Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

faiz oranı

Yanıt
Old 03-08-2006, 21:22   #1
attorneytalay

 
Varsayılan faiz oranı

merhaba;
sorum cok kısa soyle, yabancı bir para borcunun tahsili icin icra takibi yapılacak burada yabancı para borcuna ne kadar faiz isletilir ya da isletilmesi gerek mi
cunku buna benzer daha once yaptıgım bir takipte yabancı para borcuna faiz isletmeden takip talebini hazırlamıştım ve altına BK 84 e gore işletilecek % 6 bfaiz ile birlikte borcun tahsilini talep ediyoruz dermisştik

değerli bilgilerini paylaşan herkese evgi ve saygılarımı yolluyorum
Old 04-08-2006, 12:43   #2
erdal7

 
Varsayılan

AŞAĞIDA TALİH UYAR DAN YAPILAN ALINTILAR VE YARGITAY KARARLARI SORUNUZA ÇÖZÜM OLACAKTIR.

Alıntı:

ÖAlacaklı eğer, t a k i p t a l e b i n d e açıkça "takip konusu yabancı para alacağının fiili ödeme tarihindeki Türk parası karşılığının borçludan alınmasını" istemişse; senetli takiplerde "vade tarihinden" (senette vade yoksa; "takip tarihinden"); ilamlı takiplerde "ilam tarihinden" iti-baren "fiili ödeme tarihine kadar" takip konusu yabancı para alacağının aslına -3095 s. K. mad. 4a uyarınca- yabancı para faizi isteyebilir. Örneğin; devlet bankalarından olan Ziraat Bankası, diğer Devlet Bankaları -vade tarihinde- bir yıl vadeli dolar hesabına yılda %8 faiz verirken, %10 faiz veriyorsa, alacaklı, bu bankanın faiz oranını benimseyip, 1.6.2004 vadeli 10.000 dolar meblağlı senedini, 1.12.2004 tarihinde icraya koyuyorsa takip talebinde alacak miktarı olarak; 10.000 dolar (ana para) + 500 dolar (işlemiş altı aylık %10'dan faiz) = 10.500 doları gösterip, "bu alacağının takip tarihinden, fiili ödeme tarihine kadar -ana para için- işleyecek yabancı para faizi ile birlikte (kademeli olarak ) tahsilini" talep ettiğini açıkça belirtmelidir. "Harca esas miktar olarak da 10.500 doların takip tarihindeki karşılığını Türk parası olarak bildirmelidir...
Alacaklı bu şekilde takip talebinde bulunduktan sonra; borçlu örneğin dokuz ay sonra borcunu ödemek için icra müdürlüğüne gelir ya da borçlunun haczedilen malları dokuz ay sonra satılır ve satışı kesinleşirse, icra müdürünün dosya borcunu (alacaklıya ödenecek alacak miktarını); "10.000 dolar (ana para) + 500 dolar (vade tarihinden takip tarihine kadar işlemiş altı aylık %10 faiz) + 750 dolar (takip tarihinde fiili ödeme tarihine kadar işlemiş -9 aylık- yıllık %10'dan faiz) = 11.250 doların, fiili ödeme günündeki TC. Merkez Bankası efektif (veya döviz) satış kuru karşılığı TL." olarak hesaplaması gerekir.
ÖBuna karşın, alacaklı eğer t a k i p t a l e b i n d e açıkça “takip konusu yabancı para alacağını, takip tarihinde Türk parasına çevirdikten sonra, bu miktarın takip süresince (borç ödeninceye kadar) işleye­cek avans faizi ile birlikte borçludan alınmasını" istemişse, takip dayanağı yabancı para alacağına, "vade (ilam) tarihi"nden, "takip tarihi"ne kadar -3095 s. K. mad. 4a uyarınca- yabancı para faizi hesaplanıp, bunun takip talebinde gösterilmesi ve "takip tarihi"nden, borç ödeninceye kadar da -takip süresince- takip talebinde Türk parasına çevrilmiş olan "ana para"ya (asıl alacağa) avans faizi hesaplanması gerekir...
Yargıtay 12. HD., takip konusu yapılan yabancı para alacaklarında, n e o r a n d a f a i z i s t e n e b i l e c e ğ i konusunda;
-“Takip konusu ilamda, yabancı para alacağına hükmedilirken ve ayrıca yabancı para faizinin de tahsiline karar verilmişse, alacaklının hem takip ve hem de tahsil tarihine kadar yabancı para faizi isteyebileceğini”[176]
