Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tüketici Mahkemesi Vekalet Ücreti

Yanıt
Old 30-06-2011, 13:38   #1
avden

 
Varsayılan Tüketici Mahkemesi Vekalet Ücreti

Bir bankaya karşı Tüketici Mahkemesinde ipoteğin kaldırılmasına dair dava açtık. Mahkeme davayı kabul etti. İpoteği Kaldırdı. Dava değeri olarak 30.000 TL yazmamıza rağmen 3.520,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken mahkeme 550 TL vekalet ücretine hükmetti. Ben mi yanlış biliyorum yoksa mahkeme mi yanlış karar verdi. Bu konuda bilgi ve tecrübelerinizden istifade etmek istiyorum. Yargıtay Kararı varsa çok iyi olur.
Old 30-06-2011, 13:58   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için
550,00 TL

RG.03.12.2010,AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
Old 30-06-2011, 14:32   #3
avden

 
Varsayılan

Sayın Tiryakim;
Asliye Hukuk Mahkemelerinde vekalet ücreti ise 1100 TL. Ancak Asliye Hukuk Mahkemesinde 30.000 TL'lik dava açtığınızda 3.520,00 TL vekalet ücretine hükmediliyor.
Yani Tüketici Mahkemesinde 30.000 TL'lik dava açtığım halde 3.520,00 TL vekalet ücretine neden hükmedilmemiştir.Benim sorum bu.
Old 30-06-2011, 14:35   #4
tiryakim

 
Varsayılan

Tüketici Mahkemelerinde nispi değil maktu vekalet ücreti hükmedildiği için
Aynı Zamanda Avukatalık asgari ücret tarifesinde vekalet ücreti belli olduğu için
Old 30-06-2011, 14:40   #5
avden

 
Varsayılan

Sayın Tiryakim;
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz. hükmünü getirmektedir.

Tüketici Mahkememelerinde vekalet ücretinin maktu olduğuna dair ben yasa veya Yargıtay kararına rastlamadım. Tüketici Mahkemelerinde Vekalet ücretinin maktu olduğuna dair herhangi bir yasa maddesi veya yargıtay kararı elinizde var mı? Veya AAÜT'de böyle bir madde var mı ? Ben göremedim.
Old 30-06-2011, 14:46   #7
avden

 
Varsayılan

Sayın Tiryakim;
Ben hala göremedim. Siz bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
Old 30-06-2011, 14:48   #8
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avden
Sayın Tiryakim;
Ben hala göremedim. Siz bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz


2010-2011 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

3 Aralık 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27774
TEBLİĞ
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret
MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (Değişik cümle:RG-31/12/2010-27802)(1) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.500,00 TL'ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.
(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.
Ceza davalarında ücret
MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.
(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.
Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.
Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret
MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.
Tahkimde ücret
MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.
İş takibinde ücret
MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1.Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)155,00 TL takip eden her saat için80,00 TL2.Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)300,00 TL takip eden her saat için155,00 TL3.Yazılı danışma için300,00 TL4.Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde200,00 TL5.Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması a) Kira sözleşmesi ve benzeri300,00 TL b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması900,00 TL c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler900,00 TL İKİNCİ BÖLÜM İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1.Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için220,00 TL2.Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için385,00 TL3.Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için1.650,00 TL4.Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için715,00 TL5.Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde a) Duruşmasız ise3.300,00 TL b) Duruşmalı ise5.500,00 TL c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret 1.Yapı kooperatiflerinde550,00 TL2.Anonim şirketlerde935,00 TL Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti935,00 TL Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 1.Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: a) Duruşmasız ise200,00 TL b) Duruşmalı ise275,00 TL2.Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için385,00 TL3.Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için825,00 TL4.Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için a) Duruşmasız ise550,00 TL b) Duruşmalı ise825,00 TL İKİNCİ BÖLÜM Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 1.İcra Dairelerinde yapılan takipler için 180,00 TL2.İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 200,00 TL3.İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 360,00 TL4.İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 200,00 TL5.Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 330,00 TL6.Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 550,00 TL7.Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.100,00 TL8.Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için550,00 TL9.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.650,00 TL10.Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için2.200,00 TL11.Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 825,00 TL12.Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.200,00 TL13.Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 825,00 TL14.İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için a) Duruşmasız ise550,00 TL b) Duruşmalı ise1.100,00 TL15.Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için a) Bir duruşması olan işler için550,00 TL b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için1.100,00 TL16.Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için2.200,00 TL17.Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için a) Duruşmasız ise1.100,00 TL b) Duruşmalı ise2.200,00 TL18.Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için825,00 TL19.Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için825,00 TL20.Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar2.750,00 TL b) Diğer dava ve işler2.200,00 TL ÜÇÜNCÜ KISIM Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 1.İlk 22.000,00 TL için% 122.Sonra gelen 33.000,00 TL için% 113.Sonra gelen 55.000,00 TL için% 84.Sonra gelen 165.000,00 TL için% 65.Sonra gelen 440.000,00 TL için% 46.Sonra gelen 660.000,00 TL için% 37.Sonra gelen 1.100.000,00 TL için % 1,58.2.475.000,00 TL’dan yukarısı için% 0,1
Old 30-06-2011, 14:48   #9
tiryakim

