Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mvk Den Vek Ücr Faiz Oranı

Yanıt
Old 23-11-2004, 09:11   #1
Av.ALKIS

 
Varsayılan Mvk Den Vek Ücr Faiz Oranı

Arkadaslar herkese merhaba ,

Müvekkilden olan vekalet ücreti alacağınız ihtilaf ve dava konusu olup ilama bağlanır iken işletiilmesi gereken faiz oranı nedir? Bu hususta içtihat veya karar biliyor musunuz?

Mahkeme ilamda (bence yanlış olarak ), dava tarihinden itibaren yasal faize hükmetti .. Oysa ki benim hatırladığıma göre yasal faiz sadece karşı taraf vekalet ücretinde sözkonusu oluyor.. müvekkilden olan vekalet ücretine ise en yüksek banka kredi faizi hiç değilse reeskont faizi işletilmeli .. Bu hususta içtihatları taradım ama net bir sonuca ulaşamadım. HAkem kurulunun Anayasa Mahkemesi iptaline uğradıktan sonraki durum nedeniyle zaten uygulama çok karıştı bir de bu şekilde karışıklıklar meydana geliyor ..
Bu hususta yardımcı olabilecek meslekdaşlarıma şimdiden teşekkür ederim

Av. Ö.A ALKIŞ
Old 23-11-2004, 17:13   #2
AV.SERTANn

 
Varsayılan

aşağıdaki yargıtay kararı avukatın imzası olmasa bile avukatlık sözleşmesinin geçerli olduğuna ilişkin bir karar ama kararda altını çizmiş olduğum ve sorunuzla ilgili husus yer alıyor...(fakat eski bir karar)

.........Hal böyle olunca Avukatlık Ücret Sözleşmesine esas alınarak istenilen ücretin değerlendirilmesi yapılmalıdır.Öte yandan davacı icra takibi ile davalı borçluyu temerrüde düşürmüştür(BK.101/1)Bu tarihten itibaren yasal faiz yürütülmesi gözardı edilmemelidir.Mahkemece az yukarıda açıklanan yönün gözden kaçırılması sonucu yazılı şekilde davanın reddedilmesi......
YARG.13HD 5.10.1992,6035/7408(Özkaya s.274)
Old 23-11-2004, 17:46   #3
Av.ALKIS

 
Varsayılan

TEşekkürler sayın meslekdaşım .. sizin gonderdiginiz kararda yasal faiz demis ama ben bu kararla mutabık degilim .. Zira karşı taraf vekalet ücretine yasal faiz uygulanması çok makul ve mantıklı ancak müvekkilinizden olan alacağınıza yasal faiz bana hem mantıklı hem de adil gelmiyor.. Avukatlık sözleşmesinin niteliği zaten doktrinde de tartışmalı ama, vekalet akdi , hizmet akdi, vs gibi akit türlerinin hangisine sokarsanız sokun neticede bence müvekkiliniz tacir ise reeskont faizine hükmedilmeli ..
Temyiz edecegiz bakalım yargıtay ne diyecek.
Saygı ve muhabbetle
Av. ALKIŞ
Old 24-11-2004, 11:49   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av.ALKIS,

Sorunuzu bir örnekle yanıtlamak istiyorum:

Belediyeye iş yapan bir müteahhit, tacir olduğu için, belediyeye yaptığı işlerden kaynaklanan alacakları için ticari faiz isteyebilir. Ancak, evi için belediyeye ödeyeceği çöp vergisini ödemekte gecikirse belediye alacağına 'tacirdir' diyerek diyerek ticari faiz isteyemez.

Avukatlık ticari bir iş değildir. Serbest meslektir. Bu nedenle avukat da yaptığı işin karşılığında müvekkili tacir de olsa, ticari faiz isteyemez. Halbuki tacir avukata ev yapmış ve alacağı gecikmiş olsaydı avukattan ticari faiz isteyebilecekti.

Keşke avukatların da yaptıkları işin riskine ve ağır sorumluluklarına karşılık, vekalet ücreti alacaklarına daha yüksek fazi işletmek mümkün olsaydı; sorumluluklarımız tacirden az değil ama tacirlere tanınan haklardan yararlanamıyoruz.