Yabancı para alacağına dayalı takiplerde alacaklının ‘tahsil (fiili ödeme) tarihindeki kur üzerinden’ ödeme yapılmasını istemiş olması halinde; vade tarihi bulunan senetlerde ‘vade tarihinden tahsil tarihine kadar’, vade tarihi bulunmayan senede dayalı takiplerde ise, ‘takip tarihinden tahsil tarihine kadar’ ‘yabancı p a r a f a i z i’ (3095 s. K. 4/a), ‘tahsil (fiili ödeme) tarihindeki kur üzerinden’ ödeme yapılmasını istememiş olması -yani; takip tarihindeki kur üzerinden ödeme yapılmasını istemiş olması halinde- vade tarihinden takip tarihine kadar ‘yabancı para faizi’ takip tarihinden tahsil tarihine kadar ise ‘avans (reeskont) faizi’ (3095 s. K. 2) isteyebileceğini”[177] [178]
-“Takip talebinde, ‘asıl alacak’ ile ‘asıl alacağa uygulanan faiz’in -İİK. 58/II-3’e aykırı biçimde-, yabancı para türünden talep edilemeyeceğini”[179]
-“Takip talebinde takip konusu yabancı para alacağının Türk parası karşılığı gösterilmiş olmasına rağmen, buna ilişkin (işlemiş) faizin Türk parası karşılığının gösterilmemiş olması halinde, icra mahkemesince faize ilişkin takibin iptaline karar verilmesi gerekeceğini”[180]
-“Yabancı para alacağını içeren ve kambiyo senedi niteliğini taşımayan bir senede dayanarak ‘takip tarihindeki kur üzerinden’ takip yapan alacaklının takip tarihinden tahsil tarihine kadar borçludan ‘yasal faiz’ isteyebileceğini”[181]
-“Alacaklının ‘kur farkından doğan haklarını saklı tuttuğunu’ takip talebinde belirtmiş olması halinde fiili ödeme tarihine kadar, yabancı para faizinin hesaplanması gerekeceğini”[182] [183]
b e l i r t m i ş t i r …
Ayrıca belirtelim ki; İİK. mad. 58/III gereğince, takip konusu yabancı para alacağının Türk parası karşılığının "takip talebinde gösterilmesi zo­runluluğu, takip konusu ilamda yabancı para alacağının -örneğin; "10.000 ABD. Dolarının, 12.000 EU.'nun davalıdan tahsiline" şeklinde- yabancı para olarak tahsiline karar verilmiş (hükmedilmiş) olması halinde de geçerlidir. Yani, böyle bir ilam takibe konulduğunda da, yine ilamda tahsiline hükmedilen yabancı paranın takip tarihindeki Türk parası karşılığının takip talebinde -"harca esas değer" olarak- belirtilmesi gerekir.[184]
d)Yabancı para alacağına dayalı takiplerde harçlar ve vekalet ücretleri h a n g i t a r i h t e k i (yani; “takip tarihi”ndeki mi yoksa “fiili ödeme tarihi”ndeki mi) kur üzerinden hesaplanmalıdır? Kanımızca, hesaplama “takip tarihi”ndeki kur üzerinden yapılmalıdır.[185] [186] [187]
[177] Bknz: 12. HD. 19.2.2004 T. 2003-28055/3275; 14.10.2003 T. 16033/19952; 22.10.2002 T. 19799/21485 vb.
[178] Karş: HGK. 18.2.2002 T. 12-1058/1064
[179] Bknz: 12. HD. 27.2.2001 T. 2751/3762
[180] Bknz: 12. HD. 25.1.2001 T. 2000-20630/946
[181] Bknz: 12. HD. 18.6.1998 T. 6658/7491; 10.7.1995 T. 9899/10360
[182] Bknz: 12. HD. 3.11.1994 T. 13230/13566
[183] Karş: 12. HD. 24.2.1999 T. 1269/2039
[184] Bknz: 12. HD. 29.4.1999 T. 5114/5592; 31.10.1997 T. 11624/11937
[185] Aynı görüşte: PEKCANITEZ, H. Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, s:91 – KARMIŞ, E. İcra ve İflas Kanunu Işığında Harçlar Yasasının Uygulanması (Legal Huk. D. Şubat/2003, s:345)
[186] Aynı doğrultuda bknz: HGK. 7.4.1993 T. 12-41/145
[187] Karş: Maliye Bak. Gelirler G. Md. 22.8.2000 tarihli “Yargı Mevzuatı Bülteni”nin 4. sayfasında yayınlanan 13.07.0. GEL. 063/6308-7-36762 sayılı mütalaası: “…icra tahsil harcı, icranın yerine getirilmesi anında doğmakta ve bu tarihteki miktar veya nisbetler üzerinden hesaplanarak ilgililerden tahsil edilmektedir. Buna göre; alacağının tamamının tahsil edildiği tarihte yürürlükte olan harç nisbetine göre tahsil harcının hesaplanması gerektiğinden, tahsili talep edilen yabancı paranın ödeme günündeki kura göre belirlenecek miktarı üzerinden harcın tahsili icap eder…”
[188] Bknz: RG. 28.7.1941 T. S:4871
Old 06-08-2006, 11:00   #3
attorneytalay

 
Varsayılan

Erdal Bey;

alakanız ve paylaşmış olduğunuz degerli bilginiz icin cok tesekkur ederim

iyi calismalar

saygilarimla
talay
Old 06-08-2006, 12:27   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın attorneytalay

3095 s. K. mad. 4a uyarınca faiz isteyebilirsiniz.