 
Varsayılan

Gerekli Yer Kırmızı renkle belirtilmiştir.

Teşekkürler...
Old 30-06-2011, 15:25   #10
avden

 
Varsayılan

Sayın Tiryakim;
Ben olayı size anlatamadım herhalde.
Tüketici Mahkemelerinde vekalet ücreti alt sınırı 550 TL'dir.
Mesala Asliye Hukuk Mahkemelerinde de 1100 TL'dir.
Mesala Asliye Hukuk Mahkemesinde 30.000 TL'lik alacak davası açılıp dava kabul edildiğinde 3.520,00 TL vekalet ücretine hükmediliyor. Yani Asliye Hukuk Mahkemelerinde vekalet ücreti alt sınırı 1100 TL olduğu halde nisbi olduğundan 3.520,00 TL oluyor.
Tüketici mahkemelerinde de durum aynıdır. Yani dava değeri 30.000 TL ise nisbi vekalet ücreti 3.520,00 TL olmalıdır. Yani Tüketici Mahkemelerinde hükmedilecek vekalet ücreti dava değerine bakılmaksızın 550 TL'dir diye bir hüküm olsa sorun yok. Ancak Böyle bir hüküm yoktur.

Bu yüzden verdiğiniz cevabın bir dayanağı yok sanırım. Kırmızı ile belirttiğiniz yeri ben zaten biliyorum. Sorun Maktu veya Nisbi olup olmadığı konusunda. Herhalde izah edebilmişimdir.
Old 30-06-2011, 20:53   #11
Y.Kurban

 
Varsayılan

Sayın avden,
konu aşağıdaki linkte tartışılmış.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=46980

Linkte alıntılanan yargıtay kararları, sizin görüşünüz yönünde.

2- Dava ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir. Dava dilekçesinde gösterilen ipotek bedeli üzerinden eksik peşin harcın ikmal ettirilerek yapılacak yargılama sonunda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, harç ikmal edilmeden müteakip işlemlere devam edilemeyeceği yolundaki Harçlar Yasası hükmü gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

İyi çalışmalar.
Old 02-07-2011, 13:10   #12
zedo

 
Varsayılan

Sayın tiryakim yanlış yapmış burada nispi hesaplanmalı sayın avden düşünceniz doğru
Old 04-07-2011, 13:35   #13
denizkayilioglu

 
Varsayılan

Sayın avden düşüncenize katılıyor olmakla beraber Ankara'da ki tüketici mahkemelerinin bir çoğu maktu hüküm kurmaktadır. Yargıtay tarafından bir çözüm bulunması gerekmekte.
Old 04-07-2011, 23:16   #14
zedo

