Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Makale Yorumları
6570 Sayılı Kanuna Göre Kira Hukuku Ve Tahliye
[Makaleye Dönüş] [Yorum Ekleme] Toplam 10 Yorumdan 10 tanesi gösteriliyor.

   
01-07-2006 15:22
Aktif Yorum kişisel yorum
 
Yazan
kanunda belirtilen maddeler çerçevesinde karşılıklı her iki tarafında hakları düşünülerek düzenlenmiş vede bence yorum yapmaya gerek bırakmıyacak şekilde.okuduğum zaman kendikendime bile soru sormaya ihtiyaç duymayacak şekilde açık ve net ifadelerin olduğunu gördüm.Teşekkür ederim.

23-04-2007 17:00
Aktif Yorum Teşekkürler
 
Yazan Av.H.Sancar KARACA [Email]
Emeğiniz için teşekürler meslektaşım. Yeni makalelerinizde buluşmak üzere.

30-07-2007 10:08
Aktif Yorum teşekkürler
 
Yazan
bir hukuk öğrencisi olarak çok yararlı buldum.teşekkürler...

20-01-2008 19:33
Aktif Yorum Önemli 2 eksiklik
 
Yazan Av.Suat Ergin [Email]
Yeni malikin iki seçimlik hakkı varken, makalede sadece 1 ay içinde ihtar çekerek 6 ay sonra dava açabileceği belirtilmiş. Oysa bu ihtarname keşide edilmeksizin, sözleşme sona erdikten itibaren 1 ay içinde de ihtiyacının samimi olduğunu kanıtlayarak dava açabilecektir. Bu bölümün eksik bırakıldığını düşünmekteyim.

Yine 'Kira Tespit Davası' ile ilgili bölümde 'Endeks Uygulaması' yeterince izah edilmemiş...

06-04-2008 12:56
Aktif Yorum Elinize sağlık
 
Yazan
Deneyimlerinizi paylaştığınız için , bir öğretmen olarak teşekkür ediyorum.İyi çalışmalara ve iyi günlere ulaşmak dileğiyle...

03-05-2008 15:11
Aktif Yorum bu konu ile ilgili bir yargıtay kararı
 
Yazan aysee [Email]
T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 6

Esas No.
2006/12639
Karar No.
2007/1197
Tarihi
13.02.2007

1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/44/47
2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/272

BİR AYLIK DAVA AÇMA SÜRESİ
KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI
TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI

ÖZET
TAAHHÜT NEDENİNE DAYALI TAHLİYE DAVASININ MUTLAKA KİRALAYAN TARAFINDAN AÇILMASI GEREKİR. KİRALAYAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİKİN DAVA HAKKI YOKTUR. ANCAK YENİ MALİK ÖNCEKİ MALİKİN VE KİRALAYANIN HALEFİ OLARAK ESKİ MALİK ZAMANINDA VERİLMİŞ TAAHHÜDE DAYANARAK DAVA AÇABİLİR. TAAHHÜT NEDENİYLE AÇILACAK TAHLİYE DAVASININ TAAHHÜT EDİLEN TARİHİ İZLEYEN BİR AY İÇİNDE AÇILMASI VEYA BU SÜRE İÇİNDE TAAHHÜDE DAYALI OLARAK İCRA TAKİBİ YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR. KİRA ALACAĞI NEDENİ İLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİNE İLİŞKİN DAVADA, DAVA KONUSU KİRA SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN KİRALAYAN SIFATI, KİRA PARASININ KİMLERE NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME, TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN MALİK MİRASÇILARINA VERİLMESİ VE SÖZLEŞMENİN ÖZEL MADDESİ KARŞISINDA KİRALANANIN MALİK MİRASÇILARININ TAMAMI TARAFINDAN KİRAYA VERİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. KİRA SÖZLEŞMESİNE GÖRE KİRAYA VEREN MİRASÇILAR ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNDUĞUNDAN, İCRA TAKİBİNİN TÜM KİRALAYANLAR TARAFINDAN YAPILMASI, YİNE TAHLİYE DAVASININ DA TÜM KİRALAYANLAR TARAFINDAN AÇILMASI GEREKİR. ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI GEREĞİ SADECE BİR KISIM KİRALAYANLARCA YAPILAN İCRA TAKİBİNİN YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ BİR AYLIK SÜREYİ KESİCİ VE SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİNİ ÖNLEYİCİ NİTELİĞİ BULUNMADIĞINDAN VE TAKİP TALEPNAMESİNDEKİ BU EKSİKLİĞİN SONRADAN GİDERİLMESİ DE MÜMKÜN OLMADIĞINDAN MAHKEMECE TÜM KİRALAYANLARCA YAPILMAYAN İCRA TAKİBİNE DAYANILARAK AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

