Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

aidat borçlarında gecikme faizi

Yanıt
Old 11-11-2009, 11:46   #1
dilaykar

 
Varsayılan aidat borçlarında gecikme faizi

Merhabalar,
iş merkezi yönetimi,son 2 aylık aidat borcunu ödemeyen dükkan kiracı ve mal sahiplerine karşı icra takibi yapacak.Karar defterinde son toplantıda gecikme faizinin %10 olacağı kabul edilerek imzalanmış fakat bu borçluların bir kısmı imza atmamış bir kısmı atmış.Bu durumda %10 gecikme faizi anaparaya eklenir mi yoksa kanundaki faiz oranı mı uygulanır?Yada her iki faizin de uygulanabileceği hususunda görüşler var.Bu konudaki görüşlerinizi ve dayanak kanun maddelerini veya içtihatları paylaşırsanız sevinirim.
Old 11-11-2009, 17:17   #2
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Kat mülkiyeti kanuna göre kararlar oyçokluğuyla alınmaktadır. Oybirliği şartı yoktur. Bu nedenle %10 fazi istenebilir.Madde 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.
.KMK. mad. 20 ; aylık %5 zam uygulanaceğı hükmünü içerse de kat malikleri kurulunun aksi yönde karar alabilir.
Old 11-11-2009, 23:20   #3
dilaykar

 
Varsayılan tşk.

Teşekkür ediyorum sayın meslektaşım..
Old 02-02-2010, 08:54   #4
Av.Ömer

 
Varsayılan

Merhabalar,

Aybüke hanım, atıf yaptığınız kanun maddesi aşağıdadır. Bu madde metninden %5 'in aksine karar alınabileceğini nasıl yorumladınız? Yargıtayın bu yönde yerleşmiş bir içtihadımı bulunmaktadır? Maddenin ilk cümlesi olan 'Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça' sizin bahsettiğiniz hususumu anlatıyor? Aynı bir sorunla bende karşı karşıyayım, %12 gecikme bedeli talep ediliyor ve dava açıp açmamakta kararsızım, vermiş olduğunuz cevabı açarsanız sevinirim. Kolay gelsin.

Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :
Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; (1) Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
(Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1)
Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
Old 02-02-2010, 11:35   #5
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Oranlar üzerinde net bir fikrim yok ama ilamsız takip yapacağınız için faiz talep edebilmek adına öncelikle ihtar çekmeniz gerekiyor.Aksi takdirde takipten önceki dönem için talep edilen faiz iptal edilebilir.
Old 02-02-2010, 13:14   #6
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Eğer Yönetim Planında bir özel hüküm yoksa, uygulanacak faiz oranı yasada gösterilen faiz oranıdır.Değişiklikten sonraki tarih için %5.

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/7782

K. 2008/11868

T. 10.11.2008

• AİDAT BORCU ( Kat Malikinin Yıllardır Ortak Gider ve Aidat Borçlarını Tam Olarak Yatırmadığı/İcra Takibine Maruz Kaldığı - Gecikme Tazminatıyla Sorumlu Tutulacağı )

• GECİKME TAZMİNATI ( Kat Malikinin Yıllardır Ortak Gider ve Aidat Borçlarını Tam Olarak Yatırmadığı - Gecikme Tazminatıyla Sorumlu Tutulacağı )

• GİDER VE AVANS PAYI ( Kat Malikinin Yıllardır Ortak Tam Olarak Yatırmadığı - Gecikme Tazminatıyla Sorumlu Tutulacağı )

