Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Asliye ve Sulh hukuk Mahkemeleri arasındaki benzerlik ve farklar

 
Old 04-05-2006, 15:09   #1
arzaplı

 
Varsayılan Asliye ve Sulh hukuk Mahkemeleri arasındaki benzerlik ve farklar

Merabalar ben iki mahkemenin hangi davalara baktığını ve bu mahkemelerin benzerliklerini ve farklarını öğrenmek istiyorum:
1.Asliye hukuk mahkemesi
2.Sulh hukuk mahkemesi
Old 04-05-2006, 18:26   #2
kağanulaş

 
Varsayılan

bu iki mahkeme arasındaki görev ayrımı temel olarak parasal bir sınırla belirlenmiştir. 5000 YTL'nin üzerindeki dsavalara asliye hukuk, altındaki davalara sulh hukuk mahkemeleri bakmaktadır. Ayrıca parasal değeri ne olursa olsun sulh hukuk mahkemesinin ya da asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu davalar da vardır. ( örneğin kira sözleşmesinden doğan davalar sulh hukuk mahkemesinde görülür) Yargılama usullerinde de bazı farklılık bulunmaktadır (temyiz süreleri gibi)
Old 06-05-2006, 13:00   #3
av.cgoksen

 
Varsayılan

Kural olarak miktar veye değeri 5.000 YTL yi geçmeyen(5.000 YTL dahil)davalar için sulh hukuk mahkemeleri görevlidir.5.000 YTL yi geçen davala ise asliye hukuk mahkemesinin görevine girer.Bu ana kuralın bazı istisnaları vardır.
Kira sözleşmesine dayanan davalar,paylaştırma ve şüyuun giderilmesi davaları,yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar,mirasçılık balgesi ile ilgili işler dava konusunun değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde görülür.
İflas hukukuna ilişkin davalar,vakıflar ile ilgili davalar,kamulaştırma davaları ise asliye hukuk mahkemesinde görülür.
saygılar..
Old 06-05-2006, 13:59   #4
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Bu çok genel bir soru ve bir öğrenci için kitaplardan okunarak bilgi edinilmesi gereken bir konu.Hukuk fakültesi öğrencisi olduğunuza göre hukuk kütüphanesinden de yararlanabiliyor olmanız gerekir.Medeni usul hukuku ile ilgili tüm uygulayıcıların başvuru kaynağı olan Baki Kuru'nun ders kitabında asliye hukuk-sulh hukuk mahkemeleri ile ilgili mahkemeler teşkilatı ve görev konuları altında yeterli bilgiyi bulabilirsiniz.

Başarılar
Old 24-05-2006, 10:41   #5
vukuat2005

 
Varsayılan

arkadaşlar değindiğiniz 5.000,00 YTy'lik müddeabih değişmiştir ve bundan sonra da değişecektir.Yanılmıyorsam 6.200,00 YTL olmuştur.
Old 24-05-2006, 19:59   #6
MTL

 
Varsayılan

hmuk madde 8 ve 8/2 deki istisnalara bak.bunlar sulh hukuk mahkemelerinin görevidir.geri kalan dava ve işler asliye mahkemelerinin görev alanına girer
Old 22-06-2006, 21:36   #7
Murat Serdar

 
Varsayılan

asliye ve sulh hukuk mahkemesi arasındaki görev ayrımı ytl ye geçişle birlikte konusu para olan davalarda 5490 ytl ye yükselmiştir.miktarı 5490 ytl nin üstündeki davalar asliye altındaki davalar sulh hukuk mahkemesinde bakılmaktadır.ayrıca HUMK md.8\2 de belirtilen istisnalarda miktara bakılmaksızın sulh mahkemeleri görevlidir HUMK md.8 deki istisnalara girmeyen davalarda asliye hukuk mahkemeleri genel görevlidir.. saygılarımla
Old 23-06-2006, 06:13   #8
kağanulaş

 
Varsayılan

müddeabih sınırını ile ilgili 6200 ve 5490 YTL'lik sınırdan söz eden değerli arkadaşlar bu konuyu netleştirip bilgilerini bizimle paylaşırsa çok sevinirim.
Old 23-06-2006, 12:16   #9
g:)

