Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

aidat borcununda gecikme faizi

Yanıt
Old 07-03-2011, 10:22   #1
av.uygar

 
Varsayılan aidat borcununda gecikme faizi

apartman aidat borcuna ilişkin gecikme faizinin istenmesi için forumlarda yer alan cevapları inceledim,
ilgili kararlarda konu ''aidat borcunun gecikme faizinin talep edilmesi halinde borçlunun bu alacakla ilgili kat malikleri kurulu kararının alındığı toplantıya katılması, işletme projesi ya da kat malikleri kurulu kararının kendisine tebliğ edilmiş olması veya ilgilinin bu borcu herhangi bir suretle öğrenmiş olması gerekir.'' şeklinde açıklanmış

sorum;kat mülkiyeti kanunu'nadan yer alan gecikme faizi miktarının(aylık%5) istenebilmesi için de borçluya yukarıda yer alan şekilde bildirimlerde bulunulması gerekmekte midir?
Yoksa sadece kanundan doğan orandan farklı bir faiz oranı talep edilmesi halinde( örnek;%20) borçluya yukarıda yer alan usullerde bildirimde bulunulması gerekir.?
Old 07-03-2011, 11:59   #2
ecesaka

 
Varsayılan

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddede "Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." denilmektedir.

Burada kanundan kaynaklanan bir yükümlülük söz konusu olduğundan kat maliklerine bunun bildirilmesinin gerektiğini düşünmüyorum. Diğer durumda kat malikleri tarafından kararlaştırılan bir faiz uygulaması mevcut olduğundan, bunun ilgili kat malikine bildirilmiş olması gerekir. Çünkü kat maliki buna karşı itiraz hakkını kullanabilmektedir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bildirilen %5 gecikme tazminatı için herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin aklıma bir başka soru takıldı... Kat Maliki Kurulunca gecikme tazminatının yanı sıra gecikme faizi istenmesi yahut gecikme tazminatı oranının yükseltilmesi mümkün müdür?
Old 07-03-2011, 12:53   #3
av.uygar

 
Varsayılan

Ben de sizin gibi düşündüm..baktığım kararlarda gecikme faizinin kanundan mı yoksa kat malikleri kararıyla kararlaştırılan faiz oranı olup olmadığı belirtilmemiş..md.28/3 Değişik: 13/4/1983 - 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.
Sanırım gecikme tazminatı bu oy oranı ile değiştirilebilir.
Old 07-03-2011, 13:19   #4
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.uygar
apartman aidat borcuna ilişkin gecikme faizinin istenmesi için forumlarda yer alan cevapları inceledim,
ilgili kararlarda konu ''aidat borcunun gecikme faizinin talep edilmesi halinde borçlunun bu alacakla ilgili kat malikleri kurulu kararının alındığı toplantıya katılması, işletme projesi ya da kat malikleri kurulu kararının kendisine tebliğ edilmiş olması veya ilgilinin bu borcu herhangi bir suretle öğrenmiş olması gerekir.'' şeklinde açıklanmış

sorum;kat mülkiyeti kanunu'nadan yer alan gecikme faizi miktarının(aylık%5) istenebilmesi için de borçluya yukarıda yer alan şekilde bildirimlerde bulunulması gerekmekte midir?
Yoksa sadece kanundan doğan orandan farklı bir faiz oranı talep edilmesi halinde( örnek;%20) borçluya yukarıda yer alan usullerde bildirimde bulunulması gerekir.?

Değerli meslektaşım,

Kat maliki toplantıya katılmışsa bildirime gerek olmadığı kanısındayım. İster kanuni oran ister kararlaştırılan daha yüksek oran olsun kararı öğrenme anının saptanması gereği vurgulanmaktadır. Son tahlilde ise, ödeme emrinin tebliği esas alınmaktadır. Saygılarımla.
Alıntı:
<H4>T.C.
Alıntı:

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/14116

K. 2010/1949

T. 15.2.2010

• ORTAK GİDER ALACAĞI ( Ortak Giderden Payına Düşeni Ödemeyen Bağımsız Bölüm Malikinin Ödemede Geciktiği Günler İçin Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Aylık Gecikme Tazminatının Başlangıç Gününün Açıkça Saptanması Gerektiği )

• GECİKME TAZMİNATI ( İtirazın İptali - Ortak Giderden Payına Düşeni Ödemeyen Bağımsız Bölüm Malikinin Ödemede Geciktiği Günler İçin Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Tazminatın Başlangıç Gününün Açıkça Saptanması Gerektiği )

• ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Kat Malikleri Kurulu Kararına Davalı Katılmışsa Karar Tarihi Kararın Alındığı Toplantıya Katılmamışsa Bu Kararın Kendisine Tebliğ Edildiği Tarih Esas Alınması Gerektiği )