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan denizkayilioglu
Sayın avden düşüncenize katılıyor olmakla beraber Ankara'da ki tüketici mahkemelerinin bir çoğu maktu hüküm kurmaktadır. Yargıtay tarafından bir çözüm bulunması gerekmekte.
karar

Hatalı uygulamalar ile avukatın hakkının verilmemesinin tipik örneği. Bu kararı verenlerin maaşını da karar düzeltilinceye kadar noksan ödeyip, karar düzeltildikten sonra tamamlamak lazım aslında.
Old 04-07-2011, 23:45   #15
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avden
Bir bankaya karşı Tüketici Mahkemesinde ipoteğin kaldırılmasına dair dava açtık. Mahkeme davayı kabul etti. İpoteği Kaldırdı. Dava değeri olarak 30.000 TL yazmamıza rağmen 3.520,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken mahkeme 550 TL vekalet ücretine hükmetti. Ben mi yanlış biliyorum yoksa mahkeme mi yanlış karar verdi. Bu konuda bilgi ve tecrübelerinizden istifade etmek istiyorum. Yargıtay Kararı varsa çok iyi olur.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi:

m.12: "Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla*) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz."

__________________________________________________ _______________

*
m.7/2: "Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur."

m.9/1: " Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz."

m.10/son: "Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir."
__________________________________________________ _______________

İkinci Kısım
...
İkinci Bölüm
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
...
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 550,00 TL
..."

Üçüncü Kısım
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 22.000,00 TL için % 12
2. Sonra gelen 33.000,00 TL için % 11
3. Sonra gelen 55.000,00 TL için % 8
4. Sonra gelen 165.000,00 TL için % 6
5. Sonra gelen 440.000,00 TL için % 4
6. Sonra gelen 660.000,00 TL için % 3
7. Sonra gelen 1.100.000,00 TL için % 1,5
8. 2.475.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1

Saygılar...
Old 05-07-2011, 15:57   #16
avden

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

14.Hukuk Dairesi
Esas: 2008/2568
Karar: 2008/4211
Karar Tarihi: 11.04.2008


TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ - HÜKÜMLE BİRLİKTE DAVACININ YATIRDIĞI HARCIN DAVACIYA İADESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Tüketici Mahkemesinde davanın kabulüne karar verilmesine rağmen hükümle birlikte davacının yatırdığı harcın davacıya iadesine karar verilmesi gerekir.


(1086 S. K. m. 417)

Dava: Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 23.01.2001 gününde verilen dilekçe ile kişisel hakka dayalı tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 21.06.2007 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Dava, arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca yükleniciden alınan bağımsız bölümün tapusunun iptali ve davacı adına tescili isteğine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir. Davacı vekilinin temyizi Bağcılar Asliye Hukuk Mahkemesinde tahsil edilen 1250 YTL harcın iade edilmemesi ve vekalet ücretinin hatalı hesaplanmasına ilişkindir.

Gerçekten de; dava Bağcılar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/731 Esasında derdest iken 14.10.2002 tarihinde dava değerinin 23.160, 00 YTL olduğunun saptanması üzerine 1250,65 YTL eksik harç yatırılarak yargılamaya devam olunmuştur. Daha sonra görevsizlikle dava Tüketici Mahkemesine gelmiş, ancak Tüketici Mahkemesinde davanın kabulüne karar verilmesine rağmen hükümle birlikte davacının yatırdığı bu harcın davacıya iadesine karar verilmemiştir. Bu yön usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Ayrıca; davacı davada kendisini vekille temsil ettirmiş ancak, vekalet ücretinin hesaplanmasında yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısım, İkinci Bölümünün 8. maddesinde Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen hesaplama yöntemi uygulanmamış, dava değerinin 23.160,00 YTL olduğu gözetilerek tarifenin Üçüncü Kısmına göre hesaplama yapılması gerektiği hususu gözardı edilerek maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Bu yönde doğru görülmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda yazılı nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine 11.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 05-07-2011, 15:58   #17
avden

