Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

intifadan men koşulu

Yanıt
Old 03-05-2011, 10:07   #1
av.yağmur deniz

 
Varsayılan intifadan men koşulu

Merhabalar açacağım bir ecrimisil davası var.Taraflar veraset almış ancak intikal yaptırılmamış tapuda.Yani henüz adlarına kayıtlı değil taşınmazlar.Murisin eşi taşınmazları diğerleri kullandığı için ecrimisil istiyor.Ancak intifadan men için noterden ihtar çekme hususunda tereddüt ettim.Zira 6 yıl önce de dava açılmış ancak avukatla takip etmediği için dava düşmüş.Bu durum intifadan men için yeterli olamaz mı?_Yani iradesini belli etmiş davacı taraf noterden çekmemi önerirseniz ihtardan geriye 5 yıllık ecrimisil mi isteyeceğim yoksa ihtardan sonraki döneme dair mi olacak talebim teşekkürler.
Old 03-05-2011, 10:17   #2
raskalnikow

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/2424
K. 2002/2819
T. 25.3.2002
• ECRİMİSİL ( Muristen İntikal Eden Taşınmazın Davacının Üzerine Kayıtlı Olmasına Rağmen Davalıın Taşınmazın Tamamını Kötüniyetli Olarak Elinde Bulundurması Nedeniyle )
• PAYDAŞ OLMA ( Paydaşların İntifadan Men Edilmedikçe Birbirinden Ecrimisil İsteyememeleri )
• İNTİFADAN MEN ( Ecrimisil İstenen Süreden Önce Davacı Paydaşın Davaya Konu Taşınmazdan Ya Da Gelirinden Yararlanmak İsteğinin Davalı Paydaşa Bildirilmesi-İstisnaları )
• TAŞINMAZDAN YARARLANMA İSTEĞİ AÇIKLANARAK AÇILAN TAKSİM DAVASI ( Davanın Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliğ Tarihi İle İntifadan Men Koşulunun Oluşması )
743/m.908
ÖZET : Ecrimisile konu edilen taşınmazda taraflar paydaştır. Paydaşlar kural olarak intifadan men edilmedikçe birbirinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de; ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır. Ancak, bu kuralın bir takım istisnaları vardır. Örneğin; yararlanma dileğinin açıklanması koşulu ile davacının açtığı izale-i şuyu davasının dava dilekçesinin tebliğ tarihi, keza icra emrinin tebliğ tarihi, murisin mirasçılardan mal kaçırdığından sözedilerek dava konusu taşınmazların tapularının iptali için açılan tapu iptal davasına ilişkin dilekçenin tebliğ tarihi, daha önce aynı yer için açılan ve intifadan men koşulunun gerçekleşmediğinden ötürü red edilen ecrimisil davasına dair davalı tarafa tebliğ edilen önceki dava dilekçesi ile taraflar arasındaki sonuçlanmış önceki tarihli el atmanın önlenmesi veya ecrimisil davaları intifadan men koşulunun oluşması için yeterli sayılmışlardır.
Taşınmazdan yararlanma isteği açıklanarak açılan taksim davasının dava dilekçesinin davalıya tebliğ tarihi ile intifadan men koşulu gerçekleşmiş olur. Mahkemece yapılacak iş; söz konusu tarihten dava tarihine kadar geçen süre için ecrimisil miktarı bilirkişiye tespit ettirilerek, belirlenen miktarın hüküm altına alınmasından ibaret olmalıdır.
DAVA : Dava dilekçesinde 16.481.507.816 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü :
KARAR : Davacı vekili dilekçesi ile tarafların murisinden intikal eden 21 ve 104 numaralı parsellerin 23/32 payının müvekkillerinin üzerine kayıtlı olmasına rağmen, davalının taşınmazın tamamını kötüniyetli olarak elinde bulundurması nedeni ile müvekkillerinin yararlanamadıklarını iddia ederek, 5 yıllık ecrimisil bedeli 16.481.507.816 lira ile işlemiş faizinin tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davacılar tarafından davalıya ecrimisil istenilen dönemden önce ihtar çekilmediği, açılan müdahalenin men'i davası sonucu verilen men kararının da 7.12.2000 tarihinde bu davanın açılmasından sonra kesinleştiği nedeni ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Ecrimisile konu edilen taşınmazda taraflar paydaştır. Paydaşlar kural olarak intifadan men edilmedikçe birbirinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de; ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin da[/b]valı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır. Ancak, bu kuralın bir takım istisnaları vardır. Örneğin; yararlanma dileğinin açıklanması koşulu ile davacının açtığı izale-i şuyu davasının dava dilekçesinin tebliğ tarihi, keza icra emrinin tebliğ tarihi, murisin mirasçılardan mal kaçırdığından sözedilerek dava konusu taşınmazların tapularının iptali için açılan tapu iptal davasına ilişkin dilekçenin tebliğ tarihi, daha önce aynı yer için açılan ve intifadan men koşulunun gerçekleşmediğinden ötürü red edilen ecrimisil davasına dair davalı tarafa tebliğ edilen önceki dava dilekçesi ile taraflar arasındaki sonuçlanmış önceki tarihli el atmanın önlenmesi veya ecrimisil davaları intifadan men koşulunun oluşması için yeterli sayılmışlardır.
Olayımızda, dava konusu yerlerle ilgili Oğuzeli Sulh Hukuk Mahkemesinde 1995/211 sayılı dava dosyası ile ortaklığın giderilmesi davası açıldığı belirtilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi taşınmazdan yararlanma isteği açıklanarak açılan taksim davasının dava dilekçesinin davalıya tebliğ tarihi ile intifadan men koşulu gerçekleşmiş olur. Mahkemece yapılacak iş, söz konusu tarihten ( anılan dosya getirtilip, tebliğ tarihi tespit edilerek )dava tarihine kadar geçen süre için ecrimisil miktarı bilirkişiye tespit ettirilerek, belirlenen miktarın hüküm altına alınmasından ibaret olmalıdır. Aksi düşüncelerle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-05-2011, 10:22   #3
raskalnikow

