Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yenileme emrine itiraz

Yanıt
Old 13-10-2011, 20:30   #1
zlm

 
Varsayılan yenileme emrine itiraz

Merhabalar;
Çeke dayalı icra takibi yapılmış. herhangibir itiraz olmaksızın Dosya kesinleşmiş.Borçluya ödeme emri gönderilmiş.Borçlu adına kayıtlı taşınmazlara haciz konulmuş ancak 1 yıl işlem yapılmadığından dosya düşmüştür.
Dosyanın yenilenmesi istendiğinde ve borçluya yenileme emri gönderildiğinde borçlu bu yenileme emrine itiraz ile zamanaşımı definde bulunabilirmi? İcranın geri bırakılmasını talep edebilirmi ?
Old 13-10-2011, 20:44   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zlm
Merhabalar;
Çeke dayalı icra takibi yapılmış. herhangibir itiraz olmaksızın Dosya kesinleşmiş.Borçluya ödeme emri gönderilmiş.Borçlu adına kayıtlı taşınmazlara haciz konulmuş ancak 1 yıl işlem yapılmadığından dosya düşmüştür.
Dosyanın yenilenmesi istendiğinde ve borçluya yenileme emri gönderildiğinde borçlu bu yenileme emrine itiraz ile zamanaşımı definde bulunabilirmi? İcranın geri bırakılmasını talep edebilirmi ?
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/7686
Karar: 2005/10922
Karar Tarihi: 17.05.2005
TAKİBE İTİRAZ DAVASI - ALTI AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ - İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Takip konusu çekle ilgili olarak son işlem haciz istemine ilişkin işlem olup, bu tarihten sonra yenileme talebine kadar alacaklı tarafça işlem yapılmamış olmakla 6 aylık zamanaşımı süresi dolmuştur.
(2004 S. K. m. 33/A, 71)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Takip konusu çekle ilgili olarak son işlem tarihi 13.02.2001 tarihli haciz istemine ilişkin işlem olup, bu tarihten sonra 25.05.2004 tarihli yenileme talebine kadar alacaklı tarafça işlem yapılmamış olmakla 6 aylık zamanaşımı süresi dolmuştur.
Mahkemece, İİK' nun 71. maddesi yollaması ile aynı kanunun 33/a maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptaline karar verilmesi usulsüz ise de; bu husus bozma nedeni yapılmayarak, kararın düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir.
Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Gediz İcra Mahkemesi'nin 28.12.2004 tarih, 2004/30-49 sayılı kararının hüküm fıkrasının 1. bendindeki ibaresinin çıkarılarak yerine sözcüklerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekli ile İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına mahal olmadığına, 17.05.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 13-10-2011, 20:46   #3
tiryakim

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/17736
Karar: 2005/21306
Karar Tarihi: 07.11.2005
ŞİKAYET DAVASI - DOSYANIN İŞLEMSİZ BIRAKILMIŞ OLMASI - ÇEKLERDE ZAMANAŞIMI - İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ
ÖZET: Takip dayanağı çek olup 6 aylık zamanaşımına tabidir. İncelenen icra dosyasında takibin kesinleşmesinden sonra dosya işlemsiz bırakılmıştır. İcranın geri bırakılması isteminin kabulü gerekir.
(2004 S. K. m. 71) (6762 S. K. m. 726)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Takip dayanağı çek olup TTK. nun 726. maddesi gereğince 6 aylık zamanaşımına tabidir. İncelenen icra dosyasında takibin kesinleşmesinden sonra 28.3.2000 (hacizlerin yenileme) tarihi ile 22.2.2001 tarihi arasında dosya işlemsiz bırakılmıştır. Ayrıca 22.2.2001 dosyanın yenilenme tarihi ile 2.11.2002 tarihleri arasında da dosya da herhangi bir icra işlemi yapılmamıştır. Bu durumda borçlunun İİK. nun 71/son maddesi gereğince icra mahkemesinde icranın geri bırakılması talebinin TTK. nun 726. maddesi nedeniyle kabulüne karar vermesi gerekirken bu konuya ilişkin şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.11.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 13-10-2011, 20:51   #4
tiryakim

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS:2003/13645 KARAR:2003/17961 TARİH:19.09.2003
Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Takip konusu çekle ilgili olarak, şikayetçi-borçlu açısından son işlem tarihi 20.11.2000 olup, 16.10.2001 yenileme tarihine kadar zamanaşımını kesecek herhangi bir işlemin alacaklı tarafından yapılmadığı anlaşıldığından sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, Mercice, şikayetçi borçlu açısından İİK' nun 33/a maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptaline karar verilmesi usulsüz ise de; bu husus, yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, kararın düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mercii kararının hüküm fıkrasının 1. "takibin iptaline" ibaresinin çıkartılarak, yerine "şikayetçi-borçlu açısından icranın geri bırakılmasına" sözcüklerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekli ile İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 438.maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mercii kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına mahal olmadığına, 19.09.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kıymetli Meslektaşım ; Kararların Faydalı Olması Dileğiyle İyi Çalışmalar Diliyorum.
Old 14-10-2011, 09:01   #5
zlm

