Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ecri misil davasında intifadan men şartı

Yanıt
Old 08-01-2009, 10:10   #1
Av. Fatma B

 
Varsayılan ecri misil davasında intifadan men şartı

Mirasçılar arası ecri misil davası açılması icin intifadan men şartının olduğu malum. Peki Taraflar mirasçı olmayıp iki kardeş ortak bir tarla aldılar ve bunu sadece biri ekip gelir elde ediyorsa bunun için de intifadan men şartı ecri misil davası için ön şart mıdır?
Old 08-01-2009, 10:53   #2
TRINITY

 
Varsayılan

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=28584
Sayın Meslektaşım,
Yukarıdaki linki incelemenizi öneririm.
Saygılar...
Old 08-01-2009, 11:31   #3
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
3.Hukuk Dairesi

Esas: 2007/5071
Karar: 2007/5673
Karar Tarihi: 10.04.2007

ÖZET: Davacı tarafından, davalı tarafa ecrimisil ihtarında bulunulmuş ve bu ihtar davalıya 13.10.2005 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davada, talep, 2003-2006 dönemine ilişkin olup, ihtarın tebliğ tarihi olan 13.10.2005 tarihinden sonrası için, intifadan men koşulu bu ihtar ile gerçekleşmiş olmaktadır. Ancak, Mart 2003 döneminden, 13.10.2005 tarihine kadar ki dönem için, intifadan men şartının ispatı açısından davacı tarafa imkan tanınmadan hüküm kurulmuştur. Öyle ise mahkemece, 2003-2005 dönemine ilişkin olarak, intifadan men şartının ispatı yönünden davacı tarafa, delilleri sorularak, ayrıca, dilekçesinde <yemin> deliline de dayandığı gözetilerek, yapılacak yargılama neticesinde, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

(4721 S. K. m. 683)

Dava dilekçesinde 33.600 YTL ecrimisilin, yasal faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dilekçesinde, tarafların taşınmazda, iştirak halde malik olduklarını, ancak taşınmazın davalı tarafından kullanıldığını ifade ederek 2003-2006 dönemine ilişkin olarak, 33.600 YTL ecrimisilin, yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı savunmasında, taşınmazda, davalının rızası ile oturduğunu ifade etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kural olarak, iştirak ya da müşterek mülkiyet durumunda, taşınmazı kullanan malikten ecrimisil talep edilebilmesi için, diğer maliklerin taşınmazdan yararlanma isteklerini karşı tarafa iletmiş olmaları gerekmektedir. Yararlanma isteminin iletilmesi, belli bir şekil şartına bağlı olmayıp, yemin dahil her türlü delil ile ispat edilebilir.
Somut olayda, davacı tarafından, davalı tarafa ecrimisil ihtarında bulunulmuş ve bu ihtar davalıya 13.10.2005 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davada, talep, 2003-2006 dönemine ilişkin olup, ihtarın tebliğ tarihi olan 13.10.2005 tarihinden sonrası için, intifadan men koşulu bu ihtar ile gerçekleşmiş olmaktadır.

Ancak, Mart 2003 döneminden, 13.10.2005 tarihine kadar ki dönem için, intifadan men şartının ispatı açısından davacı tarafa imkan tanınmadan hüküm kurulmuştur.

Öyle ise mahkemece, 2003-2005 dönemine ilişkin olarak, intifadan men şartının ispatı yönünden davacı tarafa, delilleri sorularak, ayrıca, dilekçesinde "yemin" deliline de dayandığı gözetilerek, yapılacak yargılama neticesinde, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.04.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Kolay gelsin,
Old 08-01-2009, 13:54   #5
DURU25

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 1990/2609

K. 1990/9339

T. 19.11.1990

• ECRİMİSİL TALEBİNDE İNTİFADAN MEN KOŞULU ARANMAMASI ( Meyve Bahçesinin Kullanımından Doğan )

• PAYDAŞLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI ECRİMİSİL TALEBİ ( İntifadan Men Koşulu ve İstisnaları )

• İNTİFADAN MEN KOŞULU ARANMAMASI ( Meyve Bahçesi Üzerinde Paydaş Olanlar Arasındaki Ecrimisil Talebi )

• MİRASTAN KALAN MALLAR ÜZERİNDEKİ KULLANIMDAN DOĞAN PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ECRİMİSİL DAVASI ( İntifadan Men Koşulu ve İstisnaları )

• MEYVE BAHÇESİ ÜZERİNDEKİ PAYDAŞLIK ( Paydaşlar Arasında Ecrimisil İstenebilmesi İçin İntifadan Men Koşulu Aranmaması )