 
Varsayılan

Bu karar size yol gösterecektir. Daha önce ecrimisil talepli olarak açılmış bir dava olduğundan, dava dilekçesi davalılara tebliğ edildi, ve dava dilekçesinde yararlanma iradesi açıkça belirtildi ise ki; ecri misil davası bu anlama gelir. Dava dilekçesinin davalılara tebliğ edildiği tarih dikkate alınarak ecri misil davası açılabilir diye düşünüyorum.

Eğer ki; ecrimisile konu taşınmaz ticari amaçlı bir ortak yer ise; fabrika otel ... vs gibi ve muris tarafından kuruldu ise intifadan men koşulunun gerekmediğini, murisin ölüm tarihi itibari ile ecri misil talep edilebileceğini ayrıca belirtmek isterim. Doğal ürün veren ya da medeni semere getiren taşınmazlar gibi...

Bunun dışında intifadan men için çektiğiniz ihtarname geriye dönük 5 yıllık ecri misil talep etme hakkını vermez. İhtarnamenin çekilmesinden sonraki ve dava tarihine kadar ki dönem için ecri misil talep edebilirsiniz. Bu nedenle ihtarname seçeneğini silin, ilk davaya yoğunlaşın derim.
Old 17-03-2015, 12:46   #4
tegese

 
Varsayılan

Sayın raskalnikow

Cevabınızda ecrimisile konu olan taşınmazın ticari amaçlı bir yer olması halinde geriye dönük 5 yıl değilde murisin vefat ettiği tarihten itibaren ecrimisil talep edilebileceğini belirtmişsiniz.