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

14.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/15620
Karar: 2008/3398
Karar Tarihi: 18.03.2008


TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEZDİNDE TÜKETİCİLERİN AÇTIĞI DAVANIN HARÇTAN MUAF OLDUĞU - DAVACI VEKİLİ YARARINA DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ GEREĞİ

ÖZET: Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketicilerin açtığı dava harçtan muaf olduğundan kabul edilen dava sebebiyle davacı vekili yararına dava değeri üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekir.


(4077 S. K. m. 3, 23) (818 S. K. m. 162, 163, 167) (1086 S. K. m. 417, 423)

Dava: Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 08.04.2003 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne dair verilen 13.06.2007 günlü hükmün Yargıtay’ca, duruşmalı olarak incelenmesi davalı Nazım vekili, davacı ve diğer davalı tarafından ise duruşmasız istenilmekle, tayin olunan 18.03.2008 günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı Nazım Yüksel vekili Av. Tuncer Öztürk geldi. Karşı taraf gelmedi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Bilahare dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Dava, yüklenicinin temliki işlemine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davalı arsa sahibi, yüklenicinin edimlerini yerine getirmediğini, dava açıldığını ve alacaklarının hükme bağlandığını, hüküm altına alınan alacaklarının ödenmesi koşuluyla davayı kabul ettiklerini savunmuş, diğer davalı yüklenici savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, arsa sahibinin alacaklı olduğu ve davacı payına düşen gecikme ve eksik işler bedeli 23.320.42 YTL. davacıya depo ettirilerek, istek birlikte ifa kuralı doğrultusunda kabul edilmiştir.

Hükmü, taraflar temyiz etmiştir.

1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya içeriğine göre davalılardan Özdemir İnşaat Ltd. Şti.nin bütün, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

A- Dava, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında değerlendirilerek Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görülüp, sonuçlandırılmıştır. Anılan yasanın 23. maddesi 2.fıkrası hükmü uyarınca, Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Dava başlangıçta 10.000.00 YTL. değer gösterilerek açılmış, keşifte dava değerinin 55.307.00 YTL. olduğu saptanarak mahkemece bu miktar üzerinden karar ve ilam harcı tamamlattırılmıştır. Davanın 4077 sayılı Kanunun 3. maddesi (e) bendinde sayılan tüketici tarafından açıldığı göz ardı edilerek gerekmediği halde davacının nispi harç ödenmeye zorlanması yasaya aykırıdır. Diğer taraftan, az önce sözü edildiği üzere Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketicilerin açtığı dava harçtan muaf olduğundan kabul edilen dava sebebiyle davacı vekili yararına 10.000.00 YTL. değer üzerinden değil, aşağıdaki bentte sözü edileceği üzere vekalet ücreti takdiri gerekirken eksik vekalet ücreti tayin ve takdiri doğru değildir.

Karar bu nedenlerle davacı yararına bozulmalıdır.