DAVA :
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan itirazın iptali-tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR :
Uyuşmazlık, icra takibine yapılan itirazın iptali ve tahliye taahhüdü nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacılar vekili, dava dilekçesinde, davalı kiracı hakkında tahliye taahhüdüne dayanılarak yapılan icra takibine karşı davalının icra takibine ve kira sözleşmesine karşı çıkarak itiraz ettiğini, davalının 10.12.2004 tarihli sözleşme ile kiralananda kiracı iken mal sahibi Mehmet'in vefatından sonra 5/8 pay sahibi eşi ve çocukları ile 10.07.2005 tarihinde kira sözleşmesini yenilediğini, gerek sözleşme, gerek taahhüt altındaki imzaların davalıya ait olduğunu, itirazın kötü niyetle ve zaman kazanmaya yönelik yapıldığını belirterek, itirazın iptalini, takibin devamını ve davalının kiralanandan tahliyesini talep etmiştir. Davalı, tahliye taahhüdü altındaki imzanın kendisine ait olup olmadığını bilmediğini, dava konusu kiralananın Mehmet'e ait iken ölümü ile mirasçılarına intikal ettiğini ve elbirliği mülkiyetine konu olduğunu, bu durumda davayı tüm mirasçıların birlikte açması gerektiğini, davanın husumet yönünden reddine karar verilmesini savunmuştur.
Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiralayan tarafından açılması gerekir. Kiralayan durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiralayanın halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.
Taahhüt nedeniyle açılacak tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde açılması veya bu süre içinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir. Daha önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süre koruyucu niteliği yoktur. Ancak yapılan icra takibi süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonra da dava açılabilir.
Olayımıza gelince; icra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 10.12.2004 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesini kiralayan sıfatı ile "Mehmet mirasçıları Zeynep vs" imzalamış, sözleşme 10.07.2005 tarihinde düzenlenmiştir. Sözleşme içeriğine göre aylık 250 YTL kira parasının 156 YTL'si 5/8 pay sahibi kendi adına asaleten üç çocuğuna velayeten bono karşılığı Zeynep'e, 31.25'er YTL'si İ.Hakkı, Fatma ve Ayla'nın banka hesabına ödenecektir. Sözleşmenin özel şartlar bölümü 10. maddesinde de işbu sözleşmenin Mehmet mirasçılarının tereke paylaşımından sonra tekrar yenileneceği kararlaştırılmıştır. Dosyaya sunulan mirasçılık belgesinden taşınmazın maliki Mehmet'in 27.02.2005 tarihinde vefatı ile geride mirasçı olarak eşi davacı Zeynep'i, ergin olmayan davacı çocuklarını ve kira sözleşmesinde kira parası verileceği kararlaştırılan dava dışı çocuklarını bıraktığı görülmektedir.
Davalı ise 10.07.2005 tarihinde verdiği adi yazılı tahliye taahhütnamesi ile bir süredir kiracısı olduğu taşınmazı 10.12.2005 tarihinde tahliye etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Kira sözleşmesinde belirtilen kiralayan sıfatı, kira parasının kimlere ne şekilde ödeneceğine ilişkin düzenleme, tahliye taahhütnamesinin Mehmet mirasçılarına verilmesi ve sözleşmenin özel 10. maddesi karşısında kiralananın Mehmet mirasçılarının tamamı tarafından kiraya verildiği anlaşılmaktadır. Kira sözleşmesine göre kiraya veren Mehmet mirasçıları arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan, icra takibinin tüm kiralayanlar tarafından yapılması, yine tahliye davasının da tüm kiralayanlar tarafından açılması gerekir. Olayımızda ise tahliye taahhüdüne dayanılarak icra takibi sadece davacı Zeynep tarafından kendi adına asaleten ve ergin olmayan davacı çocukları Havva, Ayhan ve Cennet adına yapılmış, itirazın iptali ve kiralananın tahliyesine yönelik dava da sadece icra takibi yapan kiralayanlarca açılmıştır. Zorunlu dava arkadaşlığı gereği sadece bir kısım kiralayanlarca yapılan icra takibinin yasanın öngördüğü bir aylık süreyi kesici ve sözleşmenin yenilenmesini önleyici niteliği bulunmadığından ve takip talepnamesindeki bu eksikliğin sonradan giderilmesi de mümkün olmadığından mahkemece tüm kiralayanlarca yapılmayan icra takibine dayanılarak açılan davanın bu hukuki durum dikkate alınarak reddine karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde tahliyeye hükmedilmesi hatalı görüldüğünden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ :
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK'nın 428. maddesi uyarınca hükmün ( BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


ayrıca makaleniz için teşekkür ederim emeğinize sağlık

22-07-2008 22:33
Aktif Yorum genel mahkeme-icra takibi
 
Yazan agah [Email]
makalede, genel mahkemelerde açılabilecek tahliye davası ile gayrimenkullerin ilamsız icra yolu ile tahliyesi karşılaştırmalı olarak anlatılsa daha iyi olurdu.İç içe geçmiş bir anlatım olmuş.

12-01-2009 14:34
Aktif Yorum memnuniyet
 
Yazan
sorup araştırdığım bir türlü bulamadığım bütün bilgilere ulaştım sonunda.Emeğinize teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim.

15-03-2010 11:37
Aktif Yorum MESLEĞE YENİ BAŞLARKEN
 
Yazan gamze2940 [Email]
stajyer avukat olduğum için gayet işime yaradı kısa ve öz açıklayıcı bilgi tazeleyici bir makale olmuş teşekkürler

13-01-2013 00:06
Aktif Yorum yalın hukuk diliyle ,halkın anlıyabileceği bir üslupla yazılmış yararlı bir makale
 
Yazan echokosmos [Email]
merhaba sayın meslektaşım av.okay saday bey,ilgimi çekti kütüphanemize hediye etmiş oldugun bu yasa 6570(açıklamalı),makale,anlaşılması insanlarca kolay ve yalın bir hukuk dili ile yazılmış.sana teşekkür ederim..saygılar(echokosmos)

   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03765011 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.