Apartman aidatlarına aylık yüzde 10 gibi yüksek bir faiz uygulanması var; amme alacaklarının tahsilinde yüksek faiz uygulanması var. Böylesi özel bir yasa maddesi ile avukatların vekalet ücretlerinin de faizi yüksek tutulabilecekken tutulmamıştır. Yasada özel hüküm bulunmadığından sadece yasal faiz istenebilir kanısındayım.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 24-11-2004, 23:49   #6
Gemici

 
Varsayılan

Sayın Bir Dosta hak veriyorum. Avukatlar ister kendi müvekillerinden olsun isterse karşı taraftan olsun sadece kanuni faiz oranında faiz istiyebilirler benim düşünceme göre.

Gerekçesi gayet açık: Faiz isteyen kişi bir tacir olunca, bu tacirin borçludan alacağı parayı işletip bir kar elde etmesi durumu, bu paranın getireceği verim söz konusudur. Tacir o parayı işletip serbest piyasada kar elde edecektir. Parayı zamanında alamazsa bu kardan yani piyasa karından mahrum kalacaktır. Bu yüzden de istiyebileceği faiz oranı kanuni faizden yüksek olmalıdır, çünkü o oranda kaybı vardır. İstediği faiz elde edemediği kazanca denk olmalıdır.

Avukatlar'da ise böyle bir durum yok; çünkü avukat bir tacir değildir, böyle olunca da parayı yatırıp fazla kazanç elde ederim diye bir gerekçesi olamaz. Böyle bir gerekçe öne sürerim diyen avukatın o kazancın vergisini ödemeyi göze alması gerekir.

Sonuç: bir avukat ne kendi müvekkilinden ne de karşı taraftan kanuni faiz oranından fazla faiz isteyemez.

Saygılarımla
Old 25-11-2004, 00:48   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Gemici 'ye katılıyorum ve teşekkür ediyorum:

Katıldığım konu:
Tacirlere tanınan yüksek faiz isteme hakkının gerekçesi, sermayenin tacir için taşıdığı önemdir.

Teşekkürümün nedeni :
Benim yazdıklarımdan, sanki tacirin ağır sorumluluğu nedeniyle yüksek faiz isteme hakkı verilmiş gibi bir yanlış anlam çıkarılabilirdi. Yüksek faizin eksik bıraktığım gerekçesini tamamladığı için Sayın Gemici'ye müteşekkirim.

BU vesile ile şu kişisel düşüncemi de belirtmek isterim:
Borsa, yatırım ortaklıkları vs gibi finansman araçlarının gelişmesi ile artık sadece tacirler değil, 'herkesler' para ile para kazanmanın peşindeler. Çok eski devirlerden kalan bu tacir ayrıcalığının haklılığı bugün tartışılır hale gelmiştir kanısındayım.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 25-11-2004, 13:17   #8
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sn. bir dostun yazdıklarına aynen katılıyorum. Bir noktada farklı bir ekleme yapmak istiyorum:

Bilindiği üzere faizle ilgili olarak yasada özel hüküm yok.Bu nedenle, sözleşme serbestisi ilkeleri çerçevesinde ve yasalara da aykırı olmamak şartı ile; düzenlenen vekalet ücreti sözleşmelerine özel bir faiz konabilir , hatta cezai şart dahi eklenebilir. İtiraz halinde cezai şart elbette yargılamaya konu olur, kabul,red ya da kısmen kabul olabilir duruma göre. Ancak SÖZLEŞME FAİZİ sözleşmede kabul edildiğine göre; ödenir diye düşünüyorum.