B- Davadaki istemin dayanağı 20.01.2003 günlü temlik işlemidir. Bir tanımlama yapmak gerekirse alacağın temliki, alacaklı ile onu devralan üçüncü şahıs arasında borçlunun rızasına ihtiyaç olmaksızın yapılabilen ve sadece kazandırıcı bir tasarruf işlemi niteliğini taşıyan şekli bağlı bir akittir. Borçlar Kanununun 163. maddesi hükmüne göre de temlik sözleşmesi temlik edenle temlik alan arasındaki yazılı sözleşmeyle kurulabilir. Yasanın 162. maddesinin 1. fıkrasındaki hüküm uyarınca da kanun veya akit ile veya işin mahiyeti icabı olarak men edilmiş olmadıkça borçlunun rızası aranmaksızın alacaklı, alacağını üçüncü bir şahsa temlik edebilir. Temlik işleminin yapıldığı ana kadar bu işlemin dışında kalan borçlu (arsa sahibi) temlik alan üçüncü kişinin ifa talebi üzerine hemen ifayı yerine getirmek zorunda değildir ve ifanın istenmesi üzerine bir bakıma temlik sözleşmesinin tarafı olarak Borçlar Kanununun 167. maddesinden yararlanmak suretiyle temlik edene (yükleniciye) sürebileceği hakları üçüncü kişiye (somut uyuşmazlıkta davacıya) karşı ileri sürer hale gelir. Somut olayda; davalı arsa sahibinin savunmasındaki yasal dayanağı açıklanan nedenlerdir. Gerçekten, tüm dosya kapsamı ile arsa sahibinin yükleniciye karşı Ankara 24.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/409 Esas sayılı dosyasında 06.03.1997 tarihli arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan gecikmeden ötürü kira alacağı ve eksik ile ayıplı işler bedelinin tahsili için dava açtığı, davanın yararına sonuçlandığı, ilama bağlı alacağının icra yoluyla tahsili için takibe giriştiği sabittir. Başka bir anlatımla söylemek gerekirse davalı arsa sahibi davaya karşı koymakta haklıdır. Nitekim mahkemece dava hükme bağlanan alacaklardan davacının payına düşen miktar depo ettirilerek kabul edilmiştir.

HUMK. nun 423. maddesi hükmüne göre, karşı tarafa yüklenmesi gereken ve yargılama giderleri arasında kabul edilen vekalet ücretinin yasanın 417. maddesi uyarınca aleyhine hüküm verilen taraftan tahsiline karar verilmesi gerekir. Yine bu hükme göre davada şayet, iki taraftan her biri kısmen haklı çıkmışsa mahkemenin masrafı (ve bu arada yargılama giderlerinden olan vekalet ücretini) aralarında takdir ettiği surette taksim etmesi gerekir. Davada müddeabih 55.307,00 YTL. olduğuna ve dava Tüketici Mahkemesinde görülüp sonuçlandırıldığına göre mahkemenin 55.307,00 YTL. üzerinden nispi tarifeye ve tarifenin 3. kısmına göre bulacağı avukatlık ücretini davada vekille temsil olunan davacı ve davalı arsa sahibi arasında taksim etmesi yasa kuralı gereğidir.

Bu husus göz ardı edildiğinden de karar arsa sahibi davalı yararına bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı yüklenici Özdemir İnşaat San. Ltd. Şti.nin tüm temyiz itirazları ile davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, hükmün yukarıdaki 2-A bendi gereğince davacı, 2-B bendi gereğince de davalı arsa maliki Nazım Yüksel yararına BOZULMASINA, 550.00 YTL. Yargıtay duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalı arsa maliki Nazım Yüksel'e verilmesine, peşin alınan temyiz harçlarının istek halinde yatıranlara iadesine, 18.03.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 05-07-2011, 15:59   #18
avden

 
Varsayılan

Bu kararlar herhalde hepimizin işine yarar diye düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar...
Old 03-02-2014, 13:50   #19
av. caner abacıoğlu

 
Varsayılan

2014 YILI AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 28.12.2013 TARİHİNDE RESMİ GAZETENİN "TEBLİĞLER" KISMINDA YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

2014 YILI AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN 1. MADDESİNE GÖRE ; "MADDE 1 - (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri uygulanır." AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 1.KISIM 2. BÖLÜM 6. BENDİNE GÖRE; "6.İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12'sinden aşağı olmamak üzere 250,00 TL, Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar avukatlık ücretine hükmedilir." hükmüne yer vermek suretiyle hukuki ihtilafı sonlandıran her türlü merci kararlarında da VE BU ARADA TÜKETİCİ SORUNLARI İL VE İLÇE HAKEM HEYETLERİ KARARLARIYLA DA vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine yer vermiştir.