• ÖĞRENME TARİHİ ( Davalının Aidat Borcunu Öğrendiği Günün Açıkça Belirlenmesi İcra Takibinden Önce Öğrenmediği Saptandığında Gecikme Tazminatının Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Başlatılması Gerektiği )

634/m.20


ÖZET : Dava dilekçesinde, ortak gider alacağı ile ilgili yapılan icra takibine itirazın iptali ve takibin devamı istenilmiştir. Ortak giderden payına düşeni ödemeyen bağımsız Bölüm malikinin ödemede geciktiği günler için ödemekle yükümlü bulunduğu aylık yüzde on gecikme tazminatının başlangıç gününün açıkça saptanmış olması gerekir. Dava konusu ortak giderin dayanağını oluşturan kat malikleri kurulu kararına davalı katılmışsa karar tarihi, kararın alındığı toplantıya katılmamışsa bu kararın kendisine tebliğ edildiği ya da başka bir biçimde borcunu öğrendiği tarih, bu da yoksa hakkında açılan icra takibi nedeniyle ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih esas alınmalıdır. Mahkemece, davalının aidat borcunu öğrendiği günün açıkça belirlenmesi, icra takibinden önce öğrenmediği saptandığında gecikme tazminatının ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlatılması gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde, ortak gider alacağı ile ilgili yapılan icra takibine itirazın iptali ve takibin devamı istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesi ve incelemenin duruşmalı olarak yapılması davalı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalı vekili Av.Abdülkadir Deniz ile aleyhine temyiz olunan davacı vekili Av.Yusuf Keleş geldiler. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosya eksiklik nedeniyle geri çevrilmiş bu kez iade edilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:
KARAR : Kat Mülkiyeti Yasasının 20.maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre ortak giderden payına düşeni ödemeyen bağımsız bölüm malikinin ödemede geciktiği günler için ödemekle yükümlü bulunduğu aylık yüzde on gecikme tazminatının başlangıç gününün açıkça saptanmış olması gerekir. Dava konusu ortak giderin dayanağını oluşturan kat malikleri kurulu kararına davalı katılmışsa karar tarihi, kararın alındığı toplantıya katılmamışsa bu kararın kendisine tebliğ edildiği ya da başka bir biçimde borcunu öğrendiği tarih, bu da yoksa hakkında açılan icra takibi nedeniyle ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih esas alınmalıdır. Mahkemece, yukarıdaki esaslar dikkate alınarak davalının aidat borcunu öğrendiği günün açıkça belirlenmesi, icra takibinden önce öğrenmediği saptandığında gecikme tazminatının ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlatılması gerekirken, bu konuda yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan borcun ait olduğu aydan itibaren gecikme tazminatının hesaplanıp buna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı yararına takdir edilen 750,00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/4851

K. 2008/6065

T. 26.5.2008

• ORTAK GİDERLERİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAKİP ( İtirazın İptali İstemi - Takip Konusu Alacağın Belirli ve Kolay Hesaplanabilir Olması Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Ortak Giderler İçin Yapılan Takibe İtiraz - Takip Konusu Alacağın Belirli ve Kolay Hesaplanabilir Olması Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesi Gereği )

• GECİKME TAZMİNATI ( Ortak Giderlerin Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan Takip - Ödeme Emrinin Borçluya Tebliğinden İtibaren Hesaplanacağı )

• ORTAK GİDERLERİN BELİRLİ VE KOLAY HESAPLANABİLİR OLMASI ( İtirazın İptali İstemi - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )

634/m. 20, 28

2004/m. 67/2


ÖZET : Anataşınmazın yönetim planındaki oran dikkate alınarak davacı tarafından ödeme emrinin davalı borçluya tebliğinden itibaren gecikme tazminatına ve takip konusu alacağın belirli ve kolay hesaplanabilir olması nedeniyle icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının bağımsız bölüm maliki olduğu sitenin ortak gider ve aidat borçlarını süresinde ödememesi nedeniyle hakkında icra takibine başlandığını, itiraz üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptalini, takibin devamını ve %40'dan aşağı olmamak üzere inkar tazminatının tahsilini, icra takip dosyasında da takip konusu alacağa %10 aylık gecikme tazminatı uygulanmasını istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, davacının icra inkar tazminatıyla gecikme tazminatı istemlerinin reddine, itirazının iptali ile takibin devamına, asıl alacağa ödeme emrinin davalıya tebliğinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; kat irtifaklı anataşınmazda davalının irtifak hakkı sahibi, davacının ise yönetici olduğu anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 20. maddesine göre, gider veya avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık %10 hesabıyla ( 5711 sayılı Yasa'yla bu oran %5'e düşürülmüştür ) gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Aynı Yasa'nın 28. maddesinde, yönetim planının bütün kat maliklerini bağlayan sözleşme hükmünde olduğu öngörülmüştür. Mahkemece öncelikle anataşınmazın yönetim planındaki oran dikkate alınarak davacı tarafından ödeme emrinin davalı borçluya tebliğ edildiği 08.04.2005 gününden itibaren gecikme tazminatının ve ayrıca takip konusu alacağın belirli, kolaylıkla hesap edilebilir durumda bulunması nedeniyle İcra-İflas Yasası'nın 67. maddesinin ikinci fıkrasına göre istem gibi hükmolunan meblağın %40'ından az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULLMASINA ), temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 26.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
</H4>
Old 07-03-2011, 13:20   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ecesaka
Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddede "Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." denilmektedir.