Faiz oranları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın web sayfalarından yararlanabilirsiniz.

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/bgm/yfa/USDkam.html

(adres aşağıda Sayın nephilis'in haklı uyarısı ile düzeltilmiştir)

Saygılarımla
Old 09-08-2006, 21:09   #5
attorneytalay

 
Varsayılan

Armagan Bey,

alakaniz icin tesekkur ederim oldukca aydinlatici oldu yol gostermeniz

iyi calismalar
Old 16-08-2006, 15:53   #6
Av.Tarçın

 
Varsayılan

Sayın meslektaş,
Yabancı parayı Türk parasına çevirip, Türk hukuk sistemi için geçerli uygun faizden başka, kur farkından doğan haklarıda talep edebilirsiniz.Slm
Old 20-08-2006, 22:41   #7
nephilis

 
Soru

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Sayın attorneytalay

3095 s. K. mad. 4a uyarınca faiz isteyebilirsiniz.

Faiz oranları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın web sayfalarından yararlanabilirsiniz.

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/bgm/yfa/USDtum.html

Saygılarımla

Merhabalar,
Bende yeniyle yabancı para içeren bir bonoyu takibe koydum.Yalnız asıl alacağa işlemiş faizi hesaplarken 3095 sayılı yasanın 4a maddesinde belirtilen Madde 4/a- Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. cümlesinden hareketle üstte sayın meslektaşımdan alıntıladığım değil de bu http://www.tcmb.gov.tr/yeni/bgm/yfa/USDkam.html linkte belirtilen faiz oranına göre hesapladım.Arada ne fark var derseniz üstteki link tüm bankalar arasında verilen en yüksek faiz oranını göstermekte olup,oysa bize lazım olan faiz oranı devlet bankalarının verdiği en yüksek faiz oranıdır ki buda vermiş olduğum linkte listelenmiştir.
Yine de bir yanlışım varsa düzeltiniz.iyi çalışmalar..
Old 20-08-2006, 22:55   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın nephilis

Büyük dikkatsizliğimi düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Mesajınızın gelmesinden hemen sonra kendi mesajımdaki adreste gerekli düzeltmeyi yaptım. Umarım geç kalmamışımdır.

Saygılarımla
Old 12-11-2007, 16:44   #9
Av. Sami Granit

 
Varsayılan

İsveç Kronu'na 28.08.2002 tarihininden beri Devlet Bankalarının 1 yıllık vadeli mevduat hesaplarına uyguladıtları en yüksek faiz oranları nedir ?
Old 04-02-2008, 13:07   #10
ilke

 
Varsayılan diğer para birimleri

Merhabalar,

Dolar dışındaki para birimleri için bu tabloya nasıl ulaşacağımız konusunda bilgisi olan var mıdır? Ben de Bulgar levası için aynı oranı bulmak istiyorum ancak henüz elde edebildiğim bir gelişme maalesef yok. Yardım edebilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
Old 04-02-2008, 13:19   #11
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nephilis
Merhabalar,
Bende yeniyle yabancı para içeren bir bonoyu takibe koydum.Yalnız asıl alacağa işlemiş faizi hesaplarken 3095 sayılı yasanın 4a maddesinde belirtilen Madde 4/a- Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. cümlesinden hareketle üstte sayın meslektaşımdan alıntıladığım değil de bu http://www.tcmb.gov.tr/yeni/bgm/yfa/USDkam.html linkte belirtilen faiz oranına göre hesapladım.Arada ne fark var derseniz üstteki link tüm bankalar arasında verilen en yüksek faiz oranını göstermekte olup,oysa bize lazım olan faiz oranı devlet bankalarının verdiği en yüksek faiz oranıdır ki buda vermiş olduğum linkte listelenmiştir.
Yine de bir yanlışım varsa düzeltiniz.iyi çalışmalar..

Birçok hukukçunun gözünden kaçan bu önemli uyarı için teşekkürler!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yasal faiz oranı olcsvl Meslektaşların Soruları 2 28-11-2006 21:51
Ticari Faiz Oranı Nedir? şahin Hukuk Soruları Arşivi 3 26-04-2006 10:54
Kanuni Faiz Oranı 2006 Yılında Kaç Olacak? Av.Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 2 04-01-2006 13:49
Mvk Den Vek Ücr Faiz Oranı Av.ALKIS Meslektaşların Soruları 9 20-12-2004 22:25
2004 yılı Yasal Faiz Oranı Aylık % 1.25 Oldu Çaba Meslektaşların Soruları 9 30-01-2004 08:29


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04402900 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.