DOLAYISIYLA TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ DE RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN BİR TEBLİĞİ UYGULAYAMAMAZLIK EDEMEZ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETMEK ZORUNDADIRLAR, ÇÜNKÜ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ TEBLİĞLERİN KANUNA UYGUNLUĞUNU DENETLEME YERİ DEĞİL, USULÜNE UYGUN OLARAK YAYINLANAN TEBLİĞLERİ UYGULAMAKLA MÜKELLEF MERCİİDİRLER. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN VERDİĞİ KARARLARA KARŞI HER NE KADAR TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE İTİRAZ YOLU AÇIK İSE DE İTİRAZ EDİLMEYEN KARARLAR İLE İLGİLİ OLARAK HUKUKİ İHTİLAFI SONLANDIRDIKLARI AÇIKTIR.


TEBLİĞLER TEKNİK OLARAK ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER OLUP, YÜRÜRLÜĞE GİRMELERİ, UYGULANMALARI VE İPTALLERİ İLE İLGİLİ OLARAK NİTELİKLERİ ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE YÖNETMELİK VE TÜZÜKLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER TEBLİĞLER İÇİN DE UYGULANACAKTIR. BUNDAN DOLAYI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN TEBLİĞİ UYGULAMAMASI VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETMEMESİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLAMAZ. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DE RESMİ GAZETENİN TEBLİĞLER KISMINDA YAYINLANAN BİR TEBLİĞ OLDUĞUNA GÖRE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 1., 17. MADDELERİ İLE BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN İKİNCİ KISMINA GÖRE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETMESİ GEREKİR.

TEBLİĞİN VE BİR TBELİĞ OLAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN İL,İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNDE VEKALET ÜCRETİ VERİLECEĞİNE DAİR 1. MADDESİNDEKİ İBARENİN, 17. MADDESİNİN VE BİRİNCİ KISMININ 2. BÖLÜMÜNÜN 6. BENDİNİN DANIŞTAYDA AÇILAN BİR DAVA İLE YÜRÜTMESİNİN DURMASI VEYA İPTALİ NOKTASINDA İSE BU KARARIN DAHA ÖNCE HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNE ETKİSİ NASIL OLACAK SORUSUNA GELİNCE, DANIŞTAYDAN ÇIKAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA VEYA İPTAL KARARI KAZANILMIŞ HAKLARA,YANİ VEKALET ÜCRETİNE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ GEREĞİ ETKİLİ OLMAYACAKTIR, ÇÜNKÜ VERİLEN VEKALET ÜCRETLERİ VERİLDİĞİ DÖNEMDEKİ MERİ HUKUKA,TEBLİĞE (AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE, UYGUNDUR.

SONUÇ OLARAK İL VE İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN VERECEKLERİ VEKALET ÜCRETİ KARARLARI ŞU AN İÇİN HUKUKA UYGUN OLUP, DANIŞTAYDAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN İLGİLİ MADDELERİ İLE İLGİLİ BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VEYA İPTAL KARARI ÇIKANA KADAR ELDE EDİLEN VEKALET ÜCRETLERİ DE KAZANILMIŞ HAKLARA HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ GEREĞİ DOKUNULAMAMASI NEDENİYLE GÜVENCE ALTINDADIR. İYİ ÇALIŞMALAR, İNŞALLAH YARDIMCI OLABİLMİŞİMDİR.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tüketici hakem heyeti kararında vekalet ücreti hukukcu1985 Meslektaşların Soruları 16 26-10-2014 15:25
tüketici hakem heyetinde vekalet ücreti eke Meslektaşların Soruları 3 03-02-2014 12:50
Tüketici mahkemesi+nisbi vekalet ücreti armegedon23 Meslektaşların Soruları 12 30-09-2013 14:12
İcra Mahkemesi Vekalet Ücreti avfatih Meslektaşların Soruları 4 20-06-2010 15:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,25490689 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.