Burada kanundan kaynaklanan bir yükümlülük söz konusu olduğundan kat maliklerine bunun bildirilmesinin gerektiğini düşünmüyorum. Diğer durumda kat malikleri tarafından kararlaştırılan bir faiz uygulaması mevcut olduğundan, bunun ilgili kat malikine bildirilmiş olması gerekir. Çünkü kat maliki buna karşı itiraz hakkını kullanabilmektedir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bildirilen %5 gecikme tazminatı için herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

?

Kat malikinin gecikme tazminatından sorumlu olabilmesi ya da sorumluluğun başlangıç tarihinin belirlenmesi için kendisi genel kurula katılmış veya işletme projesinin kendisine tebliğ veya KMK kararının kendisini tebliğ edilmiş olması veya bir şekilde kararı öğrenmiş olması gerekir. Ki temerrüde düşmüş olsun. Bu yönde Yargıtay kararları mevcut olup, bizzat da tecrübe ettik.Örneğin kendisi zaten denetçi olan bir kat malikine tebligatın gerekmediğini savunduk ve dava lehe bitti.

Alıntı:
Konuya ilişkin aklıma bir başka soru takıldı... Kat Maliki Kurulunca gecikme tazminatının yanı sıra gecikme faizi istenmesi yahut gecikme tazminatı oranının yükseltilmesi mümkün müdür

Gecikme tazminatının yanısıra temerrüd faizi de istenebilir. Ancak yasal sınırın(aylık %5) üstünde istenebilmesi için oybirliği şarttır. Karara veya kararın olduğu toplantıya katılmayan kat malikini bağlamaz.

EKLENEN NOT: Mesaj yazıldıktan sonra Sayın Güntay'ın mesajını ve Yargıtay kararını gördüm. Tabii ki her ikisine de katılıyorum.
Old 07-03-2011, 14:00   #6
ecesaka

 
Varsayılan

ben okuduğum şeyi algılamak konusunda hata ettiğimi fark ettim... Olayı tamamen farklı algılamışım... Farklı bir faiz tutarı konusunda alınan karara katılma olarak değerlendirmişim. Özür dilerim...

Borca konu giderlerden kat malikinin mutlaka haberdar edilmesi gerekmektedir. Aksi halde mahkemeler borca ilişkin icra takibinin kendisine tebliğ edildiği tarihte giderleri öğrendiğini kabul ederek bu tarihten itibaren tazminatı hesaplıyorlar...

Kafa karıştırdığım için tekrar özür dilerim
Old 07-03-2011, 14:15   #7
av.uygar

 
Varsayılan

İlgilenen her meslektaşa teşekkür ederim..kanunda da doğsa gecikme tazminatı ve sorumluluk tarihinin belrilenmesinde ,cevaplarda yer alan usullerde kat malikine bildirimde bulunmak gerekmekte..Suat Bey'in denetçi ile ilgili tecrübesi de güzel bir örenek teşkil etti
Old 05-10-2011, 23:19   #8
nil-nil

 
Varsayılan gecikme tazminatı oranı kat maliklerince indirilebilir mi?

Kat mülkiyeti Kanunu 20. madde de belirlenen %5 gecikme tazminatı oranı Kat malikleri kurulunca geçmişe dönük olarak indirilebilir mi veyahut gecikme tazminatı affa uğrayabilir mi? Eğer bu yapılabiliyorsa ne kadar çoğunlukla bunun kabul edilmesi gerekmektedir?
Old 06-10-2011, 06:52   #9
Evren Osman

 
Varsayılan

Degerli arkadaslar

Bilindigi uzere İşletme kooperatiflerine dönüşen Konut* Yapı* Kooperatifinin,* site* işletme* kooperatifi olarak anasözleşmesi hükümlerine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetki verildiği takdirde, site yönetimini üstlenmeleri mümkün olabilmektedir

Kooperatifin genel kurulunda oy birligi olmadan alinan /7 lik gecikme tazminati gecerli olur mu ?
Yoksa kooperatif genel kurulundaki karar yeter sayisi yetErli midir ?
Tesekkur ederim
Saygilarimla
Old 06-10-2011, 15:36   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Evren Osman
Degerli arkadaslar

Bilindigi uzere İşletme kooperatiflerine dönüşen Konut* Yapı* Kooperatifinin,* site* işletme* kooperatifi olarak anasözleşmesi hükümlerine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetki verildiği takdirde, site yönetimini üstlenmeleri mümkün olabilmektedir

Kooperatifin genel kurulunda oy birligi olmadan alinan /7 lik gecikme tazminati gecerli olur mu ?