 
Varsayılan

Kararlar ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Müvekkilin sözlü beyanına göre işlem yapılmamıştı. Müvekkil ile ibralaşarak dosyasını teslim etmiştim. Ancak takibe devam edecekmiş ve burda da benim sorumluluğum doğacak.
Ve malesef kararların hepsi benim aleyhime gibi gözüküyor
Old 14-10-2011, 13:24   #6
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zlm
Müvekkil ile ibralaşarak dosyasını teslim etmiştim. Ancak takibe devam edecekmiş ve burda da benim sorumluluğum doğacak.
Ve malesef kararların hepsi benim aleyhime gibi gözüküyor

Dosya teslimini veya ibralaşmayı yazılı olarak yapmamışsanız, ne yazık ki sorumluluğunuz doğar...
Old 17-10-2011, 08:24   #7
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih KISA
Dosya teslimini veya ibralaşmayı yazılı olarak yapmamışsanız, ne yazık ki sorumluluğunuz doğar...
Yazlı olarak yaptım. Ancak yinede sorumluluğum doğar diye düşünüyorum ve endişeleniyorum.
Old 17-10-2011, 08:35   #8
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Günaydın,
Vekiledenin yazılı talimatına göre işlem yapmışsanız niye sorumluluğunuz doğsun ki? İş sahibinin, alacağı üzerinde istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir ve yazılı talimatı ile bu takibi devam ettirmek istemiyorsa, hele hele dosyasını avukattan alıp gitmişse -ki bu artık avukatın dosyayı takip etmesini istemediğine çok açık karinedir- daha niye sorumluluğunuz doğsun.Olay anlattığnıız gibi ise bir sorumluluğunuzun doğacağına inanmıyorum...
Old 17-10-2011, 12:03   #9
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih KISA
Günaydın,
Vekiledenin yazılı talimatına göre işlem yapmışsanız niye sorumluluğunuz doğsun ki? İş sahibinin, alacağı üzerinde istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir ve yazılı talimatı ile bu takibi devam ettirmek istemiyorsa, hele hele dosyasını avukattan alıp gitmişse -ki bu artık avukatın dosyayı takip etmesini istemediğine çok açık karinedir- daha niye sorumluluğunuz doğsun.Olay anlattığnıız gibi ise bir sorumluluğunuzun doğacağına inanmıyorum...
İcra dosyası takipten düşmüş ve bunun sonrasında dosyaları teslim ettim ibra aldım.
''İş bu ibra belgesi ile vekilimi ibra ettiğim tarihten sonra vekilim ile karşılıklı gördüğümüz lüzum üzerine aşağıdaki dosya tarafımca bizzat takip edileceğinden vekilimin bu tarihten sonra dosyalarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.'' Şeklinde ibra aldım. Bu yüzden sıkıntı yaşabilirim. Müvekkil ile yolları ayırmamızın nedeni masraf vermemesi idi bu konuda anlaşmazlık yaşadığımızdan dolayı dosyları teslim ettim.
Umarım bir sıkıntı yaşamam.
Old 17-10-2011, 12:40   #10
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zlm
İcra dosyası takipten düşmüş ve bunun sonrasında dosyaları teslim ettim ibra aldım.
''İş bu ibra belgesi ile vekilimi ibra ettiğim tarihten sonra vekilim ile karşılıklı gördüğümüz lüzum üzerine aşağıdaki dosya tarafımca bizzat takip edileceğinden vekilimin bu tarihten sonra dosyalarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.'' Şeklinde ibra aldım. Bu yüzden sıkıntı yaşabilirim. Müvekkil ile yolları ayırmamızın nedeni masraf vermemesi idi bu konuda anlaşmazlık yaşadığımızdan dolayı dosyları teslim ettim.
Umarım bir sıkıntı yaşamam.

İbraname-talimat içeriği biraz belirsiz olmuş.Şüphesiz dosyanın iş sahibi tarafından takip edildiğine ilişkin talimat gereği ibraname tarihinden sonraki sorumluluğunuzun olmayacağı işin doğası gereği. Ama ibraname tarihinden önceki hukuksal durum için belirsizlik mevcut.

İbraname alırken kesin, net ve avukatın neye ilişkin olarak ibra edildiğinin açık olarak belirtilmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Örneğin bu dosyadan " ..... Sayılı icra dosyasından yapılan işlemler talimat ve isteğime uygun olarak yapılmış olup,İşbu ibraname tarihi itibariyle .... sayılı dosya nedeniyle avukatım ..... kesin olarak ibra ediyorum. " demiş olsaydınız tereddüt yaşamanıza gerek kalmayacaktı...

Umarım sorun yaşamazsınız...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
vergi mahkemelerinde ödeme emrine itiraz süresi elvankakici Meslektaşların Soruları 14 27-06-2016 12:51
ödeme emrine itiraz - itirazın iptali avggg Meslektaşların Soruları 4 07-09-2011 21:39
adli tatilde ödeme emrine itiraz! Av. Ayşenur Gökçe Meslektaşların Soruları 3 31-08-2010 15:00
ipoteğin paraya çevrilmesinde icra emrine itiraz hırs Meslektaşların Soruları 1 08-11-2007 17:28
ilamsız icra+ödeme emrine itiraz edilmemesi Av.mdogan Meslektaşların Soruları 3 26-10-2007 15:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03948307 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.