Benim müvekkilimin annesi 18 sene önce vefat etmiş, mirasa konu taşınmaz bu tarihten itibaren işyeri olarak kiraya verilmiş ve bu kira semeresinden sadece diğer mirasçı faydalanmış. Benim bildiğim kadarıyla bu durumda intifadan men koşulu aranmaksızın geriye dönük 5 yıllık kira gelirinden kaynaklanan hakedişi talep etme hakkımız bulunmaktadır.
Oysa siz yukarıdaki mesajınızda geriye dönük 18 yıllık kira geliri için ecrimisil talep edebileceğimizi belirtmişsiniz.

Bu konuda varsa örnek karar rica ediyorum.
Old 13-04-2015, 11:28   #5
merlott

 
Varsayılan

Selamlar,
Fikrinizi almak istediğim konuyu burada paylaşmak daha doğru olacak sanırım. Elimde Babanın oğluna karşı açmış olduğu el atmanın önlenmesi davası var.(Ecrimisil talebi saklı tutulmuş) Dava henüz dilekçeler aşamasında iken davacı baba vefat ediyor. Geriye kalan mirasçılar eş ve iki çocuk davalı diğer mirasçıya karşı davaya devam etmek istiyorlar. Şimdi bu durumda yapılması gerekenler konusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
1- Veraset ilamı alınmış ancak tapuda intikaller henüz yapılmamış. Kalan mirasçıları bu davaya davacı sıfatı ile katarak ıslah yoluyla ecri misil talebinde de bulunabilir miyim?
2- Babanın sağlığında açmış olduğu elatmanın önlenmesi davası intifadan men koşulunu sağlar mı?
3- Yoksa ikinci bir yol olarak ortaklığın giderilmesi yoluyla taşınmazın satışını mı sağlamalıyım? tabi bu durumda yeni bir dava olarak Sulh Hukuk'ta mı açılacak dava? Halen görülmekte olan davanın akıbeti ne olacak bu durumda?
Vefat ile karışan olayıma bir ışık yakabilirseniz sevinirim. Düşünemediğim ve yapılması gereken acaba başka ne var? Zira miras pek de aşina olmadığım bir konu ve işin içinde hali hazırda bir dava var.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
1
Old 10-03-2016, 14:26   #6
milatsu

 
Varsayılan Ecrimisilde paydaşlık koşulu

Mrb sayın meslektaşlarım. Ecrimisil davasıyla ilgili araştırma yaparken karşımıza hep paydaşlık çıkıyor. Benim öğrenmek istediğim ise tapu müvekkil adına, muris 20 yıl kadar önce müvekkile satmış ancak müvekkilin kardeşleri hem oturmaya hem de diğerlerinin kirasını almaya devam etmiş. Satışla ilgili de kimse sorun çıkarmamış.Kardeşler arasında zamanla husumet oluşmuş. Şu anda mülk sahibi müvekkil kardeşinin evi boşaltmasını istediği gibi geriye dönük olarak hem oturduğu ev için kira hem de kirasını yediği evin kirasını istiyor.
Yine normal ecri misil davası mı açmam gerekiyor. Ve ayrıca 2 yıl öncesine kadar da rıza var kardeşlerinin kullanımı konusunda şimdi geriye dönük 5 yıl kira istemesi sorun olurmu dava şartı açısından
hepinize şimdiden teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tapu iptal davasında davalı-intifadan men harkan Meslektaşların Soruları 0 19-04-2011 12:36
kamulaştırmasız el atma intifadan men av.23 Meslektaşların Soruları 0 28-03-2011 14:31
intifadan men şartı - paydaşın mirasçıları Nick Fallin Meslektaşların Soruları 5 17-03-2011 17:29
ecrimisil ve intifadan men koşulu Gürkan Çalışkan Meslektaşların Soruları 3 04-11-2009 16:55
ecri misil davasında intifadan men şartı Av. Fatma B Meslektaşların Soruları 9 07-09-2009 02:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03061509 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.