Yoksa kooperatif genel kurulundaki karar yeter sayisi yetErli midir ?
Tesekkur ederim
Saygilarimla

%7 olarak okudum. 5 no.lu mesajla cevaplamışım. Oybirliği gerekir. Aksi takdirde sadece olumlu oy kullananları bağlar.
Old 06-10-2011, 18:00   #11
Deniz YÜKSEL

 
Varsayılan

634 say. yasanın 20/I-c. maddesinde öngörülen %5 (yüzde beş)lik gecikme zammı uygulamada FAİZ olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda konuyla ilgili özel bir hüküm bulunmadığı için uygulanacak kurallar 808 sayılı yasanın faiz ile ilgili hükümleridir. Borçlar Yasasının 103 ve 104. maddelerine göre geçmiş günler için faize hükmedilebilmesi için borçlunun bu konuda temerrüde düşmüş olması gerekir.
Ortak gider borcunun tediyesinde temerrüt eden borçlu, geçmiş günler için gecikme tazminatını ancak temerrüde düştüğü günden başlayarak ödeyecektir.
634 say. yasanın 20/I-c. maddesinde öngörülen %5 (yüzde beş)lik gecikme zammı faiz niteliğinde olduğu için ayrıca temerrüd faizinin istenmesi halinde o kısmın iptaline neden olabilecektir.
Old 06-10-2011, 18:06   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Deniz YÜKSEL
634 say. yasanın 20/I-c. maddesinde öngörülen %5 (yüzde beş)lik gecikme zammı uygulamada FAİZ olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda konuyla ilgili özel bir hüküm bulunmadığı için uygulanacak kurallar 808 sayılı yasanın faiz ile ilgili hükümleridir. Borçlar Yasasının 103 ve 104. maddelerine göre geçmiş günler için faize hükmedilebilmesi için borçlunun bu konuda temerrüde düşmüş olması gerekir.
Ortak gider borcunun tediyesinde temerrüt eden borçlu, geçmiş günler için gecikme tazminatını ancak temerrüde düştüğü günden başlayarak ödeyecektir.
634 say. yasanın 20/I-c. maddesinde öngörülen %5 (yüzde beş)lik gecikme zammı faiz niteliğinde olduğu için ayrıca temerrüd faizinin istenmesi halinde o kısmın iptaline neden olabilecektir.

Hatırladığım yargı kararları tam tersini belirlemiştir. Aksine karar var mı?
Old 06-10-2011, 18:12   #13
Deniz YÜKSEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Hatırladığım yargı kararları tam tersini belirlemiştir. Aksine karar var mı?


Üstad yukarıda yazmış olduklarımı çalışdığım bir cevap dilekçesinden yazdım. Kararların künyesi elimde olmasa da bulabilirim

En kısa zamanda ekleyeceğim.
Old 06-10-2011, 18:27   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Deniz YÜKSEL
Üstad yukarıda yazmış olduklarımı çalışdığım bir cevap dilekçesinden yazdım. Kararların künyesi elimde olmasa da bulabilirim

En kısa zamanda ekleyeceğim.

Tamamdır. Siz sunarsanız, ben de karşı görüşteki Yargıtay kararlarını sunacağım(yanlış anımsamıyorsam).
Old 06-10-2011, 20:08   #15
Evren Osman

 
Varsayılan

Ustad tesekkur ederim
Peki diger kararlarda kooperatifler kanununda gecerli olan karar yeter sayilarini dikkate alacagiz sanirim
Old 07-10-2011, 11:15   #16
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Evren Osman
Ustad tesekkur ederim
Peki diger kararlarda kooperatifler kanununda gecerli olan karar yeter sayilarini dikkate alacagiz sanirim

Katılıyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
aidat borçlarında gecikme faizi dilaykar Meslektaşların Soruları 10 24-04-2013 09:51
Kira Gecikme Faizi Aylık Ne Kadar köktaş Meslektaşların Soruları 5 09-09-2011 16:02
Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik Av. Can DOĞANEL Hukuk Haberleri 1 24-10-2010 14:58
vergi mahkemesi kararı - gecikme faizi avonder Meslektaşların Soruları 4 05-06-2008 21:31
Ödenmemiş Faturanın Gecikme Faizi vedat bas Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 19:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,15245104 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.