634/m.20

ÖZET : Davacı, davalı site yönetiminin kendisi hakkında yaptığı icra takibinde; aidat borcunun tespiti ile gecikme tazminatı borcunun olmadığının tespitini istemiştir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık %10 ( 5711 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 28.11.2007 gününden itibaren %5 ) hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Davacının uzun yıllardan beri bağımsız bölüm maliki olduğu anataşınmazdaki ortak gider ve aidat borçlarını tam olarak yatırmadığı ve anataşınmazdaki bağımsız bölüm ile ilgili gerekli avans ve aidatları ödemekle yükümlü olduğunu bildiği halde bu duruma duyarsız kaldığı anlaşıldığından gecikme tazminatıyla sorumlu tutulması gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde davacı, davalı site yönetiminin kendisi hakkında yaptığı icra takibinde; 1.379 YTL aidat borcu olduğunun tespiti ile gecikme tazminatı borcunun olmadığının tespitini istemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı dava dilekçesinde, kat irtifaklı anataşınmazda bağımsız bölüm maliki olduğunu belirterek davalı ile arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda hakkında icra takibi yapıldığını ve fazla ödemede bulunduğunu ileri sürerek davalı tarafa 1.379 YTL borçlu olduğunun ve bunun da 650 YTL.sini icra dosyasına yatırdığına karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında da davaya istirdat davası olarak devam edilmesini, icra baskısı altında 6.200 YTL ödediğini ileri sürmüş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, takibe konu 1.694 YTL tutarındaki asıl alacağın 24 YTL.lik kısmından ve 4.739 YTL tutarındaki faizin tamamından davalıya borçlu olmadığının tespitine, 4.056,34 YTL.nin son ödeme tarihi olan 8.5.2007'den itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan istirdatına karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile yasal gerektirici nedenlere ve asıl alacağın miktarının tespitinde herhangi bir yanlışlık bulunmamasına göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 20. maddesine göre gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık %10 ( 5711 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 28.11.2007 gününden itibaren %5 ) hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Dosya içinde bulunan ve davacı aleyhine yürütülen icra takibine ilişkin dosyadaki takip talebi içeriğinden davalı tarafın gecikme tazminatı da istediği anlaşıldığına göre davacının uzun yıllardan beri bağımsız bölüm maliki olduğu anataşınmazdaki ortak gider ve aidat borçlarını tam olarak yatırmamak suretiyle icra takibine maruz kaldığı ve anataşınmazdaki bağımsız bölüm ile ilgili gerekli avans ve aidatları ödemekle yükümlü olduğunu bildiği halde bu duruma duyarsız kaldığı anlaşıldığından yargılama sırasında mahkemece yapılan inceleme sonucu bilirkişi H.Tarık Erol tarafından düzenlenen 28.01.2008 günlü raporda belirtildiği gibi gecikme tazminatıyla sorumlu tutulması gerekmektedir. Mahkemece tüm bu hususlar dikkate alınarak bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
_------------------------------------------------------------------------------------------------_
Ancak, eğer Yönetim Planında bir oran varsa, bu oranı dikkate almak gereklidir.

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/4851

K. 2008/6065

T. 26.5.2008

• ORTAK GİDERLERİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAKİP ( İtirazın İptali İstemi - Takip Konusu Alacağın Belirli ve Kolay Hesaplanabilir Olması Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Ortak Giderler İçin Yapılan Takibe İtiraz - Takip Konusu Alacağın Belirli ve Kolay Hesaplanabilir Olması Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesi Gereği )

• GECİKME TAZMİNATI ( Ortak Giderlerin Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan Takip - Ödeme Emrinin Borçluya Tebliğinden İtibaren Hesaplanacağı )

• ORTAK GİDERLERİN BELİRLİ VE KOLAY HESAPLANABİLİR OLMASI ( İtirazın İptali İstemi - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )

634/m. 20, 28

2004/m. 67/2

ÖZET : Anataşınmazın yönetim planındaki oran dikkate alınarak davacı tarafından ödeme emrinin davalı borçluya tebliğinden itibaren gecikme tazminatına ve takip konusu alacağın belirli ve kolay hesaplanabilir olması nedeniyle icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının bağımsız bölüm maliki olduğu sitenin ortak gider ve aidat borçlarını süresinde ödememesi nedeniyle hakkında icra takibine başlandığını, itiraz üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptalini, takibin devamını ve %40'dan aşağı olmamak üzere inkar tazminatının tahsilini, icra takip dosyasında da takip konusu alacağa %10 aylık gecikme tazminatı uygulanmasını istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, davacının icra inkar tazminatıyla gecikme tazminatı istemlerinin reddine, itirazının iptali ile takibin devamına, asıl alacağa ödeme emrinin davalıya tebliğinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; kat irtifaklı anataşınmazda davalının irtifak hakkı sahibi, davacının ise yönetici olduğu anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 20. maddesine göre, gider veya avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık %10 hesabıyla ( 5711 sayılı Yasa'yla bu oran %5'e düşürülmüştür ) gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Aynı Yasa'nın 28. maddesinde, yönetim planının bütün kat maliklerini bağlayan sözleşme hükmünde olduğu öngörülmüştür. Mahkemece öncelikle anataşınmazın yönetim planındaki oran dikkate alınarak davacı tarafından ödeme emrinin davalı borçluya tebliğ edildiği 08.04.2005 gününden itibaren gecikme tazminatının ve ayrıca takip konusu alacağın belirli, kolaylıkla hesap edilebilir durumda bulunması nedeniyle İcra-İflas Yasası'nın 67. maddesinin ikinci fıkrasına göre istem gibi hükmolunan meblağın %40'ından az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULLMASINA ), temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 26.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bununla birlikte Yönetim Planında mesela %5 yazıyorsa ancak kat malikleri aralarında aldıkları bir kararla bu oranı %10’a çıkarmışlarsa, burada yönetim planı değişikliğinden söz edilmeli ve KMK m.28/3 uyarınca ka maliklerinin beşte dördünün olumlu oyu aranmalıdır.

Saygılar.
Old 02-02-2010, 13:40   #7
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Sayın Av.Ömer ,yasadaki %5 kat malikleri arasında başka bir anlaşma yoksa uygulanan hükümdür. Kat malikleri gerek yönetim planında gerekse daha sonra karar alarak bu oranı değiştirebilir.Özellikle aidatların toplanmasında sıkıntı yaşanan sitelerde yüksek fazi oranı aidatların toplanmasının düzeni açısından etkili olmaktadır.

Bence illaki yönetim planı değişikliği yapılması gerekmez. Kat malikleri kurulu oy çokluğuyla gecikme faizini değiştirebilir.Bu oranı kabul etmeyen kat maliki sulh hukuk mahkemesinde bu karar aleyhine dava açabilir. Saygılar.
Old 01-10-2010, 14:51   #8
norm

 
Varsayılan

Merhaba Herkese,

benim merak ettiğim konu, faizin nasıl hesaplanacağı. mesela aidatın 100 TL olduğunu ve gecikme faizinin de aylık %10 olduğunu ve 5 ay gecikme yaşandığını düşündüğümüzde nasıl bir hesaplama yapılacak?

çünkü bileşik faiz gibi bir durum doğabiliyor.

Teşekkürler
Old 01-10-2010, 15:39   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan norm
Merhaba Herkese,

benim merak ettiğim konu, faizin nasıl hesaplanacağı. mesela aidatın 100 TL olduğunu ve gecikme faizinin de aylık %10 olduğunu ve 5 ay gecikme yaşandığını düşündüğümüzde nasıl bir hesaplama yapılacak?

çünkü bileşik faiz gibi bir durum doğabiliyor.

Teşekkürler

Neden bileşik faiz olacak? Örneğinizdeki gibi bir olayda ,her ay 10 TL faiz hesaplanacak; 5 aylık gecikme için 50 TL faiz hesaplanacaktır.
Old 26-10-2010, 13:44   #10
Av. Aylin Kaya

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım, aidat için yapılan ilamsız takipte, faiz yanlış hesaplanma sonucu borçluya eksik bildirilmişse,yeniden bir takip veya dava yoluyla eksik faiz istenebilir mi?
Old 24-04-2013, 09:51   #11
av. ayçe

 
Varsayılan

kat mülkiyeti kurulmamış yani arsa payı üzerinden malik olunan bir iş hanında giderler nasıl belirlenir, yakıt ortak gider midir? hangi kanuna tabi olunulur?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kira Gecikme Faizi Aylık Ne Kadar köktaş Meslektaşların Soruları 5 09-09-2011 16:02
vergi mahkemesi kararı - gecikme faizi avonder Meslektaşların Soruları 4 05-06-2008 21:31
Telekom'un Uyguladığı Gecikme Faizi Yasal Değil. Oguz Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 19:54
Ödenmemiş Faturanın Gecikme Faizi vedat bas Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 19:49
Yabancı Para Borçlarında Temerrüt Faizi VolkanGurkan Hukuk Soruları Arşivi 3 02-03-2002 00:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,15371490 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.