre kısaltılabileceği gibi bu sürenin beklenmesinden de vazgeçilebilir.
ALTINCI BÖLÜM : Ortak ve Son Hükümler

Yabancı banka şubelerinin iflas ve tasfiyesi
MADDE 39. (1) Faaliyet izni kaldırılan yabancı banka şubelerinin iflas ve tasfiyesi hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       (2) Yabancı banka şubelerinin iflas veya tasfiyesi halinde, bu şubelerin mevcut ve alacaklarının yurt dışına transferine ilişkin esaslar Fon Kurulu tarafından belirlenir.
Tasfiyenin bildirimi
MADDE 40. (1) Merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiyedeki şubelerinin veya merkezi Türkiyede olup yurt dışında şubesi veya temsilciliği bulunan bankaların iflasına veya iradi tasfiyesine karar verilmesi halinde, tasfiyenin başlatıldığı hususu Fon tarafından merkezin bulunduğu ülke ile şubelerin bulunduğu ülkelerin yetkili makamlarına bildirilir.
Belge ve defterlerin saklanması
MADDE 41. (1)Tasfiye süresince tutulan defterler ve kayıtlar banka tüzel kişiliğinin sona ermesinden itibaren on yıl süre ile Fon bünyesinde muhafaza edilir.
Bankanın ünvanının sicilden terkini
MADDE 42. (1) Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tasfiye veya iflas idare memurları bankaya ait ticaret unvanının sicilden terkin edilmesini talep eder. Terkin işlemi ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
Zorunlu giderler
MADDE 43. (1) Mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun mer'i olduğu dönemde veya 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesine göre iflasına karar verilerek iflas tasfiyelerine başlanan müflis bankaların tasfiye giderlerini karşılayacak kadar kaynağının bulunmaması halinde zorunlu olan tasfiye masraflarından, iflas tarihine kadar yapılanlar sıra cetveline alacak olarak, iflas tarihinden sonra yapılanlar ise iflas idaresince masa borcu olarak kabul ve ödenmek kaydıyla Fon tarafından karşılanır.

       (2) Faaliyet izni kaldırılan ancak iflasına karar verilmeyen bankaların faaliyet izinlerinin kaldırıldığı tarihten ticaret sicilinden terkin edilinceye kadar geçecek olan süre içinde bankanın mutad ve zorunlu işletme giderleri için yeterli kaynağının bulunmaması halinde, yapılacak zorunlu harcamalar, tasfiye masalarına alacak kayıt talebi kabul edilmek kaydıyla Fon tarafından ödenir.
Paraların nemalandırılması
MADDE 44. (1) Faaliyet izni kaldırılan bankalarda ve iflas ve/veya tasfiye masasının aktifinde bulunan paralar ve ayrılan karşılıklara tekabül eden nakit mevcutlar masanın borçlarının niteliği ve vadesine göre, masa menfaatleri doğrultusunda Fon Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde muhafaza edilir ve nemalandırılır. İflas masasının aktifinde bulunan nakit mevcutların nemalandırılması, 2004 sayılı Kanunun 9 uncu ve sair ilgili maddelerine tâbi değildir.
Tasfiyesi başlatılan bankaların tasfiyesi
MADDE 45. (1) 5411 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eli ile yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankaları, tasfiye işlemleri sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, 5411 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca alacaklılar toplantısı, iflas dairesi ve iflas idaresi görev ve yetkilerine haiz olarak 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre Fon tasfiye eder.
Yürürlük
MADDE 46. (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

THS Sunucusu bu sayfayı 0,04030395 saniyede 9 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.