Saygılarımla
Av.Şehper
Old 28-11-2004, 00:47   #9
Av.ALKIS

 
Varsayılan

Teşekkürler cevap veren tüm meslekdaşlarıma.. Çok faydalı bir tartışma geliştiği kanısındayım
Sanırım argümanımı biraz daha toparlasam iyi olacak
Sayın birdost , sn gemici ve sn sehper in görüşlerini gayet iyi anlıyorum ancak şu gerekçelerle katılmıyorum:
1- avukat eğer aynı zamanda hizmet akdi ile çalışıyor ise, ücreti vekaletin "işçi alacağı" olarak değerlendirilmesine cevaz veriyor yargıtay .. Bu durumda, garip bir durum meydana çıkıyor aynı hizmeti veren kişilerden biri için yasal faiz diğeri için reeskont hatta bazı hallerde en yüksek banka kredi faizi istenebiliyor..
2-Bundan şu sonucu elde ediyorum ki ben, yapılan hizmet aynı olduğuna ve temsil ilişkisine kanunun verdiği vasıf özel de bir kanunla belirlendiğine göre " vekalet sözleşmesi" taraf iradelerine göre tasnife tabi tutulabiliyor .. Örneğin bir başka taraf kalkıp da bu sözleşmeyi bir başka sözleşme tipi olarak tanımlasa demek ki yargıtayımız taraf belirlemesine göre hareket edecek.. oysa ki avukatlık sözleşmesi tarafların belirlemesinden bağımsız olarak kanunun amir hükümleri gereği atipik bir sözleşmedir. Vergisel açıdan serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi veya bir başka örnekte hizmet akdi gibi değerlendirilmesi, vekalet akdinin niteliğini taraf iradelerine bağlı hale getirmeyecektir .
2- Atipik bir sözleşme olarak, madem ki özel ve ayrı bir kanunla tanımlanmıştır ve özel bir sürü hak tanındığı gibi bir çok da müeyyide getirilmiştir ; ( örneğin sözleşme serbestisine müdahale ederek % 25 sınırı konulması, müddeabihin devri şartlı sözleşmenin butlanı vs vs ) o halde sayın birdort takma adlı meslekdaşımın çok yerinde bir tespitle söylediği gibi avukatlık kanunu bu hususa da açıklık getirmelidir . Kanunda bu hususta bir açıklık olmadığına göre kanaatimce bir boşluk vardır. Sorun bu boşluğun nasıl doldurulacağında düğümlenmektedir.
ya tek maddelik bir kanun değişikliği ile ya da,
* Yargıtayın bu husustaki içtihadını değiştirmesi ile .. Gerekçe olarak da,
a- avukatlık sözleşmesinin a-tipik bir akit olması ,
b- vekalet ücretinin başkaca mevzuatta serbest meslek kazancı olarak nitelendirilmesinin özel kanun olan avukatlık kanunu hükümleri karşısında geçerli olamayacağı..
c- tüm meslekdaşlarımın da belirttiği üzere günümüz iş hayatının bu tür suni ayrımlara gitmeye imkan vermediği
d- vs vs

değinmek istediğim bir başka konu da yuykarıda meslekdaşlarımızın tacirlerin reeskont faizi isteyebilmesindeki gerekçeleri izah ederken, ticaretin temel unsuru olan sermayeye atıf yapmaları ve tacirin sermayesine nazaran yüksek faiz talebe hakkı olması idi ..
oysa ki kanun aynı zamanda tacirlerin ikrazatçılık yapmasına da müsaade etmiyor ki .. Demek ki bu hüküm "kar kaybı" düşüncesiyle değil "zararın izalesi" düşüncesiyle konmuş ...Tacir alacağına geç kavuşmaktan dolayı ticareten zarara uğrayacağı, ( mal tedarik edip satamayacağı, banka kredilerinden sıkıntıya düşeceği vs vs yoksa bu paranın nemasından dolğacak kardan mahrum kalacağı düşüncesiyle değil ) Şu günkü piyasa koşullarında alacağını geç almaktan dolayı sadece tacirlerin zarara uğradığını kim iddia edebilir ki ? Avukat alacağını geç aldığında, banka, vergi dairesi vs faiz hususunda kendisine insaflı mı davranıyor ..? Hem taraflardan bağımsız oalrak bazı sözleşmelere veya işlemlere ticari iş sıfatı tanıyacaksın hem de sonra bu şekilde taraflara göre ayrımcılık yapacaksın ... Sonuçta neresinden alırsanız adil olmayan bir uygulama bence ... Bu uygulamanın adil olması ancak eğer serbest meslek erbabının taraf olduğu tüm sözleşmeler ve işlemlerde yasal faiz uygulanacaksa haklı olur idi ...
Saygı ve muhabbetle..
Av. Ö. A. ALKIS
Old 20-12-2004, 22:25   #10
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sn.Av ALKIŞ,
Bu kadar analize gerek var mı ki? Avukatız, biliyorsunuz; SÖZ UÇAR,YAZI KALIR.
Her aldığınız iş için ücret sözleşmesi düzenleyip, matbu ücret sözleşmelerinize maktu faiz şartı koyun,olsun bitsin
İyi çalışmalar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
faiz oranı attorneytalay Meslektaşların Soruları 10 04-02-2008 13:19
yasal faiz oranı olcsvl Meslektaşların Soruları 2 28-11-2006 21:51
Ticari Faiz Oranı Nedir? şahin Hukuk Soruları Arşivi 3 26-04-2006 10:54
Kanuni Faiz Oranı 2006 Yılında Kaç Olacak? Av.Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 2 04-01-2006 13:49
2004 yılı Yasal Faiz Oranı Aylık % 1.25 Oldu Çaba Meslektaşların Soruları 9 30-01-2004 08:29


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03900599 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.