743/m.908

ÖZET : Her ne kadar kural olarak, paydaşların birbirinden ecrimisil isteyebilmesi intifadan men koşulunun gerçekleşmiş olmasına bağlı ise de, bu kuralın bir takım istisnaları vardır. Örneğin; ecrimisile konu edilen taşınmazın ( meyve bahçesi gibi ) Doğal ürün veren ( dükkan gibi kira getiren ), hukuksal semereli bir yer olması, ecrimisil isteyen paydaşın diğer paydaş veya paydaşlar aleyhine daha önce ( ortak taşınmazın yalnızca onlar tarafından kullanılmasına rıza göstermediğine dair ) Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil gibi davalar açmış bulunması, taşınmazı kullanan davalı paydaş veya paydaşların, davacı paydaşın paydaşlığını inkar ( başka bir anlatımla taşınmazın tamamında hak iddia ) Etmesi hallerinde intifadan men koşulu aranmaz, ya da açılan önceki davanın dava dilekçesinin tebliği tarihinden sonrası için intifadan men koşulu gerçekleşmiş sayılır. Bu gibi durumlar dışında ise, intifadan men koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği hususu, yemin dahil her türlü delille kanıtlanabilir.
DAVA : Dava dilekçesinde fazlaya ait hak saklı tutularak 165.000 lira ecrimisilin masraflarla birlikte davalı taraftan müştereken ve müteselsilen tahsili istenilmiştir. Mahkemece, davanın reddi cihetine gidilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:
KARAR : Davada, taraflara ortak muristen kalan 240 ve 247 parsel sayılı incir bahçelerinin, davalılarca işgal ve istifade edilip davacının yararlandırılmadığı iddiasıyla 1984-1988 yıllarına ilişkin olarak ecrimisil istenmiştir.
Mahkemece, sözkonusu taşınmazların taraflara ortak muristen kaldığı ve dolayısıyle paydaş oldukları kabul edilerek intifadan men koşulunun gerçekleşmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Her ne kadar kural olarak, paydaşların birbirinden ecrimisil isteyebilmesi intifadan men koşulunun gerçekleşmiş olmasına bağlı ise de, bu kuralın bir takım istisnaları vardır. Örneğin; ecrimisile konu edilen taşınmazın ( meyve bahçesi gibi ) doğal ürün veren, ( dükkan gibi kira getiren ) hukuksal semereli bir yer olması, ecrimisil isteyen paydaşın diğer paydaş veya paydaşlar aleyhine daha önce ( ortak taşınmazın yalnızca onlar tarafından kullanılmasına rıza göstermediğine dair ) elatmanın önlenmesi ve ecrimisil gibi davalar açmış bulunması, taşınmazı kullanan davalı paydaş veya paydaşların, davacı paydaşın paydaşlığını inkar ( başka bir anlatımla taşınmazın tamamında hak iddia ) etmesi hallerinde intifadan men koşulu aranmaz, yada açılan önceki davanın dava dilekçesinin tebliği tarihinden sonrası için itifadan men koşulu gerçekleşmiş sayılır. Bu gibi durumlar dışında ise, intifadan men koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği hususu, yemin dahil her türlü delille kanıtlanabilir.
Ecrimisile konu edilen taşınmazların, gerek kayden ve gerekse fiilen incir bahçesi oldukları dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu nitelikleri itibariyle doğal ürün veren yerlerden sayılacaklarından intifadan men koşulu aranmamak gerekir. Kaldı ki, davacı tarafından aynı davalılar aleyhine 20.10.1986 tarihinde açılan ve Ödemiş Sulh Hukuk Mahkemesi’nce 14.4.1987 gün ve 1627/617 sayı ile karara bağlanan izaleyi şuyu davasının dava dilekçesinde; davacının, kendisini davalıların bu taşınmazlara sokmadıklarına dair iddiası mevcut olmakla, o dava dilekçesinin davalılara tebliğ edildiği tarihten sonrası için davacı lehine intifadan men koşulu gerçekleşmiş sayılır. Öte yandan, bu davanın keşfinde bir kısım davalıların, anılan taşınmazlarda davacının payı veya ilgisi bulunmadığını öne sürmüş olmaları dahi onlar yönünden, intifadan men koşulunu kendiliğinden gerçekleştirir.
O halde; belirtilen ilkeler gözetilerek, özellikle sözkonusu taşınmazlardaki incir ağaçlarının ( yalnızca davalı paydaşlarca dikilip yetiştirilmesi durumu müstesna olmak üzere ) ortak muris tarafından yada taraflarca müştereken dikilip yetiştirildiği belirlenirse, intifadan men koşulu aranmayacağından, diğer yönler ( yani taraflar arasında düzenlenen ve anılan izaleyi şuyu davasının reddine ilişkin karara esas alınan 3.9.1970 tarihli sözleşmede yazılı bölüşme şekli ve bu sözleşmeye göre davacıya ayrılan taşınmaz bölümünün davalılarca işgal edilip edilmediğinin kesin olarak saptanması ve işgal bulunduğu takdirde bu bölüm için intifadan men aranmaksızın işgal süresi ve ecrimisil miktarı gibi hususlar ) üzerinde durulması ve sonuçlarına göre bir karar verilmesi gerekirken, bu cihetin düşünülmeksizin yazılı şekilde davanın reddi doğru değildir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ) ve peşin ödenen temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.11.1990 gününde oybirliği ile karar verildi.