 
Varsayılan

Bir kaç ay önce 'yargı örgütü' adlı dersimizde biz de sınırı 5490 YTL şeklinde öğrendik.Daha sonra değişip değişmediğini bilmiyorum ama.
Sulh hukuk mahkemesinin görevleri istisnai niteliktedir. Kanunlarda özel olarak belirtilmiştir.Asliye hukuk mahkemelerinin görevleri ise asıl niteliktedir.
Sulh hukuk mahkemelerinin görevlerini belirlerken iki ölçüt gözönünde tutulmuştur.Öncelikle malvarlığı hukukuyla ilgili davaların 5490 YTL'yi geçmeyen ve konusu iflas ve vakfa ilişkin olmayan davaları sulh hukuk mahkemesi görür.Yani malvarlığı ile ilgili bir davanın sulh hukuk mahkemesinde görülmesi için;
1) iflas davası veya vakfa ilişkin bir dava olmayacak
2) değer veya miktarı 5490 YTL yi geçmeyecek.
Değer veya miktarı 5490YTLyi geçmeyen ticari davalar da sulh hukuk mahk. görevlerine dahildir.

İkinci olarak kanunlarla belirtilmiş ve değerinin 5490 YTL yi geçip geçmediğine bakılmaksızın sulh hukukı mahkemesinde görülen davalar vardır.Bunlardan bazıları;
1)Kira sözleşmesine dayanan tahliye, akdin feshi, kira bedelinin tespiti davaları ve bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı, ve tazminat davaları
2) taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasıma ve paydaşlığın giderilmesine ait davalar
3)Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar
4)Borçlu olunan şeyin tevdii dileceği yerin belirlenmesi ve sözkonusu şeyin satılmasına izin verilmesi
5) Mirasçılık belgesinin değiştirilmesi, iptali davalarının karara bağlamak...vs

Asliye hukuk mahkemesinin görevleri;
1) Malvarlığı haklarından doğan ve değeri 5490 YTLnin üstündeki davalar bunun yanında değerinin ne olduğuna bakılmaksızın iflasa ilişkin veya vakıflarla ilgili davalar
2) Şahısvarlığı haklarından doğan ve özel bir kanun hükmü ile sulh hukuk mahkemesine verilmemiş dava ve işlerdir.

Yanlışım varsa düzeltin lütfen.
Old 23-06-2006, 12:26   #10
g:)

 
Varsayılan

Her iki mahkemenin benzerliği olarak aklıma şunlar geliyor;
1) Genel görevli mahkemelerdir.
2) İlk derece mahkemeleridir.
3) Tek hakimli mahkemelerdir.(Aslında ilgili kanun asliye hukuk mahkemelerinin toplu mahkeme olmasını öngörmüştür ama kanunun geçici maddesi tek hakimli kurulabilmesine de imkan verdiğinden tüm Türkiye de tek hakimli kurulmuşlardır.)
Fark olarak da yargılama usullerini söyleyebilirim. Asliye hukuk mahkemesinde yazılı yargılama usulü uygulanırken, sulh hukuk mahkemesinde basit yargılama usulü uygulanır.
Aklıma bunlar geliyor umarım yardımcı olur.
Old 24-06-2006, 12:36   #11
Murat Serdar

 
Varsayılan

2006 yılı itibariyle,konusu para olan davalardaki 5000 liralık miktar ayrımı kesin olarak 5490 liraya yükselmiştir.konuyla ilgili şüphesi olan arkadaşlar prof.dr hakan pekcanıtezin 2006 bası HUMK'daki yenilenmiş miktarlara bakabilirler.NOT: ayrıca temyiz miktaı da parayla ölçülebilen davalarda 1090ytl ye yükselmiştir.
Old 24-06-2006, 15:44   #12
ahmetsacit

 
Varsayılan

asliye hukuk mahkemesi sulh hukuk ve özel hukuk mahkemelerinin bakmadığı davalara bakar.
Sulh hukuk mahkemesi ise :iflas ve vakfa ilşikin olmayan ve 5000 ytl yi geçmeyen davalara,kira aktiyle ilgili aktin feshi,tahliye ve bunların yanında açılan davalara,izaleyi şuyu davalarına,taşınır ve taşınmaz malların zilyedliğinin korunması ve veraset ilanı davalarına bakar.
ortak yanları ise ali mahkme olmalarıdır.
Old 24-06-2006, 18:26   #13
Av.Güçlü KERVAN

 
Varsayılan

Sevgili Lawyer murat'a katılıyorum müddeabih sınırı 5,490ytl olarak uygulanmaktadır , 6200 ytl yi simdi duydum.Sayın meslektaşım vukuat 2005 bu bilgiyi nereden ulaştığını söylerse sevinirim!!
Old 26-06-2006, 09:25   #14
yaşar SOYDAN

 
Varsayılan Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemesi görevleri Hk.