Old 08-01-2009, 15:01   #6
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
iki kardeş ortak bir tarla aldılar ve bunu sadece biri ekip


Alıntı:
ecrimisile konu edilen taşınmazın ( meyve bahçesi gibi ) doğal ürün veren

Tarla doğal ürün veren yerlerden midir?

Kişisel düşünceme göre değildir.

Saygılarımla,
Old 08-01-2009, 15:07   #7
DURU25

 
Mesaj

Alıntı:
Yazan av-ufuk
Tarla doğal ürün veren yerlerden midir?

Kişisel düşünceme göre değildir.

Saygılarımla,Ben de tarlanın doğal ürün veren yerlerden olmadığı konusunda sizinle hem fikirim. İntifadan men şartının dava konusu taşınmaza ilişkin olarak gerçekleşmesi gerektiğini belirtmek istedim.
Old 08-01-2009, 15:10   #8
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Örnek bir karar daha ekleyelim o halde

T.C. YARGITAY
3.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/8786
Karar: 2004/10637
Karar Tarihi: 07.10.2004

ÖZET: Somut olayda, muristen kalan taşınmazlar yönünden (kiraya verilerek kullanılanlar, doğal ürün verenler hariç) intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacaktır. İntifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, yemin dahil her türlü delille kanıtlanabilecektir. Davacı taraf dava dilekçesinde <sair delillere> dayanmakla bu hususta davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme sonucu davanın kısmen kabulü cihetine gidilmesi doğru görülmemiştir.

(4721 S. K. m. 683, 688, 693)

Dava: Dava dilekçesinde 10.000.000.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davada, müşterek muristen kalan 16 parça yerin davalı tarafından kullanılması nedeniyle geçmiş beş yıllık döneme ilişkin olarak 10.000.000.000 lira ecrimisilin tahsili istenilmiştir.

Davalı, kardeşlerinin yurt dışında olması nedeniyle taşınmazların kendisi tarafından kullanıldığını, diğer paydaşların muvafakatlerinin bulunduğunu savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile beş yıllık 1.783.422.622 lira ecrimisilin tahsili cihetine gidilmiş, hüküm süresinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Ecrimisil davasına konu edilen 96-219-224-232-535-666-668-690-711 parseller tapuda tarla niteliğinde gözükmekte olup 126-465 parseller ise bağ niteliğindedir. Yine 809-810 parseller ise köy içinde avlulu kargir ev olarak kayıtlıdır. Taşınmazlar muris Ali Kökten adına kayıtlı olup taraflar arasında iştirak halinde paylı bulunmaktadır.

Paydaşlar kural olarak intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler.

Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bunlar; ecrimisil istenen taşınmazların bağ-bahçe gibi doğal ürün veren ya da kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması, paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu bu paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin bulunması, davacı paydaş tarafından davalı paydaşlar aleyhine daha evvel bu taşınmaza ilişkin olarak el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması halleridir.

Bu ayrık durumlarda intifadan men koşulu aranmaz.

Somut olayda, muristen kalan taşınmazlar yönünden (kiraya verilerek kullanılanlar, doğal ürün verenler hariç) intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacaktır.

İntifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, yemin dahil her türlü delille kanıtlanabilecektir. Davacı taraf dava dilekçesinde <sair delillere> dayanmakla bu hususta davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme sonucu davanın kısmen kabulü cihetine gidilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.10.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları

Saygı ile,
Old 08-01-2009, 16:24   #9
DURU25

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av-ufuk
Örnek bir karar daha ekleyelim o halde

T.C. YARGITAY
3.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/8786
Karar: 2004/10637
Karar Tarihi: 07.10.2004

ÖZET: Somut olayda, muristen kalan taşınmazlar yönünden (kiraya verilerek kullanılanlar, doğal ürün verenler hariç) intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacaktır. İntifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, yemin dahil her türlü delille kanıtlanabilecektir. Davacı taraf dava dilekçesinde <sair delillere> dayanmakla bu hususta davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme sonucu davanın kısmen kabulü cihetine gidilmesi doğru görülmemiştir.

(4721 S. K. m. 683, 688, 693)

Dava: Dava dilekçesinde 10.000.000.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davada, müşterek muristen kalan 16 parça yerin davalı tarafından kullanılması nedeniyle geçmiş beş yıllık döneme ilişkin olarak 10.000.000.000 lira ecrimisilin tahsili istenilmiştir.

Davalı, kardeşlerinin yurt dışında olması nedeniyle taşınmazların kendisi tarafından kullanıldığını, diğer paydaşların muvafakatlerinin bulunduğunu savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile beş yıllık 1.783.422.622 lira ecrimisilin tahsili cihetine gidilmiş, hüküm süresinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Ecrimisil davasına konu edilen 96-219-224-232-535-666-668-690-711 parseller tapuda tarla niteliğinde gözükmekte olup 126-465 parseller ise bağ niteliğindedir. Yine 809-810 parseller ise köy içinde avlulu kargir ev olarak kayıtlıdır. Taşınmazlar muris Ali Kökten adına kayıtlı olup taraflar arasında iştirak halinde paylı bulunmaktadır.

Paydaşlar kural olarak intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler.

Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bunlar; ecrimisil istenen taşınmazların bağ-bahçe gibi doğal ürün veren ya da kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması, paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu bu paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin bulunması, davacı paydaş tarafından davalı paydaşlar aleyhine daha evvel bu taşınmaza ilişkin olarak el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması halleridir.

Bu ayrık durumlarda intifadan men koşulu aranmaz.

Somut olayda, muristen kalan taşınmazlar yönünden (kiraya verilerek kullanılanlar, doğal ürün verenler hariç) intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacaktır.

İntifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, yemin dahil her türlü delille kanıtlanabilecektir. Davacı taraf dava dilekçesinde <sair delillere> dayanmakla bu hususta davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme sonucu davanın kısmen kabulü cihetine gidilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.10.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları

Saygı ile,Teşekkürler
Old 07-09-2009, 02:06   #10
ratiolegis27

 
Varsayılan

Muris M'nin A,B,C olmak üzere üç çocuğu var.M,A 'ya 1999 yılında iki gayrimenkulünü 15 yıllığına kiraya veriyor.M,2004 yılında ölüyor.Ardından B ve C,A'ya muvazaa nedeniyle kira sözleşmesinin iptali davası açıyor,2008'de dava kabul ediliyor ve karar kesinleşiyor.
B,C benim müvekkilim.Tazminat ve tahliye istiyorlar.Ben yukardaki örnekte cevap bulamadım;Sizce:
a)Bu davada kira sözleşmesinin yok sayılmasına dayanarak sebepsiz zenginleşme davası mı yoksa ecrimisil davası mı açmalıyım?
b)İntifadan men için ihtarımız yok.Kira sözleşmesinin iptaliyle ilgili açtığımız dava bu şartı kaldırır mı?
c)Yukarıdaki kararda;"kiraya verilenerek kullanılanlar" diyor.Eğer paydaş iptal edilen bir kira sözleşmesine dayanarak buraları "bizzat"kullanıyorsa bu durumda sizce ne olur?
d)Tahliyeyi nasıl sağlayabilirim?(Bu iki gayrimenkulle ilgili kesinleşmiş ortaklığın davası açıldı ve açık artırma suretiyle satış kararı alındı)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Müşterek Mülkiyette Ecrimisil saadet Meslektaşların Soruları 9 13-01-2012 16:18
ecri misil davası emrah_orbay Meslektaşların Soruları 8 06-08-2008 22:29
Kamulaştırmasız El atma ve Ecri Misil Av.F.Gökhan KÖKSAL Meslektaşların Soruları 6 27-05-2008 11:33
Ticari olarak kullanılan taşınmaz ile ilgili ecri misil talebinde intifadan men altiokebru Meslektaşların Soruları 4 19-07-2007 21:48
eşler arası ecri misil talebi avnecati Meslektaşların Soruları 2 07-06-2007 12:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,13598108 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.