müddeabih sınırı 5,490ytl olarak uygulanmaktadır , 6200 ytl yi simdi duydum.Sayın meslektaşım vukuat 2005 bu bilgiyi nereden ulaştığını söylerse sevinirim!!
Old 13-07-2006, 13:26   #15
av_ozguroguz

 
Varsayılan Görev sınırı

HUMK.8. maddesine göre Sulh mahkemesi; İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer veya miktarı beşmilyar (1) lirayı geçmeyen davaları görür.
HUMK'un Ek 4. maddesine göre; "Görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yargıtayda duruşma, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddelerdeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır."
Maliye Bakanlığının 18/11/2005 tarih 25997 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 353 sıra numaralı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğine göre "yeniden değerleme oranı 2005 yılı için % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmiştir."
Bu durumda HUMK.8. maddede belirtilen 5.000.YTL'lik miktar, % 9,8 olan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulandığında sonuç 5.490.YTL çıkmaktadır. Bu miktar 01/01/2007 tarihine kadar geçerlidir.
Old 13-02-2007, 16:22   #16
Av.Burçin

 
Varsayılan

merhaba,
Geçen hafta şişli sulh hukuk müdüresiyle 2 mahkeme arasındaki para sınırını konuştuğum için son durumu aktarmak istedim 5.900.00 YTL meblağa kadar sulh hukuk mahkemesi görevli mahkemedir.
Old 16-02-2007, 13:29   #17
Turkmen

 
Varsayılan

GÖREV SINIRLARI

*- 01.01.2007-31.12.2007 yeniden değerlendirme oranı:% 7.8

HUMK 8/1 görev sınırı: 5.910,00 YTL
HUMK 288/1,2 senetle ispat sınırı: 460,00 YTL
HUMK 290 seneden karşı senetle ispat sınırı: 460,00 YTL
HUMK 427/2,3,4 temyiz (kesinlik) sınırı: 1.170,00 YTL
HUMK 427/5 Yargıtay duruşma sınırı: 11.830,00 YTL
HUMK 427/5 karar düzeltme sınırı: 7.090,00 YTL
HUMK 566/1 taksim davalarında usul sınırı: 5.910,00 YTL
İİK 363 3.360,00 YTL
Old 17-02-2007, 19:09   #18
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

Bu parasal sınır konusu daha önce de tartışılmış ve aynı şekilde açıklığa kavuşmuşta. Ayrıca gerçekten bu çok genel bir konu. Kitaplar da sayfalarca anlatılan bu iki mahkemenin benzerlik ve farklarının burada ne kadar anlatılacağını, daha doğrusu kimin sabırla bu konuyu oturupta buraya yazacağını çok merak ediyorum.

Bence siz bu konuyu kitaplardan okumalısınız. Gördüğüm kadarıylada çok az açıklama yapılmış, daha doğrusu yapılabilmiş.

Saygılar...
Old 18-02-2007, 17:54   #19
Murat Serdar

 
Varsayılan

Ek bilgi olması açısından.Bu miktarlar 2006 yılı itibariyle her sene yeniden hesaplanmaktadır.2007 yılının yeniden değerleme oranları belirlendimi acaba?Belirlendi ise eğer kaç lira acaba?saygılar...
Old 20-02-2007, 15:13   #21
eliferdogan

 
Varsayılan

Arkadaşlar 2007 yeniden değerlendirme oranlarına göre görev sınırı 5.910.-YTL olmuştur.
Temyiz sınırı 1.170.-YTL
Mürafaa sınırı ise 11.830.-YTL olmuştur.
İyi çalışmalar
Old 20-02-2007, 18:25   #22
Murat Serdar

 
Varsayılan

Bilgilendirme için teşekkürler ayrıca sorumun cevabının daha önce yazıldığını farketmediğim için özür dilerim..
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
asliye hukuk mahkemesinde açılabilecek alacak davası mı özge_law Hukuk Soruları Arşivi 3 07-01-2007 00:47
Eski Tck ile Yeni Tck arasındaki silah sayılan maddelerdeki farklar.. yağmurdamlası Ceza Hukuku Çalışma Grubu 1 08-11-2006 23:30
Malatya Asliye Hukuk Masraf Verilecek macallan Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 1 16-10-2006 13:33
idari işlem ile idari eylem arasındaki farklar kerim Hukuk Soruları Arşivi 3 06-05-2006 14:44
Sulh Ceza Mahkemeleri Sertaç Hukuk Soruları Arşivi 1 18-02-2002 19:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05161905 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.